Sanksjonsutvalget

Sanksjonsutvalget opererer innenfor et lovregulert område, fastsatt av NIFs lov Se også kapittel 11 om «Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler og straffebestemmelser»

NIFs lov §11.2 (sist endret på Idrettstinget 2015) fastslår hvilke sanksjoner som kan benyttes:
a) irettesettelse
b) bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd
c) tap av plassering/resultat/poeng
d)  utelukkelse jf. § 11-7 e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

Sanksjonsutvalgets arbeid i NVBF består i å behandle innkomne saker og mandatet er gitt i Sanksjonsreglementet med følgende virkeområde:
§ 1-1 Virkeområde
(1) Dette reglementet gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglementet
(2) Reglementet gjelder ikke ved behandling av protester i anledning avvikling av kamper, jfr. Seriereglementet
(3) Reglementet er gitt i medhold av NIFs lov § 11-2.
(4) Alle straffesaker behandles av NIFs domsutvalg og appellutvalg, ref. NIFs lov §.11-11.

Leder: Runar Hansen (epost) [email protected]
Medlem: Elisabeth K K (epost) [email protected]
Medlem: Dagfinn Helland (epost) [email protected]

Nyeste innlegg

Start typing and press Enter to search

Foto: Erlend Krumsvik