Protokoll – Korona

Pr. 15. februar gjelder følgende for NVBFs medlemsklubber:

 1. Barn og ungdom under 20 år kan trene som normalt i klubb, inne og ute fra og med onsdag 20. januar. Merk at lokale og kommunale variasjoner forekommer.
  Det åpnes kun for trening; ikke kamper, turneringer eller samlinger.
 2. Ingen endring er gjort for breddeidrett over 20 år. Innendørs trening anbefales ikke. Utendørs trening er lov.
 3. All kampaktivitet for toppidrett er stoppet frem til og med 18. februar. Lag og utøvere som omfattes av NVBFs definisjon for toppidrett kan fortsette å trene som vanlig. 

NB! Etter flere smitteutbrudd i Oslo, Viken og Vestland fylke gjelder strengere lokale restriksjoner i mange kommuner rundt Oslo og Bergen. NVBF ber alle klubber om å holde seg oppdatert på de kommunale retningslinjer i sin egen kommune. 

Oppdatert mandag 15. februar

Protokollen inneholder retningslinjer for gjennomføring av volleyballtrening og konkurranseaktivitet i regi av NVBF.
Protokollen retter seg mot alle våre medlemsklubber, og innholdet skal gi retningslinjer for gjennomføring av aktivitet på alle nivå og for alle aldersgrupper. NVBF gjør oppmerksom på at mange kommuner har strengere smittevernregler enn hva som er fastsatt av nasjonale helsemyndigheter. Hver klubb må selv oppdatere seg på de kommunale retningslinjer.
Dokumentet er dynamisk og vil bli revidert ut fra pandemiens utvikling. De siste endringer vil skrives med grønn skrift.

Ansvar

Det er Norges Volleyballforbunds ansvar å utarbeide relevante og godkjente retningslinjer for all volleyballaktivitet.
Det er NVBFs klubber v/leder sitt ansvar at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med idrettens og offentlige myndigheters krav.
Det er trenerens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med de gitte retningslinjene.
Det er spiller og spillers foresatte/verger som er ansvarlig for at den enkelte spiller retter seg etter de krav som stilles for deltagelse i aktiviteten.
Dommere har ansvar for å sikre en trygg kampgjennomføring i henhold til retningslinjer og smittevern.

Fair Play i en pandemi  

NVBF startet opp med full aktivitet på alle nivå i september. Deretter ble aktiviteten delvis nedstengt i november, desember 2020 og januar 2021. Fra 20. januar til 18. februar 2021 er det ingen kampaktivitet på noe plan i NVBFs regi. 

Pandemien fører stadig til endring i planer, både når det gjelder kamper, turneringer, kurs og samlinger. Det er viktig at alle tar del i det samfunnsansvaret vi har i forhold til smitte og smittevern, og at vi samtidig har et felles mål om å holde hjulene i gang i volleyball-Norge. Vi er avhengig av at hele organisasjonen legger godviljen til, støtter opp om aktiviteten og viktigheten av Fair Play.  

NVBF må ta beslutninger  svært raskt, og det dukker ofte opp krevende situasjoner. Det er viktig at beslutninger respekteres og er endelige. Dette medfører at ønsket om å få gjennomført aktivitet noen ganger kan gå utover det sportslige. For eksempel kan klubben ha nok spillere til å gjennomføre en kamp, men det sportslige nivået er lavere enn forventet fordi dere mangler spillere i viktige posisjoner. (Se Kampavvikling)  

Pandemien påvirker aktivitet på måter som gir økonomiske konsekvenser. NVBF kan ikke stilles til ansvar for alle pandemirelaterte utgifter, lokalt eller sentralt. Klubber må selv dekke utgifter knyttet til forhold som blir avgjort på lokalt eller sentralt hold. (Eksempelvis gebyr for avbestilling av hall til arrangement som ikke ble gjennomført.)  

Force majeure – hva regnes som det nå? Normalt er kriteriene gitt i NVBFs reglementer. Denne sesongen er det flere forhold som omfattes av begrepet, og det er NVBF og Avdeling Arrangement og Konkurranse som avgjør i hvert tilfelle, basert på innholdet i protokollen.   

Mange opplever at tid er en utfordring. Arrangement, kamper og turneringer blir endret, utsatt eller avlyst på kort varsel, selv om NVBF ønsker å være forutsigbare. Det kan ta tid å få svar på henvendelser og man kan oppleve at tidsfrister ikke overholdes. NVBF har et ønske om å behandle saker så raskt som mulig, og vi vil gi svar skriftlig. Det er knyttet usikkerhet til hvordan pandemien vil påvirke NVBF og aktiviteten i sesongen 20-21, og vi ber om forståelse for at vår forutsigbarhet og behandlingstid kan bli utfordret.  

