Valgkomiteen

NIFs lov:

Valgkomiteen innstilling skal være i henhold til NIFs lov §§ 2-4 (Kjønnsfordeling), 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsreglene) og de til en hver tid gjeldende retningslinjer gitt i medhold av disse bestemmelsene

NVBFs lov

Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til Forbundstinget om valg av:
(1) Forbundsstyret som består av: President, 1. visepresident og 2. visepresident, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
(2) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
(3 Lovkomité med leder og 2 medlemmer
(4) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem (Forbundsstyret innstiller)
(5) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi forbundsstyret fullmakt til å oppnevne representantene (Praksis at Tinget delegerer til FS)

Praksis og/eller anbefalt instruks for en valgkomite som flere innenfor idrettens organisasjon benytter:

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en styresammensetning som kan ivareta organisasjonens interesser, og organisasjonens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere som et kollegialt organ. Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag og valg av kandidater. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidater til valg og organenes sammensetning. Innstillingen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan valgkomiteen har utført sitt arbeid.
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstedet. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen. Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer, President (leder) eller  GS (daglig leder) ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. Fra komiteens møter skal det føres protokoll. Valgkomiteen skal innhente de opplysninger fra organisasjonen og eventuelt administrasjonen som anses relevante,  herunder vil inngå kontakt med sittende styret og organisasjonsledd for å kunne vurdere behov for endringer i styrets og andre komitéers sammensetning. Valgkomiteen kan kun avgi én samlet innstilling. Ved uenighet skal flertallets innstilling legges til grunn.  Valgkomiteens innstilling til årsmøtet bør tilgjengeliggjøres i god tid før Tinget, fortrinnsvis hvis mulig bør innstillingen vedlegges sammen med sakspapirene. Komiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for Tinget.

Valgt på ekstraordinært forbundsting 2020

ValgkomitéNavnKlubbTelefonE-post
LederTorill FaleideFørde VBK90738527torill.faleide@fordefestival.no
MedlemKjell-Erik KvamsdalOslostudentenes Idrettsklubb48259776Kjell-Erik@studentidrett.no
MedlemTomm HansenKolbotn IL90183601tomm@portrett.no
VaramedlemMarthe LagesenBK Tromsø97032245martelagesen@hotmail.com
Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search