Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2019-2020

- Om Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler 2019-2020

Her finner du Administrativ regulering for Mesterskap Videregående skoler versjon 25.09.2019.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

0.0 Generelt
0.1 Intensjon
0.2 Avgrensning av mesterskapet

1.0 Struktur
1.2. Organisering av fylkes-/regionsmesterskap
1.3. Klasser og antall lag mesterskap for videregående skoler (MVGS)
1.4  Netthøyder i mesterskap for videregående skoler
1.5  Kampformat
1.6 Tabell for puljespill

2.0 Startberettigelse
2.1 Sammensetning av lagene
2.2 Deltakelse

3.0 Fylkes-/regionsmesterskap
3.1 Konkurranseinndeling
3.2 Organisering av fylkes-/regionsmesterskap
3.3 Innbydelse til fylkes-/regionsmesterskap
3.4 Kampoppsett
3.5 Antall kamper
3.6 Kvalifisering til landsfinale i mesterskap VGS
3.7 Lag som trekker seg
3.8 Dømming/dommere
3.9 Spilledrakter
3.10 Premiering
3.11 Stevnejury
3.12 Protester
3.13 Lagenes opptreden

4.0 Landsfinale
4.1 Hallkapasitet
4.2 Spillebanen
4.3 Kampsekretariat
4.4 Spillesystem
4.5 Kampoppsett
4.6 Profixio/TX
4.8 Oppdatering av kampprogram/resultatservice i hallen
4.9 Tidsskjema
4.11 Lag som ikke tar imot plass i landsfinalen/trekker seg
4.12 Stevnejury
4.13 Dømming
4.14 Funksjonærer
4.15 Baller
4.16 Åpning, defilering, premieutdeling
4.19 Overnatting og bespisning
4.20 Lagledermøte og dommermøte
4.21 Lagenes opptreden
4.22 Informasjon
4.23 Økonomi

5.0 Sanksjoner

Gyldighet

0.0 Generelt

0.0 Generelt

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. I den anledning har NIF utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndteringen av ordningen. Brosjyren kan lastes ned fra NIFs nettside www.nif.idrett.no.

0.1 Intensjon

0.1.1    Norges Volleyballforbund (NVBF) ønsker å bidra med et aktivitetstilbud i volleyball til ungdomsgruppen 16-20 år. NVBF har i 47 år arrangert et mesterskap for videregående skoler. Her får ungdom som kanskje ikke spiller volleyball til vanlig, en sjanse til å få oppleve noe av volleyballspillets gleder.

0.1.2    Dette er først og fremst et breddearrangement.

0.3 Avgrensning av mesterskapet

0.2.1    Mesterskap for videregående skoler (VGS) er en fellesbetegnelse for skolemesterskapet for elever/lag på skoler der man kommer direkte inn etter 10-årig grunnskole.

0.2.2    På fylkes-/regionalt nivå konkurrerer lag fra alle skoleslag, som kommer inn under definisjonen ovenfor, i de samme klasser (kan avvikes ved stor deltakelse).

0.2.2    Det arrangeres landsfinale i mesterskap VGS for lag som er kvalifisert fra fylkes-/regionsmesterskapene. Andre lag kan også få delta etter påmelding.

1.0 Struktur

1.0 Struktur

1.2 Organisering av fylkes-/regionmesterskap

1.2.1    Det arrangeres fylkesmesterskap

eller

 • Mesterskap for to fylker (f. eks. Agderfylkene)

eller som i

 • Region Øst der det gjennomføres flere arrangement for alle skoler i fylkene i regionen.

1.3 Klasser og antall lag mesterskap for videregående skoler (MVGS)

1.3.1 For lag fra ordinære videregående skoler og folkehøyskoler.

Hver av de tre klassene kan bestå av inntil 20 lag – inkludert lag fra arrangementsstedet.