Smitteforebyggende tiltak

3.1 Hovedprinsipper for å bremse smittespredning

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Hold avstand og reduser kontakt med personer

3.2 Hygienetiltak i all volleyballaktivitet

Alle som deltar i aktiviteten, skal desinfisere/vaske hendene
• Når man kommer til hallen
• I pauser i aktiviteten
• Når man forlater hallen

Alle som deltar i aktiviteten skal
• Unngå hånd i ansiktet
• Unngå håndhilsning, klemming, feiring og unødvendig fysisk kontakt
• Hoste i armkroken eller i et papir som kastes med påfølgende håndvask

Utstyr som brukes i aktiviteten
• Rengjøring: Så lenge retningslinjer for god hygiene følges, er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis. Ved avvik eller justering av tiltaksnivå må baller desinfiseres/vaskes mellom hver treningsgruppe. Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, slikt som bord, kjegler, bukker med mer.
• Det anbefales et sett med baller til hver treningsgruppe.

3.3 Ved påvist smitte eller ved luftveisinfeksjon

Dersom smitte av covid-19 blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 10 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. De lokale helsemyndigheter i personens hjemkommune vil håndtere situasjonen, gjøre vurderinger og igangsette tiltak som laget, klubben og eventuelle andre klubber skal forholde seg til.

Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben skal kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging.

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

I forhold til friskmelding etter påvist smitte følger NVBF Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Kurs, klubbutvikling, inspirasjonssamlinger 

Påmeldte deltagere som har fått påvist covid-19, er satt i karantene, eller venter på prøvesvar, skal ikke delta på kurs, klubbutviklingsmøter eller inspirasjonssamlinger der det er fysisk oppmøte i regi av NVBF. Deltagelse på digitale kurs/samlinger tillates så fremt deltager kan overholde gjeldende smittevernregler.  

Ved ønske om refusjon av forhåndsbetalt påmeldingsavgift der deltager har påvist covid-19, er i karantene, eller venter på prøvesvar, kan man henvende seg til kompetanse@volleyball.no og oppgi navn, hvilken kurs/samling man var påmeldt, samt kontonummer.  

Opplæring og informasjon

NVBF har utarbeidet e-læringskurset ”Play it safe – volleyball” for deltakere i aktivitet basert på innholdet i denne protokollen. Norges Idrettsforbund har utviklet et eget e-læringskurs med et tilsvarende innhold som ligger i NIFs læringsportal. De to kursene er likestilte, og alle utøvere over 12 år må gjennomføre et av dem før deltakelse i trening eller kamp. Det samme gjelder for foreldre/foresatte som er med barna sine på trening eller arrangementer, samt alle trenere og lagledere. Arrangementsansvarlig, styret i klubb og dommere må også gjennomføre kurset.
Treneren har ansvar for å påse at utøverne i treningsgruppa har fullført kurset. Lagleder i kamp har ansvar for å kontrollere at spillerne har gjennomført kurset før deltakelse.

Treningsaktivitet

Fra 20. januar tillates kun trening i klubb for barn og unge under 20 år og for toppidrett. Breddeidrett for spillere over 20 år kan kun trene utendørs.
NVBF tillater trening gitt at retningslinjene under følges.
Kommuner med stor smittespredning kan i perioder innføre egne og strengere retningslinjer for sine innbyggere. 
For Oslo og Bergen, samt omkringliggende kommuner, gjelder strengere restriksjoner enn de nasjonale. Volleyballklubber må organisere aktivitet ut fra de til en hver tid gjeldende kommunale retningslinjer.

6.1 Retningslinjer for spillergruppe og trener

• Faste treningsgrupper per bane på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillergruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
• Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
• Klubben skal ha oversikt med fornavn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing. Listene oppbevares i minimum 10 dager.
• Bytte av treningsgruppe kan kun skje etter 24 timers treningsopphold for personer over 19 år.
• Alle i gruppen må ha forlatt spilleflaten før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
• Om flere treningsgrupper er i en hall samtidig skal gruppene være helt adskilt.
• Holde 1 m avstand før, under, i pauser og etter trening. Spillesekvenser er unntatt dette.
• Alle som deltar i aktiviteten, skal ha med egen merket vannflaske.
• Garderobe og dusj kan benyttes ihht halleiers retningslinjer og 1 m-regelen gjelder.
• Om mulig bør offentlig transport i rushtid unngås ved reise til og fra trening.

NVBF ber trenere være særlig oppmerksomme på utsatte barn og unge i perioden pandemien preger idretten. Deltagelse i fritidsaktiviteter kan være av stor betydning for enkelte fordi dette er en trygg og kjent arena og et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Dersom treneren opplever frafall i treningsgruppa er det fint om idrettslaget sjekker litt nærmere etter hva dette skyldes. Kanskje noe kan organiseres annerledes slik at vedkommende kan delta igjen. 

6.2 Trener som deltar i flere grupper

• En trener som har ansvar for flere grupper, parallelt eller påfølgende, må være særdeles nøye med egen hygiene og må sørge for å holde tilrådelig avstand til alle utøvere i spillergruppene. Klubbene anmodes om å bruke sunn fornuft og tilstrebe at færrest mulig trenere trener flere grupper.
• En trener som selv er utøver i en annen gruppe, bør, som trener, unngå å komme for tett på utøverne, men heller innta en trenerrolle uten nærkontakt i gruppen han/hun er trener for.

