Innlegget er skrevet av president i Norges Volleyballforbund, Eirik Sørdahl.

Jeg kommer til å poste noen innlegg denne uka, hensikten er å kaste lys over forskjellige forhold rundt det arbeidet som forbundsstyret har utført i inneværende tingperiode. Jeg understreker at dette er mine refleksjoner, sett fra mitt ståsted.

Forbundsstyret har innkallet til ekstraordinært ting på teams tirsdag 30. juni.

«En provokasjon» skriver en av varslerne i en e-post til forbundsstyret.

På ingen måte, slik jeg ser det.

Vårt ordinære ting på teams i de ekstraordinære tidene som hele verden er inne i, ble stoppet på grunn av at regnskapet, som er en vesentlig del av tingpapirene, ble sendt ut alt for sent.,

Denne begrunnelsen er forståelig, selv om forbundsstyret hadde forberedt en meget grundig gjennomgang av regnskapet. For regnskap opptar volleyball-Norge, og kanskje spesielt nå etter at regionene som organisasjonsledd ble vedtatt nedlagt for 2 år siden. Mange ildsjeler i klubber rundt om i Norge er opptatt av at de pengene som regionene hadde som egenkapital ikke «skal bli borte i det store sluket». Dette er forståelig, og jeg beklager at regnskapet ble sendt ut så sent at tingdelegatene ikke hadde rikelig anledning til å forberede seg på dette.

I samme åndedrag beklager jeg ovenfor kontrollkomiteen at arbeidsvilkårene har vært vanskelige for dem i siste tingperiode. Det er ikke slik det skal være, og jeg vil foreslå at det etableres en praksis for fremtiden der leder av kontrollkomiteen møter en representant fra presidentskapet årlig i hver tingperiode. Dette for å sikre at kontrollkomiteen får en dialog også mot politisk ledd og at forholdene legges godt til rette for å utøve det arbeidet kontrollkomiteen er satt til å gjøre. Jeg mener dette bør innføres uansett hvem som bekler du ulike rollene.

Forbundsstyret ser det som avgjørende at regnskapet for 2019 legges frem, gjennomgås og forhåpentligvis godkjennes. I tingår mener vi det riktig at tinget godkjenner regnskapet for foregående år. Det har vi tradisjon for i vårt forbund og det er vanlig i andre forbund. For hvis regnskapet underkjennes av tinget så er det vanskelig for styret å sende det til Norges Idrettsforbund og i neste omgang til Kulturdepartementet. For Norges Volleyballforbund handler dette om mer enn 1 million kroner i momskompensasjon som vi vil kunne gå glipp av hvis ikke regnskapet er oversendt NIF innen 15. august.

Det er en meget viktig årsak til at vi innkaller til ekstraordinært ting.  Innkallingsfristen for et ordinært ting er 3 måneder.

«Hvorfor kan vi ikke møtes?» spør noen. Årsaken er kostnadsbildet. Dårlige flyforbindelser stort sett i hele landet for tiden, meget dyre billetter, 2 tapte arbeidsdager for de delegatene som ikke kommer fra det sentrale Østlandsområdet, noen har tatt ferie allerede, årsakene er flere til at vi velger Teams-møte.

«Vi vil bare det beste for norsk volleyball» skriver en av varslerne i en e-post til forbundsstyret. Tro meg, forbundsstyret vil også det beste for norsk volleyball, og vi har utøvet den tilliten vi ble gitt for to år siden etter beste evne og etter beste skjønn. Jeg kommer tilbake til hvordan vi har jobbet oss gjennom de siste to årene.

– Eirik

Les også: https://volleyball.no/nyheter/innkalling-til-ekstraordinaert-forbundsting/

Start typing and press Enter to search

volleyball-eirik-srdahl