Protokoll – Korona

Oppdatert fredag 18. september

Denne protokollen inneholder retningslinjer for gjennomføring av volleyballtrening og konkurranseaktivitet i regi av NVBF for slik å sikre et forsvarlig smittevern under covid-19- utbruddet.
Protokollen retter seg mot alle våre medlemsklubber, og innholdet skal gi retningslinjer for gjennomføring av aktiviteten på alle nivå og for alle aldersgrupper. NVBF gjør oppmerksom på at kommunene kan innføre strengere smittevernregler enn hva som er fastsatt av nasjonale helsemyndigheter. Dette med bakgrunn i smittesituasjonen i hver enkelt kommune.
Dette dokumentet er et dynamisk dokument som kan bli revidert flere ganger fremover, basert på innspill, erfaringer, og ikke minst pandemiens utvikling de neste ukene. De siste endringer vil skrives med grønn, uthevet skrift.

Ansvar

Det er Norges Volleyballforbunds ansvar å utarbeide relevante og godkjente retningslinjer for all volleyballaktivitet.
Det er NVBFs klubber v/leder sitt ansvar at all aktivitet i klubben skjer i samsvar med idrettens og offentlige myndigheters krav.
Det er trenerens ansvar å planlegge og gjennomføre aktivitet som er i samsvar med de gitte retningslinjene.
Det er spiller og spillers foresatte/verger som er ansvarlig for at den enkelte spiller retter seg etter de krav som stilles for deltagelse i aktiviteten.
Dommere har ansvar for å sikre en trygg kampgjennomføring i henhold til retningslinjer og smittevern.

Fair Play i en pandemi  

Hele Norge går en spennende høst i møte, og NVBF starter opp med full aktivitet på alle nivå. MEN vi vet at pandemien kan føre til endringer av de planer vi har lagt for høsten, det kan være kamper, turneringer, kurs, samlinger med mer. Da er det viktig at alle tar del i det samfunnsansvaret vi har i forhold til smitte og smittevern, og at vi samtidig har et felles mål om å holde hjulene i gang i volleyball-Norge. For å få til det er vi avhengig av at hele organisasjonen legger «godviljen» til, støtter opp om aktiviteten og viktigheten av Fair Play.  

Vi vil møte en hverdag der beslutninger må tas svært raskt og en vil oppleve krevende situasjoner. Da er det viktig at beslutninger respekteres og er endelige. Dette kan medføre at ønsket om å få gjennomført aktivitet noen ganger kan gå utover det sportslige. For eksempel kan klubben ha nok spillere til å gjennomføre en kamp, men det sportslige nivået er lavere enn forventet fordi dere mangler spillere i viktige posisjoner. (Se kampavvikling)  

Pandemien vil påvirke aktiviteten i høst, og den kan få noen økonomiske konsekvenser. NVBF kan ikke stilles til ansvar for alle pandemirelaterte utgifter, lokalt eller sentralt. Klubber må selv dekke utgifter knyttet til forhold som blir avgjort på lokalt eller sentralt hold (Eksempelvis avbestilling av hall til arrangement som ikke blir gjennomført).  

Force majeure – hva regnes som det nå i disse pandemiske tider? Normalt er kriteriene for dette gitt i NVBFs reglementer. Denne sesongen vil flere forhold kunne oppfattes som force majeure, og det er NVBF og Avdeling arrangement og konkurranse som avgjør i hvert tilfelle, basert på det som er beskrevet i protokollen under.    

Mange vil nok oppleve at tid kan bli en utfordring. Arrangement, kamper og turneringer kan bli endret, utsatt eller avlyst på kort varsel, selv om NVBF ønsker å være så forutsigbare som mulig. Man kan oppleve at det tar tid å få svar på henvendelser, og at ikke alle frister overholdes. NVBF har et ønske om å behandle saker så raskt som mulig, og vi vil gi svar skriftlig. Det er knyttet usikkerhet til hvordan pandemien vil påvirke NVBF og vår aktivitet, men det blir høyst sannsynlig en spesiell sesong. Vi ber om forståelse for at vår forutsigbarhet og behandlingstid kan bli utfordret i denne tiden.  