Kampavvikling

TEKNISK GJENNOMFØRING 

Sjå protokoll for Kampaktivitet 

BAKGRUNN 

Covid-19 er ein verdsomfattande epidemi som påverkar, og vil påverke, sesongen 2020-21. NVBF kan ikkje spå alle hendingar som eventuelt vil dukke opp, men vi ønskjer å vere i forkant på ein del situasjonar som kan oppstå. Det er viktig at NVBF, i samarbeid med klubbane, tek del i dugnaden for å hindre smittespreiing, og meir enn nokon gong vil prinsippet «FAIR PLAY» vere viktig for at vi skal få gjennomført ein sesong med stor aktivitet. 

Vi minner om at dei tre hovudprinsippa for å bremse smittespreiing er 

 • Sjuke personar skal halde seg heime 
 • God hand- og hostehygiene og forsterka reinhald 
 • Hald minst 1 m avstand og reduser kontakt mellom personar 

Det vil oppstå mange uventa situasjonar i løpet av sesongen, og klubbane må, saman med arrangør, vere løysingsorienterte for at vi skal få gjennomført kamp/turnering på ein god måte. Ein vil kunne oppleve at lag, dommar og arrangør  ikkje kan bidra på ein slik måte som er forventa, og dette må ein ta høgde for i ein spesiell sesong som denne. 

Eit lag kan ikkje reservere seg mot å spele ein kamp på grunn av bekymring for smitte. NVBF held seg til myndigheitene si avgjersle ved reiser og deltaking i arrangement. 

ELITE/1. DIVISJON 

Det vil oppstå mange uventa situasjonar i løpet av sesongen, og alle må vise vilje til å vere løysingsorienterte og ha fokus på FAIR PLAY. 

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SJUKE? 

NVBF har som mål å få gjennomført så mange kampar som mogleg, og det legges opp til desse føringane: 

 • Sjuke personar skal halde seg heime. 

Midlertidig endring frå reglementet:  

 • Alle lag i eliteserien og 1.divisjon skal møte til kamp med minimum sju (7) spelarar, inklusiv libero. 

Kommentar/presisering: Dette betyr at så lenge ein har sju tilgjengelege spelarar, uavhengig av posisjon, skal kampen gjennomførast. I tilfelle med sju spelarar og ein blir skada, kan libero gjerast om til utespelar.  

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SMITTA AV COVID – 19? 

 • Dersom ein person i husstanden til ein spelar, trenar eller person i støtteapparatet har fått bekrefta covid-19, skal vedkommande ikkje delta i aktiviteten. Ein skal då følge Folkehelseinstituttets råd til nærkontakter.  
 • Personar som får bekrefta covid-19 skal vere i isolasjon og skal følgast opp av helse- og omsorgstjenesta. Det er dei som bestemmer kven som skal vere i isolasjon etter råd frå Folkehelseinstituttet. Klubben skal informere spelarar, trenarar, støtteapparat og NVBF om smittetilfellet.  
 • Spelarar, trenarar eller personar i støtteapparatet som har vore i nærkontakt med den/dei som er smitta på laget, skal følge Folkehelseinstituttet sine råd for nærkontakt. Det er lokale helsemyndigheitar som definerer kven som er nærkontakt. Ved nærkontakt skal ein opphalde seg i karantene i ti døgn etter kontakten (covid-19 foreskrifta § 8.) 

KVA SKJER DERSOM VI IKKJE KLARER Å STILLE LAG TIL KAMP (UT FRÅ DEI RETNINGSLINER SOM ER OVER)? 

 • Ved påvist covid-19 vert det rekna som Force Majeure kun om den rammar så mange spelarar at laget ikkje kan stille med sju (7) spelarar inklusiv libero. Kampen vil då bli omberamma til eit nytt tidspunkt. 
 • Ved mistanke om covid–19 i spelargruppa, vert det rekna som Force Majeure kun om den rammar så mange spelarar at laget ikkje kan stille med sju (7) spelarar inklusiv libero. Kampen vil då bli omberamma til eit nytt tidspunkt. 
 • Ved omberamminger som er ei følge av koronarelaterte årsaker, slepp klubben å betale omberammingsgebyr. 
 • Endringar i oppsett kampprogram som ei følge av koronarelaterte årsak skal primært søkast utsett, og nytt kamptidpunkt skal berammast. Dersom det ikkje lar seg gjere å utsette kampen vert det gjeve walkover utan sanksjonar. 
 • Lag som ikkje kan delta i sluttspel på grunn av koronarelatert årsak, mister moglegheita til å delta og motstandar vinner på walkover. 
 • Lag som ikkje kan delta i NM- kampar til og med kvartfinalane på grunn av koronarelatert årsak, mister moglegheitene til å delta og motstandar vinner på walkover. 
 • Semifinalen kan spelast som to kamper på ei helg, dersom første semifinalen vert utsett. Laget som må melde fråfall til kamp er bortelag i neste kampar. 
 • Dersom første semifinalehelg blir gjennomført men ikkje andre, vil resultat frå første helga vere gjeldande. 

