Hentet fra antidoping.no

GJELDENDE FRA 1/1-2021:
>> NIFs antidopingregelverk
>> Meldepliktforskriften
>> Fritaksforskriften
>> Dopinglisten 2021

>> INFORMASJON OM WADAs NYE UTØVERGUIDE

———

WADA har vedtatt endringer i WADC (World Anti-Doping Code) som trer i kraft 1. januar 2021. Her finner du info over vesentlige endringer.

WADC er innarbeidet i antidopingregelverket til Norges idrettsforbund (NIF). I tillegg til NIFs antidopingregelverk har styret i Antidoping Norge vedtatt en forskrift om utøverinformasjon, meldepliktforskriften, og en forskrift om medisinske fritak, fritaksforskriften (erstatter regler om medisinsk fritak).

Helse løftet opp
Det nye antidopingregelverket er flyttet ut i et eget regelverk og dermed løftet ut av NIFs lov og over i et eget dokument.

– Det har vært et omfattende arbeid med å innføre WADAs reviderte dopingbestemmelser gjennom et eget antidopingregelverk og de to forskriftene, sier daglig leder i ADNO, Anders Solheim.

Han er glad for at WADA så tydelig har løftet fram helse i regelverket.

– Helse er etter mitt syn den aller viktigste grunnen til å drive et antidopingarbeid. Idretten skal være helsefremmende. Det dreier seg i bunn og grunn om idrettens grunnlag som en folkebevegelse.

Han synes dessuten det er positivt at utøverperspektivet har fått mer oppmerksomhet.

– Vi skal hjelpe utøvere og ivareta deres interesser. For første gang er det vedtatt et eget utøvercharter. Dessuten er det lagt opp til at utøvere som har et rusproblem knyttet til stoffer som kokain, heroin og cannabis som ikke knyttes til idrettsaktiviteten kan få hjelp og redusert sanksjon. I slike tilfeller er det bra at fokuset rettes på hjelp fremfor sanksjon, sier Solheim.

Åpne høringer

ADNO har lenge arbeidet for åpne og uavhengige domsinstanser og rettferdig rettergang i dopingsaker, og har vektlagt dette i høringssvar til nye WADC. Solheim er derfor svært fornøyd med hvordan dette er omtalt i NIFs antidopingregelverk.

– Vi har fått fullt gjennomslag for åpne høringer slik som praksis har vært fram til i dag. Dette er helt og holdent i tråd med Europarådets anbefalinger. Åpenhet er et viktig prinsipp slik at alle kan føre tilsyn med praksis i idrettens domsorganer, sier Solheim.

Her er NIFs antidopingregelverk på norsk og engelsk:

Start typing and press Enter to search