Smitteforebyggende tiltak

3.1 Hovedprinsipper for å bremse smittespredning

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Hold avstand og reduser kontakt med personer

3.2 Hygienetiltak i all volleyballaktivitet

Alle som deltar i aktiviteten, skal desinfisere/vaske hendene
• Når man kommer til hallen
• I pauser i aktiviteten
• Når man forlater hallen

Alle som deltar i aktiviteten skal
• Unngå hånd i ansiktet
• Unngå håndhilsing, klemming, feiring og unødvendig fysisk kontakt
• Hoste i armkroken eller i et papir som kastes med påfølgende håndvask

Utstyr som brukes i aktiviteten
• Rengjøring: Så lenge retningslinjer for god hygiene følges, er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis. Ved avvik eller justering av tiltaksnivå må baller desinfiseres/vaskes mellom hver treningsgruppe. Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, f.eks. bord, kjegler, bukker med mer.
• Det anbefales et sett med baller til hver treningsgruppe.

3.3 Ved påvist smitte eller ved luftveisinfeksjon

Dersom smitte av covid-19 blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 10 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger.

Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben skal kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging.

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

Kurs, klubbutviklingsmøter, inspirasjonssamlinger 

Påmeldte deltagere som har fått påvist covid-19, er satt i karantene, eller venter på prøvesvar, skal ikke delta på kurs, klubbutviklingsmøter eller inspirasjonssamlinger der det er fysisk oppmøte i regi av NVBF. Deltagelse på digitale kurs/samlinger tillates så fremt deltager kan overholde gjeldende smittevernregler.  

Ved ønske om refusjon av forhåndsbetalt påmeldingsavgift der deltager har påvist covid-19, er i karantene, eller venter på prøvesvar, kan man henvende seg til [email protected] og oppgi navn, hvilken kurs/samling man var påmeldt, samt kontonummer.  

Opplæring og informasjon

NVBF har utarbeidet e-læringskurset ”Play it safe – volleyball” for deltakere i aktivitet basert på innholdet i denne protokollen. NVBFs klare råd er at kurset skal tas av alle over 12 år og at kun
utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta i klubbenes treninger. Arrangementsansvarlig, styret i klubb og dommere må også gjennomføre kurset.

Treningsaktivitet

6.1 Retningslinjer for spillergruppe og trener

• Faste treningsgrupper per bane på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillergruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
• Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
• Klubben skal ha oversikt med fornavn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing. Listene oppbevares i minimum 10 dager.
• Bytte av treningsgruppe kan kun skje etter to dagers treningsopphold for personer over 19 år.
• Alle i gruppen må ha forlatt spilleflaten før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
• Om flere treningsgrupper er i en hall samtidig skal gruppene være helt adskilt.
• Holde 1 m avstand før, under, i pauser og etter trening. Spillesekvenser er unntatt dette.
• Alle som deltar i aktiviteten, skal ha med egen merket vannflaske.
• Garderobe og dusj kan benyttes ihht halleierens retningslinjer og 1 m-regelen gjelder.
• Om mulig bør offentlig transport i rushtid unngås ved reise til og fra trening.

6.2 Trener som deltar i flere grupper

• En trener som har ansvar for flere grupper, parallelt eller påfølgende, må være særdeles nøye med egen hygiene og må sørge for å holde tilrådelig avstand til alle utøvere i spillergruppene. Klubbene anmodes om å bruke sunn fornuft og tilstrebe at færrest mulig trenere trener flere grupper.
• En trener som selv er utøver i en annen gruppe, bør, som trener, unngå å komme for tett på utøverne, men heller innta en trenerrolle uten nærkontakt i gruppen han/hun er trener for.

Kampavvikling

TEKNISK GJENNOMFØRING 

Sjå protokoll:  

https://volleyball.no/protokoll-korona/#Kampaktivitet 

BAKGRUNN 

Covid-19 er ein verdsomfattande epidemi som påverkar og vil påverke kommande sesong 2020-2021. NVBF kan ikkje spå alle hendingar som eventuelt vil dukke opp i sesongen, men vi ønskjer å vere i forkant på ein del situasjonar som kan oppstå. 

Det er viktig at NVBF i samarbeid med klubbane tek del i dugnaden for å hindre smittespreiing og meir enn nokon gong vil prinsippet «FAIR PLAY» vere viktig for at vi skal få gjennomført ein sesong med stor aktivitet. 

