Reglement for NM Senior Sandvolleyball

- Om reglement for NM Senior Sandvolleyball

Her finner du reglementet for NM Senior Sandvolleyball versjon 01.05.2019.

1. Alminnelige bestemmelser
1.1 Generelt
1.2. Startberettigelse
1.3. Påmelding
1.4. Antidpoing

2. Gjennomføring
2.1 Spillebanene
2.2 Baller
2.3 Wild card
2.4 Prinsipper for kampoppsett
2.5 Seeding
2.6 Teknisk møte
2.7 Spilledrakter
2.8 Protester/stevnejury
2.9 Sanksjoner
2.10 Dommer- og sekretærfunksjon
2.11 Premiering
2.12 Resultatservice/oppdaterte kampprogram
2.13 Spilleregler.

3. Informasjon
3.1 Generelt
3.2 Resultatrapportering
3.3 Gyldighet

1. Alminnelige bestemmelser

1. Alminnelige bestemmelser
1.1 Generelt

Norgesmesterskapet (NM) i sandvolleyball arrangeres hvert år for både kvinner og menn etter NVBFs bestemmelser. For mesterskapet gjelder NVBFs lover, bestemmelser og reglement, med de unntak som er nevnt i dette reglement.

NVBF har det overordnede arrangementsansvaret, og er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i tråd med gjeldende reglement.
Det seirende lag i hver klasse får tittelen “Norgesmester i sandvolleyball”.

Mål med arrangementet:
• NM i sandvolleyball skal være et sportslig og kulturelt fyrtårn-arrangement i sandvolleyball.
• Gi spillere, publikum, lokalmiljø, sponsorer, lokal arrangør og funksjonærer gode sandvolleyballopplevelser som stimulerer til videre lokalt og nasjonalt engasjement.
• Kampene skal ha fyldig mediedekning lokalt, og ha god dekning i riksmedia. Det skal legges til rette for gode arbeidsforhold for media.
• Å profilere NVBFs hovedsamarbeidspartnere på en best mulig måte etter markedsavtale mellom NVBF og arrangør.

Den henvises forøvrig til NIFs grunnprinsipper vedrørende bruk av alkohol. På arenaområdet er det røyking forbudt.

1.2 Startberettigelse
Mesterskapet er åpent for alle norske statsborgere.
Utenlandske statsborgere kan delta i NM dersom de oppfyller følgende kriterier:
(1) Vedkommende må ha medlemskap i en norsk klubb.
(2) Vedkommende må være boende i Norge og ha bodd i Norge minimum 1 år. Vedkommende skal selv sende inn bekreftelse på opphold til NVBF
(konkurranse@volleyball.no )
(3) Det forutsettes for deltagelse i NM i sandvolleyball at vedkommende ikke deltar i noe annet lands nasjonale mesterskap i sandvolleyball samme år. Vedkommende må sende inn en bekreftelse til NVBF om ingen deltagelse i et annet lands nasjonale mesterskap.
(4) Partneren må være norsk statsborger.

NM avvikles med tomannslag for individuelle utøvere, i klasse for kvinner og for menn. At klassen er for individuelle utøvere betyr at et lag kan være sammensatt av spillere fra forskjellige klubber.

Kriterier for deltakelse i NM:
• Vedkommende spillere må være medlem av en klubb tilsluttet NVBF.
• Vedkommende spiller må ha gyldig sandvolleyballisens for inneværende sesong.

Krav for å delta på NM er seniorlisens.
For informasjon om hvordan løse lisens: https://volleyball.no/lisens/
• En spiller kan tidligst delta i NM det året hun/han er 13 år.

Det gis ingen dispensasjon fra alderskravene.

1.3 Påmelding

Påmeldingsfristen for NM 2019 er satt til 14.06.2019 kl. 23:59.
Alle lag må melde seg på ihht instruksjoner på NM-siden på www.volleyball.no. Lag som ikke overholder påmeldingsfristen, mister retten til deltakelse i NM.

Påmeldingsavgiften er kr. 700,- pr. lag og skal betales ved påmelding.
Evtuelle avmeldinger av lag etter påmeldingsfristens utløp skal skje elektronisk via e-post til NM-arrangør. Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp gis ingen refusjon av påmeldingsavgiften.

1.4 Antidoping

Forbundsstyret i NVBF har vedtatt at spillere som deltar i NM (Sr., U21, U19) skal gjennomføre FIVBs Play Clean Education Program; FIVBs Play Clean

2. Gjennomføring

2.Gjennomføring
2.1 Spillebanene
Banen er 8×16 meter, med minst 3 meter bak bane og 2 meter fra sidelinjer. Banens ytterlinjer markeres med et bånd på bakken av en farge som tydelig skiller seg fra sanden.  Det skal benyttes godt synlige poengtavler på alle baner.

