Protokoll – Korona

Oppdatert mandag 21. juni

Protokollen inneholder retningslinjer for gjennomføring av volleyballtrening og konkurranseaktivitet i regi av NVBF.
Protokollen retter seg mot alle våre medlemsklubber, og innholdet skal gi retningslinjer for gjennomføring av aktivitet på alle nivå og for alle aldersgrupper. NVBF gjør oppmerksom på at mange kommuner har strengere smittevernregler enn hva som er fastsatt av nasjonale helsemyndigheter. Hver klubb må selv oppdatere seg på de kommunale retningslinjer.
Dokumentet er dynamisk og vil bli revidert ut fra pandemiens utvikling. De siste endringer vil skrives med grønn skrift.

Ansvar

Det er Norges Volleyballforbunds ansvar å utarbeide relevante og godkjente retningslinjer for all volleyballaktivitet.
Det er NVBFs klubber v/leder sitt ansvar at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med idrettens og offentlige myndigheters krav.
Det er trenerens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med de gitte retningslinjene.
Det er spiller og spillers foresatte/verger som er ansvarlig for at den enkelte spiller retter seg etter de krav som stilles for deltagelse i aktiviteten.
Dommere har ansvar for å sikre en trygg kampgjennomføring i henhold til retningslinjer og smittevern.

Smitteforebyggende tiltak

2.1 Hovedprinsipper for å bremse smittespredning

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Hold avstand og reduser kontakt med personer

2.2 Hygienetiltak i all volleyball- og sandvolleyballaktivitet

Alle som deltar i aktiviteten, skal desinfisere/vaske hendene
• Når man kommer til anlegget
• I pauser i aktiviteten
• Når man forlater anlegget

Alle som deltar i aktiviteten skal
• Unngå hånd i ansiktet
• Unngå håndhilsning, klemming, feiring og unødvendig fysisk kontakt
• Hoste i armkroken eller i et papir som kastes med påfølgende håndvask

Utstyr som brukes i aktiviteten
• Rengjøring: Så lenge retningslinjer for god hygiene følges, er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis. Ved avvik eller justering av tiltaksnivå må baller desinfiseres/vaskes mellom hver treningsgruppe. Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, slikt som bord, kjegler, bukker med mer.
• Det anbefales et sett med baller til hver treningsgruppe.

2.3 Ved påvist smitte eller ved luftveisinfeksjon

Dersom smitte av covid-19 blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening, utgår alle treninger for denne gruppen i 10 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. De lokale helsemyndigheter i personens hjemkommune vil håndtere situasjonen, gjøre vurderinger og igangsette tiltak som laget, klubben og eventuelle andre klubber skal forholde seg til.

Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben skal kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging.

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner, kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

I forhold til friskmelding etter påvist smitte følger NVBF Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Kurs, klubbutvikling, inspirasjonssamlinger 

Påmeldte deltagere som har fått påvist covid-19, er satt i karantene, eller venter på prøvesvar, skal ikke delta på kurs, klubbutviklingsmøter eller inspirasjonssamlinger der det er fysisk oppmøte i regi av NVBF. Deltagelse på digitale kurs/samlinger tillates så fremt deltager kan overholde gjeldende smittevernregler.  

Ved ønske om refusjon av forhåndsbetalt påmeldingsavgift der deltager har påvist covid-19, er i karantene, eller venter på prøvesvar, kan man henvende seg til kompetanse@volleyball.no og oppgi navn, hvilken kurs/samling man var påmeldt, samt kontonummer.  

Opplæring og informasjon

Norges Idrettsforbund har utviklet et e-læringskurs i koronavett som ligger i NIFs læringsportal. Alle utøvere over 12 år må gjennomføre dette kurset, eller NVBFs “Play it safe”, før deltakelse i trening eller kamp. Det samme gjelder for foreldre/foresatte som er med barna sine på trening eller arrangementer, samt alle trenere og lagledere. Arrangementsansvarlig, styret i klubb og dommere må også gjennomføre kurset.
Treneren har ansvar for å påse at utøverne i treningsgruppa har fullført kurset. Lagleder i kamp har ansvar for å kontrollere at spillerne har gjennomført kurset før deltakelse.

Treningsaktivitet

For barn og unge under 20 år og for toppidrett kan klubbene organisere trening som normalt både inne og ute.
Breddeidrett for spillere over 20 år kan trene innendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge en meters avstand overholdes.
Voksne over 20 år kan trene organisert utendørs i grupper på 40 personer, så lenge man holder en meters avstand. 

NVBF tillater trening gitt at retningslinjene under følges.
Volleyballklubber må organisere aktivitet ut fra de til en hver tid gjeldende kommunale retningslinjer.

