Reglement for NM Regionlag Sandvolleyball

Om reglement NM Regionlag Sandvolleyball

Her finner du reglementet for NM Regionlag Sandvolleyball versjon 01.05.2019.

Innholdsfortegnelse:

0. Struktur
0.1   Norgesmesterskap (NM) Regionlag Sandvolleyball
0.2   Klasser
0.3   Begrepsavklaringer
0.4   Antall lag i NM Regionlag Sandvolleyball
0.5   Netthøyder
0.6.   Kampformat
0.7.   Organisering av runde

1.   Startberettigelse
1.1.   Deltakelse
1.2   Spilleberettigelse – alder
1.3   Spilleberettigelse – lisens

2.   NM Regionlag Sandvolleyball
2.1   Banekapasitet
2.2   Spillebanen
2.3   Kampsekretariat
2.4   Funksjonærer
2.5   Spillesystem
2.6   Seeding av lagene
2.7   Puljeoppsett
2.8   Kampoppsett
2.9   Resultatservice
2.10 Tidsskjema
2.11  Spilledrakter
2.12  Stevnejury
2.13  Protester
2.14  Dømming
2.15  Funksjonæroppgaver
2.16  Baller
2.17  Åpning, defilering, premieutdeling
2.18  Premiering
2.19  Teknisk delegert og Dommerdelegert
2.20  Teknisk møte og dommermøte
2.21  Retningslinjer for coaching

3.   Øvrige bestemmelser knyttet til NM Regionlag Sandvolleyball
3.1   Administrasjon
3.2   Planlegging
3.3   Førstehjelpe og syketransport
3.4   Informasjon
3.5   Lags- og spillerinformasjon
3.6   Dommernes opphold
3.7   Sentral representasjon
3.8   Lagenes oppførsel
3.9   Overnatting
3.10  Bespisning
3.11  Økonomi
3.12  Regionenes forpliktelser
3.13  Rettigheter

4.    Sanksjoner

5.    Gyldighet

0. Struktur

0. Struktur
0.1 Norgesmesterskap (NM) Regionlag Sandvolleyball
Norgesmesterskap (NM) for spillere under 17 år (U17).

0.2 Klasser
NM Regionlag spilles med klasse for jenter U17 og gutter U17.

0.3 Begrepsavklaringer
Tropp: alle spillere som representer en region (eks Øst).
Regionlag: regionens tropp i en spesifikk klasse (eks Øst gutter).
Rundelag: regionlagets respektive lag i en spesifikk runde (eks. Øst gutter 1, Øst gutter 2 og eventuelle reserver).
Runde: regionslagets kamper mot en spesifikk motstander (eks. Øst – Agder).
Kamp: lagets spesifikke kamp (eks. Øst 1 – Agder 1, i runden mellom Øst og Agder).
Kort runde: Hver av de fire kampene i runden spilles som ett sett til 21 poeng.
Full runde: Hver av de fire kampene i runden spilles som en vanlig sandvolleyballkamp, med best av tre sett. De to første settene går til 21 poeng, og et eventuelt tredje sett går til 15 poeng.
Golden Set: avgjørende kamp (1 sett til 15 poeng) som spilles hvis stillingen er 2-2 i kamper i en runde.

0.4 Antall lag i NM Regionlag Sandvolleyball
NM Regionlag U17 Sandvolleyball består av inntil 16 regionlag fordelt på 2 klasser. Dvs. ett regionlag i hver klasse fra hver region. Det er mulig å kun delta med regionlag i en klasse. Dersom en region ikke stiller i en klasse, kan andre regioner søke om å delta med flere regionlag. Regionlagene må være unike lag med klart definerte spillelister.

En region kan stille med en tropp på opptil 12 spillere (6 jenter og 6 gutter). For deltagelse i NM Regionlag U17 Sandvolleyball må en region stille med et regionlag bestående av minimum 4 spillere. Et regionlag kan maksimalt bestå av 6 spillere.

0.5 Netthøyder
Netthøyden som blir brukt i NM Regionlag U17 Sandvolleyball er:
Jenter U17: 2,18 m
Gutter U17: 2,35 m

0.6 Kampformat
NM Regionlag U17 Sandvolleyball gjennomføres etter et modifisert Continental Cup-system.

Det spilles innledende puljespill og sluttspill.

