Fair Play prisen:

Som trener for et av klubbens lag er du forbilde for laget du leder, og du har ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånden. Du har ansvar for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer og at disse følges.  Gjør gjerne dette på en inspirerende måte og legg vekt på at Fair Play etterleves. Det er viktig å sørge for gode opplevelser, herunder gi ros og tilbakemeldinger som viser at fair play er mer enn ord. Det forventes også at både spillere og lagledere utviser respekt for motstanderlag og dommere. Fair play holdninger er også et lederansvar som handler om klubbens verdiarbeid og det er opp til klubben å gjennomføre tiltak som ivaretar fair play både på og utenfor banen. Verdiene våre skal prege vår adferd, kommunikasjon og vår gjensidige respekt for de forskjellige roller vi har i organisasjonen. Vi ønsker at Volleyballforbundets virksomhet skal preges av våre verdier, respekt, stolthet, engasjement og mangfold. Fair play handler om respekt, holdninger og adferd innenfor flere områder, og prisen skal gis til en eller flere som formidler positive verdier og holdninger og utøver fair play og enkelt sagt hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Det kan være respekt på og utenfor banen, i garderoben, overfor kampfunksjonærer, arrangørstab, foreldre, spillere, konkurrenter, publikum, media, at man som person, lag eller klubb viser lojalitet til sporten vår, til regelverket, til dommeren, og kort sagt hvordan vi oppfatter og behandler andre som en del av norsk volleyball.
Klubber og medlemmer av NVBF kan nominere sin kandidat for 2021. Det kan være både enkeltperson, lag eller klubb som nomineres. Noe har kanskje tatt et ekstra ansvar under koronapandemien og vi har hatt en god del aktivitet, både trening og konkurranse.

Om prisen:
FAIR PLAY PRISEN skal gis til en person, lag eller klubb som er medlem av NVBF.
FAIR PLAY PRISEN skal synliggjøre fair play gjennom å løfte frem gode eksempler på fair play og utøvelse av NVBFs verdier.
FAIR PLAY PRISEN gis primært på grunnlag av personen, lagets eller klubbens innsats i 2021

Nominasjonsfristen er 1. desember 2021.

Det skal gis en begrunnelse for nominasjonen.

Du kan nominere din(e) kandidat(er) her: https://www.formpl.us/form/811966093

Om Ildsjel prisen

Frivilligheten er bærebjelken i klubbens virksomhet og den frivillige innsatsen som mange volleyballentusister gjør er av avgjørende betydning for at klubben skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til sine medlemmer. En annen viktig faktor erfaringsmessig er at det å ha mange nok personer som tar del i klubbens mange oppgaver og ansvar bidrar til best mulig aktivitet og et godt klubbmiljø. Vi vet at robuste klubber ikke kommer av seg selv og det er imponerende når ildsjeler bidrar år etter år og gjøre en frivillig jobb i klubbens regi.

ILDSJELPRISEN går til en person som over et betydelig antall år:

– bidrar på en svært positiv måte til å skape aktivitet, lage gode arrangementer og er til stede for klubbens ulike gjøremål, det være seg som leder eller i en annen rolle i klubben, slik som håndtere sekretariatet, speakerfunksjon, stå i kafeen, skaffe sponsorer og nødvendig utstyr, medlems rapportering, logistikk og organisering av reiser for å nevne noe

– skaper idrettsglede rundt seg på klubbnivå, tilrettelegger for godt klubbmiljø, har respekt for alle, viser åpenhet, engasjement og klarer å engasjere mange slik at flere i klubben forsetter sitt engasjement for sporten (volleyball, sandvolleyball, sittevolleyball)

Nominasjonsfristen er 1. desember 2021.

Du kan nominere din kandidat her: https://www.formpl.us/form/2038896051

Start typing and press Enter to search