Administrativ Regulering for Aldersbestemte klasser

- Om Administrativ Regulering for Aldersbestemte Klasser

Her finner du Administrativ Regulering for Aldersbestemte Klasser sesongen 2019-2020, versjon 21.08.2019. Endringen skyldes en presisering i forhold til overgangsreglementet i henhold til det nye systemet.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

0.0 Generelt
0.1 Aldersbestemte klasser

1.0 Struktur for aldersbestemte klasser
1.2. Organisering
1.3. Spillesystem for regional ranking
1.4. Deltakelse i regionale rankingturneringer

2.0 Spilleberettigelse
2.1 Aldersgrense
2.2 Lisens
2.3 Å spille en kamp
2.4 Å spille for en klubb
2.5 Spillerovergang til lag i aldersbestemte klasser
2.6 Overgang mellom lag i samme klubb
2.7 Jenter på guttelag
2.8 Overbygningsavtaler
2.9 Bruk av overårige spiller

3.0 Gjennomføring av regional ranking
3.1 Turneringsspill – antall turneringer og deltakende lag
3.3 Rankingpoeng – regionale rankingturneringer
3.4 Rankingliste

4.0 Gjennomføring av regionale rankingturneringer
4.1 Administrasjon av turneringsspillet
4.2 Stevnejury
4.3 Kampoppsett
4.4 Seeding
4.5 Antall kamper
4.6 Kampen
4.7 Hall
4.8 Teknisk arrangør
4.9 Arrangement
4.10 Dommere

7 Overtredelser

0.0 Generelt

0.0 Generelt

Reglement for aldersbestemte klasser benyttes for hele landet. Administrerende myndighet tilpasser innholdet i reglementet i forhold til lokale forhold.

Fra og med 1.januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. I den anledning har NIF utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen. Brosjyren kan lastes ned fra NIFs nettside

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Alle punkter svarer til et punkt i Reglement for aldersbestemte klasser. Der det ikke er tekst er det ikke en regulering til dette punktet i reglementet.

0.1 Aldersbestemte klasser

0.1.1  NM spilles ikke for klasser under U15.

0.1.4  Lag som vil delta i NM må kvalifisere seg gjennom Regionsmesterskap i egen region.

1.0 Struktur for regional ranking

1.0 Struktur for regional ranking

1.2 Organisering

1.2.1  Lag kan etter søknad få delta i annen rankinggruppe enn den som laget i utgangspunktet tilhører geografisk. En begrunnet søknad sendes til administrerende myndighet for rankinggruppen som laget ønsker å spille i.

1.3 Spillesystem for regional ranking

1.3.1    Regional ranking kan bestå enten av bare rankingturneringer eller som en kombinasjon av serie- og turneringsspill i hver rankinggruppe.

1.4 Lags deltakelse i regionale rankingturneringer

1.4.2  Hvert lag må ha minst to godkjente dommere.

1.4.3  Lag kan likevel få delta om det er inngått forpliktende avtaler om oppgjør av slike økonomiske forpliktelser.

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere
2.1 Aldersgrense

2.1.1 Dersom en spiller oppfyller alderskravet det året NM avvikles (denne sesongen – 2020) kan spilleren delta med laget på regionalt plan høsten før NM avvikles på våren.

For sesongen 2019-2020 gjelder følgende aldersinndeling:

U19 Aldersgrense: En spiller må være født i 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007.

U17 Aldersgrense: En spiller må være født i 2003, 2004, 2005, 2006 og 2007.

U15 Aldersgrense: En spiller må være født i 2005, 2006 og 2007.

Se Reglement og prosedyrer for dispensasjon i volleyball.

Det anbefales at de øvrige klassene deles inn etter følgende prinsipper:

U13 (minivolleyball) Aldersgrense: En spiller må være født i 2007 eller senere

TEEN Volley Aldersgrense: Spilleren er elev i ungdomsskole og videregående skole.

