Administrativ regulering for lavere divisjoner

- Om Administrativ regulering for lavere divisjoner

Her finner du Administrativ regulering for lavere divisjoner sesongen 2019-2020 versjon 21.08.2019. Endringen skyldes en presisering i forhold til overgangsreglementet i henhold til det nye systemet.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

0.0 Generelt

1.0 Seriesystemet
1.2. Seriestruktur, antall avdelinger og lag
1.3. Startberettigelse for lag
1.4. Opprykk
1.5 Nedrykk
1.6 Klubber med flere lag i seriesystemet

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere
2.1 Aldersgrense
2.2 Lisens
2.4 Å spille en kamp
2.5 Å spille for en klubb
2.6 Overbygningsklubber
2.7 Spillere fra ToppVolley Norge
2.9 Spilleroverganger
2.10 Overganger mellom/til utenlandske lag
2.12 Overgang mellom lag i samme klubb

3.0 Seriespillet
3.1 Arrangørens oppgaver
3.3 Varighet
3.4 Flytting av kamp og søknad om omberamming
3.5 Force Majeure
3.6 Skader og ikke-epidemisk sykdom

4.0 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp
4.1 Frammøtetid
4.2 Antall spillere
4.3 Lisenslister
4.4 Draktsett

5.0 Dommere
5.1 Dommerlisens
5.2 Frammøtetid
5.3 Manglende dommer
5.4 Antrekk
5.5 Honorar
5.6 Reise- og kostutgifter
5.9 Dommere i seriespillet
5.10 Dommere i turneringsspillet

6.0 Trenere
6.1 Trenerlisens

8.0 Overtredelser
8.6 Andre overtredelser
8.7 Bøtenes størrelse
8.8 Purregebyr

11.0 Resultater og Premiering
11.2 Tittel
11.3 Premiering
11.4 Representasjon i Europacupene

13.0 Gjennomføring av turneringsspillet lavere divisjoner
13.1 Oppsett av rankingturneringene
13.2 Administrasjon av turneringsspillet
13.3 Lagenes oppmøte og forpliktelser
13.4 Seeding og puljeoppsett

0.0 Generelt

0.0 Generelt

Norsk idrett skal være et trygt sted for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Se ytterligere informasjon om ordningen og forpliktelsene gitt av NIF.

Merknad: Alle punkter svarer til et punkt i Reglement for Volleyball Seriene. Der det ikke er tekst er det ikke en regulering til dette punktet i reglementet.

1.0 Seriesystemet

1.0 Seriesystemet

1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag

1.2.1    Dersom forholdene er tilstede kan lag i lavere divisjoner deles inn i flere enn en (1) avdeling.

1.2.2    Serieturneringene består av tre (fire) lag som spiller mot hverandre på et av lagenes hjemmebane. Hvert lag spiller to kamper (unntaksvis tre) under slike serieturneringer.

Med hensyn til lokale forhold kan en avdeling i ranking gruppe bestå av 3-9 lag.

Det åpnes for å gjennomføre serien som turneringshelger. Dvs. at lagene møtes en helg for å gjennomføre seriekamper. Kampene skal avvikles som 5 setts kamper. Seriehelgen kan omfatte 6 klubber en helg. Dette gir flere kamper og økonomien ivaretas for klubbene. Kampene skal dømmes av oppsatte dommere fra Regionen.

Når seriespillet gjennomføres i form av serieturneringer innebærer det at et lag møter enkelte lag på hjemmebane, mens andre lag spiller mot motstanderne enten på bortebane eller på nøytral bane. Det tilstrebes en viss balanse lagene imellom mht. antall hjemme arrangementer.

Lagene spiller enkel, dobbel, trippel eller 4-dobbel serie avhengig av antall lag i avdelingen.

Følgende mal anbefales for å gi tilstrekkelig kamptilbud:

Antall lag i avdelingen – antall møter

 • 3 lag – Lagene møter hverandre 4 ganger
 • 4 lag – Lagene møter hverandre 3 ganger
 • 5-9 lag – Lagene møter hverandre 2 ganger
 • 10 og mer – Lagene møter hverandre 1 gang

1.2.6    Lagene plikter å stille med dommere som har den nødvendige dommerkompetanse ihht krav fastsatt av NVBF/DRK.

En dommer (Dommerne) må være medlem i klubb tilsluttet NVBF og ha løst dommerlisens.

Dommerkompetansen i 2.divisjon er satt til Dommer 2.

For 3.divisjon eller lavere er kravet satt til Dommer 1.

Administrerende myndighet organiserer dommere i samarbeid med regionens dommeransvarlig.

 

1.3 Startberettigelse for lag

1.3.1    Lag som skal delta i lavere divisjoner må tilhøre en klubb som er tilsluttet NVBF.

1.3.2    Lag kan innen 1. mai søke om å få delta i en annen ranking gruppe (interregionalt) enn den som laget i utgangspunktet tilhører geografisk. En begrunnet søknad sendes til administrerende myndighet for ranking gruppe som laget ønsker å spille i. Det tas en administrativ avgjørelse etter at lagene i den aktuelle ranking gruppe har hatt anledning til å uttale seg om saken innen oppgitt frist.