KVA SKJER DERSOM KOMMUNEN/FYLKET STENGER HALLEN PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Arrangørklubb må kontakte NVBF.  
 • NVBF må i samarbeid med arrangørklubb snarast mogleg kontakte deltakande lag og dommarane og informer om kva som har skjedd. 
 • NVBF vil i samarbeid med arrangørklubb prøve å finne ny stad som kampen kan gjennomførast på. Dersom det ikkje er mogleg, må ein i fellesskap med dei deltakande laga sjå om det er mogleg å finne ein ny kampdato og arena. 

KVA SKJER DERSOM DOMMAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK ? 

 • Dersom NVBF veit om dette i god tid, vil ein jobbe for å finne ein ny dommar til oppgåva.  
 • Dersom førstedommar ikkje møter, overtar oppsett andredommar førstedommar sine oppgåver og ein prøver å finne ny andredommar. Den nye andredommaren kan ha lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette området. 
 • Dersom ein ikkje finn andre løysingar, kan dommar(ane), som siste moglegheit også vere medlem i ein av dei to klubbane som skal spele. 

KVA SKJER DERSOM TRENAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Kapteinen kan då vere lagleiar for laget. 
 • Klubben kan også i dette enkelttilfelle nytte seg av trenarar som kan ha ein lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette nivået. 

ORGANISERING SOM OPNAR OPP FOR AT VI OMBERAMMER KAMPER 

 • Gjennomføre kamp i treningstid 
 • Gjennomføre kampar dei helgene som er sett av til NM – cuprundar, dersom laga er utslått frå cupen 
 • Oppsamlingshelger (det kan medføre at kampar kan bli gjennomført på nøytral grunn.) 

Vi veit ikkje kva hausten bringer, og i verste fall kan det bli for mange kampar å omberamme. Ein må då gjere vurderingar om: 

 • Tabell kan bli vurdert ut i frå seiersprosent. 
 • Sesongen blir avslutta med kampar som ikkje er gjennomført 

LÅGARE DIVISJONAR 

Det vil oppstå mange uventa situasjonar i løpet av sesongen, og alle MÅ vise vilje til å vere løysingsorienterte og ha fokus på FAIR PLAY. 

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SJUKE? 

NVBF har som mål å få gjennomført så mange kampar som mogleg, og det legges opp til desse føringane: 

 • Sjuke personar skal halde seg heime. 

Midlertidig endring frå reglementet:  

 • Dersom eit lag kan stille til start med 5 spelarar i 2. div ( 3 og 4 i øst), og 4 spelarar i 3. div ( 5. div øst) så skal kampen gjennomførast. 
 • Lag kan stille med minimum 5 spelarar til NM.
 • Kommentar/presisering: I tilfelle med sju spelarar og ein blir skada, kan libero gjerast om til utespelar.

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SMITTA AV COVID – 19? 

 • Personar som får bekrefta covid-19 skal vere i isolasjon og skal følgast opp av helse- og omsorgstjenesta. Det er dei som bestemmer kven som skal vere i isolasjon etter råd frå Folkehelseinstituttet. Klubben skal informere spelarar, trenarar, støtteapparat og NVBF om smittetilfellet.  
 • Spelarar, trenarar eller personar i støtteapparatet som har vert i nærkontakt med den/dei som er smitta på laget, skal følge Folkehelseinstituttet sine råd for nærkontakt. Det er lokale helsemyndigheitar som definerer kven som er nærkontakt. Ved nærkontakt skal ein opphalde seg i karantene i ti døgn etter kontakten (covid–19 foreskrifta § 8.) 

KVA SKJER DERSOM EIN IKKJE KLARER Å STILLE LAG TIL KAMP ( UT FRÅ DEI RETNINGSLINER SOM ER OVER)? 

 • Ved påvist covid-19 vert det rekna som Force Majeure kun om den rammar så mange spelarar at laget ikkje kan stille til kamp ( sjå retningslinjer over) Kampen vil då om mogleg bli omberamma til eit nytt tidspunkt. 
 • Ved mistanke om covid–19 smitte vert det rekna som Force Majeure kun om den rammar så mange spelarar at laget ikkje kan stille til kamp ( sjå retningslinjer over). Kampen vil då om mogleg bli omberamma til eit nytt tidspunkt. 
 • Ved omberamminger som er ei følge av koronarelaterte årsaker, slepp klubben å betale omberammingsgebyr. 
 • Endringar i oppsett kampprogram som ei følge av koronarelaterte årsak skal primært søkast utsett, og nytt kamptidpunkt skal berammast. Dersom det ikkje lar seg gjere å utsette kampen vert det gjeve walkover utan sanksjonar. 
 • For lag som er påmeldt til turneringsspel i seniorklassen og som trekker laget som følgje av koronarelatert årsak, vert det ikkje gjeve noko form for sanksjonar 
 • Dersom eit lag ikkje kan stille til ei serieturneringshelg (3-8 lag), så går resterande kamp(ar) som hovudregel som oppsett. Klubbane kan også bli einige om å spele i treningstid dersom dette er praktisk. 