Der det er mulig skal de benyttes elektronisk kampskjema med livescore funksjonalitet. Dersom dette ikke er mulig skal det benyttes internasjonale kampskjema.

Hver bane skal ha skrivunderlag, penn, fløyte og matchball.
Nettet skal være 1 m x 8 m, helst med horisontale bånd både øverst og nederst. Antenner benyttes i alle kamper. Netthøyden er 243 cm for menn og 224 cm for kvinner.Stolpene som nettet er festet til skal være avrundet og glatte. Konstruksjoner som kan innebære hindring skal ikke nyttes, og eventuelle konstruksjoner som kan innebære fare må polstres.

2.2 Baller
Balltype godkjent av FIVB skal benyttes. NM benytter Mikasa VLS 300. Arrangøren stiller med 10 matchballer. Spillerne/lagene er ansvarlig for å ha med seg egne oppvarmingsballer.

2.3 Wild card
NVBF kan tildele ett ”Wild Card” i hver klasse. Skriftlig søknad med begrunnelse sendes til NVBF på konkurranse@volleyball.no. Søknadsfristen er 9.6.2019. Søknader etter fristen avvises, og ingen søknader vil bli behandlet dersom ikke gyldig påmelding foreligger.

Laget som eventuelt tildeles Wild Card vil være blant de 8 lagene direkte inne i hovedrunden. Endelig seeding av Wild Card lag vil bli basert på rankingpoeng ved endt kvalifisering.

2.4 Prinsipper for kampoppsett
NM avvikles med åpen påmelding der 8 lag for menn og 8 lag for kvinner, inkludert eventuelle Wild Card lag, er direkte kvalifisert for hovedrunden.
Hovedrunden spilles som modifisert puljespill med single eliminering for de 12 kvalifiserte lag fra puljespill. Formatet følger formatet som er brukt av FIVB/CEV.

Kvalifisering gjennomføres normalt som dobbel eliminering. Dette avhenger av antall lag påmeldt. Er det nødvendig vil kvalifisering bli gjennomført som single eliminering. Dette vil meddeles lagene senest 10 dager før starten av kvalifiseringen. Kvalifisering spilles til det gjenstår 8 lag som kvalifiseres til hovedrunden.

Gjennomføringen av overnevnte oppsettsmodell er avhengig av tilstrekkelig antall påmeldte lag. NVBF kan i samarbeid med Teknisk Delegert (TD) og lokal arrangør avgjøre og benytte en annen modell.

TD er ansvarlig for kampoppsettet, som skal presenteres lagene gjennom et informasjonsskriv som sendes lagene senest 10 dager før starten av mesterskapet.
Best av 3-sett benyttes i alle kamper i NM.

TD i samråd med lokal arrangør setter opp kampene. Dersom det er nødvendig spilles kampene kontinuerlig, dvs. at neste kamp settes i gang når banen er ledig. I så fall er maksimum tid mellom kampene 10 minutter som inkluderer oppvarming.

Et lag kan spille inntil 4 kamper pr. turneringsdag. Dersom det av værmessige og/eller andre uforutsette årsaker er nødvendig å justere kampoppsettet, kan stevnejuryen fastsette at kampantallet kan overskride 4 kamper pr. lag pr. dag.

2.5 Seeding
Seeding baseres på de 5 beste resultatene nasjonalt og internasjonalt de siste 365 dager, regnet fra når påmeldingsfristen utgår.

Lagene seedes ihht nasjonal ranking. Se Reglement for Sandvolleyball når det gjelder poengberegning.  Ved evt. likhet i antall rankingpoeng foretas det trekning mellom de involverte lagene.

Spillerne tildeles rankingpoeng for sin plassering i NM til den nasjonale rankingen etter følgende tabell:

http://

PLASSERINGNM
1.2400
2.2160
3.1920
4.1680
5.1440
7.1320
9.1200
13.1080
17.960
25.720
33.480
41.240

Makkerbytte etter gyldig påmelding godkjennes ikke, dog med følgende unntak:
• Legeattest som sendes NVBF elektronisk innen senest kl. 12.00 dagen før turneringen starter

Evt. makkerbytte skal godkjennes av stevnejury. Det nye lagets ranking/seeding beregnes ut fra det nye lagets poeng.

2.6 Teknisk møte
NVBF kan godkjenne at teknisk møte erstattes med et informasjonsskriv som sendes ut til alle påmeldte lag så snart som mulig etter utgått påmeldingsfrist. Skrivet vil inneholde informasjon om praktiske forhold, arrangementsgjennomføring, kampoppsett, og anen relevant informasjon.

