Årsmøte er idrettslaget/klubbens høyeste myndighet og definerer rammene for organisasjonens virksomhet. Norges Volleyballforbund vil med dette minne alle idrettslag og klubber om at årsmøte skal gjennomføres innen 31. mars 2019.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens
aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel. Alle klubber tilhørende NVBF må dermed innkalle sine medlemmer senest i løpet av februar.

Samtidig gjøres det oppmerksom på at grupper tilhørende fleridrettslag gjennomfører årsmøter i gruppene før hovedidrettslaget. Fristen for gjennomføring innen utgangen av mars gjelder for hovedidrettslaget.

NVBF og Norges Idrettsforbund har utarbeidet nettsider der man kan finne mer informasjon om gjennomføringen av årsmøte. I tillegg finnes eksempler på maler som man kan benytte bla til innkalling, protokoll osv. NIFs nettside finnes her Årsmøte, mens NVBFs er her: Årsmøte.

NVBF ønsker alle idrettslag og klubber lykke til med årsmøtet 2019!

Start typing and press Enter to search

ll-07a1570-hederstegn-jan-2019