«Idrettens barnerettigheter» og  «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn.

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Bestemmelsene ble første gang vedtatt i 1987, og er senere revidert i 20017, 2015 og 2019. Bestemmelsene regulerer barns konkurransetilbud.

Rettighetene uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene skal sees i sammenheng med bestemmelsene, men beskriver i større grad hvilke faktorer som er viktige for at barna føler seg trygge, opplever mestring, og får påvirke sin egen aktivitet. Kort sagt setter rettighetene barnas beste i sentrum, og ivaretar deres interesser.

Idrettslag som organiserer barneidrett, skal

  • innhente politiattest (barneomsorgsattest) fra alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
  • oppnevne en barneidrettsansvarlig.

Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

  • Politiattestansvarlig i klubben skal fylle ut følgende skjema, og sende dette til de personene som skal fremvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
  • Det er enkelt å søke politiattest på nett
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post.

Barneidrettsansvarlig

Bestemmelsene sier at idrettslag som organiserer barneidrett, skal oppnevne en person, tillitsvalgt eller ansatt som er ansvarlig for barneidretten.

Barneidrettsansvarlig skal

1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper.

3)    Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4)    I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..

5)    I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten for å  stimulerer til helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med lav betalingsevne.

7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å

  • Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, eks. temakvelder, samlinger og fagseminarer.
  • Gjennomføre e-læringsmodulen: «Barneidrettens verdigrunnlag» som ligger på ekurs.nif.no

Start typing and press Enter to search