Vi minner om at: 

Dei tre hovudprinsippa for å bremse smittespreiing er 

 • Sjuke personar skal halde seg heime 
 • God hand- og hostehygiene og forsterka reinhald 
 • Hald minst 1m avstand og reduser kontakt mellom personar 

Det vil oppstå mange uventa situasjonar i løpet av sesongen, og klubbane MÅ saman med arrangør vere løysingsorientert for at vi skal få gjennomført kamp/turnering på ein god måte. Ein vil kunne oppleve at lag, dommar og arrangør  ikkje kan bidra på ein slik måte som er forventa, og dette må ein ta høgde for i ein slik spesiell sesong som vi no går inn i. 

Eit lag kan ikkje reservere seg mot å spele ein kamp på grunn av bekymring for smitte. NVBF held seg til myndigheitene si avgjersle ved reiser og deltaking i arrangement. 

ELITE/1. DIVISJON 

Det vil oppstå mange uventa situasjonar i løpet av sesongen, og alle MÅ vise vilje til å vere løysingsorienterte og ha fokus på FAIR PLAY. 

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SJUKE? 

NVBF har som mål å få gjennomført så mange kampar som overhovudet mogleg, og legg opp til desse føringane: 

 • Sjuke personar skal halde seg heime. 

Midlertidig endring frå reglementet:  

 • Alle lag i eliteserien og 1.divisjon skal møte til kamp med minimum sju (7) spelarar inklusiv libero(ar). 

Kommentar/presisering: Dette betyr at så lenge ein har sju tilgjengelege spelarar uavhengige av posisjon, skal kampen gjennomførast. I tilfelle med sju spelarar og ein blir skada, kan libero gjerast om til utespelar.  

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SMITTA AV COVID – 19? 

 • Dersom ein person i husstanden til ein spelar, trenar eller person i støtteapparatet har fått bekrefta covid-19, skal vedkommande ikkje delta i aktiviteten. Ein skal då følge Folkehelseinstituttets råd til nærkontakter  
 • Personar som får bekrefta covid-19 skal vere i isolasjon og skal følgast opp av helse- og omsorgstjenesta. Det er dei som bestemmer kven som skal vere i isolasjon etter råd frå Folkehelseinstituttet. Klubben skal informere spelarar, trenarar, støtteapparat og NVBF om smittetilfellet.  
 • Spelarar, trenarar eller personar i støtteapparatet som har vert i nærkontakt med den/dei som er smitta på laget, skal følge Folkehelseinstituttet sine råd for nærkontakt. Det er lokale helsemyndigheitar som definerer kven som er nærkontakt. Ved nærkontakt skal ein opphalde seg i karantene i ti døgn etter kontakten (covid-19 foreskrifta § 8.) 

KVA SKJER DERSOM VI IKKJE KLARER Å STILLE LAG TIL KAMP (UT FRÅ DEI RETNINGSLINER SOM ER OVER)? 

 • Ved påvist covid-19 vert det rekna som Force Majeure kun om den rammar så mange spelarar at laget ikkje kan stille med sju (7) spelarar inklusiv libero. Kampen vil då bli omberamma til eit nytt tidspunkt. 
 • Ved mistanke om covid–19 i spelargruppa, vert det rekna som Force Majeure kun om den rammar så mange spelarar at laget ikkje kan stille med sju (7) spelarar inklusiv libero. Kampen vil då bli omberamma til eit nytt tidspunkt. 
 • Ved omberamminger som er ei følge av koronarelaterte årsaker, slepp klubben å betale omberammingsgebyr. 
 • Endringar i oppsett kampprogram som ei følge av koronarelaterte årsak skal primært søkast utsett, og nytt kamptidpunkt skal berammast. Dersom det ikkje lar seg gjere å utsette kampen vert det gjeve walkover utan sanksjonar. 
 • Lag som ikkje kan delta i sluttspel på grunn av koronarelatert årsak, mister moglegheita til å delta og motstandar vinner på walkover. 
 • Lag som ikkje kan delta i NM- kampar til og med kvartfinalane på grunn av koronarelatert årsak, mister moglegheitene til å delta og motstandar vinner på walkover. 
 • Semifinalen kan spelast som to kamper på ei helg, dersom første semifinalen vert utsett. Laget som må melde fråfall til kamp er bortelag i neste kampar. 
 • Dersom første semifinalehelg blir gjennomført men ikkje andre, vil resultat frå første helga vere gjeldande. 

