Trener 2

Kategori:

Trener 2 er andre nivå i Norges Volleyballforbunds trenerløype. Fokuset i utdanningen er på deltakelse og utvikling, og er spesielt rettet mot utøvere i ungdomsalder. Trener 2 er et tilgjengelig kurs for alle fra 18 år som ønsker å videreutvikle sin trenerkompetanse etter fullført Trener 1 utdanning. Trener 2 bygger videre på kunnskaper og praksis fra Trener 1, men det tilkommer også nye moment for at deltagerne skal utvikle sine kunnskaper og ferdigheter for å bli en mer kompetent «helhetstrener».

Læringsmål og varighet

Læringsmål
Målet med Trener 2 er å gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Gjennom Trener 2- kurset skal deltagerne tilegne seg følgende kompetansemål:

Idrettsfaglig:
• Videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, samt tekniske/taktiske ferdigheter for egne utøvere/lag.
• Være i stand til å planlegge, lede, evaluere og justere trening i et langsiktig perspektiv.
• Kjenne til de vanligste idrettsskadene i din idrett og kunne de viktigste prinsippene for forebygging og opptrening av slike skader.
• Ha grunnleggende kjennskap til kosthold for idrettsutøvere.
• Ha kjennskap til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere og være i stand til å tilpasse treninger etter dette.
• Ha kjennskap til idrettens retningslinjer for anti-doping.
• Ha en helhetlig forståelse av idrettens egenart (didaktikk).
• Ha dypere kunnskap innen funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett.

Pedagogisk:
• Være en utviklingsorientert og prosessfokusert trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner.
• Videreutvikle pedagogiske egenskaper med utgangspunkt i prinsippene fra Trener 1.
• Observere og ta tak i ulike problemer som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkelte utøvere, ledelse og foreldre.
• Utarbeide enkle målsettinger og handlingsplaner i samarbeid med utøverne.
• Utvikle en treneratferd som møter utøvernes behov.
• Være i stand til å tilpasse kommunikasjon med ulike utøvere.
• Være i stand til å tilpasse treningen på en måte som skaper ønsket utvikling (for eksempel erfaringsbasert læring), også for personer med nedsatt funksjonsevne.
• Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

Organisatorisk
• Ha kjennskap til klassifisering innen idrett for funksjonshemmede.
• Lede aktivitet og utvikle utøvere ut fra trenerens avtale med klubben, klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidé.
• Ha kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for den aktuelle idretten.
• Kjenne til støtteordninger fra klubb, region og forbund.

Kursets innhold
Innholdet er oppbygd i tre kursmoduler: Trenerrollen, Ferdighetsutvikling og Trenerpraksis. I tillegg skal e-læringsmoduler utarbeidet av Norges Idrettsforbund gjennomføres som en del av utdanningen.

Trenerrollen:
Trener 2 utdanningen vektlegger at treneren skal være en lederrolle som ser, lytter og forstår sine utøvere, slik at han/hun kan legge til rette og veilede en best mulig utviklingsprosess både for den enkelte utøver og for utøvergruppen i sin helhet. Å være trener for utøvere i ungdomsalderen er ikke bare å møte opp og gjennomføre trening, men det er også en prosess der en tenker, er, lærer og handler i relasjon til sine utøveres behov, både på det ferdighetsmessige – og menneskelige plan. Utdanningen fokuserer på dette gjennom følgende områder:
– Treningsplanlegging og målsetningsarbeid
– Utvikle en mer prosessfokusert tilnærming
– Helhetstreneren
– Kampledelse

Ferdighetsutvikling:
Trener 2 utdanningen skal gjøre treneren i stand til å utvikle individuelle og lagmessige volleyball- og sandvolleyballferdigheter hos sine utøvere. Teknisk- og taktisk ferdighetsutvikling står sentralt, der målet er at utøverne forstår- og kan utføre hensiktsmessige bevegelser og valg i ulike spillsituasjoner. Treneren skal også kjenne til ulike spillsystemer og tilhørende spesialiserte roller. Utdanningen fokuserer på:
– Tekniske og taktiske ferdigheter
– Spillsystemer og spesialisering av roller

Trenerpraksis:
I Trener 2 kurset skal deltakerne gjennomføre flere treningsøkter for utøvere i målgruppen. Temaet for disse øktene er relatert til temaene for modulen Ferdighetsutvikling. Kursdeltakerne får dermed muligheten til å umiddelbart planlegge, gjennomføre og evaluere økter med fokus på tema og læringsmomenter som gjennomgås i kurset.


Varighet

Trener 2 inneholder 75 undervisningstimer á 45 minutter. Disse er fordelt med 60 undervisningstimer på kurssamlinger og 15 timer e-læring. I tillegg til undervisningstimene inneholder Trener 2 utdanningen minimum 75 timers trenerpraksis i volleyball/sandvolleyball med utøvere i ungdomsalder.

Trener 2 utdanningen gjennomføres med varierte arbeids- og læringsformer: Praktisk pedagogisk undervisning på feltet, gjennomføring av praktiske økter med ungdomsutøvere, casejobbing, teoriforelesinger, egenstudium, e-læring, trenerpraksis med en utøvergruppe og mentorveiledning i egen trenerpraksis.

Målgruppe

Målgruppe
Trenere som ønsker å utvikle seg selv og sine utøvere videre.

Krav til opptak
Kursdeltagerne må fylle 18 år det året kurset starter, og Norges Volleyballforbunds Trener 1 utdanning må være gjennomført og bestått. Kursdeltagerne må også kunne vise til at de kan virke som trenere for en relevant målgruppe innen seks måneder etter kurssamlingen.

 

E-læring

Alle som deltar på Trener 2 skal gjennomføre tilhørende e-læringskurs.

E-læringskursene finnes via https://ekurs.nif.no/ under Trenerløypa og Sunn Idrett.

Deltagerne på Trener 2 skal fullføre følgende kurs:

Ditt brukernavn og passord til minidrett kan benyttes for å få tilgang til kursene.

Autorisasjon

Autorisasjon
Det stilles krav om at følgende kriterier oppfylles for å bestå Trener 2:
• Deltagelse på kurssamlingen
• Gjennomført og bestått e-læringsmodulene
• Godkjent trenerpraksis på minimum 75 timers trenerpraksis i volleyball/sandvolleyball med utøvere i ungdomsalder.

Trenerpraksis
Praksis skal gjennomføres inntil seks måneder etter at kurset er gjennomført. Trenerpraksisen gjøres i egen klubb i etterkant av kurssamlingene. Når praksis er gjennomført sendes bekreftelsesskjema for gjennomført praksis til NVBF.

Skjema for bekreftelse av fullført praksis finnes her: https://www.formpl.us/form/2105946147

Kompetanse
Kursdeltagelse og trenergrad registreres på den enkeltes deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd når kurset er fullført.

Varighet
Det stilles krav om at trenere med autorisasjon innen tre år etter autorisasjonsdatoen må ha gjennomført etterutdanningstiltak – eller påbegynt Trener 3 – eller ha fungert som volleyball-/sandvolleyballtrener med varighet i minimum ett år. Eksempler på etterutdanning kan være kurs og moduler som NVBF tilbyr som en del av Trenerløypa eller deltagelse på tiltak, som godkjennes som etterutdanning, i regi av NVBF.

Kursavgift

Kursavgift: 3000 NOK.

Avgiften dekker 60 undervisningstimer, 15 timer e-læring og elektronisk kursmateriell.

Videre utdanning

Fra Trener 2 til Trener 3
Kursdeltagere som er blitt autorisert som Trener 2 kan påbegynne utdanningen Trener 3.