1.4 Netthøyder i mesterskap for videregående skoler

1.4.1

Netthøyder:                FM/RM           Landsfinalen
Jenter:                         2,18 m             2,24 m
Gutter:                        2,35 m             2,43 m
Mix:                            2,35 m             2,35 m

1.5 Kampformat

1.5.1    I innledende kamper (puljespillet) i fylkes-/regionsmesterskapet spilles de to første settene til 15 og med evt. avgjørende sett til 12 poeng (modifisert settformat). Alle sett må vinnes med minst to poeng.
I avsluttende kamper (etter puljespillet) i første runde (fylkes-/regionsmesterskap) og i alle kamper i landsfinalen spilles alle kamper best av 3 sett, der de to første spilles til 25, og med ev. avgjørende sett til 15 poeng. Alle sett må vinnes med minst to poeng.

Ved stor deltakelse i fylkes-/regionsmesterskapet kan administrasjonsmyndighet/region bestemme at det spilles med modifisert settformat i alle kamper. Dette avgjøres ut fra hallens kapasitet. Ved få deltakende lag og få kamper (1-2 kamper) kan kampene spilles som best av fem sett (sett til 25/15).

1.6 Tabell for puljespill

1.6.1    Rekkefølgen bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1) antall vunne poeng (tabellpoeng)
2) antall vunne kamper
3) differansen mellom vunne og tapte sett
4) differansen mellom vunne og tapte spillepoeng
5) antall vunne sett
6) antall vunne spillepoeng

2.0 Spilleberettigelse

2.0 Startberettigelse
2.1 Samensetning av lagene

2.1.1    I mix-klassen spilles det med 3 jenter og 3 gutter.

I klassen for gutter kan et lag stille med to jenter.

2.1.2    Et lag kan bestå av 5 spillere i spill (mix: 3 jenter og 2 gutter) under fylkes-/regionsmesterskapene.

2.1.3    En skole kan stille med flere lag i samme klasse kun i kvalifisering til landsfinalen.

2.1.4    En spiller kan delta på lag i flere klasser under fylkes-/regionsmesterskapene.

2.2 Deltakelse

2.2.1    I fylkes-/regionsmesterskap kan alle skoler der elevene kan begynne rett fra 10-årig grunnskole delta. Her kan nevnes: videregående skoler, folkehøyskoler, jordbruksskoler, bedriftsskoler, forsvarets skoler som fyller kriteriet osv. Skoler som krever videregående utdanning, kan ikke delta.

2.2.2    Andre lag kan også melde sin interesse, og få delta dersom det er ledig plass. NVBF avgjør hvilke lag som tildeles plass i landsfinalen.

2.2.3    Unntaket er om eleven melder flytting til en annen skole innen 15.12. Bekreftelsen fra ny skolen må sendes til NVBF – post@volleyball.no.

En elev kan ikke være hospitant, men må ha minst 20 timer pr. uke ved skolen, altså være helkurs- eller delkurselev.

Dersom en spiller er elev ved flere skoler, er han/hun spilleberettiget for den skolen der vedkommende har flest undervisningstimer pr. uke.

Dersom en spiller har deltatt i fylkes-/regionskvalifiseringen på ett skolelag, kan ikke vedkommende spille landsfinale for et lag fra en annen skole.

3.0 Fylkes -/regionsmesterskap

3.0 Fylkes-/regionsmesterskap

3.1 Konkurranseinndeling

3.1.1    Mesterskap for VGS har følgende konkurranseinndeling for gjennomføring av fylkes-/regionsmesterskap og ansvar for administrasjon:

 

Konkurranseområde Administrasjonsmyndighet/fylker
VGS – Øst Region Øst – Ullevål stadion
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark
VGS – Agder Region Sydvest – Stavangerkontoret
Aust-Agder, Vest-Agder
VGS – Rogaland Region Sydvest – Stavangerkontoret
Rogaland
VGS – Hordaland Region Hordaland – Bergenskontoret
Hordaland
VGS – Sogn & Fjordane Region Sogn og Fjordane – Førdekontoret
Sogn & Fjordane
VGS – Møre & Romsdal Region Møre og Romsdal – Ullevål stadion
Møre & Romsdal
VGS – Trøndelag Region Trøndelag – Trøndelagskontoret
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
VGS – Nordland Region Nord – Tromsøkontoret
Nordland
VGS – Troms Region Nord – Tromsøkontoret
Troms
VGS – Finnmark Region Nord – Tromsøkontoret
Finnmark