KVA SKJER DERSOM KOMMUNEN/FYLKET STENGER HALLEN PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Arrangørklubb må kontakte NVBF.  
 • NVBF må i samarbeid med arrangørklubb snarast mogleg kontakte deltakande lag og dommarane og informer om kva som har skjedd. 
 • NVBF vil i samarbeid med arrangørklubb prøve å finne ny stad som kampen kan gjennomførast på. Dersom det ikkje er mogleg, må ein i fellesskap med dei deltakande laga sjå om det er mogleg å finne ein ny kampdato og arena. 

KVA SKJER DERSOM DOMMAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK ? 

 • Dersom NVBF veit om dette i god tid, vil ein jobbe for å finne ein ny dommar til oppgåva.  
 • Dersom førstedommar ikkje møter, overtar oppsett andredommar førstedommar sine oppgåver og ein prøver å finne ny andredommar. Den nye andredommaren kan ha lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette området. 
 • Dersom ein ikkje finn andre løysingar, kan dommar(ane), som siste moglegheit også vere medlem i ein av dei to klubbane som skal spele. 

KVA SKJER DERSOM TRENAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Kapteinen kan då vere lagleiar for laget. 
 • Klubben kan også i dette enkelttilfelle nytte seg av trenarar som kan ha ein lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette nivået. 

ORGANISERING SOM OPNAR OPP FOR AT VI OMBERAMMER KAMPER 

 • Gjennomføre kamp i treningstid 
 • Gjennomføre kampar dei helgene som er sett av til NM – cuprundar, dersom laga er utslått frå cupen 
 • Oppsamlingshelger (det kan medføre at kampar kan bli gjennomført på nøytral grunn.) 

Vi veit ikkje kva hausten bringer, og i verste fall kan det bli for mange kampar å omberamme. Ein må då gjere vurderingar om: 

 • Tabell kan bli vurdert ut i frå seiersprosent. 
 • Sesongen blir avslutta med kampar som ikkje er gjennomført 

LÅGARE DIVISJONAR 

Det vil oppstå mange uventa situasjonar i løpet av sesongen, og alle MÅ vise vilje til å vere løysingsorienterte og ha fokus på FAIR PLAY. 

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SJUKE? 

NVBF har som mål å få gjennomført så mange kampar som overhovudet mogleg, og legg opp til desse føringane: 

 • Sjuke personar skal halde seg heime. 

Midlertidig endring frå reglementet:  

 • Dersom eit lag kan stille til start med 5 spelarar i 2. div ( 3 og 4 i øst), og 4 spelarar i 3. div ( 5. div øst) så skal kampen gjennomførast. 
 • Lag kan stille med minimum 5 spelarar til NM. 

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SMITTA AV COVID – 19? 

 • Personar som får bekrefta covid-19 skal vere i isolasjon og skal følgast opp av helse- og omsorgstjenesta. Det er dei som bestemmer kven som skal vere i isolasjon etter råd frå Folkehelseinstituttet. Klubben skal informere spelarar, trenarar, støtteapparat og NVBF om smittetilfellet.  
 • Spelarar, trenarar eller personar i støtteapparatet som har vert i nærkontakt med den/dei som er smitta på laget, skal følge Folkehelseinstituttet sine råd for nærkontakt. Det er lokale helsemyndigheitar som definerer kven som er nærkontakt. Ved nærkontakt skal ein opphalde seg i karantene i ti døgn etter kontakten (covid–19 foreskrifta § 8.) 

KVA SKJER DERSOM EIN IKKJE KLARER Å STILLE LAG TIL KAMP ( UT FRÅ DEI RETNINGSLINER SOM ER OVER)? 