1.3.3    Påmelding til seriespillet organiseres av administrasjons myndighet.

1.3.4    Alle klubber som tilhører NVBF betaler et forbundskontigent som fastsettes av administrerende myndighet.

Klubbene betaler en regionsavgift som fastsettes av regionen/administrativ myndighet.

1.3.5 Dersom klubben ikke har gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser overfor ethvert organisasjonsledd i NVBF før sesongstart, kan klubbens lag likevel få mulighet til å delta i NVBF’s seriesystemer om det er inngått forpliktende avtaler om oppgjør av slike økonomiske forpliktelser.

1.3.6 Ved trekking av lag etter bekreftet plass medfølger følgende sanksjoner:

 • tap av startavgiften
 • laget blir plassert i den laveste divisjonen i sin region
 • klubben får ikke rykke opp med et lag til den serien laget trekker seg fra før det er gått minimum 2 sesonger, inkludert sesongen laget trekker seg fra serien.
 • tidsavhengig bot;
  • trekking av lag etter 1. mai medfører en bot på kr 15.000,-.
  • trekking av lag etter 15. juni medfører en bot på kr 20.000,-
  • trekking av lag etter 15. august medfører en bot på kr 25.000,-


1.4 Opprykk

1.4.1
Til 1.divisjon:

De to beste lagene etter kvalifikasjon til 1. divisjon skal rykke automatisk opp.

Hvis et lag ikke kan rykke opp på grunn av lag fra samme klubben(e) allerede er kvalifisert for 1.divisjon vil lag nr. 3 og eventuelt nr. 4 få tilbud om opprykk.

Følgende lag er berettiget til å delta i kvalifiseringen:

Ranking Øst:                            Nr. 1 og 2 til kval. for 1. divisjon
Ranking Agder:                        Nr. 1 til kval. for 1. divisjon
Ranking Rogaland:                   Nr. 1 til kval. for 1.divisjon
Ranking Hordaland:                 Nr. 1 til kval. for 1. divisjon
Ranking Møre & Romsdal:       Nr. 1 til kval. for 1. divisjon
Ranking Sogn & Fjordane:        Nr. 1 til kval. for 1.divisjon
Ranking Trøndelag:                  Nr. 1 til kval. for 1. divisjon
Ranking Nord:                         Nr. 1 til kval. for 1.divisjon

 

Ansvarlig myndighet rapporterer inn lag som har rett på deltakelse i kvalifiseringen og som har takket ja til deltakelse til regionen som skal arrangere kvalifiseringen. Det presiseres at det å takke ja til deltakelse i en kvalifiseringsturnering også innebærer at laget takker ja til deltakelse i 1. divisjon dersom laget kvalifiserer seg. Når alle lagene er klare, trekkes puljene. Region/ansvarlig myndighet er ansvarlig for kvalifiseringen, og foretar denne trekningen. Region/ansvarlig myndighet setter opp turneringsplan og utarbeider kampoppsett for turneringen iht. NVBFs standardoppsett og oppnevner stevnejury.

Kvalifiseringsturneringen skal gjennomføres innenfor rammene av:

 • Tidligste kampstart: lørdag kl. 09.00
 • Siste kampstart: søndag kl. 16.00

Ansvarlig myndighet er ansvarlig for reisefordelingen. Myndighet til å utføre oppgaven med reisefordelingen kan delegeres til arrangørklubb så fremt ansvarlig myndighet følger opp arbeidet.

For komplettering av 1.divisjon se Reglement for NVBFs senior Serier punkt 1.7.

Ved komplettering etter 1. august vil lag ha kortere frist til å gi svar på om de ønsker å delta i divisjonen. NVBF bestemmer lengden på fristen i slike tilfeller.

Til lavere divisjoner:

De 2 beste lagene (lag på plass nr. 1 og nr. 2 i totalrankingen) rykker automatisk opp.


1.5 Nedrykk

1.5.1    De 2 siste lagene rykker automatisk ned. Dette gjelder alle lavere divisjoner.

Dersom det kommer flere lag ned fra elite/1 div. enn det er lag som rykker opp til 1. divisjon rykker ytterligere lag nedover i systemet.

Alle lag kan søke om plassering i høyere eller lavere divisjon enn den de tilhører til neste års sesong.

1.6 Klubber med flere lag i seriesystemet

1.6.1    Dersom en klubb har lag i flere divisjoner, benevnes laget som ligger høyest i divisjonssystemet med klubbens navn.

Om en klubb har flere lag i samme klasse er neste laget i divisjonssystemet klubbens andrelag (eks. Odin 2) osv.

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere
2.1 Aldersgrense

Unntaksvis kan det søkes om dispensasjon fra aldersgrensen ved særskilte tilfeller. Eventuelle dispensasjonssøknader sendes til NVBFs Administrativt konkurranseutvalg (AKU) på post@volleyball.no.

Søknaden skal inneholde en erklæring fra foreldre/foresatte der tillatelse for deltagelse i serien gis. I tillegg skal klubben vedlegge en erklæring om hvordan spilleren skal ivaretas i møte med voksne spillere.

2.2 Lisens

2.2.1         Alle spillere skal ha løst lisens. Lisensen er gyldig når betalingen er mottatt.

2.2.1    Det er klubbens og lagets ansvar at alle spillerne har betalte lisenser. Klubben skal registrere sine lisensspillere direkte i SportsAdmin i henhold til veiledningen på NVBFs nettsider.

