Innlegget er skrevet av president i Norges Volleyballforbund, Eirik Sørdahl.

Jeg kommer til å poste noen innlegg denne uka, hensikten er å kaste lys over forskjellige forhold rundt det arbeidet som forbundsstyret har utført i inneværende tingperiode. Jeg understreker at dette er mine refleksjoner, sett fra mitt ståsted.

Forbundsstyret har innkallet til ekstraordinært ting på teams tirsdag 30. juni.

 

«Vi vil bare det beste for norsk volleyball» skriver en av varslerne i en e-post til forbundsstyret.

Jeg ønsker å tro det, men jeg er i tvil om det var til det beste for norsk volleyball da varslerne gikk til Norges Idrettsforbund (NIF)

Engasjement er bra, mye bedre en likegyldighet. Ytringsfriheten står sterkt i Norge, slik skal det være også innenfor idretten.

Slik jeg ser det er det mange virkemidler som kan brukes hvis det er uenighet om drifts- og utviklingsretningen til norsk volleyball. Én mulighet er å henvende seg til sitt regionale styre, rette en henvendelse «tjenestevei». En annen mulighet er å tilskrive forbundsstyret med konkrete spørsmål og anmode om konkrete svar. En tredje mulighet er å henvende seg til de forbundsstyrerepresentantene som kommer fra sin region og be dem fremme saker for forbundsstyret. I dagens forbundsstyre er det 5 personer som er bosatt i det sentrale østlandsområdet. Såvidt jeg kjenner til er ingen av dem kontaktet i sakens anledning. I stedet valgte varslerne å sende en henvendelse til NIF der de ba om at Norges Volleyballforbund skulle settes under administrasjon.

NVBF er satt under administrasjon én gang tidligere, det er 11 år siden og i forbindelse med en svært uryddig økonomisk situasjon. En av konsekvensene da forbundet ble satt under administrasjon var at all landslagsaktivitet ble terminert i 2 år. Mange husker denne tiden.

Landslagsaktiviteten har aldri vært høyere enn i siste tingperiode, dette gjelder både volleyball og beachvolleyball. For forbundsstyret har dette vært et bevisst valg – et valg som vi tror tjener norsk volleyball på en positiv måte i det lange perspektivet, selv om det naturligvis koster mye penger.

I dette lys fremstår det som rimelig spesielt at man ber NIF sette NVBF under administrasjon når forbundets økonomiske situasjon aldri har vært bedre siden årtusenskiftet. Og nei, dette er ikke bare fordi egenkapitalen til regionene er fusjonert inn i forbundets regnskap. Dette skal og vil vi dokumentere.

For ordens skyld, NIF hadde svart ut varslerne FØR tinget. Varslerne, representert ved Oddbjørn Granlund som tok ordet på tinget, fant ikke å ville dele denne opplysningen med tinget. Svaret fra NIF var som følger: «Dersom organisasjonsledd tilsluttet et særforbund har innsigelser til driften av særforbundet i tingperioden, må dette løftes til tinget som styret rapporterer til. Forbundsstyret er høyeste myndighet i perioden mellom forbundstingene og står til ansvar overfor forbundstinget for driften av forbundstinget i tingperioden. Vi vil anbefale dere å gjøre dette. Når det gjelder forhold knyttet til kontrollkomiteens bemerkninger, vil Norges Idrettsforbund følge opp dette overfor Norges Volleyballforbund.»

Administrasjonen i NIF gikk heller ikke videre med varselet til politisk ledd i NIF. Idrettspresident Berit Kjøll var helt ukjent med saken helt til jeg snakket med henne etter tinget vårt 13. juni. Jeg diskuterte saken med både generalsekretæren og organisasjonssjefen i NIF i dagene etter tinget og de fastholdt at saken var kvittert ut før vårt ting 13. juni, hvorpå de presiserte det med følgende setning: «Vi er kjent med at NIF har mottatt ett varsel/henvendelse og at denne ble svart ut av NIF i forkant av tinget hvor NIF henviste til at slike saker må tas i egen organisasjon.»

NRK-artikkelen, som det også ble vist til i Granlunds innlegg på tinget, inneholder en logisk brist. I artikkelen står med uthevet skrift at en av årsakene til forbundets overskudd er at man har overtatt egenkapitalen til regionene. Det er simpelthen ikke mulig å «overta egenkapital» inn i et resultatregnskap. Her bommer journalistene, men noen av de som leste artikkelen på NRK tenkte at når det står skrevet på statskanalens nyhetssider så er det vel riktig. Det var det ikke.

-Eirik

Start typing and press Enter to search

volleyball-eirik-srdahl