Reglement for aldersbestemte klasser

- Om reglement for Aldersbestemte Klasser

Her finner du reglementet for Aldersbestemte Klasser versjon 21.08.2019. Endringen skyldes en presisering i forhold til overgangsreglementet i henhold til det nye systemet.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

0.0 Generelt
0.1 Aldersbestemte klasser

1.0 Struktur for aldersbestemte klasser
1.1 Klasser
1.2. Organisering
1.3. Spillesystem for regional ranking
1.4. Deltakelse i regionale rankingturneringer

2.0 Spilleberettigelse
2.1 Aldersgrense
2.2 Lisens
2.3 Å spille en kamp
2.4 Å spille for en klubb
2.5 Spillerovergang til lag i aldersbestemte klasser
2.6 Overgang mellom lag i samme klubb
2.7 Jenter på guttelag
2.8 Overbygningsavtaler
2.9 Bruk av overårige spiller

3.0 Gjennomføring av regional ranking
3.1 Turneringsspill – antall turneringer og deltakende lag
3.2 Ranking
3.3 Rankingpoeng – regionale rankingturneringer
3.4 Rankingliste

4.0 Gjennomføring av regionale rankingturneringer
4.1 Administrasjon av turneringsspillet
4.2 Stevnejury
4.3 Kampoppsett
4.4 Seeding
4.5 Antall kamper
4.6 Kampen
4.7 Hall
4.8 Teknisk arrangør
4.9 Arrangement
4.10 Dommere

5.0 Trenere
5.1 Trenerlisens

6 Premiering

7 Overtredelser

8 Sanksjoner

0.0 Generelt

0.0 Generelt

Administrerende myndighet, Avdeling Arrangementer og Konkurranse, er ansvarlig for aldersbestemte klasser.

0.1 Aldersbestemte klasser

0.1.1  Aldersbestemte klasser består av U11, U13, U15, U17 og U19 og NM.

0.1.2  U11-U13: Frem til fylte 13 år konkurrerer etter egne bestemmelser (MiniVolleyball).

0.1.3  Aldersgruppene 13-19 år kan konkurrere i TEEN Volley etter egne bestemmelser.

0.1.4  U15-U17-U19: Regional ranking i hver av de 7 regionene i Norge. 24 lag spiller NM U15, U17 og U19.

1.0 Struktur for Aldersbestemte klasser

1.0 Struktur for Aldersbestemte klasser 
1.1 Klasser

1.1.1  Det arrangeres regionalranking i klassene U15, U17 og U19 for begge kjønn.

1.2 Organisering

1.2.1  Konkurranseaktivitetene for regional ranking organiseres geografisk i følgende rankinggrupper:

Ranking Øst:                            Lag fra Region Øst

Ranking Rogaland:                     Lag fra Region Sydvest (Rogaland)

Ranking Agder:                          Lag fra Region Sydvest (Agder)

Ranking Hordaland:                    Lag fra Region Hordaland

Ranking Møre & Romsdal:         Lag fra Region Møre & Romsdal

Ranking Sogn & Fjordane:          Lag fra Region Sogn & Fjordane

Ranking Trøndelag:                    Lag fra Region Trøndelag

Ranking Nord:                            Lag fra Region Nord

1.3 Spillesystem for regional ranking

1.3.1    Regionale ranking aktiviteter skal bestå av minst to rankingturneringer som er åpne for alle lag i regionen.

1.3.2    Resultatene samles i èn ranking for hver rankinggruppe.

1.4 Deltakelse i regionale rankingturneringer

1.4.1  Regionale rankingturneringer er åpne for alle lag og grupperinger tilsluttet en klubb som er medlem i NVBF.

1.4.2  Lagene kan pålegges ansvaret for dømmingen i kampene.

1.4.3  En klubb/et lag må ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser overfor ethvert organisasjonsledd i NVBF for at lag fra klubben skal kunne delta i regionale aktiviteter.

2.0 Spilleberettigelse

2.0 Spilleberettigelse
2.1 Aldersgrense

2.1.1  Se administrativ regulering for aldersgrensen.

2.2 Lisens

2.2.1  Alle spillere i klassene U15, U17 og U19 skal ha betalt lisens før spilleren kan spille kamp.
Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31.august det året sesongen avsluttes.

2.2.2  Klubbene skal registrere inn lisensspillerne direkte på SportsAdmin i henhold til veiledningen på forbundets nettside.

2.2.3  Informasjon om lisenssatsene vil bli lagt ut på www.volleyball.no.

2.2.4  Kvitteringene eller utskrift fra SportsAdmin av lagets lisensspillere med gyldig lisens, skal medbringes og levers tekniske arrangør for kontroll før første kamp.