Å bruke en spiller som ikke har betalt lisens, er å regne som å ha brukt en ikke-spilleberettiget spiller.

Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31.august det året sesongen avsluttes.

2.4 Å spille en kamp

2.4.1    Dette gjelder også for en spillers overgang fra et lag til et annet innen samme klubb.

2.5 Å spille for en klubb

2.5.1    Unntak: avtale om overbygningsklubb og elever ved TVN.

Unntak: Et herrelag i lavere divisjoner kan benytte inntil to (2) kvinnespillere på banen samtidig. Forutsetningen er at disse ikke spiller for et kvinnelag i eliteserien eller 1.divisjon den samme sesongen. Lagene trenger ikke å søke om lov til dette.

I kvalifisering til 1.divisjon kan kvinnespillere ikke benyttes på herrelag.

2.5.3    En forutsetning for dette er at vedkommende har gjort opp sine forpliktelser i den klubben vedkommende sist var medlem, og skriftlig har meldt seg ut av denne klubben.

2.5.5    Dersom et lag blir nedlagt, men klubben fremdeles er medlem hos NVBF, skal spillerne ha overgang etter gjeldende regler. I slike tilfeller er det ingen karantene.

2.6 Overbygningsklubber

2.6.1    En klubb i lavere divisjoner kan fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber som ikke har senioraktivitet så fremt spillerne i moderklubben ikke har andre muligheter for deltagelse i senior seriene.

2.6.2    For lavere divisjoner: en spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb skal fylle 13 år senest 31. desember det året sesongen starter og ikke ha fylt 20 år før 31. desember det året sesongen starter.

2.6.3    Lisensen hører hjemme i lisensoversikten til moderklubben, men en kopi skal befinne seg i lisensoversikten til overbygningsklubben. Lisensen skal tilsvare spillet på det høyeste nivå.

2.6.11   Fristen for å sende inn søknad om overbygningsavtale er satt til 15. desember. Søknaden skal inneholde en skriftlig melding om avtalen, signert av lederne i begge klubbene. En avtale er ikke gyldig før administrerende myndighet har mottatt en slik melding og har gitt skriftlig tilbakemelding om at avtalen er godkjent. En oppsigelse av en avtale mellom overbygningsklubb og moderklubb skal meddeles administrerende myndighet skriftlig.

2.7 Spillere fra ToppVolley Norge

2.7.1    Spillere fra TVN må være medlem av en moderklubb tilsluttet NVBF og har visse særretter og er underlagt spesielle regler. Moderklubben er den klubben eleven er medlem av når vedkommende er elev ved TVN (heretter omtalt som klubb).

Elever ved TVN kan spille seriespill både for klubb og TVN.

2.7.2    En spiller kan spille kamper for både klubb og TVN samme dag, såfremt klubb og TVN ikke spiller i samme divisjon. Dersom klubb og TVN spiller i samme divisjon kan spilleren kun delta på et av lagene i én serierunde eller rankingturnering.

2.7.3    I tilfelle kampkollisjon mellom kamper for klubben og kamper for TVN, er det klubben i samråd med TVN og spilleren selv som avgjør hvilket lag spilleren skal spille for.

2.7.4    Elever ved TVN som ønsker å melde overgang til en annen klubb, må gjøre det på eget skjema innen 30.september. I perioden 30.september – sesong slutt kan ikke elever ved TVN melde overgang.

2.7.5    Overgangen til en annen klubb gjelder både senior og aldersbestemte nivå. Eleven vil representere den nye klubben i aldersbestemte og senior NM.

2.7.6    Alle overganger skal godkjennes av både TVN og NVBF.

2.7.7    Det er kun mulig for elever ved TVN å melde overgang én gang per sesong.

2.7.8    Maksimalt tre (3) elever ved TVN kan foreta overgang til én og samme klubb i perioden sesongens slutt til 30.september.

2.9 Spilleroverganger

2.9.1     For sesongen 2019-2020 er overgangsgebyret på kr 800,- og gjelder alle overganger i senior seriene.

            NVBF kan ilegge karantenetid ved overtredelser av NVBFs reglement for spillerovergang i inntil åtte (8) uker.

Etter å ha fått spilleberettigelse for klubbens lag i lavere divisjoner kan denne utvides.

2.9.2    Bekreftelsen fra tidligere klubb må være godkjent av klubbens leder eller lisensansvarlig.

2.9.3    Disse forpliktelsene kan kun omfatte at spilleren har;

 • betalt medlemsavgift og treningsavgift
 • levert tilbake idretts- og treningstøy som tilhører klubben
 • gjort opp sine forpliktelser i henhold til spillerkontrakt om slik er inngått (se punkt 2.11)

2.9.4    Dersom en spiller ikke har spilt for en klubb (enten norsk eller utenlandsk) på 12 måneder, kan vedkommende bli spilleklar for en ny klubb når som helst, også i perioden 16. desember og frem til samtlige serier i NVBF er avsluttet, forutsatt at formalitetene er i orden (se punkt 2.5.3). Det skal ikke betales overgangsgebyr når spiller ikke har spilt for en klubb på 12 måneder. I perioden etter 15.desember skal manuelt overgangsskjemaet (skjema her) med signatur fra siste klubb og ny klubb sendes til NVBF. 