En runde spilles best av 5 kamper (4 kamper og Golden Set).
Kampene vil spilles på to måter:
Korte runder: Hver kamp består av ett sett til 21 poeng.
Fulle runder: Hver kamp består av tre sett. De to første går til 21 poeng og et eventuelt tredje sett går til 15 poeng.

Eksempel på en kort runde mellom region Øst og region Agder blir som følger:
1. kamp: Agder 1 – Øst 2, 1-settskamp (21 poeng)
2. kamp: Agder 2 – Øst 1, 1-settskamp (21 poeng)
3. kamp: Agder 2 – Øst 2, 1-settskamp (21 poeng)
4. kamp: Agder 1 – Øst 1, 1-settskamp (21 poeng)

Ved stillingen 3-1 eller 4-0 til et av regionlagene er kampen ferdig.
Ved stilling 2-2 avgjøres runden med Golden Set til 15 poeng (et sett til 15 poeng, hvor regionlagene kan benytte valgfrie spillere).
5. kamp: Agder – Øst, 1-settskamp (15 poeng)

Eksempel på en full runde mellom region Øst og region Agder blir som følger:
1. kamp: Agder 1 – Øst 2, 3-settskamp
2. kamp: Agder 2 – Øst 1, 3-settskamp
3. kamp: Agder 2 – Øst 2, 3-settskamp
4. kamp: Agder 1 – Øst 1, 3-settskamp

Ved stillingen 3-1 eller 4-0 til et av regionlagene er kampen ferdig.
Ved stilling 2-2 avgjøres runden med Golden Set til 15 poeng (et sett til 15 poeng, hvor regionlagene kan benytte valgfrie spillere).
5. kamp: Agder – Øst, 1-settskamp (15 poeng)

0.7 Organisering av runde
Lagleder for regionlaget definerer regionens to lag til en runde i forkant av runden, minimum 10 minutter før kampstart for første kamp i runden (eks: Øst 1 består av spiller 1 og 2, mens Øst 2 består av spiller 3 og 4. Reserver for Øst er spiller 5 og 6). Hver reserve kan kun benyttes på et av regionens to lag. Lagene som spiller hver av kampene i runden skal føres på kampskjemaet.

Regionlaget stiller med to tomannslag til hver runde. Spillerbytter kan foretas mellom kampene (eks. spiller 5 erstatter spiller 1 i 3. kamp).

1. Startberettigelse

1.0 Startberettigelse
1.1 Deltakelse
Alle spillere på NM Regionlag U17 Sandvolleyball må tilhøre en klubb som er medlem av NVBF.
Et regionlag i NM Regionlag U17 Sandvolleyball kan maksimalt bestå av 6 og minimum av 4 spillere.

1.2 Spilleberettigelse – alder
NM Regionlag Sandvolleyball 2019 er åpen for spillere født i 2003, 2004, 2005 og 2006.
Dersom en spiller er født i 2002 og går på ungdomskolen kan vedkommende spille i turneringen. Det må evt. fremvises dokumentasjon.

1.3 Spilleberettigelse – lisens
Alle spillere på NM Regionlag Sandvolleyball skal ha betalt sandvolleyballisens.
Dersom lisensen ikke er betalt regnes det som at laget har benyttet en ikke-spilleberettiget spiller. Hver spiller må medbringe lisensutskrift.

Kvitteringene for betalte lisenser/utskrift fra SportsAdmin skal settes inn i en mappe og leveres teknisk arrangør ved teknisk møte.

2. NM Regionlag Sandvolleyball

2.0 NM Regionlag Sandvolleyball
2.1 Banekapasitet
Det skal være tilgang på minimum 4 spillebaner og en oppvarmingsbane fra kl. 09.00 (dagen mesterskapet starter) – søndag kl. 17.00 (dagen mesterskapet avsluttes).

2.2 Spillebanen
I NM Regionlag Sandvolleyball skal det spilles på baner som har minimum 1,5 meter frisone rundt hver bane. Nett og nettstativer skal tilfredsstille nasjonale krav (Norges Tour) for sandvolleyball.

Finalene skal spilles på anleggets hovedbane, eller på en bane med minimum 3 meter frisone og med tilfredsstillende publikumsforhold og dommerstol.

2.3 Kampsekretariat
Hver bane skal ha et kampsekretariat, med bord, stol og poengtavler for sekretæren.
Det benyttes NVBFs ”forenklet kampskjema for NM Regionlag Sandvolleyball” i alle kamper. (finne link til kampskjema)

2.4 Funksjonærer
I finalen benyttes 3-ballsystem med minimum 3 balltrillere.

2.5 Spillesystem
1.dag: 3-4 korte runder per regionlag.
2.dag: 0-1 kort runde og 1-2 fulle runder per regionlag.
3.dag: 2 korte runder eller 1 full runde per regionlag.