2.2 Lisens

2.2.1  Dersom lisens ikke er betalt, regnes det som om spilt(e) kamp(er) er spilt med ikke-spilleberettigede spiller.

2.2.4  Lagleder MÅ føre opp lagets spillere til hver kamp på kampskjemaet og krysse av for at den enkelte spiller har gyldig lisens for deretter å signere skjemaet.

Arrangør kontrollerer lisensdokumentasjon mot spillerlisten på kampskjemaene underveis i turneringen. Manglende dokumentasjon på betalt lisens for en spiller ved en kamp skal påføres merknadsrubrikken i kampskjemaet. For å unngå bot har laget tre dager på seg til å dokumentere at lisensen(e) var betalt før kampen(e) ble spilt.

Dersom slik dokumentasjon ikke sendes inn iht. 3-dagersfristen bøtelegges laget med kr 500,- for å mangle dokumentasjon på lisens for en spiller.

Dersom vedkommende spiller(e) ikke har betalt lisens til NVBF, har laget benyttet en ikke-spilleberettigede spiller. Dersom et lag har benyttet en ikke-spilleberettigede spiller skal laget bøtelegges og straffes med tap av kamp, 0-2.

Laget kan supplere lisenslisten gjennom hele sesongen ved å betale nye spillerlisenser. En lisens er personlig, og kan ikke overføres til en annen spiller.

Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31.august det året sesongen avsluttes.

2.3 Å spille en kamp

2.3.1  Dette gjelder også ved spillers overgang fra et lag til et annet – innen samme klubb.

2.4 Å spille for en klubb

2.4.1  To klubber kan inngå overbygningsavtale som gir spillerne tillatelse til å spille for to forskjellige klubber samme sesong.

2.4.2  Det er enhver klubbs ansvar å kontrollere at en ny spiller har gyldig overgang før han/hun får spille for den nye klubben. Å spille med en spiller som ikke er spilleberettiget for klubben vil kunne medføre tap av kampen.

2.4.4  En forutsetning for dette er at vedkommende har gjort opp sine forpliktelser i den klubben vedkommende sist var medlem. For å sikre at forpliktelsene til den klubben der spilleren sist var medlem er gjort opp, skal et overgangsskjema fylles ut og sendes til gjeldende regionsmyndighet.

2.4.5  Dersom et lag blir nedlagt, men klubben fremdeles er medlem hos NVBF, skal spillerne ha overgang etter gjeldende regler, innen overgangsfristen 15. desember. I slike tilfeller er det ingen karantene.

2.5 Spillerovergang til lag i aldersbestemte klasser

2.5.2  Overgangen er gyldig når spilleren har sendt inn søknad via Min Idrett og fått bekreftelse på at overgang er godkjent.  Vedkommende har da bare spilleberettigelse for lag i aldersbestemte klasser.

For overgang til lag i lavere divisjoner se Administrativ regulering for lavere divisjoner.

Ny klubb skal sikre seg at spilleren har gjort opp sine forpliktelser ved å kreve en bekreftelse på dette fra den gamle klubben. Spilleren må sørge for å få overgangen bekreftet fra sin tidligere klubb. Dette er den nye klubbens bekreftelse på at spilleren kan bli spilleberettiget for deres klubb så snart vedkommende har blitt opptatt som medlem.

Bekreftelsen fra tidligere klubb må være godkjent av klubbens leder eller lisensansvarlig.

Disse forpliktelsene kan bare omfatte:

 • Betalt medlemsavgift og treningsavgift.
 • Levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben.
 • Gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått.

Merk at i aldersbestemte klasser gjelder bruken av overgangssøknad kun for spillere i klassen U15/U17/U19. Spillere i minivolleyball og TEEN Volley skal ikke melde overgang.

 

Etter å ha fått spilleberettigelse for klubbens lag i aldersbestemte klasser kan denne utvides. For at vedkommende skal få spilleberettigelse for et av klubbens lag i lavere divisjoner, 1.divisjon og/eller eliteserien må prosedyre for overgang med overgangsmelding gjennomføres.