3.2 Organisering av fylkes-/regionsmesterskap

3.2.1    Det anbefales at første runde arrangeres som en stor turnering med åpen påmelding. Ved stor interesse/påmelding kan det bestemmes at hver skole kun får delta med et begrenset antall lag og evt. må arrangere kvalifisering på sin egen skole. Fylkes-/regionsmesterskapet kan gjennomføres over en dag (en skoledag eller en lørdag/søndag) eller over en helg.

3.2.2    Dette innebærer bl.a. å skaffe arrangør(er)/hall. Profixio/TX skal benyttes som kampverktøy.

3.3 Innbydelse til fylkes-/regionsmesterskap

3.3.1    Innbydelsen distribueres enten via e-post eller brev og på Internettsidene til regionene. Innbydelse distribueres til skolene i god tid før arrangementet.

Spilleplan og foreløpig kampoppsett distribueres til de påmeldte lagene senest en uke før turneringen.

3.4 Kampoppsett 

3.4.1    Lagene plasseres i – eller trekkes til – puljer, og dette gjøres ut ifra at lag fra samme skole ikke bør havne i samme pulje. Antall puljer i puljespillet er avhengig av antall påmeldte lag.
Følgende tabell er en rettesnor* for pulje-/kampoppsett i fylkes-/regionsmesterskapene:

 

Ant. lag Spillesystem Puljesammensetning/videre spill
6-8 Puljespill Pulje A Pulje B
A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Semifinaler: 1A – 2B og 1B – 2A
Ev. plasseringskamper, bronsefinale og finale

9-11 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C
Seed #1

Seed #6

Seed #7

Seed #2

Seed #5

Seed #8

Seed #11

Seed #3

Seed #4

Seed #9

Seed #10

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 1A – nest beste 3’er, 1B – beste 3’er, 1C – 2A og 2C – 2B
Semifinaler: 1A/nest best 3’er – 2C/2B og 1B/beste 3’er – 1C/2A
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

12-14 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D
A1

A2

A3

 

B1

B2

B3

 

C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

D4

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D og 1D – 2C
Semifinaler: 1A/2B – 1D/2C og 1B/2A – 1C/2D
Ev. plasseringskamper, bronsefinale og finale

15-17 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E
A1

A2

A3

 

B1

B2

B3

 

C1

C2

C3

 

D1

D2

D3

D4

E1

E2

E3

E4

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 1D – 1E
Semifinaler: 1A – 1D/1E og 1B– 1C
Ev.plasseringskamper, bronsefinale og finale

18-20 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F
A1

A2

A3

 

B1

B2

B3

 

C1

C2

C3

 

D1

D2

D3

 

E1

E2

E3

E4

F1

F2

F3

F4

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 1C – 1F og 1D – 1E
Semifinaler: 1A – 1D/1E og 1B – 1C/1F
Ev. plasseringskamper, bronsefinale og finale

21-23 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G
A1

A2

A3

 

B1

B2

B3

 

C1

C2

C3

 

D1

D2

D3

 

E1

E2

E3

 

F1

F2

F3

F4

G1

G2

G3

G4

Sluttspill Cupspill:

Kvartfinaler: 1B – 1G, 1C – 1F og 1D – 1E
Semifinaler: 1A– 1D/1E og 1B/1G – 1C/1F
Ev. plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

Med 24-32 deltakende lag i en klasse arrangeres turneringen over to dager:

 

24-32 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F Pulje G Pulje H
A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

D4

E1

E2

E3

E4

F1

F2

F3

F4

G1

G2

G3

G4

H1

H2

H3

H4

Sluttspill Cupspill:

1/8-finaler: 1A-2B, 1B – 2A, 1C – 2D, 1D – 2C, 1E – 2F, 1F – 2E, 1G – 2H, 1H – 2G