2.9.5    Unntak kan gis i følgende tilfeller:

ved flytting i forbindelse med jobb og militæret etter 15. desember

ved opptak til studier etter 15. desember

En slik ekstraordinær spillerovergang gjelder kun dersom avstanden til klubben det søkes overgang fra blir så stor at det ikke er naturlig å fortsette å spille der. For å få innvilget en slik spillerovergang må flyttingens omstendigheter kunne dokumenteres.

2.9.7    Den første henvendelsen skal være skriftlig og gå til ønsket spillers klubb for å gjøre klubbens ledelse oppmerksom på at en vil ta kontakt med en spiller om en eventuell overgang. Det er ikke tillatt å henvende seg til spilleren direkte, til spillerens familie eller til andre personer før klubben er varslet. Først når spillerens klubb har mottatt en henvendelse, kan en ta kontakt med spilleren det gjelder. Det er tillatt å henvende seg til en klubb og en spiller angående overgang gjennom hele sesongen, men det er ikke lov med overgang i perioden 16. desember til NVBFs serier er avsluttet.

2.10 Overganger mellom/til utenlandske lag

2.10.6   Såfremt CEVs og FIVBs reglement ikke regulerer overgang for spillere i skolesystemet i USA eller Canada, er spillere fra Norge som spiller på lag i high school eller college i USA og Canada fortsatt spilleberettiget for sin norske klubb når de er i Norge. Dette forutsettes at spillerne har gyldig medlemskap i klubben og har gyldig lisens for det nivået man spiller på.

2.12 Overgang mellom lag i samme klubb

2.12.1   Dette gjelder ikke i serieåpningen da serieåpning tolkes som første seriekamp/turnering i serien.

2.12.4   Maksimum antall spillere som kan benyttes er:

 • 1.divisjonsspillere i 2.divisjon er to (2)
 • I de tilfeller hvor eliteserieklubben ikke har lag i 1. divisjon vil følgende kriterier gjelde; for 2. divisjon er maks antall spillere som kan benyttes to (2). For 3. divisjon er maks antall spillere som kan benyttes én (1) spiller, men eliteserieklubben kan da ikke ha lag i 1. og 2. divisjon.
 • I de tilfeller hvor 1. divisjonslaget ikke har lag i 2. divisjon er maks antall spillere som kan benyttes i 3. divisjon to (2).

Fri flyt spilleren skal ikke ha fylt 20 år før 31.12. i det året sesongen starter.

Søknadsfrist for fri flyt spillere er 1. oktober. Ingen spillere er spilleberettiget ihht unntaket nevnt over før spillerens klubb har mottatt bekreftelse på at søknaden er godkjent. Fri Flyt skjema finnes her.

En klubb kan velge imellom å bruke enten 2 spillere uavhengig av alder eller 5 spillere under 20 år.

 • Spillere over 20 år kan spille en divisjon lavere eller høyere uten karantene.
 • Spillere under 20 år kan spille opp til 2 divisjoner lavere eller høyere uten karantene.

Dersom klubben ønsker å benytte seg av andre spillere enn «fri flyt» eller flere enn to spillere over 20 år, må regionen/ansvarlig myndighet informeres før kampen og gjeldende karantenebestemmelser følges.

3.0 Seriespillet

3.0 Seriespillet

3.1 Arrangørens oppgaver

3.1.1    Administrerende myndighet sørger for å distribuere nødvendig informasjon om serieoppsett i elektronisk form (epost og NVBFs websider).

I 2. og 3.divisjon skal det benyttes internasjonalt kampskjema samt forenklet internasjonalt kampskjema i rankingturneringene i disse divisjonene (regionale serier).

Regional DRK skal oppnevne dommere til alle seriekamper ihht. Krav til dommer kompetanse.

3.1.2    Regions administrerende myndighet kan gi dispensasjon fra kravet

 • om minimum 3m friområde rundt hele banen
 • om takhøyde på min 7m

Mer informasjon om hall finner dere her:

3.3 Varighet

Det skal beregnes minimum 2 timer for enkeltkamper (inkludert tid til oppvarming). For serieturneringer med tre (3) lag skal det beregnes minimum 7 timer til gjennomføring av de tre kampene.

3.4 Flytting av kamp og søknad om omberamming

3.4.2    Serieturneringer og enkeltkamper i seriespillet flyttes kun ved enighet blant de involverte lagene og ved innbetaling av flyttegebyr på kr. 1.000,-.

Slik enighet må fremskaffes og dokumenteres ved innrapportering av endring av tidspunkt for arrangement til serieadministrasjonen. Skjema finnes her

3.4.4     Dersom kamp må flyttes pga. problemer med hall, må dette dokumenteres fra hallutleier. Det må også vedlegges et nytt tidspunkt for arrangementet som ikke er i konflikt med de andre involverte lagenes serieaktiviteter eller rankingturneringene.

3.5 Force Majeure

3.5.1    Den/de ansvarlige for laget som er forsinket må be NVBF om å få forholdet vurdert som Force Majeure. En slik henvendelse skal sendes elektronisk til NVBF senest syv (7) dager etter kampdato og må inneholde skriftlig dokumentasjon om forholdet. Det skal påføres kampskjemaet at kampen er spilt på dette grunnlaget. Dommerne sender inn rapport om forholdene senest 3. virkedag etter oppsatt kamptidspunkt. Rapporten sendes elektronisk til NVBF.