 • Ved påvist covid-19 vert det rekna som Force Majeure kun om den rammar så mange spelarar at laget ikkje kan stille til kamp ( sjå retningslinjer over) Kampen vil då om mogleg bli omberamma til eit nytt tidspunkt. 
 • Ved mistanke om covid–19 smitte vert det rekna som Force Majeure kun om den rammar så mange spelarar at laget ikkje kan stille til kamp ( sjå retningslinjer over). Kampen vil då om mogleg bli omberamma til eit nytt tidspunkt. 
 • Ved omberamminger som er ei følge av koronarelaterte årsaker, slepp klubben å betale omberammingsgebyr. 
 • Endringar i oppsett kampprogram som ei følge av koronarelaterte årsak skal primært søkast utsett, og nytt kamptidpunkt skal berammast. Dersom det ikkje lar seg gjere å utsette kampen vert det gjeve walkover utan sanksjonar. 
 • For lag som er påmeldt til turneringsspel i seniorklassen og som trekker laget som følgje av koronarelatert årsak, vert det ikkje gjeve noko form for sanksjonar 
 • Dersom eit lag ikkje kan stille til ei serieturneringshelg (3-8 lag), så går resterande kamp(ar) som hovudregel som oppsett. Klubbane kan også bli einige om å spele i treningstid dersom dette er praktisk. 

KVA SKJER DERSOM KOMMUNEN/FYLKET STENGER HALLEN PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK ? 

 • Arrangørklubb må kontakte NVBF.  
 • NVBF må i samarbeid med arrangørklubb snarast mogleg kontakte deltakande lag og dommarane og informere om kva som har skjedd. 
 • NVBF vil i samarbeid med arrangørklubb prøve å finne ny stad som kampen kan gjennomførast på. Dersom det ikkje er mogleg, må ein i fellesskap med dei deltakande laga sjå om det er mogleg å finne ein ny kampdato og arena. 

KVA SKJER DERSOM DOMMAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Dersom NVBF veit om dette i god tid, vil ein jobbe for å finne ein ny dommar til oppgåva.  
 • Dersom førstedommar ikkje møter, overtar oppsett andredommar førstedommar sine oppgåver og ein prøver å finne ny andredommar. Den nye andredommaren kan ha lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette området. 
 • Dersom ein ikkje finn andre løysingar, kan dommar(ane), som siste moglegheit også vere medlem i ein av dei to klubbane som skal spele. 
 • Dersom laga som skal vere funksjonær til kampen, ikkje kan stille, må laga i samarbeid med arrangør finn ei tilfredsstillande løysing. 
 • Dersom eit lag er sett opp til å dømme, men ikkje kan stille grunna pga koronarelatert årsak, så må arrangør stille med dommarar. Dersom ein ikkje finn andre løysingar, så kan dommarane som siste moglegheit også vere medlem i ein av dei to klubbane som skal spele. 

KVA SKJER DERSOM TRENAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Kapteinen kan då vere lagleiar for laget. 
 • Klubben kan også i dette enkelttilfelle nytte seg av trenarar som kan ha ein lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette nivået. 

ORGANISERING SOM OPNAR OPP FOR AT VI OMBERAMMER KAMPER 

 • Gjennomføre kampen i treningstid. 
 • Oppsamlingshelger, ei før jul og ei etter jul. 

Vi veit ikkje kva hausten bringer, og i verste fall kan det bli for mange kampar å omberamme. Ein må då gjere vurderingar om: 

 • Tabell kan bli vurdert ut i frå seiersprosent. 
 • Sesongen blir avslutta med kampar som ikkje er gjennomført  

ALDERSBESTEMTE TURNERINGAR 

Det vil oppstå mange uventa situasjonar i løpet av sesongen, og alle MÅ vise vilje til å vere løysingsorienterte og ha fokus på FAIR PLAY. 

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SJUKE? 

NVBF har som mål å få gjennomført så mange kampar som overhovudet mogleg, og legg opp til desse føringane: 

 • Sjuke personar skal halde seg heime. 
 • Lag kan stille med minimum 4 spelarar i ungdomsrunder og minimum 2 spelarar i miniturneringar. 
 • Lag kan stille med minimum 5 spelarar til RM og NM. 
 • Dersom ein klubb har fleire lag påmeldt, så må ein vurdere om ein kan vandre mellom laga for å stille med nok spelarar. Igjen må vi vise til Fair Play, dette skal sjølvsagt ikkje vere noko fordel. 

KVA SKJER DERSOM NOKON PÅ LAGET DITT ER SMITTA AV COVID – 19? 