Etter 6 måneder har en spiller også spilleberettigelse for klubbens øvrige lag utover laget i 2. divisjon uten at det kreves overgangsmelding.

Spillere på ToppVolley Norge har egne bestemmelser, se Administrativ regulering for eliteserien og 1. divisjon.

2.5.5    Den første skriftlige henvendelsen skal gå til ønsket spillers klubb for å gjøre klubbens ledelse oppmerksom på at en vil ta kontakt med en spiller om en eventuell overgang. Det er ikke tillatt å henvende seg til spilleren direkte, til spillerens familie eller til andre personer før klubben er varslet. Først når spillerens klubb har mottatt en henvendelse, kan en ta kontakt med spilleren det gjelder. Det er tillatt å henvende seg til en klubb og en spiller gjennom hele sesongen, men det er ikke tillatt med overgang i perioden 16. desember til NVBFs serier er avsluttet.

2.6 Overgang mellom lag i samme klubb

2.6.1  Følgende bestemmelser gjelder for overgang mellom lag i samme klubb når lagene befinner seg i samme aldersbestemte klasse.

 • Inntil 2 spillere kan fritt gå mellom lag i samme klubb i samme aldersklasse. Dette gjelder også dersom lagene spiller i samme avdeling/rankinggruppe.
 • En spiller kan kun spille for et lag i samme rankingturnering eller i samme serieturnering.

En klubb som har med flere lag i samme klasse, skal rangere lagene som” lag 1”,” lag 2” osv. Klubber som har med flere lag i samme klasse, må definere hvilke spillere som hører til hvilket lag.

Gjennom bruk av spillere på et lag i første kamp definerer klubben hvilket lag som spilleren tilhører.

2.7 Jenter på guttelag

2.7.1  Det er tillatt å ha inntil 2 jenter på guttelag som deltar i regional ranking i form av seriespill og/eller rankingturneringer.

2.8 Overbygningsavtaler

2.8.1  En klubb kan fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber som ikke har aktivitetstilbud til spillere i en aldersklasse (U15, U17, U19). Denne klubben kan på visse vilkår benytte spillere fra én eller flere moderklubber.

2.8.2  Lisensen hører hjemme i mappen til moderklubben, men en kopi skal befinne seg i mappen til overbygningsklubben.

2.8.8  For sesongen 2019-2020 er fristen for å sende inn søknad om overbygningsavtale 15.desember 2019. Søknaden skal inneholde en skriftlig melding om avtalen, signert av lederne i begge klubbene. En avtale er ikke gyldig før NVBF har mottatt en slik melding og har gitt skriftlig tilbakemelding om at avtalen er godkjent. En oppsigelse av en avtale mellom overbygningsklubb og moderklubb skal meddeles NVBF skriftlig.

2.9 Bruk av overårige spiller

2.9.1  Det er tillatt å ha inntil to (2) overårige spillere som deltar i regional ranking i form av seriespill og/eller rankingturneringer. Det er kun spillere i årsklassen som er ett år eldre som kan benyttes på den overårige kvoten.

Se Reglement og prosedyrer for dispensasjon i volleyball.

3.0 Gjennomføring av regional ranking

3.0 Gjennomføring av regional ranking

3.0.1  Hver sesong må hver region lage en terminliste som viser hvilke aktiviteter som er tellende i den regionale rankingen med inntil sju rankingturneringer.

3.1 Turneringsspill – antall turneringer og deltakende lag

3.1.1  For å kunne sammenlikne alle lagene i en region, arrangeres det inntil 7 regionale rankingturneringer der alle lagene kan delta. Regionen kan ved stor påmelding avgjøre om det er behov for å dele opp en klasse i flere divisjoner.

