Sanksjonsutvalget

Sanksjonsutvalget opererer innenfor et lovregulert område, fastsatt av NIFs lov Se også kapittel 11 om «Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler og straffebestemmelser»

NIFs lov §11.2 (sist endret på Idrettstinget 2015) fastslår hvilke sanksjoner som kan benyttes:
a) irettesettelse
b) bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd
c) tap av plassering/resultat/poeng
d)  utelukkelse jf. § 11-7 e) på inntil tre måneder fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

Sanksjonsutvalgets arbeid i NVBF består i å behandle innkomne saker og mandatet er gitt i Sanksjonsreglementet med følgende virkeområde:
§ 1-1 Virkeområde
(1) Dette reglementet gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglementet
(2) Reglementet gjelder ikke ved behandling av protester i anledning avvikling av kamper, jfr. Seriereglementet
(3) Reglementet er gitt i medhold av NIFs lov § 11-2.
(4) Alle straffesaker behandles av NIFs domsutvalg og appellutvalg, ref. NIFs lov §.11-11.

Leder: Runar Hansen (epost) rh@bull.no
Medlem: Elisabeth K K (epost) ekeykr@fibernett.net
Medlem: Dagfinn Helland (epost) dagfinn.helland@haugnett.no

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search

Foto: Erlend Krumsvik