KVA SKJER DERSOM KOMMUNEN/FYLKET STENGER HALLEN PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK ? 

 • Arrangørklubb må kontakte NVBF.  
 • NVBF må i samarbeid med arrangørklubb snarast mogleg kontakte deltakande lag og dommarane og informere om kva som har skjedd. 
 • NVBF vil i samarbeid med arrangørklubb prøve å finne ny stad som kampen kan gjennomførast på. Dersom det ikkje er mogleg, må ein i fellesskap med dei deltakande laga sjå om det er mogleg å finne ein ny kampdato og arena. 

KVA SKJER DERSOM DOMMAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Dersom NVBF veit om dette i god tid, vil ein jobbe for å finne ein ny dommar til oppgåva.  
 • Dersom førstedommar ikkje møter, overtar oppsett andredommar førstedommar sine oppgåver og ein prøver å finne ny andredommar. Den nye andredommaren kan ha lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette området. 
 • Dersom ein ikkje finn andre løysingar, kan dommar(ane), som siste moglegheit også vere medlem i ein av dei to klubbane som skal spele. 
 • Dersom laga som skal vere funksjonær til kampen, ikkje kan stille, må laga i samarbeid med arrangør finn ei tilfredsstillande løysing. 
 • Dersom eit lag er sett opp til å dømme, men ikkje kan stille grunna pga koronarelatert årsak, så må arrangør stille med dommarar. Dersom ein ikkje finn andre løysingar, så kan dommarane som siste moglegheit også vere medlem i ein av dei to klubbane som skal spele. 

KVA SKJER DERSOM TRENAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Kapteinen kan då vere lagleiar for laget. 
 • Klubben kan også i dette enkelttilfelle nytte seg av trenarar som kan ha ein lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette nivået. 

ORGANISERING SOM OPNAR OPP FOR AT VI OMBERAMMER KAMPER 

 • Gjennomføre kampen i treningstid. 
 • Oppsamlingshelger, ei før jul og ei etter jul. 

Vi veit ikkje kva hausten bringer, og i verste fall kan det bli for mange kampar å omberamme. Ein må då gjere vurderingar om: 

 • Tabell kan bli vurdert ut i frå seiersprosent. 
 • Sesongen blir avslutta med kampar som ikkje er gjennomført  

ALDERSBESTEMTE TURNERINGAR 

Det vil oppstå mange uventa situasjonar i løpet av sesongen, og alle MÅ vise vilje til å vere løysingsorienterte og ha fokus på FAIR PLAY. 

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SJUKE? 

NVBF har som mål å få gjennomført så mange kampar som overhovudet mogleg, og legg opp til desse føringane: 

 • Sjuke personar skal halde seg heime. 
 • Lag kan stille med minimum 4 spelarar i ungdomsrunder og minimum 2 spelarar i miniturneringar. 
 • Lag kan stille med minimum 5 spelarar til RM og NM. 
 • Dersom ein klubb har fleire lag påmeldt, så må ein vurdere om ein kan vandre mellom laga for å stille med nok spelarar. Igjen må vi vise til Fair Play; dette skal sjølvsagt ikkje vere noko fordel.
 • Kommentar/presisering: I tilfelle med sju spelarar og ein blir skada, kan libero gjerast om til utespelar.   

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SMITTA AV COVID – 19? 

 • Dersom ein person i husstanden til ein spelar, trenar eller person i støtteapparatet har fått bekrefta covid-19, skal vedkommande ikkje delta i aktiviteten. Ein skal då følge Folkehelseinstituttets råd til nærkontakter  
 • Personar som får bekrefta covid-19 skal vere i isolasjon og skal følgast opp av helse- og omsorgstjenesta. Det er dei som bestemmer kven som skal vere i isolasjon etter råd frå Folkehelseinstituttet. Klubben skal informere spelarar, trenarar, støtteapparat og NVBF om smittetilfellet.  
 • Spelarar, trenarar eller personar i støtteapparatet som har vert i nærkontakt med den/dei som er smitta på laget, skal følge Folkehelseinstituttet sine råd for nærkontakt. Det er lokale helsemyndigheitar som definerer kven som er nærkontakt. Ved nærkontakt skal ein opphalde seg i karantene i ti døgn etter kontakten (covid–19 foreskrifta § 8.) 

KVA SKJER DERSOM EIN IKKJE KLARER Å STILLE LAG TIL KAMP (UT FRÅ DEI RETNINGSLINER SOM ER OVER)? 

 • For lag som er påmeldt til ungdomsrunder/turneringsspel i aldersbestemt aktivitet og som trekker laget som følgje av koronarelatert årsak, får ein reduksjon på 50% av deltakaravgifta. Det vert ikkje gjeve noko form for sanksjonar. 

KVA SKJER DERSOM KOMMUNEN/FYLKET STENGER HALLEN PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK ? 