5.1 Retningslinjer for spillergruppe og trener

• Faste treningsgrupper per bane på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillergruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
• Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
• Klubben skal ha oversikt med fornavn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing. Listene oppbevares i minimum 10 dager.
• Bytte av treningsgruppe kan kun skje etter 24 timers treningsopphold for personer over 19 år.
• Alle i gruppen må ha forlatt banen før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
• Om flere treningsgrupper er på et anlegg samtidig, skal gruppene være helt adskilt.
• Holde 1 m avstand før, under, i pauser og etter trening. Spillesekvenser er unntatt dette.
• Alle som deltar i aktiviteten, skal ha med egen merket vannflaske.
• Garderobe og dusj kan benyttes ihht. halleiers retningslinjer, og 1 m-regelen gjelder.
• Om mulig bør offentlig transport i rushtid unngås ved reise til og fra trening.

NVBF ber trenere være særlig oppmerksomme på utsatte barn og unge i perioden pandemien preger idretten. Deltagelse i fritidsaktiviteter kan være av stor betydning for enkelte fordi dette er en trygg og kjent arena og et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Dersom treneren opplever frafall i treningsgruppa, er det fint om idrettslaget sjekker litt nærmere etter hva dette skyldes. Kanskje noe kan organiseres annerledes, slik at vedkommende kan delta igjen. 

5.2 Trener som deltar i flere grupper

• En trener som har ansvar for flere grupper, parallelt eller påfølgende, må være særdeles nøye med egen hygiene og må sørge for å holde tilrådelig avstand til alle utøvere i spillergruppene. Klubbene anmodes om å bruke sunn fornuft og tilstrebe at færrest mulig trenere trener flere grupper.
• En trener som selv er utøver i en annen gruppe, bør, som trener, unngå å komme for tett på utøverne, men heller innta en trenerrolle uten nærkontakt i gruppen han/hun er trener for.

Kampaktivitet

6.1 Arrangørklubbens ansvar ved kampavvikling

 •  Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med NVBFs retningslinjer for smittevern.
 • Klubben skal ha en arrangementsansvarlig som skal sikre at smittevernregler og NVBFs retningslinjer følges (se under Arrangement).
 • Arrangørklubben har ansvar for at det totale antall personer som er på anlegget samtidig ikke overstiger taket myndighetene har satt. Antallet inkluderer spillere, lagledere og publikum. Arrangørstab og andre funksjonærer som står for gjennomføring av kampene, regnes ikke som en del av deltakerantallet.
 • Arrangørklubben er ansvarlig for å avgrense området fysisk, med sperrebånd eller gjerder, slik at det er tydelig hvem som er innenfor arrangementsområdet, og dermed skal registreres.
 • Arrangørklubb plikter å orientere seg om både anleggseiers bestemmelser og de kommunale retningslinjer knyttet til antall deltakere og om det skal foregå andre arrangement på anlegget i samme tidsrom som sandvolleyballarrangementet må ta hensyn til.
 • Ved arrangement der tribuner og/eller garderober benyttes, plikter arrangørklubb å avklare med anleggseier hvem som er ansvarlig for at forsterket renhold på alle kontaktflater gjennomføres, og hvem som besørger at nødvendig utstyr til dette er tilgjengelig.
 • Arrangørklubben skal føre liste over hvem som er til stede. Listen oppbevares i 10 dager før den makuleres. NIF tilbyr gratis besøksregistrering for arrangementer på qrona.nif.no. Registrer arrangementet, skriv ut plakat med QR-kode. Se mal HER. Klubbens arrangementsansvarlig med navn og kontaktinfo skal være påført plakaten, gjerne også med bilde.

6.2 Spillernes ansvar i forbindelse med kampaktivitet

• Alle spillere skal registreres med navn og telefonnummer. Hver enkelt spiller er ansvarlig for seg selv.
Dersom det er publikum til stede på arrangementet skal det legges til rette for at disse oppholder seg i en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som spiller. Publikum skal overholde avstandsreglene.
• Lagene må medbringe håndsprit til bruk i kamp. 

6.3 Dommernes ansvar

• For dommere gjelder samme krav til smittevern som for øvrige aktører.
• Dommerne plikter å sette seg inn i NVBFs smittevernregler.
• Dommer må melde forfall til arrangør ved sykdom.
• Dommer skal oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt mellom ballvekslingene.
Dommer har ansvar for å avbryte kampen/arrangementet dersom han/hun opplever at arrangør ikke har kontroll på smitteverntiltak. Når arrangør har ordnet opp, kan arrangementet starte igjen. 
• Under kamp gjelder vanlige regler.