2.6 Seeding av lagene
NM Regionlag Sandvolleyball 2018 danner grunnlag for seeding for NM Regionlag Sandvolleyball 2019.

2.7 Puljeoppsett
I innledende kamper deles lagene i to puljer ved 6 eller flere deltakende lag. Ved 5 eller færre deltakende lag spilles innledende kamper i en pulje.

Rekkefølgen i puljene avgjøres som i en vanlig serie. Rekkefølgen bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
1) antall vunne runder (tabellpoeng)
2) differansen mellom vunne og tapte kamper i rundene
3) differansen mellom vunne og tapte sett
4) antall vunne sett
5) antall vunne spillepoeng

2.8 Kampoppsett
Puljespill
I innledende puljespill skal alle lag møte hverandre i gruppen. Ved puljer med 4 eller 5 lag vil det benyttes redusert kampformat (korte runder).

Sluttspill
Det spilles sluttspill for alle lag, slik at alle lag får en sluttplassering etter endt turnering. Denne vil danne grunnlaget for neste års seeding.

2.9 Resultatservice
Arrangøren plikter å ha informasjon om kampprogram, kampresultater, oppdaterte puljetabeller og lagenes videre kampprogram tilgjengelig for lagene og publikum. Denne informasjonen skal være godt synlig og i umiddelbar nærhet av kamparena.
Resultatene legges ut på internett via TA/gjeldende kampadministrerings-program innen 1 time etter endt kampdag.

Resultater fra TA/gjeldende kampadministrerings-program sendes NVBF innen første virkedag. Arrangøren overleverer alle kampskjemaer til NVBFs kontor senest dagen etter arrangementet.

2.10 Tidsskjema
Ved originalt kampformat (fulle runder):
Rundene settes opp med 3 timer og 30 minutters mellomrom.
Kampene settes opp med 45 minutters mellomrom.
Lagene har krav på minimum 5 minutters oppvarming på kampbanen.

Ved redusert kampformat (korte runder):
Rundene settes opp med 2 timers mellomrom.
Kampene i runden går fortløpende, med pause mellom settene tilsvarende en vanlig sandvolleyballkamp.
Lagene har ikke krav til oppvarming på kampbanen.

2.11 Spilledrakter
I NM Regionlag sandvolleyball skal regionen sørge for egne spilledrakter hvis ikke annet avtales med NVBF.

2.12 Stevnejury
Det opprettes en stevnejury bestående av;
Teknisk Delegert, oppnevnt av NVBF (leder stevnejuryen)
En representant for arrangørklubben (stevneleder)
Dommerdelegert, oppnevnt av NVBF/Dommer- og regelkomité

Stevnejuryen avgjør alle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene, lagenes oppførsel og ev andre forhold som ikke dekkes av reglementet eller spillereglene. Protester og klager/innvendinger knyttet til spillesystem, seeding og kampoppsett som var kjent før landsfinalen, skal avvises.
Juryen kan på eget initiativ ta opp og behandle saker.

2.13 Protester
Protest kan leveres dersom en region ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig. NVBFs Reglement for protest, klager og anker gjelder, men bl. a. med unntak av tidsfrister og appellmulighet. En bør merke seg følgende punkter:
– Protest må leveres skriftlig sammen med et protestgebyr på kr. 200,- til en representant for stevnejuryen senest en halv time etter kampslutt. Protesten må varsles ved at laget ber om at det påføres kampskjemaet at laget forbeholder seg retten til å kunne protestere. Uten at dette er gjort skal protesten avvises som formelt ugyldig.
– Dommerne i den aktuelle kampen må rapportere til stevnejuryen umiddelbart etter kampslutt. Dersom motstander har synspunkter eller andre forhold som de mener er av betydning for saken, har de rett til å uttale seg skriftlig. En slik rapport må skrives og leveres stevnejuryen senest innen en halv time etter kampslutt.
– Dersom juryen vil innhente uttalelser fra partene eller vitner, må disse uttale seg umiddelbart etter at de er spurt.
– Ved protester knyttet til brudd på spillereglene, skal det legges avgjørende vekt på dommerrepresentantens vurdering/syn på saken.
– Avgjørelsen av en protest skal begrunnes og overleveres partene skriftlig. Dersom protesten tas til følge får laget som protesterte, protestgebyret tilbake.
– Det er ikke mulig å appellere en avgjørelse tatt, ihht. gjeldende reglement og spillereglene, av stevnejuryen. Juryens beslutning er endelig.