 • Dersom ein person i husstanden til ein spelar, trenar eller person i støtteapparatet har fått bekrefta covid-19, skal vedkommande ikkje delta i aktiviteten. Ein skal då følge Folkehelseinstituttets råd til nærkontakter  
 • Personar som får bekrefta covid-19 skal vere i isolasjon og skal følgast opp av helse- og omsorgstjenesta. Det er dei som bestemmer kven som skal vere i isolasjon etter råd frå Folkehelseinstituttet. Klubben skal informere spelarar, trenarar, støtteapparat og NVBF om smittetilfellet.  
 • Spelarar, trenarar eller personar i støtteapparatet som har vert i nærkontakt med den/dei som er smitta på laget, skal følge Folkehelseinstituttet sine råd for nærkontakt. Det er lokale helsemyndigheitar som definerer kven som er nærkontakt. Ved nærkontakt skal ein opphalde seg i karantene i ti døgn etter kontakten (covid–19 foreskrifta § 8.) 

KVA SKJER DERSOM EIN IKKJE KLARER Å STILLE LAG TIL KAMP (UT FRÅ DEI RETNINGSLINER SOM ER OVER)? 

 • For lag som er påmeldt til ungdomsrunder/turneringsspel i aldersbestemt aktivitet og som trekker laget som følgje av koronarelatert årsak, får ein reduksjon på 50% av deltakaravgifta. Det vert ikkje gjeve noko form for sanksjonar. 

KVA SKJER DERSOM KOMMUNEN/FYLKET STENGER HALLEN PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK ? 

 • Arrangørklubb må kontakte NVBF.  
 • NVBF må i samarbeid med arrangørklubb snarast mogleg kontakte deltakande lag og dommarane og informer om kva som har skjedd. 
 • NVBF vil i samarbeid med arrangørklubb prøve å finne ny stad som kampen kan gjennomførast på. Dersom det ikkje er mogleg, må ein i fellesskap med dei deltakande laga sjå om det er mogleg å finne ein ny kampdato og arena. 

KVA SKJER DERSOM DOMMAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Dersom laga som skal vere funksjonær til kampen, ikkje kan stille, må laga i samarbeid med arrangør finn ei tilfredsstillande løysing. 
 • Dersom eit lag er sett opp til å dømme, men ikkje kan stille grunna pga. koronarelatert årsak, så må arrangør i samråd med deltakande klubbar, stille med dommarar. Dersom ein ikkje finn andre løysingar, så kan dommarane som siste moglegheit også vere medlem i ein av dei to klubbane som skal spele. 

KVA SKJER DERSOM TRENAR IKKJE KAN STILLE TIL KAMP PÅ GRUNN AV KORONARELATERT ÅRSAK? 

 • Kapteinen kan då vere lagleiar for laget. 
 • Klubben kan også i dette enkelttilfelle nytte seg av trenarar som kan ha ein lågare grad enn det som normalt vert kravd på dette nivået. 

ORGANISERING SOM OPNAR OPP FOR AT VI OMBERAMMER KAMPER 

 • Kampar i ungdomsrunder eller miniturneringar, vil ikkje bli tatt igjen i løpet av året. 
 • Kvalifisering til NM-turneringa vil gå som oppsett, og lag som ikkje kan stille pga. koronarelatert årsak, vil tape kampane. Ein vil få moglegheit til å søke om plass på venteliste. 

Kampaktivitet

8.1 Generelt om kampaktivitet

• Fra 1. september er kamper mellom klubber tillatt. Med kamper menes treningskamper, seriekamper og cupkamper.
• Lag i nasjonale serier (Mizunoligaen og 1. divisjon) kan spille kamper mot lag i egen serie.
• Lag i lavere divisjoner, samt aldersbestemte lag, kan spille kamper innad i egen region/konkurransesone. For klubber og lag i regional aktivitet gjelder NVBFs regionsgrenser og konkurransesoner.
• Reise til og fra kamp skal gjennomføres etter gjeldende smittevernregler. Om mulig bør offentlig transport unngås i rushtid. Ved bruk av privatbiler anbefales det at maks to personer sitter i baksetet, med midtsetet ledig.