 • Arrangørklubb må kontakte NVBF.  
 • NVBF må i samarbeid med arrangørklubb snarast mogleg kontakte deltakande lag og dommarane og informer om kva som har skjedd. 
 • NVBF vil i samarbeid med arrangørklubb prøve å finne ny stad som kampen kan gjennomførast på. Dersom det ikkje er mogleg, må ein i fellesskap med dei deltakande laga sjå om det er mogleg å finne ein ny kampdato og arena. 

KVA SKJER DERSOM DOMMAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Dersom laga som skal vere funksjonær til kampen, ikkje kan stille, må laga i samarbeid med arrangør finn ei tilfredsstillande løysing. 
 • Dersom eit lag er sett opp til å dømme, men ikkje kan stille grunna pga. koronarelatert årsak, så må arrangør i samråd med deltakande klubbar, stille med dommarar. Dersom ein ikkje finn andre løysingar, så kan dommarane som siste moglegheit også vere medlem i ein av dei to klubbane som skal spele. 

KVA SKJER DERSOM TRENAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Kapteinen kan då vere lagleiar for laget. 
 • Klubben kan også i dette enkelttilfelle nytte seg av trenarar som kan ha ein lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette nivået. 

ORGANISERING SOM OPNAR OPP FOR AT VI OMBERAMMER KAMPER 

 • Kampar i ungdomsrunder eller miniturneringar, vil ikkje bli tatt igjen i løpet av året. 
 • Kvalifisering til NM-turneringa vil gå som oppsett, og lag som ikkje kan stille pga. koronarelatert årsak, vil tape kampane. Ein vil få moglegheit til å søke om plass på venteliste. 

Kampaktivitet

8.1 Generelt om kampaktivitet

• Fra 4. januar til 15. februar er all organisert aktivitet for bredde utsatt eller avlyst. Tiltaket omfatter alle samlinger, turneringer og kamper for barn, ungdom og senior.
• Det er også bestemt at kamper i Mizunoligaen og 1. divisjon skal utsettes i perioden 20. januar til 15. februar.

8.2 Arrangørklubbens ansvar ved kampavvikling

• Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med NVBFs retningslinjer for smittevern.
• Klubben skal ha en arrangementsansvarlig som skal sikre at smittevernregler og NVBFs retningslinjer følges (se under Arrangement).
Arrangørklubben har ansvar for at det totale antall personer som er på volleyballanlegget samtidig ikke overstiger taket myndighetene har satt. Antallet inkluderer spillere, lagledere og publikum. Dommere, arrangørstab og andre funksjonærer som står for gjennomføring av kampene regnes ikke som en del av deltakerantallet.
• Arrangørklubb plikter å orientere seg om både halleiers bestemmelser og de kommunale retningslinjer knyttet til antall deltakere og om det skal foregå andre arrangement på anlegget i samme tidsrom som volleyballarrangementet må ta hensyn til.
Ved arrangement der tribuner og/eller garderober benyttes plikter arrangørklubb å avklare med halleier hvem som er ansvarlig for at forsterket renhold på alle kontaktflater gjennomføres, og hvem som besørger at nødvendig utstyr til dette er tilgjengelig.
Arrangør skal stille med håndsprit og såpevann til gjestende lag i de kamper der motstanderen reiser med fly.
Arrangørklubben skal føre liste over hvem som er til stede. Listen oppbevares i 10 dager før den makuleres.
NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon. Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement. 

8.3 Lagenes ansvar i forbindelse med kamp

• Alle på banen skal registreres med navn og telefonnummer. Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er registrert.
Dersom det er publikum til stede på kampen, skal det legges til rette for at disse oppholder seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som spiller. Publikum skal overholde avstandsreglene.
• Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp holdes på et minimum ref. det totale antallet personer på anlegget samtidig.
• Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag, eller personer tilhørende disse, ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
• Lagene må medbringe håndsprit, samt klut og sprayflaske med såpevann, til bruk i kamp. Ved kamper der lag ankommer med fly stiller arrangør med nødvendig utstyr, se 8.2
• Det anbefales at lagene reiser ferdig skiftet.

8.4 Dommernes ansvar

• For dommere gjelder samme krav til smittevern som for øvrige aktører.
• Dommerne plikter å sette seg inn i NVBFs smittevernregler.
• Dommer må melde forfall til arrangørklubb ved sykdom.
• Dommer skal oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt mellom ballvekslingene.
Dommer har ansvar for å avbryte kampen/arrangementet dersom han/hun opplever at arrangøren ikke har kontroll på smitteverntiltak. Når arrangør har ordnet opp, kan kampen starte igjen. 
• Under kampen gjelder vanlige regler. For endret kampprotokoll knyttet til sideskift og kampslutt, se 8.6

8.5 Spilleflaten

• Klubbene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av kamper befinner seg nede på spilleflaten. Totalt antall personer, inkludert spillere, støtteapparat og dommere skal holdes lavest mulig.
• Vurder om balltrillere og egne moppere er nødvendig for kampavviklingen. Gå ned til tre balltrillere slik at færrest mulig personer befinner seg på spilleflata. Lagenes støtteapparat kan få mopp til disposisjon og selv tørke banen ved behov.
• Det skal holdes 1 m avstand mellom personer i lagenes støtteapparat, på innbytterbenkene, i sekretariat og i øvrige funksjonærroller.
• Publikum skal ikke gis adgang til spilleflaten.

