Reglement for Mesterskap Videregående skoler

- Om Reglement for Mesterskap Videregående skoler

Her finner du Reglement for Mesterskap Videregående skoler versjon 25.09.2019.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

 

1.0 Struktur
1.1 Runder
1.2. Organisering av fylkes-/regionsmesterskap
1.3. Klasser og antall lag mesterskap for videregående skoler (MVGS)
1.4  Netthøyder i mesterskap for videregående skoler
1.5  Kampformat
1.6 Tabell for puljespill

2.0 Startberettigelse
2.1 Sammensetning av lagene
2.2 Deltakelse

3.0 Fylkes-/regionsmesterskap
3.1 Konkurranseinndeling
3.2 Organisering av fylkes-/regionsmesterskap
3.3 Innbydelse til fylkes-/regionsmesterskap
3.4 Kampoppsett
3.5 Antall kamper
3.6 Kvalifisering til landsfinale i mesterskap VGS
3.7 Lag som trekker seg
3.8 Dømming/dommere
3.9 Spilledrakter
3.10 Premiering
3.11 Stevnejury
3.12 Protester
3.13 Lagenes opptreden
3.14 Baller
3.15 Terminfesting av fylkes-/regionsmesterskap

4.0 Landsfinale
4.1 Hallkapasitet
4.2 Spillebanen
4.3 Kampsekretariat
4.4 Spillesystem
4.5 Kampoppsett
4.6 Profixio/TX
4.7 Antall kamper
4.8 Oppdatering av kampprogram/resultatservice i hallen
4.9 Tidsskjema
4.10 Spilledrakter
4.11 Lag som ikke tar imot plass i landsfinalen/trekker seg
4.12 Stevnejury
4.13 Dømming
4.14 Funksjonærer
4.15 Baller
4.16 Åpning, defilering, premieutdeling
4.17 Premiering
4.18 NVBFs offisielle representanter
4.19 Overnatting og bespisning
4.20 Lagledermøte og dommermøte
4.21 Lagenes opptreden
4.22 Informasjon
4.23 Økonomi

5.0 Sanksjoner

Gyldighet

1.0 Struktur

1.0 Struktur
1.1 Runder

1.1.1  Mesterskap for videregående skoler (VGS) spilles over to runder:

 • Fylkes-/regionsmesterskap
 • Landsfinale

1.2 Organisering av fylkes-/regionmesterskap

1.2.1    Se administrativ regulering.

1.3 Klasser og antall lag mesterskap for videregående skoler (MVGS)

1.3.1 Mesterskap for videregående skoler arrangeres med tre (3) klasser – jenter, gutter og mix.

1.4 Netthøyder i mesterskap for videregående skoler

1.4.1    I landsfinalen MVGS benyttes netthøyder som for senior.

Se administrativ regulering for netthøyde i Fylkes-/regionsmesterskapene (FM/RM). (Se adm reg.)

1.5 Kampformat

1.5.1    Se administrativ regulering.

1.6 Tabell for puljespill

1.6.1   Rekkefølgen i puljene avgjøres på samme måte som i en vanlig serie

2.0 Spilleberettigelse

2.0 Startberettigelse
2.1 Samensetning av lagene

2.1.1    Se administrativ regulering.

2.1.2    I landsfinalen skal et lag bestå av 6 spillere i spill.

2.1.3    I landsfinalen kan kun ett lag i hver klasse representere skolen.

2.1.4    En spiller kan kun delta på lag i en klasse i landsfinalen.

2.2 Deltakelse

2.2.1    Se administrativ regulering.
2.2.2    I landsfinalen MVGS kan lag som er kvalifisert fra fylkes-/regionsmesterskap delta.
2.2.3    En spiller er spilleberettiget for den skole der vedkommende er elev under hele skoleåret.
2.2.4    Elever ved ToppVolley Norge kan ikke delta i mesterskap for VGS.

3.0 Fylkes -/regionsmesterskap

3.0 Fylkes-/regionsmesterskap

3.1 Konkurranseinndeling

3.1.1    Se administrativ regulering.

3.2 Organisering av fylkes-/regionsmesterskap

3.2.1    De enkelte enhetene (fylke(r)/region) kan selv bestemme hvordan første runde skal organiseres innenfor sin enhet.

