Alle volleyball- og sandvolleyballklubber kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte grupper som:

• mennesker med funksjonsnedsettelse
• mennesker med innvandrerbakgrunn
• mennesker med lav betalingsevne
• mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist
For prosjekter med oppstart vår 2019: 15. august 2018.

For å bli opprettet som søker må idrettslaget
1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:

• om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
• om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
• om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

NVBF kontaktes på [email protected].

2. Send en e-post til Norges idrettsforbund ved [email protected] som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen.

3. NIF oppretter idrettslaget eventuelt som søker som får tilgang til et elektronisk søknadsskjema.

Ytterligere informasjon:
Mer informasjon om søknadsmuligheter finnes på NIFs nettside: Extrastiftelsen
Ekstrastiftelsens nettside finnes her: Ekstrastiftelsens nettside
Spørsmål rettes til Norges idrettsforbund ved Line Hurrød, [email protected]

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. desember 2018.

Start typing and press Enter to search

u17 gutter