2.2.5  I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekking av behandlingsutgifter for skader.

2.3 Å spille en kamp

2.3.1  Om en spiller er påført kampskjemaet, regnes det som at spilleren har spilt kampen.

2.4 Å spille for en klubb

2.4.1  En person er bare berettiget til å spille for én klubb i NVBFs offisielle serier og mesterskap. Se punkt 2.8 for unntak.

2.4.2  Når en spiller ønsker å endre berettigelse fra å spille for en klubb til å spille for en annen klubb, må spilleren foreta en spillerovergang.

2.4.3  Dersom en spiller tidligere ikke har spilt for en norsk eller utenlandsk volleyballklubb, kan vedkommende spille for en valgfri klubb.

2.4.4  Dersom en person ikke har spilt for noen norsk klubb de siste 12 månedene, kan vedkommende velge hvilken klubb han/hun vil spille for.

2.4.5  Dersom en klubb blir nedlagt, kan spillerne fra den nedlagte klubben spille for en valgfri klubb, uten overgang.

2.5 Spillerovergang til lag i aldersbestemte klasser

2.5.1  Hovedregelen for overgang for en spiller til lag i aldersbestemte klasser er at alle forpliktelser til gammel klubb og medlemskap i ny klubb må være ordnet før spilleberettigelse for ny klubb kan være i orden.

2.5.2 Overgangsskjema for overgang til aldersbestemte klasser gjøres via Min Idrett.

2.5.3  En spiller vil ikke bli spilleberettiget for ny klubb i perioden 16. desember til slutten av seriespill.

2.5.4  Dersom spilleren ikke har spilt for en klubb på 12 måneder kan spilleren bli spilleklar for en ny klubb når som helst, også i perioden 16. desember til slutten av seriespill, dersom andre formaliteter er i orden. (se 2.5.1). I perioden etter 15.desember skal manuelt overgangsskjema sendes NVBF med vedlagt dokumentasjon på flytting og kvittering for betalt overgang.

2.5.5  Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal prosedyre fastsatt i administrativ regulering følges.

2.5.6  Dersom en spiller ønsker å prøve seg for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb.

2.6 Overgang mellom lag i samme klubb

2.6.1    Se administrativ regulering

2.7 Jenter på guttelag

2.7.1  I aldersklassene U15, U17 og U19 spilles det i klasser for jenter og gutter.

2.8 Overbygningsavtaler

2.8.1    Gjelder overbygningsavtaler mellom aldersbestemte lag i ulike klubber.

2.8.2    En spiller som skal spille både for moderlaget og overbygningsklubben skal bare løse lisens for moderklubben.

2.8.3    En overbygningsklubb kan bare benytte inntil 2 spillere totalt fra moderklubbene i hver kamp.

2.8.4    En spiller kan kun representere moderklubben i NM. Aldersbestemte lag.

2.8.5    En spiller kan kun forholde seg til en (1) moderklubb og en (1) overbygningsklubb. Maksimalt kan en spiller spille for to (2) klubber/lag.

2.8.6    I alle sammenhenger i reglementet for overbygningsklubb betyr å representere at vedkommende har vært i troppen til laget under den aktuelle kampen.

2.8.7    Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon for bruk av spillere i overbygningsklubber.

2.8.8    Når to klubber inngår en avtale om overbygningssamarbeid skal NVBF ved administrerende myndighet motta en søknad innen fristen angitt i administrativ regulering.

2.8.9    Innvilget overgangsavtale gjelder for én sesong av gangen og opphører automatisk 15. mai.

2.9 Bruk av overårige spiller

2.9.1  I aldersklassene U15, U17 og U19 spilles det i klasser for jenter og gutter.

2.9.2  Det er ikke tillat med bruk av overårige spillere i kvalifisering til NM eller NM.

3.0 Gjennomføring av regional ranking

3.0 Gjennomføring av regional ranking

3.0.1  Regional ranking i aldersbestemte klasser kan gjennomføres på flere ulike måter.

3.0.2  Resultatene samles i en ranking for hver rankinggruppe.

3.1 Turneringsspill – antall turneringer og deltakende lag

3.1.1  Se administrativ regulering

3.2 Ranking

3.2.1  Det utarbeides en regional ranking for hver region som rangerer lagene. Rankingen beregnes ut fra resultatene i de regionale rankingturneringene.

3.3 Rankingpoeng – regionale rankingturneringer

3.3.1 Regional rankingturnering skal være åpen for alle lagene i en region.

3.3.2 Tabell for regionale rankingturneringer – se administrative regulering.

3.4 Rankingliste

3.4.1 Lagets samlede antall rankingpoeng i fra seriespill/lokale turneringer og regionale turneringer avgjør lagets sluttplassering på rankingen for klassen i regionen.