Det er obligatorisk fremmøte hos arrangør og Teknisk Delegert ved ankomst til spillested. Da skal spillerne levere kvittering for betalt lisens. Dersom spillerne ikke melder seg eller ikke er i stand til å fremvise kvittering for betalt lisens vil dette medføre sanksjoner. Sanksjonene vil være en bot på kr. 3.000,- og kan medføre diskvalifikasjon fra mesterskapet. Denne vurdering gjøres av stevnejuryen.

2.7 Spilledrakter
I NM skal spilleren spille med drakter ihht FIVBs spilleregler.
Dersom NVBF leverer spilledrakter til NM er alle spillerne forpliktet til å bruke disse.

2.8 Protester/stevnejury
NVBF er ansvarlig for oppnevning av stevnejuryen, som skal bestå av Teknisk delegert, Dommerdelegert, én representant fra arrangør og NVBFs representant.
Teknisk Delegert er leder av juryen.
Den oppnevnte juryen skal:
• behandle protester angående turneringstekniske spørsmål og spillereglene.
• ilegge sanksjoner ihht sanksjonsskala i pkt. 2.9.
• fastsette evt. endringer i kampoppsettet.

Protester og behandling av protester vil følge de retningslinjene som er satt opp av FIVBs ” Protest Protocol”. Dette finnes på side 31-35 i FIVBs Refereeing Guidelines and Instructions.

Der det står i dokumentet ”Referee Delegate” er dette dommerdelegert og der det står ”Technical Delegate” er dette teknisk delegert.

Juryens avgjørelse skal tas på stedet, umiddelbart etter at saken er fremmet.
Avgjørelser i stevnejuryen er endelige og kan ikke ankes.

Et lag som ikke møter opp til kamp til oppsatt tid blir ved første gangs forseelse idømt tap av kamp med 0-2 (0-21,0-21), ved andregangs forseelse blir laget diskvalifisert. Det gjelder såfremt laget ikke blir forhindret fra å stille til kamp pga. forhold de selv ikke er herre over, såkalt “force majeure”.

Dersom et lag i løpet av kampen blir forhindret å spille videre pga. skade, beholder laget sine poeng, mens motstanderlaget blir tilført de nødvendige poengene for å vinne kampen.

Stevnejuryen har fullmakt til å vurdere endring av kampoppsett dersom det av værmessige forhold er umulig å gjennomføre kampene ut i fra opprinnelig oppsett.

2.9 Sanksjoner
Sanksjonene (som alle er å regne som bøter) ilegges av stevnejuryen som ledes av TD. Denne avgjørelsen er endelig og kan ikke overprøves/appelleres. Sanksjonen ilegges laget og gjelder som sådan for begge spillere.

Dersom ikke de enkelte sanksjoner gjøres opp (betales til NVBF pr bank eller Vipps) i forbindelse med turneringen eller innen 5 virkedager etter endt turnering, vil følgende sanksjoner gjelde:

Dersom spillere (laget) ilegges mer enn kr 500,- i sanksjoner i forbindelse med NM
• laget får null – 0 – rankingpoeng som tellende resultat.
• utestenges spillerne fra rankingturneringer i regi av NVBF og andre turneringer som arrangeres av NVBF i inntil 12 måneder, eller inntil sanksjonen er gjort opp.

Mindre sanksjoner (totalt kr 500,- eller mindre)
• laget får 50% av rankingpoeng som tellende resultat.

Stevnejuryen under ledelse av TD gir en innstilling til NVBFs administrasjon som tar den endelige avgjørelsen. Dette gjøres i et separat møte etter siste kamp er spilt. I denne innstillingen skal stevnejuryen gi forslag om antall turneringer som de gjeldende spillere skal utestenges fra.

Stevnejuryen skal også kommentere om det anbefales utestengelse fra internasjonale turneringer.

Sanksjonsskala:
Spillere som ikke stiller i like drakter: kr. 500,-

Andre sanksjoner:
Det er en forutsetning at dommerne i det følgende er sitt ansvar bevisst og reagerer på riktig måte, rødt kort eller at det noteres på kampskjema dersom dette skjer etter kampslutt. Når det gjelder verbale angrep skal dette straffes med rødt kort eller utvisning og ikke-verbal med rødt kort, utvisning eller diskvalifikasjon (noteres på kampskjema dersom det skjer etter kampslutt).

Dersom TD eller DD observerer situasjoner som ikke blir fulgt opp i henhold til regler og reglement av dommerne, vil TD ilegge sanksjoner.