3.3 Rankingpoeng – regionale rankingturneringer

3.3.2

Tabell for regionale rankingturneringer: Tabell B1

Plassering Rankingpoeng
Nr 1 60 poeng
Nr 2 54 poeng
Nr 3 50 poeng
Nr 4 45 poeng
Nr 5 38 poeng
Nr 6 35 poeng
Nr 7 32 poeng
Nr 8 29 poeng
Nr 9 26 poeng
Nr 10 23 poeng
Nr 11 20 poeng
Nr 12 16 poeng
Nr 13
(delt plassering)
13 poeng
Nr 17
(delt plassering)
8 poeng

 

Tabell for 3 regionale rankingturneringer: Tabell B2

Plassering Rankingpoeng
Nr 1 40 poeng
Nr 2 36 poeng
Nr 3 33 poeng
Nr 4 30 poeng
Nr 5 25 poeng
Nr 6 23 poeng
Nr 7 21 poeng
Nr 8 19 poeng
Nr 9 17 poeng
Nr 10 15 poeng
Nr 11 13 poeng
Nr 12 11 poeng
Nr 13
(delt plassering)
9 poeng
Nr 17
(delt plassering)
3           poeng

Tabell for 4 regionale rankingturneringer: Tabell B3

Plassering Rankingpoeng
Nr 1 30 poeng
Nr 2 27 poeng
Nr 3 24 poeng
Nr 4 22 poeng
Nr 5 20 poeng
Nr 6 18 poeng
Nr 7 16 poeng
Nr 8 14 poeng
Nr 9 12 poeng
Nr 10 11 poeng
Nr 11 10 poeng
Nr 12 8 poeng
Nr 13
(delt plassering)
6 poeng
Nr 17
(delt plassering)
4 poeng

3.4 Rankingliste

3.4.1 Ved likt antall rankingpoeng for et eller flere lag avgjøres plasseringen etter følgende kriterier:

 • Laget med flest poeng fra rankingturneringene
 • Laget med best plassering i en enkelt rankingturnering
 • Laget med de to beste plasseringene i fra rankingturneringene
 • Laget med deltakelse i flest rankingturneringer
 • Samlet resultat i innbyrdes oppgjør i rankingturneringene og/eller seriespillet.

I kvalifiseringer/oppgjør som avgjøres i form av best i to (fire) kamper mellom to lag, benyttes følgende kriterier for å skille lagene når de har vunnet hver sin kamp (to kamper hver osv.):

 • Forskjellen mellom samlede antall vunne og tapte sett
 • Forskjellen mellom samlede antall vunne og tapte spillepoeng

Om det ikke er mulig å skille lagene ut fra de foregående kriteriene, spilles en tredje kamp på nøytral bane.

4.0 Gjennomføring av regionale rankingturneringer

4.0 Gjennomføring av regionale rankingturneringer

4.1 Administrasjon av turneringsspillet

4.1.3  Administrerende myndighet sørger for å distribuere nødvendig informasjon (her er det viktig at lagene følger med i hvilken form informasjonen blir gitt, som brevpost, elektronisk post eller nettinformasjon) knyttet til rankingturneringene senest innen en måned før rankingturneringen.

4.1.4  Alle lagene i rankinggruppen har rett på deltakelse i rankingturneringen ved påmelding innen fristen.

Andre lag vil kunne få delta i rankingturnering dersom det er ledig plass. Dersom det er flere interesserte lag enn ledige plasser, gjelder tidspunkt for gyldig påmelding som prioritet for hvem som får de(n) ledige plassen(e).

 • Lagene som ikke melder seg innen fristen blir satt på venteliste. Lag blir hentet fra ventelisten bare hvis lag som er påmeldt trekker seg. Lag som står på venteliste og får mulighet til å delta i turneringen, betaler dobbel påmeldingsavgift.
 • Bot for lag som trekker seg:
  • Etter at påmeldingsfristen er utløpt (14 dager før turneringen) – 2 x deltageravgiften
  • 1 uke (7 dager) før turneringen – 3 x deltageravgiften
  • I tilfelle skader og sykdom, betales ingen bot så lenge laget leverer minst 4 legeattester, innen 3 virkedager etter at laget har informert regionskontoret om trekking av laget.