8.6 Retningslinjer før, under og etter kamp

• Alle spillere vasker hendene før og etter kamp.
• Mellom hvert sett skal alle spillere, og andre som berører fellesutstyr som volleyballer, sprite hendene sine.
• Lagene bytter side som normalt. Hvert lag må medbringe eget utstyr (vaskemiddel og klut) til å tørke av benker og stoler før alle sidebytter. Ved kamper der lag ankommer med fly stiller arrangør med nødvendig utstyr, se 8.2
• Dersom forholdene i hallen ligger til rette for det, kan lag i lavere divisjoner og i aldersbestemt aktivitet velge å medbringe benken ved sidebytte fremfor å rengjøre den.

• Det skal legges inn opptil 2 minutter til smittevern mellom hvert sett i en kamp. 2.dommer påser at begge lag spriter hender og vasker kontaktflater på egen benk. Når det er gjort gir 2.dommer signal for bytte av side. På dette tidspunktet begynner de offisielle 3 minutter mellom settene.
• På sidebytte midt i 5. sett skal 2.dommer påse at begge lag spriter hender og vasker kontaktflater på egen benk. Når det er gjort gir 2.dommer signal for bytte av side.
• Ved kampslutt skal begge lag stille opp på 3-meterlinjen. Lagene hilser til hverandre og til dommerne på signal fra 1.dommer.
• Etter hver kamp skal en vaske over sekretariatet, bord, stoler og annet utstyr som flere berører.
• Spillere skal ha egen, merket vannflaske. Ved behov for mer vann fyller spilleren den selv.
• Ingen håndhilsing eller high five. Finn andre måter å hilse/vise hverandre respekt på.

 Arrangementer

9.1 Hva regnes som et arrangement?

Volleyballaktivitet ut over normal klubbtrening der utøvere, trenere og/eller ledere fra flere klubber samles fysisk i regi av NVBF/NVBFs klubber, enten for trening, kamp eller kurs, regnes som arrangement. Alle seriekamper, turneringer, åpne samlinger og kurs skal dermed følge gitte retningslinjer for arrangement.

9.2 Retningslinjer for arrangement

Alle arrangører må forholde seg til myndighetenes bestemmelser når det gjelder maksimalt antall deltakere. I tråd med helsemyndighetenes veileder for idrettsaktivitet inkluderer dette deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke i det totale antallet. Dommere, arrangørstab og funksjonærer kan altså komme i tillegg. Antall dommere og funksjonærer på og utenfor banen bør begrenses, og disse må opprettholde god avstand (minst en meter) til deltagerne før, under og etter kampene.

Gjeldende smittevernregler og anbefalinger, samt disse retningslinjene, gjelder også for trenere, ledere og publikum.

Arrangører som har krav på arrangørstøtte pr. deltakende lag i en turnering, gis ikke støtte for lag som trekker seg av covid-19-relaterte årsaker.

9.3 Digital påmelding og informasjon

Arrangør og NVBF legger til rette for at påmelding og registrering skjer elektronisk. Kampoppsett og resultatlister legges ut digitalt.

9.4 Garderober

Minimum 1 m avstand mellom personer må opprettholdes i garderober og tilhørende dusjanlegg. Dersom deltakere på arrangement skal bruke fellesdusjer stilles krav til at arrangør overholder smittevernregler og halleiers krav ihht. rengjøring. Deltakere oppfordres til å dusje hjemme når avstanden til arrangementet tillater det.

9.5 Premieutdeling

Det bør unngås å dele ut fysiske premier på arrangementet. Dersom det skal deles ut fysiske premier, må dette skje på en måte som overholder gjeldende smittevernregler og anbefalinger, og som er godkjent av arrangementsansvarlig.

9.6 Kiosksalg og servering

Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smitteverntiltak følges. Arrangør skal sikre at gode rutiner følges, og at mat serveres porsjonsvis. Husk god håndhygiene, hyppig rengjøring av kontaktflater, tilrettelegge for avstand og bruk av kontantløs betaling.

9.7 Tribune

På tribuner skal arrangørklubb påse at FHIs retningslinjer når det gjelder avstand etterfølges.

Gjeldende bestemmelser for arrangørklubber

10.1 Arrangørklubbens forpliktelser

Arrangørklubben er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer. For å kontrollere at smittevernregler og anbefalinger overholdes skal klubben oppnevne en egen arrangementsansvarlig for det enkelte arrangementet. Deltagere på arrangementet skal gjøres kjent med hvem som er arrangementsansvarlig og hvordan man kan kontakte vedkommende. Det anbefales å opplyse om arrangementsansvarlig sitt navn og kontaktinfo på plakatene som lages med QR-kode for registrering av deltakere.

