Det finnes flere muligheter til å søke om økonomisk støtte til ulike prosjekter. Her har vi samlet noen av tilskuddsmulighetene for NVBFs medlemsklubber. Sjekk også gjerne lokale stiftelser og banker som ofte støtter idretten lokalt.

 

Tippemidler til utstyr – søknadsfrist 4. mars
Alle NVBFs medlemsklubber kan søke om støtte/refusjon til innkjøpt utstyr i 2019. Utstyret som omfattes av ordningen er: komplett nettoppsett, mobile sandvolleyballnett, ballkanon og utstyrspakke.

Informasjon om søknadsmuligheter finnes her: https://volleyball.no/nyheter/utstyrsordningen-2019/

 

Tilskudd til integreringsarbeid – søknadsfrist 5. februar kl. 12.00
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lyser ut tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Søknadsfrist er 5. februar 2020 kl. 12.00.

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målet er å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. Målgrupper for tiltakene er innvandrere, som omfatter flyktninger,  arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere. I tillegg er målgrupper beboere i mottak og befolkningen i lokalsamfunn generelt.

Idrettslag kan undersøke om sin kommune er blant de 20 kommunene som har lokal ordning.

Les mer på IMDis nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner/

 

Oppstart- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom
Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst 3 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst 2 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 11.000 eller 16.000 kroner ut fra antall barn og ungdom i gruppen. Utviklingsstøtten er på 8500 kroner. Klubbene søker til tilhørende idrettskrets. Søknadene behandles forløpende.

Les mer om Allidrett for barn: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/allidrett-for-barn/

 

Stiftelsen Dam – søknadsfrist 15. februar og 15. august
Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i juli er 15. februar. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar er 15. august. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Les mer om Stiftelsen Dam: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

 

Grasrotandelen
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Les mer om Grasrotandelen: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – desember
Idrettslag kan søke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Muligheten for å søke avhenger av om kommunen har denne ordningen lokalt. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Endelig søknadsfrist blir lagt ut høsten 2020.

Les mer om Bufdirs støtteordning:
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 

Gjensidigestiftelsen – 15. september
Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter som bidrar til et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn.

Les mer om Gjensidigestiftelsen her: https://www.gjensidigestiftelsen.no/

 

Sparebankstiftelsen DNB – søknadsfrist 1. februar

  • Støtte til lokale prosjekter på Østlandet: søknadsfrist 1. februar
  • Støtte til innkjøp av drakter og beskyttelsesutstyr for klubber på Østlandet: Søknader behandles fortløpende

Informasjon om søknadsmuligheter finnes her: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/vare-stotteordninger


Sparebanken Vest – søknadsfrist 1. april

  • Støtte til lokale prosjekter på Vestlandet: søknadsfrist 1. april

Informasjon om søknadsmuligheter finnes her: https://www.spv.no/om-oss/b%C3%A6rekraft/prosjektmidler

Start typing and press Enter to search