4.1.5    Lokale rankingturneringer anbefales å følge de samme prinsipper som regionale rankingturneringer.

4.1.6  Det innføres forenklet internasjonalt kampskjema og oppstillingslipper på alle ungdomsturneringer fra og med U 17. Dette for at dommerne og klubbene skal kunne skjemaet samt at kvaliteten på gjennomføringen av kampene blir bedre.

Regionene oppfordres til å ta i bruk forenklet internasjonalt kampskjema og oppstillingsslipper i U15 serien som en forberedelse til RM og NM U15 der dette er obligatorisk.

4.2 Stevnejury

4.2.3  Kun skriftlige protester kan behandles av stevnejuryen, og den må for å være gyldig være levert sekretariatet omgående og seinest innen 15 minutter etter kampslutt, samt ledsaget av et protestgebyr på 100,- kroner.
Juryens avgjørelse skal tas på stedet, umiddelbart etter at saken er fremmet. Ved behandlingen må juryen ikke bestå av medlemmer av impliserte lag.

Dersom en protest tas til følge, tilbakebetales protestgebyret. Ellers beholdes protestgebyret av administrasjonsmyndighet.

4.3 Kampoppsett

4.3.1  Informasjon om spilleplan og gjennomføring formidles til de deltakende lagene i rankingturneringen senest en uke før turneringen. Rankingturneringene spilles i prinsippet som dagsturneringer.

 

4.3.2  Det benyttes puljespill med enkel serie. Plasseringsspillet spilles primært som cupspill. Det kan spilles krysspill, og det skal spilles plasseringskamper. Ved mange deltakende lag kan det for de dårligst plasserte lagene, aksepteres delte plasseringer såfremt normen om antall kamper for et lag er oppfylt.

Det anbefales at følgende matrise brukes:

 

Ant. Lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill
6-8 Puljespill Pulje A Pulje B
Seed #1

Seed #8

Seed #9

Seed #2

Seed #7

Seed #10

 

Sluttspill
(primær cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 2B – 3A og 2A – 3B
Semifinaler: 1A – 2B/3A og 1B – 2A/3B
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

9-11 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C
Seed #1

Seed #6

Seed #7

Seed #2

Seed #5

Seed #8

Seed #11

Seed #3

Seed #4

Seed #9

Seed #10

Sluttspill (primær cup)

Cupspill:

Kvartfinaler: 1C – 2A og 2C – 2B
Semifinaler: 1A – 2C/2B og 1B – 1C/2A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

 

Ant. Lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill
12-14 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D
Seed #1

Seed #8

Seed #9

Seed #2

Seed #7

Seed #10

 

Seed #3

Seed #6

Seed #11

Seed #14

Seed #4

Seed #5

Seed #12

Seed #13

Sluttspill
(primær cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D og 1D – 2C
Semifinaler: 1A/2B – 1D/2C og 1B/2A – 1C/2D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

 

15 og 17 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E
Seed #1

Seed #10

Seed #11

Seed #2

Seed #9

Seed #12

Seed #3

Seed #8

Seed #13

Seed #4

Seed #7

Seed #14

Seed #17

Seed #5

Seed #6

Seed #15

Seed #16

Sluttspill
(primær cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 2D – 2A og 2C – 2B
Kvartfinaler: 1A – 2C/2B, 1B – 2D/2A, 1C – 2E og 1D – 1E
Semifinaler: 1A/2C/2B – 1D/1E og 1B/2D/2A – 1C/2E
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

 

16 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D
Seed #1

Seed #8

Seed #9

Seed #16

Seed #2

Seed #7

Seed #10

Seed #15

Seed #3

Seed #6

Seed #11

Seed #14

Seed #4

Seed #5

Seed #12

Seed #13

Sluttspill
(primær cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 2A – 3D, 2B – 3C, 2C – 3B, 2D – 3A