3.5.2    Dersom forholdet ikke kan anses å være Force Majeure må den/de ansvarlige – i tillegg til sanksjoner ilagt fra NVBF – dekke motstanderlagets utgifter i forbindelse med kampen, herunder reise, utgifter til halleie, dommere, trykking av plakater og program, samt tapte publikumsinntekter. Inntektstapet beregnes som et gjennomsnitt for lagets kamper samme sesong. I tilfeller der publikum var møtt fram, dokumenteres antallet gjennom antall solgte billetter. Alle utgifter skal dokumenteres skriftlig.

 3.5.5    Skader regnes som Force Majeure kun dersom skadene er påført samlet for spillerne i en ulykke.

3.6 Skader og ikke-epidemisk sykdom

3.6.1    Legeattester som viser at minimum 3 spillere var skadet sendes til administrerende myndighet via epost. Frist for å sende dette er senest 2 arbeidsdager etter oppsatt kamptidspunkt.

4.0 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp

4.0 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp

4.1 Frammøtetid

4.1.1    Det er alltid et mål å få kampen(e) spilt, selv om det skulle oppstå forsinkelser.

Dersom et lag hevder å ha blitt forsinket på grunn av forhold det ikke selv er herre over, skal kampen utsettes så langt det er praktisk mulig.

Det skal påføres kampskjemaet at kampen er spilt på dette grunnlaget.

Arrangørlaget eller dommerne avgjør IKKE hvorvidt det er Force Majeure. Det tar administrerende myndighet stilling til i ettertid.

Lagenes ansvar er å gjennomføre kampen så sant det lar seg gjøre rent tidsmessig.

Dersom et lag ankommer hallen senere enn 30 minutter etter oppsatt kampstart og ikke kan dokumenteres at det er gode grunner for dette, skal laget bøtelegges og tape kampen 0-3.

Dette avgjøres av administrerende myndighet.

4.2 Antall spillere

Dersom laget i 2.divisjon stiller til start med færre enn 6 spillere taper laget kampen 3-0 (75-0). Kampen kan likevel spilles dersom lagene er enige. Resultatet fra kampen registreres med tap 0-3 (0-75) for laget med færre enn 6 spillere.

For lag under 2.divisjon tillates det å spille med minimum 4 spillere på laget både i seriespillet og rankingturneringer bortsett fra 1.rankingturnering/åpningsturnering.

Til RM/Åpningsturnering skal det til enhver tid være 6 spillere på banen.

4.3 Lisenslister

4.3.1     Oversikten over betalte lisenser hentes fra SportsAdmin. Se hvordan her. 

Kampens førstedommer skal kontrollere lisensdokumentasjon mot spillerlisten. Manglende dokumentasjon på betalt lisens for en spiller ved en kamp skal påføres merknadsrubrikken i kampskjemaet. Innen tre (3) dager etter kampen må klubben dokumentere at lisensen var betalt før kampdatoen.

4.4 Draktsett

I 2.divisjon skal lagene stille med like drakter (trøye og shorts). Trøyene skal være nummerert.

For 3. og lavere divisjoner er det ikke krav om like shorts.

5.0 Dommere

5.0 Dommere

5.1 Dommerlisens

5.1.1 Alle dommerne skal ha løst dommerlisens innen 1.september for gjeldende sesong. Dommerne som ikke har løst dommerlisens oppnevnes ikke til oppgaver inntil lisensen er betalt. (Dette gjelder ikke dommere som har løst spillerlisenser eller trenerlisenser)

5.2 Frammøtetid

Førstedommer og andredommer skal være ankommet hallen i god tid før kampstart og senest 30 minutter før.

5.3 Manglende dommer

5.3.1    Dersom en dommer mangler 30 minutter før kampstart, må arrangøren straks forsøke å kontakte vedkommende dommer, eventuelt forsøke å finne en erstatter slik at kampen kan spilles. Arrangør skal kontakte serieansvarlig og lederen av Regionalt DRK om situasjonen.

Dersom én eller begge dommerne mangler ved kampstart, skal dette påføres kampskjemaet.

Om det ikke finnes annen løsning, kan dommer(ene), som siste mulighet, også være medlem av én av de to klubbene som skal spille.

5.4 Antrekk

5.4.1    Dommer med merke, men ikke godkjent dommeruniform får kun halvt honorar.

Dommerdrakt gjelder også for aspirantdommere.

5.5 Honorar

5.5.1

 • 2. div: 420,- per kamp per dommer.
 • 3.div. og lavere: 315,- per kamp per dommer.
 • Rankingturnering 2.div.: 200,- per kamp per dommer.
 • Rankingturnering 3.div. og lavere: 150,- per kamp per dommer.

Dommerhonoraret vil indeksreguleres hvert annet år og er gjeldende for alle regioner.

5.6 Reise- og kostutgifter

5.6.1    Dommerne kontakter laget før bestilling av reise. Dersom billigste reisemåte korresponderer dårlig med den oppsatte kamptiden (mer enn én times ekstra tidsforbruk totalt ved kortere reiseavstander), skal dommer etter dokumentert krav få dekket utgifter for bruk av privatbil.