8.2 Arrangørklubbens ansvar ved kampavvikling

• Arrangørklubben er overordnet ansvarlig for at gjennomføringen av kampene er i tråd med NVBFs retningslinjer for smittevern.
• Klubben skal ha en arrangementsansvarlig som skal sikre at smittevernregler og NVBFs retningslinjer følges (se under Arrangement).
• Det totale antall personer på volleyballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk. Dette gjelder spillere, lagledere og publikum. Dommere, arrangørstab og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av deltakerantallet.
• Arrangørklubben plikter å orientere seg om halleiers bestemmelser knyttet til antall deltakere og om det skal foregå andre arrangement på anlegget i samme tidsrom som volleyballarrangementet må ta hensyn til.
Ved arrangement der tribuner og/eller garderober benyttes plikter arrangørklubb å avklare med halleier hvem som er ansvarlig for at forsterket renhold på alle kontaktflater gjennomføres og hvem som besørger at nødvendig utstyr til dette er tilgjengelig.
Arrangørklubben skal føre liste over hvem som er til stede. Listen oppbevares i 10 dager før den makuleres.
NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon. Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.

8.3 Lagenes ansvar i forbindelse med kamp

• Alle på banen skal registreres med navn og telefonnummer. Hvert lag er ansvarlig for at sine spillere, trenere og ledere er registrert.
• Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som spiller. Publikum skal overholde avstandsreglene.
• Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp holdes på et minimum ref. det totale antallet personer på anlegget samtidig.
• Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag, eller personer tilhørende disse, ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.
• Lagene må medbringe håndsprit, samt klut og sprayflaske med såpevann, til bruk i kamp.
• Det anbefales at lagene reiser ferdig skiftet.

8.4 Dommernes ansvar

• For dommere gjelder samme krav til smittevern som for øvrige aktører.
• Dommerne plikter å sette seg inn i NVBFs smittevernregler.
• Dommer må melde forfall til arrangørklubb ved sykdom.
• Dommer skal oppfordre lagene til å unngå unødvendig nærkontakt mellom ballvekslingene.
Dommer har ansvar for å avbryte kampen/arrangementet dersom han/hun opplever at arrangøren ikke har kontroll på smitteverntiltak. Når arrangør har ordnet opp, kan kampen starte igjen. 
• Under kampen gjelder vanlige regler.

8.5 Spilleflaten

• Klubbene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av kamper befinner seg nede på spilleflaten. Totalt antall personer, inkludert spillere, støtteapparat og dommere skal holdes lavest mulig.
• Vurder om balltrillere og egne moppere er nødvendig for kampavviklingen. Evt. gå ned til tre balltrillere slik at færrest mulig personer befinner seg på spilleflata. Lagenes støtteapparat kan få mopp til disposisjon og selv tørke banen ved behov.
• Det skal holdes 1 m avstand mellom personer i lagenes støtteapparat, på innbytterbenkene, i sekretariat og i øvrige funksjonærroller.
• Publikum skal ikke gis adgang til spilleflaten.

8.6 Retningslinjer før, under og etter kamp

• Alle spillere vasker hendene før og etter kamp.
• Mellom hvert sett skal alle spillere, og andre som berører fellesutstyr som volleyballer, sprite hendene sine.
• Lagene bytter side som normalt. Hvert lag må medbringe eget utstyr (vaskemiddel og klut) til å tørke av benker og stoler før alle sidebytter.
• Etter hver kamp skal en vaske over gulvflata, sekretariatet, bord, stoler og annet utstyr som flere berører.
• Spillere skal ha egen, merket vannflaske. Ved behov for mer vann fyller spilleren den selv.
• Ingen håndhilsing eller high five. Finn andre måter å hilse/vise hverandre respekt på.

 Arrangementer

9.1 Hva regnes som et arrangement?

Volleyballaktivitet ut over normal klubbtrening der utøvere, trenere og/eller ledere fra flere klubber samles fysisk i regi av NVBF/NVBFs klubber, enten for trening, kamp eller kurs, regnes som arrangement. Alle seriekamper, turneringer, åpne samlinger og kurs skal dermed følge gitte retningslinjer for arrangement.

9.2 Retningslinjer for arrangement

Arrangement kan avholdes med inntil 200 personer på arrangementsområdet. I tråd med helsemyndighetenes veileder for idrettsaktivitet inkluderer dette deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke i disse 200 personene. Dette inkluderer blant annet dommere, arrangørstab og funksjonærer. Antall dommere og funksjonærer på og utenfor banen bør begrenses, og disse må opprettholde god avstand (minst en meter) til deltagerne før, under og etter kampene.

Gjeldende smittevernregler og anbefalinger, samt disse retningslinjene, gjelder også for trenere, ledere og publikum.

