Det er nå klart for en ny søknadsrunde i den såkalte Utstyrsordningen 2019.

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs. med fakturadato i 2019.

NIF kommer til åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars.

Det er gjort tre endringer i retningslinjene sammenlignet med tidligere år.

 1. Det åpnes for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd på samme måte som særforbund. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene.Samlet tilskudd til særforbund og særkretser/regioner skal ikke overstige 5 % av tilgjengelige midler. Dette er samme grense som gjaldt for særforbund alene tidligere.
 2. Det åpnes for at idrettslag kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandel skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minimum 50 %.
 3. Leasingkostnader dekkes ikke, men det åpnes opp for at idrettslag som kjøper det leasede utstyret ved utløpet av leasingperioden kan søke om tilskudd for denne siste kjøpesummen under forutsetning av at utstyret tilfredsstiller kravene satt for kjøp av brukt utstyr, dvs at det har lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt.

Når det gjelder behandlingen av årets søknader så skal det skal tas i bruk en ny IT-løsning. Det betyr at det blir enkelte endringer for idrettslagene.

Nytt av året er at alle vedlegg (fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger) skal legges ved søknaden, og dere finner disse i systemet.

NIF vil etter at alle søknader er behandlet fordele tilgjengelige midler til den enkelte søker og utbetale disse. NVBF skal godkjenne søknadene, mens resten av prosessen tar NIF og det nye søknadssystemet seg av. Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan de søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

Se informasjon på NIFs side om utstyrsordningen

For Norges Volleyballforbund er følgende utstyr godkjent for 2019:
– Komplett nettoppsett
– Mobile sandvolleyballnett
– Utstyrspakke (lange nett til å sette på tvers av vanlige baner, og baller, pumpebag og kurv)
– Ballkanon

Retningslinjer 2019

 1. Idrettslag, særkretser/regioner og særforbund[1], tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Idrettslagene kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandelen skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minst 50 prosent. Norges Bedriftsidrettsforbund og deres idrettslag er ikke med i ordningen.
 2. Utstyret må være kjøpt i løpet av 2019 (fakturadato). Leasing kostnader dekkes ikke, med unntak av eventuelt kjøp av utstyret etter endt leasingperiode.
 3. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år. Særforbund kan gi utstyret videre til idrettslag vederlagsfritt før det er gått fem år.
 4. I fleridrettslag søker hver av gruppene til sine respektive særforbund. Idrettskoler søker til idrettskrets.
 5. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr[2] og personlig[3] utstyr.
 6. Særforbundene som er omfattet av ordningen har utarbeidet lister over tilskuddsberettiget utstyr.
 7. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 8. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per særidrettslag, gruppe i fleridrettslag, idrettsskole særkrets/region eller særforbund.
 9. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.
 10. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
 11. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 12. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som
   a) Har lang levetid
  b) Er svært dyrt i innkjøp som nytt
  Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

 13. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 14. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.
 15. NIF kan etter søknad og etter en særskilt vurdering avvike fra retningslinjene.[1] Maksimalt 5 % av tilskuddene kan tildeles særforbund og særkretsr/regioner.[2] Utstyr ment for drift og vedlikehold av anlegg og utstyr.[3] Utstyr som er tilpasset en enkelt utøvere. Utstyret må oppbevares av klubbene.

Start typing and press Enter to search