6.4 Spilleflaten

• Kun personer som er nødvendige for avvikling av kamp befinner seg på spilleflaten.
• Publikum skal ikke gis adgang til spilleflaten.

6.5 Retningslinjer før, under og etter kamp

 • Alle spillere vasker hendene før og etter kamp.
 • Ved sidebytte skal følgende retningslinjer gjelde: Laget som starter kampen på førstedommers høyre hånd, bytter alltid side bak førstedommer. Laget som starter kampen på førstedommers venstre hånd, bytter alltid side på motsatt side av nettet. 
 • Lagene beholder samme benk gjennom hele kampen. Der lagene har lagleder, skal denne ta med seg stolen sin til den siden laget spiller på.
 • Dersom lagene har behov for håndkle til tørk av briller og svette, skal dette henges ved stolpen på samme side som laget bytter side.
 • Ved kampslutt skal lagene stille opp ved nettet. Lagene hilser til hverandre og til dommerne på signal fra 1.dommer.
 • Spillere skal ha egen, merket vannflaske. Ved behov for mer vann, fyller spilleren den selv.
 • Ingen håndhilsing eller high five. Finn andre måter å hilse/vise hverandre respekt på.

 Arrangementer

7.1 Hva regnes som et arrangement?

Volleyballaktivitet ut over normal klubbtrening der utøvere, trenere og/eller ledere fra flere klubber samles fysisk i regi av NVBF/NVBFs klubber, enten for trening, kamp eller kurs, regnes som arrangement. Alle turneringer, åpne samlinger og kurs skal dermed følge gitte retningslinjer for arrangement.

7.2 Retningslinjer for arrangement

Alle arrangører må forholde seg til myndighetenes bestemmelser når det gjelder maksimalt antall deltakere.

Toppidrettsarrangement kan ha inntil 200 deltakere/spillere. Publikum skal ikke regnes med i antallet. Dommere (som kun deltar for å dømme) og arrangørstab kommer også i tillegg. Publikum og arrangørstab må opprettholde god avstand (minst en meter) til deltakerne før, under og etter kampene.

Breddearrangement kan samle inntil 200 personer, og både spillere, publikum og arrangørstab skal telles med i dette antallet.

7.3 Garderober

Minimum 1 m avstand mellom personer må opprettholdes i garderober og tilhørende dusjanlegg. Dersom deltakere på arrangement skal bruke fellesdusjer stilles krav til at arrangør overholder smittevernregler og halleiers krav ihht. rengjøring. Deltakere oppfordres til å dusje hjemme når avstanden til arrangementet tillater det.

7.4 Premieutdeling

Det bør unngås å dele ut fysiske premier på arrangementet. Dersom det skal deles ut fysiske premier, må dette skje på en måte som overholder gjeldende smittevernregler og anbefalinger, og som er godkjent av arrangementsansvarlig.

7.5 Kiosksalg og servering

Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smitteverntiltak følges. Arrangør skal sikre at gode rutiner følges, og at mat serveres porsjonsvis. Husk god håndhygiene, hyppig rengjøring av kontaktflater, tilrettelegge for avstand og bruk av kontantløs betaling.

7.6 Tribune

På tribuner skal arrangørklubb påse at FHIs retningslinjer når det gjelder avstand etterfølges.

Gjeldende bestemmelser for arrangørklubber

8.1 Arrangørklubbens forpliktelser

Arrangørklubben er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer. For å kontrollere at smittevernregler og anbefalinger overholdes skal klubben oppnevne en egen arrangementsansvarlig for det enkelte arrangementet. Deltagere på arrangementet skal gjøres kjent med hvem som er arrangementsansvarlig og hvordan man kan kontakte vedkommende. Det anbefales å opplyse om arrangementsansvarlig sitt navn og kontaktinfo på plakatene som lages med QR-kode for registrering av deltakere.

8.2 Arrangementsansvarlig sine forpliktelser

Arrangementsansvarlig plikter å:
• Gjennomføre NIFs e-læringskurs i koronavett som ligger i NIFs læringsportal..
• Registrere seg og klubben i registreringsskjema for arrangører.
• Fylle ut rapporteringsskjema etter avsluttet arrangement.