2.14 Dømming
NVBFs Dommer- og Regelkomite oppnevner en dommeransvarlig (DD) som har ansvar for dommeroppsett, til alle kamper. Dommeroppsettet gjøres ut fra listen med innmeldte dommere.  Alle deltakende regioner skal bringe med seg en dommer per klasse. Dommerne er en del av regionenes tropp, og regionen dekker reise, kost og losji for dommerne. Dommerne skal ikke være en aktiv del av regionlaget dvs. spiller/trener, slik at vedkommende skal kunne benyttes helt uavhengig av når laget spiller.

Det kreves av dommere til NM regionlag at de kan dømme de kamper som de blir satt opp til å dømme og at de deltar på dommerseminar. Den deltakende region må senest 7 dager etter endt påmeldingsfrist melde inn navn på sin(e) dommer(e) til arrangøren av NM regionlag.

Krav til dommerkompetanse fastsettes av NVBFs Dommer- og Regelkomite. For NM Regionlag Sandvolleyball er dommerkravet oppnådd Dommergrad 1 og at dommeren er over 16 år.

2.15 Funksjonæroppgaver
NVBF og Arrangøren skal utarbeide et funksjonæroppsett som skal distribueres til de deltagende lagene sammen med kampoppsettet.

2.16 Baller
I NM Regionlag Sandvolleyball skal det benyttes forbundets offisielle ball. For 2019 skal det benyttes Mikasa VLS 300.
Arrangøren skal stille med matchballer til alle kamper og oppvarmingsballer til finalen av samme merke. For øvrige kamper må lagene selv ha med seg oppvarmingsballer.

2.17 Åpning, defilering, premieutdeling
NM Regionlag Sandvolleyball skal ha en markert åpning og defilering.
Omfanget av åpningen må tillates å variere ut i fra lokale forhold. Normalt vil den vare mellom 15 – 30 minutter. Følgende minimumsprogram må gjennomføres:
Innmarsj med lagene i lik overdel og med navneskilt foran hvert lag.
Tale av en representant for arrangøren.
Tale av NVBFs representant.
Seremonien avsluttes med nasjonalsangen.

Premieutdeling skjer samlet etter siste finale, og den skjer klassevis. Følgende prosedyre gjennomføres:
Spillere/trener for laget som fikk 3. plass stiller opp på linje med front mot publikum.
a) lagets kaptein mottar pokal
b) lagets spillere ropes opp og kommer fram og mottar medalje, en for en.
Det samme for lag nr. 2, og lag nr. 1.

2.18 Premiering
NVBF setter opp pokal og medaljer til spillerne og lagleder på de tre beste lagene.
Det skal kåres en” MVP” i begge klasser. Denne kåringen skal gjennomføres umiddelbart etter premieutdeling til lagene.

2.19 Teknisk Delegert og Dommerdelegert
NVBF oppnevner Teknisk Delegert (TD) for NM Regionlag Sandvolleyball.
TD er leder for stevnejuryen.
NVBF, sammen med DRK, oppnevner Dommerdelegert (DD) for NM Regionlag Sandvolleyball.
TD og DD kan være samme person.

2.20 Teknisk møte og dommermøte
Arrangøren avholder Teknisk møte (TM)/lagledermøte enten kvelden før mesterskap begynner eller om morgenen mesterskap begynner.
TM er obligatorisk for alle deltakende lag. Hvert lag må stille med en (og kun en) representant på TM. Lag som ikke møter på TM vil få en bot på kr. 5.000,-.

Forut for TM skal alle regionlagene ha meldt sin ankomst på stevnekontoret, mottatt en lagsmappe, levert korrigert spilleliste og fullstendig oversikt over troppen, deriblant hvem som har rett til å være på laglederbenken under kampene. Sammen med en bekreftet spillerliste skal det også vedlegges fullstendig lisensdokumentasjon.

Teknisk møte som ledes av TD, skal inneholde:
Presentasjon av arrangør, NVBFs offisielle representant, TD og DD.
Arrangøren ønsker velkommen.
Arrangøren informerer om spesielt viktige forhold.
TD informerer om håndtering av ulike sportslige forhold slik som forsinkelser/oppvarming på spillebanen, ev. avvik fra plassering av kampsekretariat.
En hilsen til arrangør, lag og dommere fra NVBFs offisielle representant.