Kvartfinaler: 1A/2B – 1H/2G, 1B/2A – 1G/2H, 1C/2D – 1F/2E og 1D/2C – 1E/2F
Semifinaler: 1A/2B/1H/2G– 1D/2C/1E/2F og 1B/2A/1G/2H – 1C/2D/1F/2E
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

 

3.4.3    Merk at NVBF/Region kan foreta justeringer i kampoppsettet ut ifra lokale tilpasninger.

3.5 Antall kamper

3.5.1    I fylkes-/regionsmesterskap over en dag skal lagene ha minst tre kamper av formatet best av tre sett.

Ved turneringer over to dager skal lagene ha minst fire kamper av formatet best av tre sett.

Administrasjonsmyndighet kan avvike fra settformatet ved å benytte modifisert settformat (sett til 15/12).

3.6 Kvalifisering til landsfinale i mesterskap VGS

3.6.1    Lag kvalifisere seg til landsfinale i MVGS gjennom:

 • Å vinne fylkeskvalifiseringen i sitt fylke (se oversikten over fylkesmesterskap, VGS-Agder gjelder som fylkesmesterskap). Dersom det er lag som ikke tar imot plass i landsfinalen, skal administrasjonsmyndighet/region om mulig erstatte med nye lag. Først og fremst bør det fylles opp med lag som havnet lenger ned på resultatlista i fylkesmesterskapet – i prioritert rekkefølge.
 • Å bli blant de seks beste lagene i hver klasse i regionsmesterskapet for region Øst (åtte fylker på Østlandet). Dersom det er lag som ikke tar imot plass i landsfinalen, skal administrasjonsmyndighet om mulig erstatte med nye lag. Først og fremst bør det fylles opp med lag som havnet lenger ned på resultatlista i regionsmesterskapet – i prioritert rekkefølge.

 

3.6.2    Oversikt over kriterier for deltakende lag i hver klasse i landsfinale for mesterskap VGS:

20 lag Startberettigelse i landsfinale mesterskap VGS
16 lag Vinnerne av fylkesmesterskapene og de seks beste fra regionsmesterskapet i region Øst, har rett på plass i landsfinalen. Fylket/regionen erstatter med de(t) neste lag(ene) på resultatlista dersom det er lag som takker nei til deltakelse eller har friplass som lag fra arrangørstedet.
3 lag Bonusplasser til de fylker/regioner som hadde lag blant de tre beste i klassen i forrige sesongs landsfinale i mesterskap for VGS.
1 lag Arrangør har rett på deltakelse med et lag i hver klasse fra en av arrangørstedets skoler.
Evt. ledige plasser Dersom klassen ikke er fylt opp med 20 lag, går evt. ledige plasser til lag som har tegnet seg på venteliste for deltakelse i landsfinalen. Dette er lag som har deltatt i fylkes-/regionsmesterskap, men som ikke har kvalifisert seg gjennom tilstrekkelig plassering i fylkes-/regionskvalifiseringen. Ved tildeling av evt. ekstraplassene skal lag fra skoler i arrangørfylket og skoler fra Region Øst prioriteres.

Arrangørens lag

En av arrangørstedets videregående skoler har rett på deltakelse med ett lag i hver klasse i landsfinalen. Dersom det er flere aktuelle skoler kan resultat i kvalifiseringen telle som uttak. Hvis arrangør har avtale med en skole om hjelp til arrangementet, står det fritt til landsfinalearrangør å tildele en slik friplass til denne skolen.

Et lag i hver klasse
Flere lag fra samme skole kan ikke bli kvalifisert for deltagelse i landsfinale i samme klasse.

Påmelding til venteliste

Lag som ønsker å være med i kampen om ledige plasser i landsfinalen i mesterskap VGS, melder denne interessen til regionskontoret skriftlig via e-post til landsfinalearrangør, med kopi til NVBF – post@volleyball.no innen 3 dager etter kvalifiseringen er spilt.

NB! Omgående etter fylkes-/regionsmesterskapet må regionskontoret sende kopi av resultatfilene til NVBF.