3.2.2    Regionskontorene har ansvar for å fastsette tid og sted for første runde av mesterskap VGS.

3.3 Innbydelse til fylkes-/regionsmesterskap

3.3.1    Mesterskapets administrasjonsmyndighet innbyr alle aktuelle skoler innen sitt distrikt.

3.4 Kampoppsett 

3.4.1    Se administrativ regulering.

3.4.2    Turneringene gjennomføres slik at en får en resultatliste med evt. delte plasseringer.

3.4.3    Kampoppsettet skal ivareta kravet om antall kamper som hvert lag har krav på.

3.5 Antall kamper

3.5.1    Se administrativ regulering.

3.6 Kvalifisering til landsfinale i mesterskap VGS

3.6.1    Hver skole kan kun kvalifisere seg til landsfinale i MVGS med ett lag i hver klasse.

3.6.2    Se administrativ regulering for oversikt over kriterier for deltagende lag i en klasse.
3.6.3    Fylkes-/regionsmesterskapene arrangeres i november.

3.6.4    Kvalifiserte lag må bekrefte sin deltagelse i landsfinalen via Profixio innen 3 dager etter kvalifiseringen er spilt.

3.6.5    Lag som ønsker bonusplass må melde fra om dette innen 3 dager etter kvalifiseringen.

3.6.6    Lag som ikke tar imot plass i landsfinalen, gir beskjed til sitt regionskontor senest innen 3 dager etter at kvalifiseringen er spilt.

3.7 Lag som trekker seg

3.7.1    Lag som trekker seg fra fylkes-/regionsmesterskapet etter påmelding, melder dette til regionskontoret, med kopi til NVBF v/forbundskontoret – post@volleyball.no.

3.8 Dømming/dommere

3.8.1    I fylkes-/regionsmesterskapet dømmer lagene hverandre.
3.8.2    NVBFs konkurransekampskjema skal benyttes.

3.9 Spilledrakter

3.9.1    Se administrative regulering.

3.10 Premiering

3.10.1  Se administrativ regulering.

3.11 Stevnejury

3.11.1  Stevnejuryen i fylkes-/regionsmesterskapet består av:

 • En representant oppnevnt av regionskontoret, leder av juryen
 • Turneringsleder, arrangør
 • Ett medlem og et varamedlem fra lagene (fra lag i forskjellige klasse).

3.12 Protester

3.12.1  Protest kan leveres dersom et lag ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig.

3.13 Lagenes opptreden

3.13.1  Fra ankomst til mesterskapets/turneringens avslutning er de deltagende lag arrangørens gjester.

3.13.2  Alle lag må ha med seg en ansvarlig leder.

3.13.3  Det serveres ikke alkohol ved Norges Volleyballforbunds arrangementer.

3.13.4  Lagleder har plikt til å informere spillerne om turneringens reglement.

3.14 Baller

3.14.1  I NVBFs mesterskap skal det benyttes godkjente baller av FIVB.

3.15 Terminfesting av fylkes-/regionsmesterskap

3.15.1  NVBF fastsetter mesterskapenes terminplan.

4.0 Landsfinale

4.0 Sekstendedelsfinaler

4.1 Hallkapasitet

4.1.1    Takhøyden skal være minimum 7 meter.

4.1.2    Det må være tilgang på minst 6 baner for landsfinalen i mesterskap for VGS.

4.2 Spillebanen

4.2.1    Se administrativ regulering.

4.3 Kampsekretariat

4.3.1    Se administrativ regulering.

4.3.2    NVBFs konkurransekampskjema benyttes i alle kamper.

4.4 Spillesystem

4.4.1    Se administrativ regulering.

4.5 Kampoppsett

4.5.1    Se administrative regulering.

4.5.2    NVBF setter opp seedingen 1-20.

4.5.3    NVBF er ansvarlig for plassering av lagene i puljene.

4.5.4    NVBF sammen med arrangør/TD utarbeider kampoppsett.

4.6 Profixio/TX

4.6.1    Landsfinalearrangøren må benytte Profixio/TX som WEBverktøy til informasjon til deltagende lag og som kampoppsettsverktøy.

4.6.2    Resultatene legges ut på internett via Profixio/TX senest 2 timer etter at finalene er spilt.

4.7 Antall kamper

4.7.1    Alle lag skal få spille minimum 4 kamper.

4.8 Oppdatering av kampprogram/resultatservice i hallen

4.8.1    Arrangøren plikter å ha – til enhver tid – informasjon om kampresultater, oppdaterte puljetabeller og lagenes videre kampprogram tilgjengelig for lagene og publikum.