Satsene er:

 • kjøregodtgjørelse etter statens satser
 • diettgodtgjørelse;
  • diett; reise + kamptid 6-12 timer: kr 200,-
  • diett; reise + kamptid over 12 timer: kr 300,-
 • eventuell overnatting dekkes av arrangørklubben etter regning

5.9 Dommere i seriespillet

5.9.1    I seriekamper der (Regionalt DRK) regionskontoret oppnevner 1.- og 2.dommer må arrangørlaget stille med sekretær.

5.9.2    Dersom dommer ikke er oppnevnt eller ikke møter er det hjemmelagets ansvar å skaffe ny dommer. I dette tilfellet er det ingen krav til at kampen skal dømmes av autorisert dommer.

5.9.3    I seriearrangementer der dommere ikke er oppnevnt skal det laget som ikke spiller stille med følgende:

 • dommer
 • dommer
 • Sekretær
 • 2 linjedommere

Dersom dommer er ikke satt opp til kampen, eller at dommer ikke møter til kamp, og det finnes dommere med godkjent utdannelse som dømmer kampene skal de ha honorar for de kampene de dømmer. Det skal vises godkjent dokumentasjon på dommerutdannelsen i form av dommermerke.

I disse tilfeller har ikke dommerne krav på reisegodtgjørelse eller diett.

5.10 Dommere i turneringsspillet

5.10.1   Kamper i Rankingturneringer dømmes av lagene som deltar i turneringer. Dommerne skal være utdannede dommere og ha minimum dommer 1 grad.

5.10.2   Administrerende myndighet kan oppnevne offisielle dommere til rankingturneringer.

5.10.3   Dersom det benyttes andre ordninger må administrerende myndighet informere om dette ved distribusjon av innbydelse/kampprogram for turneringer.

6.0 Trenere

6.0 Trenere
6.1 Trenerlisens

6.1.1    Som en del av NVBFs trenerutdanning er det innført krav om trenerkompetanse f.o.m. 2016. Trenerløftet tar utgangspunkt i NIFs nye trenerløype der kursomfang og kompetansekrav er felles på tvers av idrettene. Målet for NVBF er at flere barn, unge og voksne får oppleve en treningshverdag preget av utviklingsfokus og økende grad av mestring.

  I tillegg er det innført trenerlisens på lik linje med spillerlisens som må løses for at man skal stå på kampskjema som trener eller assistenttrener.

6.1.2    For eksisterende trenere som ønsker å rekvalifisere sin trenerstatus etter NIFs nye standarder, tilbyr NVBF overgangskurs. Mer informasjon om Trenerutdanning finnes på www.volleybal.no

Krav til trenerkompetanse er:

 • Eliteserien: Trener 3
 • 1. divisjon: Trener 2
 • 2.divisjon: Trener 1
 • 3.divisjon og lavere: Ungdomstrener

 

6.1.3 Informasjon om NVBFs utdanningsprogram finnes på volleyball.no/utdanning

8.0 Overtredelser

8.0 Overtredelser

8.6 Andre overtredelser

8.6.1    Sanksjonsutvalget kan deretter sende saken til Forbundsstyret som kan gå til ytterligere straffereaksjoner iht. kapittel 11 «Straffebestemmelser» i NIFs lov.

8.7 Bøtenes størrelse

8.7.1    Følgende satser er gjeldende:

 • for mindre forseelser: første gang kr 600,-, andre gang kr 1000,-
 • for forseelser: minimum kr 1000,- og maksimum kr 7.000,-
 • for grove forseelser: minimum kr 15.000,-

Bøter av en viss størrelse (til og med kr 1000,-) kan ikke ankes, de kan kun påklages innen samme instans.

Administrasjonsmyndighet kan bøtelegge klubb/lag for en sum opptil kr. 20.000,- for overtredelser, mindre forseelser og brudd på reglement og administrative reguleringer for lavere divisjoner.

8.8 Purregebyr

8.8.1    Purregebyret er satt til kr 100,- per purring.

11.0 Resultater og Premiering

11.0 Resultater og premiering
11.1 Rankingpoeng for seriespillet og turneringsspill

11.1.1   Seriespill

Poeng/antall lag i avd. 3 lag 4 lag 5 lag 6 lag 7 lag 8 lag 9 lag 10 lag 11 lag 12 lag
80 poeng Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1
70 poeng Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2 Nr 2
60 poeng Nr 3 Nr 3 Nr 3 Nr 3 Nr 3 Nr 3 Nr 3 Nr 3 Nr 3
55 poeng Nr 4 Nr 4 Nr 4 Nr 4 Nr 4
50 poeng Nr 4 Nr 4 Nr 5 Nr 5 Nr 5 Nr 5
45 poeng Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 6 Nr 6 Nr 6
40 poeng Nr 5 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 7 Nr 7 Nr 7
35 poeng Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 8 Nr 8 Nr 8
30 poeng Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 9 Nr 9 Nr 9
25 poeng Nr10 Nr10 Nr10
20 poeng Nr 11 Nr 11
15 poeng Nr 12

 

11.1.2 Turneringsspillet

Valg av tabell velges av administrerende myndighet.