Arrangementsansvarlig skal også:

 • I samarbeid med klubben/turneringsledelsen planlegge nødvendige smitteverntiltak for arrangementet slik at smittevernregler og anbefalinger blir fulgt. Klubben bør bruke Helsedirektoratets sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med idrettsaktivitet.
 • Forsikre seg om at alle dommere og funksjonærer er kjent med generelle smittevernregler og anbefalinger, samt spesielle retningslinjer for det aktuelle arrangementet.
 • Sørge for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende regler for smittevern og anbefalinger, og om nødvendig gripe inn dersom dette ikke skjer.
 • Ha oversikt over, og kunne dokumentere, hvem som befinner seg/har befunnet seg på arrangementet. Lister skal inneholde navn, mobilnummer og tidspunkt. Slike lister skal oppbevares i 10 dager og deretter makuleres. NIF tilbyr besøksregistrering for arrangementer qrona.nif.no. Plakat med QR-kode til registrering av deltakere skal henges godt synlig, se mal HER. Klubbens arrangementsansvarlig med navn og kontaktinfo skal være påført plakaten, gjerne også med bilde.
 • Arrangørklubben plikter å orientere seg om anleggseiers bestemmelser knyttet til antall deltakere og om det skal foregå andre arrangement på anlegget i samme tidsrom som sandvolleyballarrangementet må ta hensyn til.
 • Ved arrangement der tribuner og/eller garderober benyttes, plikter arrangørklubb å avklare med anleggseier hvem som er ansvarlig for at forsterket renhold på alle kontaktflater gjennomføres, og hvem som besørger at nødvendig utstyr til dette er tilgjengelig.

Det er hver arrangørklubbs ansvar at NVBFs arrangementer gjennomføres ihht. gjeldende smittevernregler og protokoll. NVBF er avhengig av at alle klubber bidrar for å sikre dette. For at NVBF skal kunne kontrollere at rutiner følges, MÅ registreringsskjema og rapporteringsskjema sendes inn.

Rapportering av smitte

Ved smitte i forbindelse med et arrangement skal utøveren eller dennes foresatte/verge umiddelbart kontakte lokale helsemyndigheter, egen klubb og NVBF. Klubben skal utover dette følge retningslinjene beskrevet i punkt 3.3 De lokale helsemyndigheter i personens hjemkommune vil håndtere situasjonen, gjøre vurderinger og igangsette tiltak som alle involverte spillere og klubber skal forholde seg til.

NVBFs definisjon av toppidrett

Alle særforbund er bedt om å presisere, og publisere sin definisjon for toppidrett. Toppidrett er unntatt forbud mot trening og konkurranser nasjonalt.

Idrettsforbundet har tre kategorier for toppidrett. Det enkelte Særforbund må benytte disse kategoriene i sin definisjon. Her følger Idrettsforbundets kategorier, og deretter hvilke utøvergrupper/lag som defineres inn i de ulike kategoriene i NVBF.

NVBFs definisjon for toppidrett er levert NIF og godkjent som gjeldende pr. januar 2021. Definisjonen kan bli endret dersom myndighetene ber om enten ytterligere reduksjon av utøvere/lag som unntas trening og konkurranseforbud eller at det åpnes for en mer romslig toppidrettsdefinisjon.

IDRETTSFORBUNDETS KATEGORIER

Kategori 1:
Utøvere på særforbundenes landslag (senior og aldersbestemt), eller utøvere som representerer et særforbund i internasjonale konkurranser.

Kategori 2:
Utøvere som er under kontrollert utvikling i regi av et særforbund mot å kunne konkurrere internasjonalt, og/eller del av særforbunds satsings- og talentutviklingsgrupper.

Kategori 3:
Lagidrettsutøvere som deltar i nasjonale serier som omfatter lag som i hovedsak består av profesjonelle og semiprofesjonelle spillere og støtteapparat.

NVBFS KATEGORIER

Det oppgitte antall utøvere er sirkatall. Mange utøvere vil naturlig nok befinne seg i flere kategorier samtidig.

Kategori 1:
Utøvere på NVBFs landslag senior Volleyball, kvinner/menn; 50 utøvere/støtteapparat.
Utøvere på NVBFs landslag Sandvolleyball, kvinner/menn; 20 utøvere og støtteapparat.
Rekruttlandslag som representerer NVBF i internasjonale konkurranser Sandvolleyball; 10 utøvere.

Kategori 2:
Morgendagens Olympiere – talentutviklingsgruppe NVBF/OLT; 7 utøvere/støtteapparat.
ToppVolley Norge, Sauda vgs avd. Sand i Ryfylke, NVBFs senter for utvikling av unge talenter; 60 utøvere.

Kategori 3:
Volleyball Elite – Mizunoligaen; 420 utøvere/støtteapparat.
Volleyball 1.div; 420 utøvere/støtteapparat.
Sandvolleyball Norgestour Masters (Elite); 64 utøvere/støtteapparat. Liste HER.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search