Kvartfinaler: 1A – 2B/3C, 1B – 2A/3D, 1C – 2D/3A og 1D – 2C/3B
Semifinaler: 1A/2B/3C – 1D/2C/3B og 1B/2A/3D – 1C/2D/3A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

 

18-20 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F
Seed #1

Seed #12

Seed #13

Seed #2

Seed #11

Seed #14

 

Seed #3

Seed #10

Seed #15

 

Seed #4

Seed #9

Seed #16

Seed #5

Seed #8

Seed #17

Seed #20

Seed #6

Seed #7

Seed #18

Seed #19

Sluttspill
(primær cup)
Cupspill:

1/8 finaler: 1E – 2A, 1F – 2B, 2F – 2C og 2E – 2D
Kvartfinaler: 1A – 2E/2D, 1B – 2F/2C, 1C – 1F/2B og 1D – 1E/2A
Semifinaler: 1A/2E/2D – 1D/1E/2A og 1B/2F/2C – 1C/1F/2B
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

21-23 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G
Seed #1

Seed #14

Seed #15

Seed #2

Seed #13

Seed #16

Seed #3

Seed #12

Seed #17

Seed #4

Seed #11

Seed #18

Seed #5

Seed #10

Seed #19

Seed #6

Seed #9

Seed #20

Seed #23

Seed #7

Seed #8

Seed #21

Seed #22

Sluttspill Cupspill:

1/8 finaler: 1C – 2A, 1D – 2B, 1E – 2C, 1F – 2D, 1G – 2E og 2G – 2F
Kvartfinaler: 1A – 2G/2F, 1B – 1G/2E, 1C/2A – 1F/2D og 1D/2B – 1E/2C
Semifinaler: 1A/2G/2F – 1D/1E/2C og 1B/1G/2E – 1C/2A/1F/2D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

24 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G Pulje H
Seed #1

Seed #16

Seed #17

Seed #2

Seed #15

Seed #18

Seed #3

Seed #14

Seed #19

Seed #4

Seed #13

Seed #20

Seed #5

Seed #12

Seed #21

Seed #6

Seed #11

Seed #22

Seed #7

Seed #10

Seed #23

Seed #8

Seed #9

Seed #24

Sluttspill Cupspill (primær cup):

1/16 finaler: 2A – 3H. 2B – 3G, 2C – 3F, 2D – 3E, 2E – 3D, 2F – 3C, 2G – 3B og 2H – 3A

1/8 finaler: 1A – 2B/3G, 1B – 2A/3H, 1C – 2D/3E, 1D – 2C/3F, 1E – 2F/3C, 1F – 2E/3D, 1G – 2H/3A og 1H – 2G/3B
Kvartfinaler: 1A/2B/3G – 1H/2G/3B, 1B/2A/3H – 1G/2H/3A, 1C/2D/3E – 1F/2E/3D og 1D/2C/3F – 1E/2F/3C
Semifinaler: 1A/2B/3G/1H/2G/3B – 1D/2C/3F/1E/2F/3C og 1B/2A/3H/1G/2H/3A – 1C/2D/3E/1F/2E/3D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

4.4 Seeding

4.4.1  Ved flere divisjoner vil de som rykker ned bli seeda som nr. 1 og 2 i divisjonen de rykket ned til og de som rykker opp blir seedet sist i divisjonen de rykket opp til.

4.5 Antall kamper

4.5.1  Unntak: Dersom det er 3 lag i en regional rankingturnering gjennomføres kampene som enkel serie best av 5 sett.

4.6 Kampen

4.6.1  Vinneren av ballvekslingen får ett poeng. Et sett er vunnet når ett av lagene har fått 25 poeng. Det må imidlertid vinnes med to poeng (dersom stillingen er 25-25 går settet til 27 osv.).

Dersom lagene har vunnet hvert sitt sett spilles et tredje avgjørende sett (til 15 poeng, men som også må vinnes med to poeng).
Dersom det foreligger en spesiell situasjon, kan en rankingturnering i aldersbestemte serier gjennomføres med sett som går til 15 og avgjørende sett til 12 (settene må vinnes med to poeng).