Regions myndighet velger tabell ihht. turneringsformat som ble valgt.

11.1.3   Rankingpoeng – RM/Åpningsturnering. Dersom alle lag spiller i en storturnering vil lagene få rankingpoeng iht. tabell A.

11.1.4   Rankingpoeng storturnering

Tabell for tildeling av rankingpoeng i storturnering. Se tabell A.

Tabell for tildeling av rankingpoeng ved to likeverdige rankingturneringer for lagene i en rankinggruppe benyttes -”Rankingpoeng delt storturnering”. Se tabell B

Tabell for tildeling av rankingpoeng for turnering delt etter nivå. Den øverste halvdelen av lagene i rankinggruppen er i en turnering, og den andre halvparten er i en annen turnering. Se tabell C.

 

TABELL A

  TABELL A. Rankingpoeng åpningsturnering (alle lag i regionen)
Plass/
ant lag
25-32 lag 21-24 lag 17-20 lag 13-16 lag 9-12
lag
inntil 8 lag Plass/
ant lag
25-32 lag 21-24 lag 17-20 lag
1. pl 32 p 30 p 30 p 30 p 30 p 30 p 17. pl 16 p 8 p 4 p
2. pl 31 p 25 p 25 p 25 p 25 p 25 p 18. pl 15 p 7 p 3 p
3. pl 30 p 23 p 23 p 22 p 20 p 20 p 19. pl 14 p 6 p 2 p
4. pl 29 p 21 p 21 p 20 p 17 p 16 p 20. pl 13 p 5 p 1 p
5. pl 28 p 20 p 19 p 18 p 15 p 12 p 21. pl 12 p 4 p
6. pl 27 p 19 p 18 p 17 p 13 p 8 p 22. pl 11 p 3 p
7. pl 26 p 18 p 17 p 15 p 11 p 4 p 23. pl 10 p 2 p
8. pl 25 p 17 p 16 p 14 p 9 p 1 p 24. pl 9 p 1 p
9. pl 24 p 16 p 14 p 12 p 7 p 25. pl 8 p
10. pl 23 p 15 p 13 p 11 p 5 p 26. pl 7 p
11. pl 22 p 14 p 12 p 9 p 3 p 27. pl 6 p
12. pl 21 p 13 p 11 p 8 p 1 p 28. pl 5 p
13. pl 20 p 12 p 9 p 6 p 29. pl 4 p
14. pl 19 p 11 p 8 p 5 p 30. pl 3 p
15. pl 18 p 10 p 7 p 3 p 31. pl 2 p
16. pl 17 p 9 p 6 p 1 p 32. pl 1 p

TABELL B

TABELL B.  Rankingpoeng delt storturnering
Plassering 11-12
lag
9-10
lag
6-8
lag
1. pl 15 p 15 p 15 p
2. pl 12 p 12 p 12 p
3. pl 10 p 10 p 10 p
4. pl 9 p 9 p 8 p
5. pl 8 p 7 p 6 p
6. pl 7 p 6 p 4 p
7. pl 6 p 4 p 2 p
8. pl 5 p 3 p 1 p
9. pl 4 p 2 p
10. pl 3 p 1 p
11. pl 2 p
12. pl 1 p

 

TABELL C

TABELL C. Rankingpoeng delt turnering
Plassering
A-cup
11–12 lag 9–10
lag
6–8
lag
Plassering
B-cup
11–12 lag 9–10
lag
6–8
lag
1. pl 35 p 35 p 35 p 1. pl 15 p 15 p 15 p
2. pl 30 p 30 p 30 p 2. pl 12 p 12 p 12 p
3. pl 27 p 27 p 25 p 3. pl 10 p 10 p 10 p
4. pl 25 p 24 p 22 p 4. pl 9 p 9 p 8 p
5. pl 23 p 22 p 20 p 5. pl 8 p 7 p 6 p
6. pl 22 p 21 p 19 p 6. pl 7 p 6 p 4 p
7. pl 21 p 19 p 17 p 7. pl 6 p 4 p 2 p
8. pl 20 p 18 p 16 p 8. pl 5 p 3 p 1 p
9. pl 19 p 17 p 9. pl 4 p 2 p
10. pl 18 p 16 p 10. pl 3 p 1 p
11. pl 17 p 11. pl 2 p
12. pl 16 p 12. pl 1p

11.2 Tittel

11.2.1   Det kåres en vinner i hver rankinggruppe.

11.2.2   Laget med flest samlede rankingpoeng vinner rankinggruppen.

11.2.3   Ved likt antall rankingpoeng for et eller flere lag avgjøres plasseringen etter følgende kriterier:

1) Laget med flest poeng i fra rankingturneringene

2) Laget med best plassering i en enkelt rankingturnering

3) Laget med de to beste plasseringene i fra rankingturneringene

4) Laget med deltakelse i flest rankingturneringer

5) Evt. samlet resultat i innbyrdes oppgjør i rankingturneringene og/eller seriespillet (ved to (tre) kamper).

11.3 Premiering

11.3.2   Lag kan oppnå tellende resultater for ranking gjennom:

 • Seriespill (fortrinnsvis i form av serieturneringer)
 • RM/Åpningsturneringen i regionen (Ranking 1 for lavere divisjoner) og eventuelt andre rankingturneringer.
 • Dersom man velger å ha kun rankingturneringer – minimum 2.
13.0 Gjennomføring av turneringsspillet lavere divisjoner

13.0 Gjennomføring av turneringsspillet lavere divisjoner

Øvrige forhold finnes i NVBFs Arrangementshåndbok.

