Årsmøte er idrettslaget/klubbens høyeste myndighet og definerer rammene for organisasjonens virksomhet. I henhold til NIFs lov for idrettslag skal årsmøtet gjennomføres senest den 31. mars hvert år. Fra 2022 kan årsmøtet avholdes fysisk, digitalt eller som en kombinasjon, der medlemmene/representantene selv velger deltakelsesform. De siste to årene har NIF utvidet fristen for gjennomføring på grunn av Koronapandemien. Per nå har NVBF ikke mottatt beskjed om at en lignende forlengelse vil bli innført for 2022. Vi oppfordrer derfor våre klubber til å starte planleggingen av årsmøtet 2022!

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøte. Uavhengig om årsmøtet gjennomføres fysisk eller digitalt er årsmøtets oppgaver det samme. Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette
  a. medlemskontingent på minst kr 50
  b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  a. Styre med leder, nestleder, [antall, minst ett] styremedlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer] b. Kontrollutvalg med leder, [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] varamedlem[mer]] c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  d. Valgkomité med leder, og [antall, minst ett] medlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer] e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

Noen idrettslag med under 100 medlemmer er med i prøveordningen for forenklet lovnorm. Årsmøtet til disse idrettslagene følger oppgavene beskrevet i forenklet lovnorm. Forenklet lovnorm finnes her: Lovnorm

Årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel. Alle klubber tilhørende NVBF må dermed innkalle sine medlemmer senest i løpet av februar.

Samtidig gjøres det oppmerksom på at grupper tilhørende fleridrettslag gjennomfører årlig møte i gruppene før hovedidrettslaget holder årsmøtet. Fristen for gjennomføring innen utgangen av mars gjelder for hovedidrettslaget.

 

NVBF og Norges Idrettsforbund har utarbeidet nettsider der man kan finne mer informasjon om gjennomføringen av årsmøte. I tillegg finnes eksempler på maler som man kan benytte bla til innkalling, protokoll osv. NIFs nettside finnes her Årsmøte, mens NVBFs er her: Årsmøte.

 

NVBF ønsker alle idrettslag og klubber lykke til med årsmøtet 2022!

Start typing and press Enter to search