Arrangører som har krav på arrangørstøtte pr. deltakende lag i en turnering, gis ikke støtte for lag som trekker seg av covid-19-relaterte årsaker.

9.3 Digital påmelding og informasjon

Arrangør og NVBF legger til rette for at påmelding og registrering skjer elektronisk. Kampoppsett og resultatlister legges ut digitalt.

9.4 Garderober

Minimum 1 m avstand mellom personer må opprettholdes i garderober og tilhørende dusjanlegg. Dersom deltakere på arrangement skal bruke fellesdusjer stilles krav til at arrangør overholder smittevernregler og halleiers krav ihht. rengjøring. Deltakere oppfordres til å dusje hjemme når avstanden til arrangementet tillater det.

9.5 Premieutdeling

Det bør unngås å dele ut fysiske premier på arrangementet. Dersom det skal deles ut fysiske premier, må dette skje på en måte som overholder gjeldende smittevernregler og anbefalinger, og som er godkjent av arrangementsansvarlig.

9.6 Kiosksalg og servering

Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smitteverntiltak følges. Arrangør skal sikre at gode rutiner følges, og at mat serveres porsjonsvis. Husk god håndhygiene, hyppig rengjøring av kontaktflater, tilrettelegge for avstand og bruk av kontantløs betaling.

9.7 Tribune

På tribuner skal arrangørklubb påse at FHIs retningslinjer når det gjelder avstand etterfølges. 

Gjeldende bestemmelser for arrangørklubber

10.1 Arrangørklubbens forpliktelser

Arrangørklubben er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende retningslinjer. For å kontrollere at smittevernregler og anbefalinger overholdes skal klubben oppnevne en egen arrangementsansvarlig for det enkelte arrangementet. Deltagere på arrangementet skal gjøres kjent med hvem som er arrangementsansvarlig og hvordan man kan kontakte vedkommende.

10.2 Arrangementsansvarlig sine forpliktelser

Arrangementsansvarlig plikter å:
• Gjennomføre NVBFs e-læringskurs ”Play it safe – volleyball”.
• Registrere seg og klubben i registreringsskjema for arrangører.
• Fylle ut rapporteringsskjema etter avsluttet arrangement.

Arrangementsansvarlig skal også:
• I samarbeid med klubben/turneringsledelsen planlegge nødvendige smitteverntiltak for arrangementet slik at smittevernregler og anbefalinger blir fulgt. Det anbefales å benytte Helsedirektoratets sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med idrettsaktivitet.
• Forsikre seg om at alle dommere og funksjonærer er kjent med generelle smittevernregler og anbefalinger, samt spesielle retningslinjer for det aktuelle arrangementet.
• Sørge for at arrangementet gjennomføres i henhold til gjeldende regler for smittevern og anbefalinger, og om nødvendig gripe inn dersom dette ikke skjer.
• Ha oversikt over, og kunne dokumentere, hvem som befinner seg/har befunnet seg på arrangementet. Lister skal inneholde navn, mobilnummer og tidspunkt. Slike lister skal oppbevares i 10 dager og deretter makuleres. NIF tilbyr idrettslag gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom Covid-19-smitte avdekkes. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon. Gå til qrona.nif.no for å registrere deltakerne på et arrangement.
Arrangørklubben plikter å orientere seg om halleiers bestemmelser knyttet til antall deltakere og om det skal foregå andre arrangement på anlegget i samme tidsrom som volleyballarrangementet må ta hensyn til.
• Ved arrangement der tribuner og/eller garderober benyttes plikter arrangørklubb å avklare med halleier hvem som er ansvarlig for at forsterket renhold på alle kontaktflater gjennomføres, og hvem som besørger at nødvendig utstyr til dette er tilgjengelig.

Det er hver arrangørklubbs ansvar at NVBFs arrangementer gjennomføres ihht. gjeldende smittevernregler og protokoll. NVBF er avhengig av at alle klubber bidrar for å sikre dette. For at NVBF skal kunne kontrollere at rutiner følges, MÅ registreringsskjema og rapporteringsskjema sendes inn.

Rapportering av smitte

Ved smitte i forbindelse med et arrangement skal utøveren eller dennes foresatte/verge umiddelbart kontakte lokale helsemyndigheter, egen klubb og NVBF. Klubben skal utover dette følge retningslinjene beskrevet i punkt 2.3

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search