3.6.3    NVBF/Region må sørge for informasjon til kvalifiserte lag om mesterskapet og om aktuelle frister.

3.6.4    Her oppgis også fylkets/regionens deltakerlags offisielle adresse, kontaktperson, e-post og telefon.

3.6.5    Dette meldes til regionskontoret via e-post, med kopi til NVBF – post@volleyball.no.

3.6.3    NVBF/Region sørger for å formidle tilbud om deltakelse i landsfinalen til neste lag som har rett på slik plass.

3.7 Lag som trekker seg

3.7.1    Lag som trekker seg fra fylkes-/regionsmesterskapet etter påmeldingsfristen, plikter likevel å betale påmeldingsavgiften.

3.8 Dømming/dommere

3.8.1    Regionskontorene er ansvarlig for å foreta dommeroppsett. Dette distribueres sammen med kampoppsettene.

3.9 Spilledrakter

3.9.1    Lagene bør spille i ensartede trøyer med nummer på.

3.10 Premiering

3.10.1  Regionskontoret bestemmer hvordan det skal premieres i fylkes-/regionsmesterskapet.

3.11 Stevnejury

3.11.1  Administrasjonsmyndighet oppnevner stevnejury som distribueres til lagene sammen med kampoppsett.

3.12 Protester

3.12.1  En bør merke seg følgende punkter:

 • Protest må leveres skriftlig sammen med et protestgebyr på kr. 100,- til en representant for stevnejuryen/stevnesekretariatet senest en halv time etter kampslutt. Protesten må varsles ved at laget ber om at det påføres kampskjemaet at laget forbeholder seg retten til å kunne protestere. Uten dette skal protesten avvises som formelt ugyldig.
 • Dersom juryen vil innhente uttalelser fra partene, motstander, 1. og/eller 2. dommer eller andre vitner, må disse uttale seg umiddelbart etter at de er spurt.
 • Avgjørelsen av en protest skal begrunnes og overleveres partene skriftlig. Dersom protesten tas til følge får laget som protesterte, protestgebyret tilbake.
 • Det er ikke mulig å appellere en avgjørelse tatt av stevnejuryen i henhold til gjeldende reglement og spillereglene. Juryens beslutning er endelig.

3.13 Lagenes opptreden

3.13.3  Dersom en spiller eller leder viser seg beruset, blir laget til vedkommende utvist fra resten av turneringen. Ved eventuelle materielle skader i form av hærverk, vil person(er)/skole måtte regne med å erstatte de skadene som er forårsaket.
Alle diskvalifiseringer skal rapporteres til NVBF.

3.13.4  Alle spillere skal kjenne reglementet og overholde dette. Alle deltagere plikter også å kjenne idrettshallens og evt. overnattingsstedets reglement og overholde disse.

4.0 Landsfinale

4.0 Sekstendedelsfinaler

4.1 Hallkapasitet

4.1.2    Det vil være mulig å arrangere mesterskapet i to haller med noe reiseavstand imellom, forutsatt at arrangør sørger for nødvendig transport imellom hallene.

4.2 Spillebanen

4.2.1    I landsfinalene bør det spilles på baner som har minimum 2 meter frisone rundt hver bane.

Nett og nettstativer skal tilfredsstille de internasjonale spillereglene og NVBFs sikkerhetsbestemmelser for nettoppsett. Det skal benyttes antenner på alle baner.

Dersom det er forskjell på banene, skal de høyest rangerte kampene spilles på banene med best spilleforhold.

4.3 Kampsekretariat

4.3.1    Hver bane skal ha et kampsekretariat med bord og stol for sekretærene. Det skal benyttes godt synlige poengtavler på alle baner.

4.4 Spillesystem

4.4.1    Følgende norm gjelder for hver klasse:

Fredag kveld/lørdag formiddag:        Puljespill.
Lørdag/søndag:                                    Sluttspill primært som cupspill
Plasseringskamper, semifinaler og finaler.

4.5 Kampoppsett

4.5.1    Lagene plasseres i puljer med 3 – eller 4 – (evt. 5) lag.

4.5.2    NVBF plasserer lagene i hver sin pulje ut fra fylkenes/regionenes resultater fra mesterskap VGS foregående år: se eksempel nedenfor.