1. Sparke/slå ballen med overlegg ut av arenaen, misbruke eller ødelegge utstyr rundt spillerbenken (stoler, parasoller, kasting av flasker), eller rive i stykker spillertrøyen.
a. 1. gang kr. 100,-
b. 2. gang kr. 500,-
c. 3. gang kr. 1000,-

2. Slå i dommerstolen eller med overlegg rive opp linjer med anker.
a. 1. gang kr. 100,-
b. 2. gang kr. 500,-
c. 3. gang kr. 1000,-

3. Verbale angrep (høylytte mishagsytringer) mot noen av funksjonærene (dommere, linjedommere, sekretær), TD eller andre representanter fra NVBF.
a. 1. gang kr. 100,-
b. 2. gang kr. 500,-
c. 3. gang kr. 1000,-

4. Ikke verbale angrep på banen så som å kaste gjenstander (vannflasker og lignende) på dommerstolen, med overlegg sparke sand på funksjonærer eller fornærmende tegn.
a. 1. gang kr. 100,-
b. 2. gang kr. 500,-
c. 3. gang kr. 1000,

2.10 Dommer- og sekretærfunksjon
NVBF, sammen med DRK, oppnevner Dommerdelegert (DD) til NM.
NVBF v/DRK er ansvarlig for dommeroppnevningen.
Arrangør i samarbeid med DD er ansvarlig for dommeroppsettet, og at dette gjøres kjent for deltakende lag.

Alle kampene i NM, inkludert kvalifiseringen, gjennomføres med 1. dommer, 2. dommer og sekretær.

Frem til semifinalene i hovedrunden dømmer navngitte oppnevnte dommere som 1.dommer.
2.dommer og sekretærfunksjonene dekkes av teknisk arrangør.

Fra og med semifinalene i hovedrunden dømmes kampene med navngitte 1. og 2.dommer. Sekretærfunksjon dekkes av teknisk arrangør.

2.11 Premiering
Norgesmestrene mottar hver sin pokal. Spillerne på 2.plass og 3.plass lagene mottar medaljer. Informasjon om pengepremier vil bli gitt på www.volleyball.no.

De tre beste lagene i hver klasse plikter å delta på den offisielle premieutdelingen. NVBF kan bøtelegge spillere/lag som ikke stiller opp til den offisielle premieutdelingen med inntil kr. 500,- pr lag.

2.12 Resultatservice/oppdaterte kampprogram
Arrangøren skal kontinuerlig føre oversikt over kampresultater og den aktuelle stilling i eliminasjonsoppsettet. Denne resultatservice skal være godt synlig på sentrale plasser på arrangementsstedet. Resultater føres i Profixio og publiseres fortløpende til web.

Etter at dagens kamper er ferdigspilte, publiseres resultatoversikt som gjøres tilgjengelig for lagene og media/pressen/lokalradio/NTB. Alle resultater samt resultatliste skal overføres til web – via Profixio – fortløpende.

Neste dags kampoppsett skal være tilgjengelig for lagene kvelden før.

2.13 Spilleregler
FIVBs internasjonale spilleregler benyttes i NM i sandvolleyball. Disse vil være tilgjengelig på teknisk møte, eller finnes på følgende internettadresse: www.fivb.org

3. Informasjon

3. Informasjon
3.1 Generelt
NM-arrangøren har ansvar for:
• å distribuere all nødvendig informasjon knyttet til NM til de deltakende lagene. Dette skal skje via arrangørens hjemmesider.
• å holde orden på gyldige påmeldinger. Alle påmeldte lag publiseres via påmeldingssiden i Profixio.
• å formidle forhåndsinformasjon om foreløpig kampprogram og seeding som publiseres på arrangørens hjemmesider.
• at hjemmesidene er oppdatert over påmeldte lag og gjeldende kampprogram.

Deltakende lag har ansvar for:
• å holde seg orientert om at deres påmelding er registrert samt at de befinner seg på deltakerlista.
• å gjøre seg kjent med siste utgave av kampprogrammet og øvrig informasjon gitt av arrangør.

3.2 Resultatrapportering
Arrangøren plikter å publisere resultater til web fortløpende via Profixio gjennom hele turneringen. Resultatliste blir generert automatisk og legges ut samtidig med resultatene.

Arrangør skal også så snart som mulig etter turneringsslutt sende e-post til NTB (sporten@ntb.no) og ANB (sporten@anb.no) med link til den siden hvor alle resultater samt resultatliste er lagt ut.

3.3 Gyldighet
Dette reglementet er vedtatt gyldig til nye bestemmelser er vedtatt. Ev. endringer eller oppdateringer av reglementet vil bli lagt ut på www.volleyball.no

 

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search