4.7 Hall

4.7.1  Turneringsarrangør er ansvarlig for å stille til rådighet bane som tilfredsstiller de spillereglene og NVBFs reglement for regionale rankingturneringer.

4.8 Teknisk arrangør

4.8.1  Administrerende myndighet sørger for å skaffe teknisk arrangører til de regionale rankingturneringene. Det bør være en klubb som er knyttet til hallen som skal benyttes.

Følgende huskeliste over viktige forhold knyttet til arrangementet formidles til teknisk arrangør:

 • melde inn navn på ansvarlig person for teknisk arrangement til administrerende myndighet
 • oppfølging i forhold til bestilt hall
 • kontroll av nødvendig utstyr i hallen (senest onsdag før turnering)
 • sørge for at nødvendig utstyr er disponibelt og i orden
 • planlegging av arrangement
 • sende ut informasjon til aktuelle media
 • gjøre banene klare for spill, rydde bort utstyr etterpå
 • oppdatere spilleprogram utover i turneringen
 • fortløpende resultatservice i turneringen
 • sende komplett resultatliste til NVBF/regionskontor og aktuelle media etter turneringsslutt
 • Drift av kiosk/kafé
 • sende inn kampskjemaer og komplett resultatliste til administrerende myndighet første hverdag etter turneringen

4.9 Arrangement

4.9.1  Teknisk arrangør har ansvar for å klargjøre banene slik at de er klare for spill senest 30 minutter før kampstart i første kamprunden. Stevnejuryens leder kontrollerer at nett og bane er i samsvar med reglement.

Det skal benyttes enkelt kampskjema i regionale rankingturneringer for seriene U13 og U15. For U17 og U19 skal det benytte forenklet internasjonalt kampskjema og oppstillingsslipper. Kampsekretær fører kampskjema på skrivunderlag. Lagene leverer spillerlisten (fortrinnsvis en utskrift fra klubbens lisensregister med markering av aktuelle spillere) til teknisk arrangørs hovedsekretariatet før start av sin første kamp. Utøvere som deltar på åpen lisens må navngis.

Det anbefales at lagene spiller i drakter som er i tråd med reglementet. Et minimumskrav er at alle overdeler har (ulike) nummer.

Teknisk arrangør stiller med det nødvendige antall matchballer. Det anbefales å benytte matchballer som er godkjent av NVBF til bruk i 1. divisjon (Mikasa MVA 200 eller Mikasa MVA 300).

Lagene må selv sørge for det antall oppvarmingsballer som det ønsker å ha til disposisjon.
Lagbenkene plasseres ut fra hva som er mest hensiktsmessig på/i den enkelte bane/hall. Innbytte skjer på vanlig måte i samsvar med spillereglene.

4.10 Dommere

4.10.1 NVBFs mål er at alle kamper skal dømmes av navngitte dommere. Frem til dette målet oppnås kan man tillate at kampene dømmes av lagene. I dette tilfellet er det uten honorar/godtgjørelse for lagenes dommeroppgaver. Dømming må avtales med administrerende myndighet på forhånd slik at man kan informere om dette ved distribusjon av innbydelse/kampprogram for turneringa.

Dommerhonorar i aldersbestemte seriene: U15 100,- per dommer per kamp, U17 og U19 150,- per dommer per kamp.

Lagene plikter å stille med dommere som har den nødvendige dommerkompetanse iht. Krav fastsatt av DRK i NVBF.

Dommerne skal stille i den uniform DRK har bestemt.

7 Overtredelser

7 Overtredelser

7.1    I aldersbestemte klasser er det opp til administrerende myndighet å fastsette sanksjoner for overtredelser ut over det som er beskrevet i basisreglementet.

Gyldighet

Dette reglementet er gyldig for sesongen 2019-2020. Reglementet er lagt ut på www.volleyball.no. Mindre endringer kan forekomme og ev. slike vil bli postlagt på NVBFs nettsider.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search