Plassering MVGS foregående år Seeding til årets MVGS
1.       WANG Oslo Vinner av regionsmesterskap 1 i Region Øst*
2.       Sunnfjord FHS Vinner av fylkesmesterskapet i Region Sogn og Fjordane
3.       Grong VGS Vinner av fylkesmesterskapet i Region Trøndelag
4.       KSK Vinner av fylkesmesterskapet i Region Agder
5.       Grenland FHS Vinner av regionsmesterskap 2 i Region Øst*
6.       Øystese Gymnas Vinner av fylkesmesterskapet i Region Hordaland
7.       Bodø VGS Vinner av fylkesmesterskapet i Region Nord
8.       Hafstad VGS Nr. 2 i fylkesmesterskapet i Region Sogn og Fjordane
9.       Haugesund Toppidrettsgymnas Vinner av fylkesmesterskapet i Region Rogaland
10.   WANG Tønsberg Vinner av regionsmesterskap 3 i region Øst*

* I region Øst arrangeres det flere regionsmesterskap, fordelt etter geografi. Vinneren av det regionsmesterskapet med flest deltakende lag får den første seedede plassen. Vinneren av det regionsmesterskapet med nest flest deltakende lag får den andre seedede plassen etc.

 

Lag som er vinnerne av fylkes-/regionsmesterskapene og som ikke er blant de 10 første seedete lag, trekkes til de nest ledige plassene.

Resterende lag plasseres etter trekning.

4.5.4    Se hjelpetabell og tabell for norm for kampoppsett

Kampoppsettet organiseres med fortrinnsvis 3 eller 4 lag i hver pulje. På den måten kan en få flest mulig kamper mot mer jevnbyrdige motstandere.

 

Kampoppsettet bestemmes av antall deltakende lag. De innledende kampene skal spilles som puljespill. Ett lag skal ikke spille to kamper etter hverandre i puljespillet.

 

Sluttspillet spilles primært som cupspill, men kan avvikes der det er nødvendig å benytte serieprinsippet for å plassere lag. Alle lagene skal spille plasseringskamper. Delte plasseringer skal i utgangspunktet ikke benyttes.

Hjelpetabell med oversikt for kampantall ut fra antall deltakende lag og antall lag i puljen:

Ant. lag i klassen Ant. puljer/
ant. lag i pulje
Ant. kamper
puljespillet
Ant. kamper
sluttspillet (kryss 1
ó 2)
Ant. kamper
plasseringsspillet
Ant. kamper
totalt
Tabell for 12-17 lag fordelt på 4 puljer i puljespillet
12 4/3 12 12 6 30
13 4/3 og 4 15 10 8 33
14 4/3 og 4 18 14 7 39
15 4/3 og 4 21 13 9 43
16 4/4 24 12 8 44
17 4/4 og 5 28 12 10 50
Tabell for 15-17 lag fordelt på 5 puljer i puljespillet
15 5/3 15 16 9 40
16 5/3 og 4 18 18 8 44
17 5/3 og 4 21 16 10 47
Tabell for 18-20 lag fordelt på 6 puljer i puljespillet
18 6/3 18 18 9 45
19 6/3 og 4 21 18 11 50
20 6/3 og 4 24 20 10 54

 

Norm for kampoppsett i tabellform:

12-14 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D
A1

A2

A3

 

B1

B2

B3

 

C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

D4

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

Kvartfinaler: 1A – 2B, 1B – 2A, 1C – 2D og 1D – 2C
Semifinaler: 1A/2B – 1D/2C og 1B/2A – 1C/2D
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

15-17 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E
A1

A2

A3

 

B1

B2

B3

 

C1

C2

C3

 

D1

D2

D3

D4

E1

E2

E3

E4

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8-finaler: 2D – 2A, 2C – 2B

Kvartfinaler: 1A – 2C/2B, 1B – 2D/2A, 1C – 2E og 1D – 1E
Semifinaler: 1A/2C/2B – 1D/1E og 1B/2D/2A – 1C/2E
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