13.1 Oppsett av rankingturneringene

Turneringsspillet skal inneholde minimum to rankingturneringer, i tillegg til regionens åpningsturnering (regions mesterskap (RM) senior).

13.1.1   RM/Åpningsturneringen (Rankingturnering 1 for lavere divisjoner) er en kombinert turnering. Det er turnering for alle lavere divisjoner, samtidig er det 1.runde i Norgesmesterskapet (NM) for senior.

RM/Åpningsturneringen er åpen for alle klubber/lag i Regionen som tilhører NVBF uavhengig av om de deltar eller ikke i seriespillet.

RM/Åpningsturneringen kan spilles som en storturnering, på 1-2 dager.

Ved spesielle tilfeller kan administrerende myndighet fravike regelen i nedre sluttspill.

Vinneren av RM/Åpningsturneringen er kvalifisert til NM 1/16 finale så fremt klubben ikke har lag i 1.divisjon og/eller eliteserien. Hvis dette er tilfellet går plassen i 1/16 finale til neste lag på listen.

Ved mindre enn 6 lag i RM/Åpningsturneringen avgjør administrerende myndighet hvordan konkurranseformatet skal være.

13.1.2   Rankingturnering 2 (og evt. flere) spilles som turneringer for alle lagene i rankinggruppen.

Rankingturneringene arrangeres primært som dagsturneringer.

Turneringene spilles med pulje- og plasseringsspill slik at alle lag får minst tre kamper i løpet av en dagsturnering.

Det vil kunne innebære delte plasseringer i en del tilfeller siden turneringer eventuelt ikke vil bli spilt «helt ut».

Dersom en region ønsker å benytte delt turnering (Ranking 2 og evt. flere) så gjøres det ut fra følgende maler:

 • Mal 1. Lagene deles etter serpentinersystemet, i to puljer, som spiller på hver sin plass.

Arrangørlagene spiller i egen hall uavhengig av serpentinersystemet. I dette tilfelle vil seeding bli justert.

Ved utforming av kampoppsettet kan regionen gjøre mindre tilpasninger for lagene som har ekstra lang reisevei. Dette gjelder bare for 3. divisjon og lavere

 • Mal 2. Lagene i en rankinggruppe deles i to «halvparter» ut fra plassering på rankingen.

De beste lagene spiller om de øverste plassene på rankingen og de øvrige lagene om plasseringene deretter.

Hvis antall påmeldte lag er et oddetall, skal den største parten av lagene spille om de lavere plasseringene

13.1.3   Rankingturneringene er åpne for alle divisjonslag tilhørende rankinggruppen.

13.2 Administrasjon av turneringsspillet

13.2.1   Administrerende myndighet har ansvar for å skaffe arrangør og hall til rankingturneringene i lavere divisjoner.

Administrerende myndighet har ansvar for distribusjon av all informasjon om rankingturneringene, oppdatering av rankinglister og tilhørende resultatservice etter hver rankingturnering.

Rankingturneringene gjennomføres iht. regelverket for lavere divisjoner.

Det skal benyttes forenklet internasjonalt kampskjema i rankingturneringer for 2. og 3.divisjon.

13.2.2   Alle lagene i rankinggruppen har rett på deltakelse i rankingturneringen ved påmelding innen fristen.

Administrasjons myndighet kan bestemme om andre lag vil kunne få delta i rankingturnering dersom det er ledig plass.

Dersom det er flere interesserte lag enn ledige plasser, gjelder tidspunkt for gyldig påmelding som prioritet for hvem som får de(n) ledige plassen(e).

13.2.3   Påmeldingsrutiner fastsettes av regions myndighet.

13.3 Lagenes oppmøte og forpliktelser

13.3.1   Ved ankomst til hallen skal lagene bekrefte sin ankomst ved å levere inn spiller- og lisensliste til sekretariatet.

13.3.2   Funksjonæroppgaver må påregnes for alle deltakende lag.

13.3.3   Lag som ikke når fram i tide risikerer bot etter regulert sats, og i verste fall diskvalifisering.

Dersom et lag får en forsinkelse som gjør at laget kan rekke fram og evt. spille en del av turneringen, skal laget ha en dialog med TD om dette. Stevnejuryen tar en avgjørelse på om det er mulig å omarbeide kampoppsettet slik at det forsinkede laget kan delta.

13.4 Kampoppsett

13.4.1   Administrerende myndighet er ansvarlig for utarbeidelse av kampoppsett for rankingturneringene i lavere divisjoner.

13.4.2   Hvert deltagende lag i rankingturnering har krav på minst tre (3) kamper og fire (4) kamper dersom turneringen går over to (2) dager.

13.4.2   Det spilles tre-setts kamper.

Regionen kan gjøre unntak fra dette.

13.5 Seeding og puljeoppsett

13.5.1   Lagene seedes ihht. rankingplassering på ranking første dag etter at påmeldingsfristen har gått ut.

13.5.2  Lagene plasseres i puljer ihht ranking etter serpentinprinsippet.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search