Dommermøte avholdes rett etter TM med samme agenda som TM pluss gjennomgang av dommeroppsettet og regelspørsmål.

2.21 Retningslinjer for coaching 
Plassering:
Trener skal oppholde seg en stol ved spillerbenken.
Kun under time-out og mellom ballvekslingene kan trener kommunisere med spillerne.
Trener bytter side sammen med laget.
Trener kan varme opp med laget på banen inntil 2 minutter før kampstart.

Kommunikasjon:
Trener skal korrigere egne spillere dersom de opptrer ureglementert ift dommeren.
Treneren skal ikke kommunisere med dommeren under kampen.
Trener kan kommunisere med egne spillere mellom ballvekslingene. Dette skal ikke forsinke spillet eller forstyrre motstanderlaget. Trener kan ikke benytte mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmidler under kampen. Hun/han kan heller ikke kommunisere på andre måter med utenforstående personer (publikum, foreldre, andre trenere, etc.)

Sanksjoner:
Dersom treneren opptrer ureglementert, sanksjoneres laget etter samme retningslinjer som ved forseelser begått av spillerne.
Ved grove overtredelser utvises treneren og spillerne må fortsette uten trener.

3. Øvrige bestemmelser knyttet til NM Regionlag Sandvolleyball

3.0 Øvrige bestemmelser knyttet til NM Regionlag Sandvolleyball
3.1 Administrasjon
NVBF oppnevner en kontaktperson for NM Regionlag Sandvolleyball innen fastsatt frist. En egen NM Regionlag Sandvolleyball-side med aktuell informasjon blir distribuert på NVBFs websider.

Under NM Regionlag Sandvolleyball oppretter arrangøren et stevnekontor i tilknytning til banene fra kl.08.30 dagen før mesterskap begynner. Lagene må melde sin ankomst til NM Regionlag Sandvolleyball på stevnekontoret før TM.

3.2 Planlegging
NVBF og arrangørklubb inngår en samarbeids-/arrangørsavtale. Arrangementet gjennomføres i tråd med gjeldende reglement og med de krav som for øvrig er fastsatt for gjennomføring av NM Regionlag Sandvolleyball.

3.3 Førstehjelp og syketransport
Arrangørklubb skal sørge for at det er førstehjelp og syketransport med båre tilgjengelig i tilknytning til banene.

3.4 Informasjon
NVBF har ansvar for å distribuere all nødvendig informasjon knyttet til NM Regionlag Sandvolleyball til de deltakende regioner. Dette skal skje med internett som hovedinformasjonskilde, men noe informasjon skal også distribueres som e-post. Forhåndsinformasjon om spilleprogram og foreløpig kampoppsett sendes lagene på e-post og publiseres på NVBFs og regionenes hjemmesider. Disse sidene skal til enhver tid ha gjeldende spilleprogram og kampoppsett.
Deltakende lag har ansvar for å holde seg oppdatert om siste utgave av kampprogrammet og øvrig informasjon gitt av NVBF. Følgende informasjon distribueres på NVBFs hjemmesider innen 4 uker før mesterskapet:
• tidspunkt og sted for landsfinalen med karthenvisning til baner/overnattingssted
• NM Regionlag Sandvolleyball – kontaktperson NVBF
• foreløpig tidsplan
• tilbud om hotell/pensjonat/motell
• tilbud om matservering for hele helgen
• reisealternativer
• link til reglement
• liste over tidligere vinnere

Følgende informasjon distribueres på NVBFs hjemmesider innen 4 uker før mesterskapet:
• spilleprogram
• opplysninger om hvor man skal henvende seg ved ankomst
• tilbud om deltakersammenkomst med enkel matservering søndag kveld.

Følgende informasjon distribueres på NVBFs hjemmesider og er tilgjengelig i TA/gjeldende kampadministreringsprogram innen 3 uker før mesterskapet:
• puljeoppsett
• kampoppsett med påførte klokkeslett
• funksjonæroppsett
• tidspunkt for åpningsseremoni og teknisk møte

3.5 Lags- og spillerinformasjon
Følgende informasjon skal hvert enkelt lag formidle til NVBF innen 3 uker før mesterskapet:
• Regionens navn, info. om regionen
• Lagets tidligere resultater, evt. andre resultater
• Lagbilde
• Spillernes fulle navn og fødselsdato/-år, høyde, ev. landskamper og klubb
• Dommerens navn, dommergrad og klubb
• Laget treneres navn og klubb
Det skal lages et program for NM Regionlag Sandvolleyball på web.