18-20 Puljespill Pulje A Pulje B Pulje C Pulje D Pulje E Pulje F
A1

A2

A3

 

B1

B2

B3

 

C1

C2

C3

 

D1

D2

D3

 

E1

E2

E3

E4

F1

F2

F3

F4

Sluttspill
(primært cup)
Cupspill:

1/8-finaler: 1E – 2A, 1F – 2B, 2F – 2C og 2E – 2D

Kvartfinaler: 1A – 2D/2C, 1B – 2F/2E, 1C – 1F/2B og 1D – 1E/2A
Semifinaler: 1A/2D/2C – 1D/1E/2A og 1B/2F/2E – 1C/1F/2B
Plasseringskamper, bronsefinale og finale

4.6 Profixio/TX

4.6.1    Lisens ordnes av NVBF.
4.6.2    Filen sendes til NVBF innen samme tidsfrist.

4.8 Oppdatering av kampprogram/resultatservice i hallen

4.8.1    Denne resultatservice skal være godt synlig i eller rett utenfor spillelokalet.
Etter lørdagens kamper skal resultatene kopieres og formidles til lagene.

4.9 Tidsskjema

4.9.1    Kampene settes opp med 60 min. mellomrom. Lagene har krav på minimum 10 minutters oppvarming på banen (felles).

4.11 Lag som ikke tar imot plass i landsfinalen/trekker seg

4.11.1  Følgende gjelder for erstatning/supplering av lag til landsfinalen i mesterskap for VGS:

 • NVBF/regionen erstatter med lag lenger ned på resultatlista i det/den aktuelle fylke/region og supplerer evt. med lag fra venteliste (dvs. lag som har meldt sin interesse for deltakelse i landsfinalen).
 • Lag som trekker seg fra landsfinalen i mesterskap VGS etter påmelding, plikter likevel å betale påmeldingsavgiften.
 • Alle forespørsler – og bekreftelser om deltakelse i landsfinaler samt evt. trekking av lag skal skje skriftlig via e-post.

4.12 Stevnejury

4.12.2  Protest kan leveres dersom en klubb ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig. En bør merke seg følgende punkter ved en evt. protest:

 • Protest må leveres skriftlig sammen med et protestgebyr på kr. 200,- til en representant for stevnejuryen senest en halv time etter kampslutt. Protesten må varsles ved at laget ber om at det påføres kampskjemaet at laget forbeholder seg retten til å kunne protestere. Uten dette skal protesten avvises som formelt ugyldig.
 • Dommerne i den aktuelle kampen må rapportere til stevnejuryen umiddelbart etter kampslutt. Dersom motstander har synspunkter eller andre forhold som de mener er av betydning for saken, har de rett til å uttale seg skriftlig. En slik rapport må skrives og leveres stevnejuryen senest innen en halv time etter kampslutt.
 • Dersom juryen vil innhente uttalelser fra partene eller vitner, må disse uttale seg umiddelbart etter at de er spurt.
 • Ved protester knyttet til brudd på spillereglene, skal det legges avgjørende vekt på dommerrepresentantens vurdering/syn
 • Avgjørelsen av en protest skal begrunnes og overleveres partene skriftlig. Dersom protesten tas til følge får laget som protesterte, protestgebyret tilbake.

4.12.3  Juryen kan på eget initiativ ta opp og behandle saker.

4.13 Dømming

4.13.1  Lagene settes opp til å dømme hverandre i puljespillet, samt i innledende sluttspill og plasseringskamper på lavere nivå. DD er ansvarlig for å sette opp nøytrale dommere til semifinaler, bronsefinaler og finaler.

4.13.2  Kravet til oppnevnte dommere er Dommer 2.

Disse oppnevnes av den regionale dommerkomite, men kvalitetssikres av den nasjonale DRK.

4.14 Funksjonærer

4.14.1  Dette skal distribueres til de deltagende lagene sammen med kampoppsettet. Dommere/funksjonærer til den enkelte kamp skal bestå av 1. dommer, 2. dommer, sekretær og linjedommere.