4.9 Tidsskjema

4.9.1    Se administrative regulering.

4.10 Spilledrakter

4.10.1  I landsfinalen skal alle lag stille med spilledrakter med nr. på.

4.11 Lag som ikke tar imot plass i landsfinalen/trekker seg

4.11.1  Kvalifiserte lag fra fylkes-/regionsmesterskapene må bekrefte sin deltagelse i landsfinalen senest 3 dager etter at de er kvalifisert – til sin regions administrasjonsmyndighet.

4.12 Stevnejury

4.12.1  Det opprettes en stevnejury bestående av

 • Teknisk Delegert (TD), leder stevnejuryen
 • En representant for arrangøren (stevneleder)
 • Dommerdelegert (DD)

4.12.2  Juryen avgjør alle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene, lagenes oppførsel og evt. andre forhold som ikke dekkes av reglementet eller spillereglene.

4.12.3  Protester og klager/innvendinger knyttet til spillesystem og kampoppsett som var kjent før landsfinalen, skal avvises.

 • Det er ikke mulig å appellere en avgjørelse tatt av stevnejuryen i henhold til gjeldende reglement og spillereglene. Juryens beslutning er endelig.

4.13 Dømming

4.13.1  TD og teknisk arrangør er ansvarlig for å utarbeide funksjonæroppsett til alle kamper.

DD er ansvarlig for å utarbeide dommeroppsett.

4.13.2  Nøytrale dommere skal oppnevnes av NVBF/regionen.

4.14 Funksjonærer

4.14.1  TD og arrangøren skal utarbeide et funksjonæroppsett.

4.15 Baller

4.15.1  I landsfinaler i NVBFs mesterskap skal det benyttes forbundets offisielle ball.

4.15.2  Arrangøren skal stille med matchballer – av type Mikasa – til alle kamper og oppvarmingsballer til finalen av samme merke.

4.16 Åpning, defilering, premieutdeling

4.16.1  Landsfinalen skal ha en markert åpning.

4.16.2  Premieutdeling skjer samlet etter siste finale, og den skjer klassevis.

4.17 Premiering

4.17.1  NVBF setter opp pokal til de tre beste lagene, og medaljer til spillerne og lagleder på de tre beste lagene. Øvrige lag, spillere og lagledere får NVBFs diplom.

4.17.2  Arrangøren skal sette opp premier til mest verdifulle spiller i hver klasse.

4.18 NVBFs offisielle representanter

4.18.1  NVBF oppnevner følgende representanter:

 • En offisiell representant for landsfinalen
 • TD
 • DD

4.19 Overnatting og bespisning

4.19.1  Arrangøren skal kunne tilby lagene overnatting.

4.19.2  Overnatting må tilbys lagene fra fredag til søndag.

4.19.3  Bespisning må planlegges ut fra at lagene skal tilbys en fullstendig bespisning fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag.

4.20 Lagledermøte og dommermøte

4.20.1  Det avholdes lagledermøte før turneringa starter, der alle lag plikter å delta.

4.20.2 Det avholdes dommermøte rett etter lagledermøte. Lagene plikter å delta.

4.21 Lagenes opptreden

4.21.1  Fra ankomst til mesterskapets/turneringens avslutning er de deltagende lag arrangørens gjester.

4.21.2  Alle lag må ha med seg en ansvarlig leder.

4.21.3  Det serveres ikke alkohol ved Norges Volleyballforbunds arrangementer.

4.21.4  Lagleder har plikt til å informere spillerne om turneringens reglement.

4.22 Informasjon

4.22.1  Landsfinalearrangøren har ansvar for å distribuere all nødvendig informasjon knyttet til landsfinalen til de deltakende lagene.

4.22.2  Deltakende lag har ansvar for å holde seg hele tiden orientert om siste utgave av kampprogrammet og øvrig informasjon gitt av arrangør.

4.23 Økonomi

4.23.1  Se administrativ regulering.

4.23.2  Se administrativ regulering.

4.23.3  Se administrativ regulering.

5 Sanksjoner

5.0 Sanksjoner

5.0.1    I henhold til gjeldende regelverk og reglement kan Norges Volleyballforbund ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner.

Gyldighet

Dette reglementet er bekjentgjort på NVBFs nettsider og er gyldig til nye bestemmelser er vedtatt. Evt. endringer eller oppdateringer av NVBFs reglement for mesterskap for VGS vil bli lagt ut på www.volleyball.no

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search