4.0 Gjennomføring av regionale rankingturneringer

4.0 Gjennomføring av regionale rankingturneringer

4.1 Administrasjon av turneringsspillet

4.1.1  Rankingturneringene fordeles rundt om i det området som lagene kommer fra.

4.1.2  Aktuell administrerende myndighet har ansvar for å skaffe arrangør og hall til rankingturneringene i aldersbestemte klasser.

4.1.3  Administrerende myndighet har ansvar for distribusjon av all informasjon om rankingturneringene, oppdatering av rankinglister og tilhørende resultatservice etter hver rankingturnering.

4.1.4  Frist for påmelding til rankingturnering er 2 uker før.

4.1.5  Rankingturneringene gjennomføres iht. bestemmelser for rankingturnering i aldersbestemte klasser.

4.1.6  For krav til kampskjema og oppstillingsslipper, se Administrativ regulering.

4.2 Stevnejury

4.2.1  Det oppnevnes en stevnejury for hver enkelt rankingturnering. Stevnejuryen må være tilgjengelig under hele turneringen.

4.2.2  Stevnejuryen består av

  • teknisk delegert (TD) oppnevnes av administrerende myndighet, leder av stevnejuryen. Et kretsstyremedlem eller dommer av minst Dommer 2 grad kan f. eks. oppnevnes som TD.
  • teknisk arrangør – ansvarlig for gjennomføring av rankingturnering.
  • lagsrepresentant (fortrinnsvis fra laget som er ranket som nr. 5 før turneringen).
  • dersom lagsrepresentanten er inhabil oppnevner stevnejuryen et nytt medlem for behandling av denne protesten

Administrerende myndighet kan avgjøre at teknisk arrangør er stevnejury.

4.2.3  Den oppnevnte juryen skal behandle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene og lagenes oppførsel, samt fastsette evt. endringer i kampoppsettet.

4.2.4  Stevnejuryens avgjørelser er endelige og kan ikke appelleres.

4.3 Kampoppsett

4.3.1  Administrerende myndighet eller arrangør er ansvarlig for utarbeidelse av kampoppsett for regionale rankingturneringer.

4.3.2  Prinsipper for oppsett – se administrative regulering.

4.4 Seeding

4.4.1  Lagene seedes i henhold til plasseringen fra foregående turneringen.

4.4.2  Ved kampoppsettet innenfor hver pulje settes kampene opp slik at de to høyest rangerte lagene innen en pulje møtes sist.

4.5 Antall kamper

4.5.1  Alle deltakende lag skal ha minst 3 kamper (best av 3 sett).

4.6 Kampen

4.6.1  Hver enkelt kamp i regionale rankingturneringer spilles som best av 3 sett.

4.7 Hall

4.7.1  Regionale rankingturneringer arrangeres i haller der det spilles på flere baner samtidig.

4.7.2  Spilleområdet bør ha minst 1 meter friområde bak baklinjene og 1 meter friområde utenfor sidelinjene, og friområdet skal være like stort utenfor begge sidelinjene, og det skal være like stort bak begge baklinjene (symmetrisk). Takhøyde over banen skal være minimum 7 meter.

4.8 Teknisk arrangør

4.8.1  Krav til arrangør i henhold til administrativ regulering.

4.9 Arrangement

4.9.1  Krav til arrangement i henhold til administrativ regulering.

4.10 Dommere

4.10.1 Alle dommerne skal ha løst dommerlisens innen 1.september.
Dommerne som ikke har løst dommerlisens oppnevnes IKKE til oppgaver inntil lisensen er betalt.
Krav om dommere i henhold til administrativ regulering.

5.0 Trenere

5.0 Trenere

5.1 Trenerlisens

5.1.1    Alle trenere/lagledere skal ha gyldig trenerlisens og oppfylle kravet om trenerkompetanse.

5.1.2    Krav til trenerkompetanse er:

  • Aldersbestemte serier: Ungdomstrener

5.1.3    En trener/lagleder må være medlem av klubb som tilhører NVBF, eller ha en kontraktsfestet avtale tilsvarende et medlemskap.

5.1.4    Å bruke en trener som ikke har gyldig trenerlisens medfører bot.

6 Premiering

6 Premiering

6.1       Det skal være premiering til de 3 beste i hver klasse.

7 Overtredelser

7 Overtredelser

7.1.      Se administrativ regulering.

8 Sanksjoner

8 Sanksjoner

8.1 I henhold til gjeldende regelverk og reglement kan Norges Volleyballforbund ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber én eller flere sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement. Se NVBFs sanksjonsreglement.

8.2 Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører sanksjoner, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search