4.15 Baller

4.15.1  Det benyttes Mikasa MVA 200.
4.15.2  For øvrige kamper må lagene selv ha med seg oppvarmingsballer.

4.16 Åpning, defilering, premieutdeling

4.16.1  Omfanget av denne åpningen vil kunne variere ut ifra lokale forhold.

4.16.2  Følgende prosedyre gjennomføres:

 • Kapteinen for lag nr. 20 kommer fram og mottar diplomer for sitt lag. Det samme for lag nr. 19, 18, 17 osv. …. 6, 5 og 4.
 • Spillere/trener for laget som fikk 3. plass stiller opp på linje med front mot publikum.
  a) lagets kaptein mottar pokal
  b) lagets spillere ropes opp og kommer fram og mottar sin premie, en for en.
  Det samme for lag nr. 2, og lag nr. 1.

4.19 Overnatting og bespisning

4.19.1  Overnatting kan være på flatseng (skole) eller på hotell/motell.

4.19.3  Middagen lørdag kveld kan erstattes med et varmt måltid under spillersammenkomsten.

4.20 Lagledermøte og dommermøte

4.20.1  Faste punkter på møtet er: Informasjon om reglementet med vekt på deltagernes oppførsel, presentasjon av stevnejuryen, praktisk informasjon.

4.20.2  Dommermøtet tar opp viktige forhold ift dømming og dommeroppsett.

4.21 Lagenes opptreden

4.21.3  Dersom en spiller eller leder viser seg beruset, blir laget til vedkommende utvist fra resten av turneringen. Ved eventuelle materielle skader i form av hærverk, vil person(er)/klubb måtte regne med å erstatte de skadene som er forårsaket.
Alle diskvalifiseringer skal rapporteres til NVBF.

4.21.4  Alle spillere skal kjenne reglementet og overholde dette. Alle deltagere plikter også å kjenne idrettshallens og evt. overnattingsstedets reglement og overholde disse.

4.22 Informasjon

4.22.1  Dette skal skje via internett som hovedinformasjonskilde, men også via e-post. Forhåndsinformasjonen om foreløpige kampoppsett og evt. dommer-/funksjonæroppgaver sendes lagene på e-post og publiseres på arrangørens hjemmesider. Disse hjemmesidene skal til enhver tid ha gjeldende kampoppsett og dommeroppsett.
Arrangøren må ha på plass hjemmeside med all nødvendig informasjon for landsfinalen i mesterskapet senest 1.desember.

4.22.2  Deltakerne må følge med på arrangørens hjemmesider og www.volleyball.no for til enhver oppdatert informasjon.

4.23 Økonomi

4.23.1  Følgende kostnader dekkes av arrangøren:

 • 1000,- per lag i administrasjonsgebyr som betales til NVBF
 • Reisen for TD og DD
 • Oppholdsutgifter og lokal transport for TD, DD og NVBFs offisielle representant
 • Honoraret på kr. 3.500,- for TD og DD
 • Halleie, kampmateriell, baller
 • Dommerhonoraret på kr. 100,- per dommer, per kamp for semifinalene og finalene
 • lokal transport for dommerne
 • Bestemannspremier
 • kostnader for førstehjelp og syketransport

4.23.2  Følgende kostnader dekkes av NVBF sentralt:

 • Premier nevnt ovenfor
 • Reisen for NVBFs representant

4.23.3  Arrangøren krever inn og beholder inntektene av lagsavgiften.

Lagsavgift: kr. 3.000,-

Arrangør beholder arrangementsoverskudd – og dekker et evt. underskudd i sin helhet.

5 Sanksjoner

5.0 Sanksjoner

5.0.1    Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement. Se sanksjonsreglement www.volleyball.no .

Gyldighet

Dette reglementet er bekjentgjort på NVBFs nettsider og er gyldig til nye bestemmelser er vedtatt. Evt. endringer eller oppdateringer av NVBFs reglement for mesterskap for VGS vil bli lagt ut på www.volleyball.no

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search