3.6 Dommernes opphold
Hver region har med seg egen/egne dommer(e), og regionen dekker selv reise, kost og losji for sin/sine dommer/dommere. Dersom en region ikke stiller med dommer/dommere skal det tilfalle et gebyr på kr. 7.500,-. Gebyret vil gå til å innhente en ny dommer.
Dersom arrangør stiller med lokale dommere skal de reelle utgiftene til dommeren dekkes av regionen dommeren «representerer».

3.7 Sentral representasjon
NVBF oppnevner en representant som skal ivareta NVBFs offisielle oppgaver under landsfinalen. NVBF oppnevner en TD som er øverste sportslige leder for arrangementet, samt en DD som er ansvarlig for dommeroppsett. TD er leder av stevnejuryen. Reise for offisiell representant, TD og DD dekkes av NVBF. TD og DD kan være samme person.

3.8 Lagenes oppførsel
Fra ankomst til mesterskapets avslutning er de deltagende lag arrangørens gjester, og det forutsettes at spillere og ledere oppfører seg deretter. Alle lag må ha med seg en ansvarlig leder.
Dersom en spiller, dommer eller leder viser seg beruset, blir laget til vedkommende utvist fra resten av turneringen. Regionen ilegges en bot på kr. 5.000,-. Ved eventuelle materielle skader i form av hærverk, vil person(er)/regionen måtte regne med å erstatte de skadene som er forårsaket.

Alle diskvalifiseringer skal rapporteres til NVBF.
Laglederen har plikt til å informere spillerne om turneringens reglement. Alle spillere skal kjenne reglementet og overholde dette. Alle deltagere plikter å kjenne til og overholde NIFs retningslinjer for ungdomsidrett og overnattingsstedenes reglement.

3.9 Overnatting
Arrangøren skal kunne tilby alle troppene overnatting samlet på et sted til en rimelig pris, camping/motell eller lignende. Overnatting skal tilbys lagene fra torsdag kveld til søndag. Oppholdet dekkes av den enkelte region.

3.10 Bespisning
Bespisning dekkes av den enkelte region. Arrangørklubben oppfordres til å organisere salg av måltider til de deltakende regionene, samt en felles sammenkomst lørdag kveld.

3.11 Økonomi
Følgende kostnader skal dekkes av påmeldingsavgiften:
• oppholdsutgifter og lokal transport for NVBFs representanter (Offisiell representant, TD og DD)
• kampmateriell, kampballer
• honorar for TD og DD kr. 3.500,-.
• dommerhonorar kr 400,- pr. dommer pr. fulle runde, 200 kr pr dommer pr. korte runde.
• premier
• arrangørhonorar 10.000 kr
• ev. kostnader for førstehjelp og syketransport

Påmeldingsavgift til NM Regionlag Sandvolleyball fastsettes av NVBF.

3.12 Regionenes forpliktelser
Regionene forplikter seg til å ha innbetalt påmeldingsavgift, eventuelt dommergebyr og/eller andre utgifter forbundet med opphold før turneringsstart. Lag som ikke innfrir disse forpliktelsene kan gis startnekt av stevnejuryen i NM Regionlag Sandvolleyball.

3.13 Rettigheter
NVBF har i utgangspunktet alle senderettigheter dersom det er aktuelt med fjernsyns- eller web-overføringer. Det samme gjelder dersom det skal gjøres opptak for senere framvisning.
Dersom arrangøren ønsker å formidle arrangementet via overføring eller opptak, må dette avklares med NVBF.
NVBF har videre følgende rettigheter:
(1) å knytte sponsornavn til arrangementet
(2) nettreklamen
(3) arenareklame
(4) en 1/1-side i programmet til sponsorer og 1/1-side til hilsen fra presidenten

4. Sanksjoner

4.0 Sanksjoner

I forbindelse med NM Regionlag Sandvolleyball vil deltagende regioner bli betraktet som klubb etter NVBFs sanksjonsreglement.

5. Gyldighet

5.0 Gyldighet
Dette reglementet er revidert og bekjentgjort på NVBFs nettsider og er gyldig til nye bestemmelser er vedtatt.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search