Innkalling til Ekstraordinært Forbundsting 2020

Norges Volleyballforbund kaller med dette inn til Ekstraordinært Forbundsting 30.06.2020, 18.00-21.00.

 

Bakgrunn

Norges Volleyballforbunds ordinære Forbundsting, lørdag 13 juni, ble aldri formelt satt. Under behandling av saken «Godkjenning av innkalling og agenda» ble det fremlagt et forslag til vedtak; Ikke godkjenne innkalling, både på bakgrunn av formalia som ikke var overholdt, samt et behov for tid og det å møtes fysisk. I innledningen til saken ble det påpekt at regnskap og revisors beretning hadde blitt offentliggjort for sent, at det var sendt et varsel til NIF om det innleder opplevde som graverende forhold, samt ble styret bedt om å vurdere sin stilling. Selve forslaget som til slutt ble lagt frem, var at det ønskes at innkallingen ikke godkjennes og at tinget utsettes til høsten når vi kan møtes på vanlig måte. Det ble da foretatt en avstemming, der forslaget fikk flertall.

 

Valg og regnskap

Med det overnevnte som bakteppe ser Forbundsstyret et behov for å få på det rene om det er tillit i organisasjonen til oss som styrende organ, og kaller derfor inn til et ekstraordinært ting med valg (vedtatt i FS-møte 15. juni). For å jobbe mot et ordinært ting med en strategi for de neste fire årene er det avgjørende at organisasjonen har tillit til de som skal gjøre nettopp dette. Kritikken mot sittende Forbundsstyret går på kommunikasjon og økonomistyring. Det er derfor også prekært at Forbundsstyret får presentert den jobben som har blitt gjort slik at samtlige delegater har fått den nødvendige informasjonen som trengs for å vurdere nettopp tillit. Regnskap med drøfting ses også på som nødvendig da det er et behov for å avstemme eventualiteter ved regnskap og økonomistyring som ikke er godt nok belyst før regnskap overleveres NIF til godkjenning

Basert på dette ønsker styret at det behandles regnskap og tilhørende beretninger, i tillegg valg, på det ekstraordinære tinget.

 

Avslutningsvis henviser vi til NIF’s uttalelse vedrørende varselet som har blitt fremstilt:

Vi er kjent med at NIF har mottatt et varsel/henvendelse og at denne ble svart ut av NIF i forkant av tinget hvor NIF henviste til at slike saker må tas i egen organisasjon.

Møtet holdes via Teams.

Påmeldingsfristen er 29.juni.

Start typing and press Enter to search