10.2 Arrangementsansvarlig sine forpliktelser

Arrangementsansvarlig plikter å:
• Gjennomføre NVBFs e-læringskurs ”Play it safe – volleyball”.
• Registrere seg og klubben i registreringsskjema for arrangører.
• Fylle ut rapporteringsskjema etter avsluttet arrangement.

Arrangementsansvarlig skal også:
• I samarbeid med klubben/turneringsledelsen planlegge nødvendige smitteverntiltak for arrangementet slik at smittevernregler og anbefalinger blir fulgt. Klubben bør bruke Helsedirektoratets sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med idrettsaktivitet.
• Forsikre seg om at alle dommere og funksjonærer er kjent med generelle smittevernregler og anbefalinger, samt spesielle retningslinjer for det aktuelle arrangementet.
• Sørge for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende regler for smittevern og anbefalinger, og om nødvendig gripe inn dersom dette ikke skjer.
• Ha oversikt over, og kunne dokumentere, hvem som befinner seg/har befunnet seg på arrangementet. Lister skal inneholde navn, mobilnummer og tidspunkt. Slike lister skal oppbevares i 10 dager og deretter makuleres. NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon. Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.
• Arrangørklubben plikter å orientere seg om halleiers bestemmelser knyttet til antall deltakere og om det skal foregå andre arrangement på anlegget i samme tidsrom som volleyballarrangementet må ta hensyn til.
Ved arrangement der tribuner og/eller garderober benyttes, plikter arrangørklubb å avklare med halleier hvem som er ansvarlig for at forsterket renhold på alle kontaktflater gjennomføres, og hvem som besørger at nødvendig utstyr til dette er tilgjengelig.

Det er hver arrangørklubbs ansvar at NVBFs arrangementer gjennomføres ihht. gjeldende smittevernregler og protokoll. NVBF er avhengig av at alle klubber bidrar for å sikre dette. For at NVBF skal kunne kontrollere at rutiner følges, MÅ registreringsskjema og rapporteringsskjema sendes inn.

Rapportering av smitte

Ved smitte i forbindelse med et arrangement skal utøveren eller dennes foresatte/verge umiddelbart kontakte lokale helsemyndigheter, egen klubb og NVBF. Klubben skal utover dette følge retningslinjene beskrevet i punkt 3.3 De lokale helsemyndigheter i personens hjemkommune vil håndtere situasjonen, gjøre vurderinger og igangsette tiltak som alle involverte lag og klubber skal forholde seg til.

NVBFs definisjon av toppidrett

På grunn av nasjonale restriksjoner for trening og konkurranse, som følge av covid-pandemien, er alle særforbund bedt om å presisere, og publisere sin definisjon for toppidrett. Som kjent er toppidrett unntatt forbud mot trening og konkurranser nasjonalt.

Idrettsforbundet har tre kategorier for toppidrett. Det enkelte Særforbund må benytte disse kategoriene i sin definisjon. Her følger Idrettsforbundets kategorier, og deretter hvilke utøvergrupper/lag som defineres inn i de ulike kategoriene i NVBF.

NVBFs definisjon for toppidrett er levert NIF og godkjent som gjeldende pr. januar 2021. Definisjonen kan bli endret dersom myndighetene ber om enten ytterligere reduksjon av utøvere/lag som unntas trening og konkurranseforbud eller at det åpnes for en mer romslig toppidrettsdefinisjon.

IDRETTSFORBUNDETS KATEGORIER

Kategori 1:
Utøvere på særforbundenes landslag (senior og aldersbestemt), eller utøvere som representerer et særforbund i internasjonale konkurranser.

Kategori 2:
Utøvere som er under kontrollert utvikling i regi av et særforbund mot å kunne konkurrere internasjonalt, og/eller del av særforbunds satsings- og talentutviklingsgrupper.

Kategori 3:
Lagidrettsutøvere som deltar i nasjonale serier som omfatter lag som i hovedsak består av profesjonelle og semiprofesjonelle spillere og støtteapparat.

NVBFS KATEGORIER

Det oppgitte antall utøvere er sirkatall. Mange utøvere vil naturlig nok befinne seg i flere kategorier samtidig.

Kategori 1:
Utøvere på NVBFs landslag senior Volleyball, kvinner/menn; 50 utøvere/støtteapparat.
Utøvere på NVBFs landslag Sandvolleyball, kvinner/menn; 20 utøvere og støtteapparat.
Rekruttlandslag som representerer NVBF i internasjonale konkurranser Sandvolleyball; 10 utøvere.

Kategori 2:
Morgendagens Olympiere – talentutviklingsgruppe NVBF/OLT; 7 utøvere/støtteapparat.
ToppVolley Norge, Sauda vgs avd. Sand i Ryfylke, NVBFs senter for utvikling av unge talenter; 60 utøvere.

Kategori 3:
Volleyball Elite – Mizunoligaen; 420 utøvere/støtteapparat.
Volleyball 1.div; 420 utøvere/støtteapparat.
Sandvolleyball Norgestour Masters (Elite); 64 utøvere/støtteapparat.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search