Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

- Om Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball

Her finner du Reglement for NM U15, NM U17, NM U19 i volleyball versjon 08.04.2019.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

 

1.0 Struktur
1.1 NM-runder
1.2. Klasser
1.3. Organisering
1.4 Antall lag i landsfinalen
1.5 Netthøyde
1.6 Kampformat
1.7 Tabell for puljespill
1.8 Baller og kampskjema

2.0 Startberettigelse
2.1 Deltakelse
2.2 Spilleberettigelse – alder
2.3 Spilleberettigelse – lisens
2.4 Spilleberettigelse – klubb

3.0 Regionsmesterskap
3.1 Regioner/Konkurransesoner
3.2 Organisering av regionsmesterskap
3.3 Kampoppsett
3.4 Antall kamper
3.5 Spilledrakter
3.6 Premiering
3.7 Stevnejury
3.8 Regionsmesterskap som kvalifisering til landsfinale
3.9 Lag i landsfinalen
3.10 Tidsfrister for bekreftelse av lag til landsfinale
3.11 Erstatte lag
3.12 Lag som trekker seg
3.13 Dømming/dommere
3.14 Opptreden
2.15 Sanksjoner

4.0 Landsfinale
4.1 Hallkapasitet
4.2 Spillebanen
4.3 Kampsekretariat
4.4 Spillesystem
4.5 Seeding av lagene
4.6 Puljeoppsett
4.7 Kampoppsett
4.8 Oppdatering av kampprogram/resultatservice i hallen
4.9 Spilledrakter
4.10 Stevnejury
4.11 Dømming
4.12 Funksjonærer
4.13 Åpning, defilering, premieutdeling
4.14 Premiering
4.15 Teknisk Delegert og Dommerdelegert
4.16 Teknisk møte og dommermøte

5.0 Øvrige forhold ved landsfinalen
5.1 Administrasjon
5.2 Planlegging
5.3 Førstehjelp og syketransport
5.4 Resultatservice
5.5 Informasjon
5.6 Lag og spillerinformasjon
5.7 Sentral representasjon
5.8 Lagenes oppførsel
5.9 Overnatting
5.10 Bespisning
5.11 Intern transport
5.12 Deltakerkort
5.13 Økonomi
5.14 Lagets forpliktelser
5.15 Rettigheter

6 Sanksjoner

Gyldighet

1.0 Struktur

1.0 Struktur 
1.1 NM-runder

1.1.1    Norgesmesterskapet (NM) for spillere under 15 år (U15), 17 år (U17) og 19 år (U19) spilles over to runder:

  • Regionsmesterskap
  • Landsfinale

1.2 Klasser

1.2.1 NM U15, U17 og U19 spilles med klasser for jenter (JU15, JU17, JU19) og gutter (GU15, GU17, GU19).

1.2.2 I aldersklassene NM U15, U17 og U19 spilles det i klasser for jenter og gutter.

1.3 Organisering

1.3.1 NVBF fastsetter mesterskapenes terminplan.

1.3.2 Landet er inndelt i syv regioner med eget regionsmesterskap i hver aldersklasse.

1.3.3 Regionsmesterskapet fungerer som kvalifisering til landsfinalen.
Se punkt 3.8 i forhold til kvalifiserte lag til landsfinalen.

1.4 Antall lag i landsfinalen

1.4.1    U15, U17 og U19 består av 24 lag – inkludert arrangørklubbens lag.

1.5 Netthøyde

1.5.1

JU15:              2,18 m
GU15:             2,24 m

1.5.2

JU17:              2,24 m
GU17:             2,35 m

15.3

JU19:              2,24 m
GU19:            2,43 m

1.6 Kampformat

1.6.1    Alle kamper spilles best av 3 sett, der de to første spilles til 25, og med ev. avgjørende sett til 15 poeng. Alle sett må vinnes med minst to poeng.

1.7 Tabell for puljespill

Rekkefølgen i puljene avgjøres ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1) antall vunne poeng (tabellpoeng)
2) antall vunne kamper
3) differansen mellom vunne og tapte sett
4) differansen mellom vunne og tapte spillepoeng
5) antall vunne sett
6) antall vunne spillepoeng

1.8 Baller og kampskjema

1.8.1 I NVBFs mesterskap skal det benyttes Mikasa MV 200W, MVA 200 eller MVA 300.

1.8.2 Det benyttes forenklet internasjonalt kampskjema i NM U15, U17 og U19

2.0 Startberettigelse

2.0 Startberettigelse
2.1 Deltakelse

2.1.1    Alle lag tilhørende klubber som er medlem av Norges Volleyballforbund, kan delta i NM U15, U17 og U19 ved å melde seg på til regionsmesterskap i sin region.

2.1.2    Har en spiller først deltatt på ett av klubbens lag, kan vedkommende ikke delta på noen av klubbens andre lag i samme runde i samme mesterskap.

2.1.3    Kun et lag i hver klasse pr. klubb kan delta i landsfinaler.

2.1.4    I RM og NM skal lagene spille med 6 spillere på banen til enhver tid.

2.1.5    Lagets spillertropp i en landsfinale kan bestå av det antall spillere klubben ønsker. Premier tar utgangspunkt i maksimum 17 personer inkludert trenere.

Laget kan maksimalt stille med 14 spillere til hver kamp, derav inntil to (2) liberoer. Liberospiller(e) kan variere fra kamp til kamp.

2.2 Spilleberettigelse – alder

2.2.1 Aldersgrensene er vedtatt av NVBFs Forbundsstyret og følger Barneidrettsbestemmelsene. Det gis ingen generelle dispensasjoner fra alderskravene.

2.3 Spilleberettigelse – lisens

2.3.1    Alle spillere i NM skal ha betalt lisens før spilleren kan spille kamp.

  Alle trenere i NM skal ha betalt lisens før de kan sitte på benken.

Krav om trenerkompetanse er følgende:

  •            NM U15: Trener 1
  •            NM U17 og U19: Trener 2

2.3.2    Klubbene skal registrere inn lisensspillerne og trenerne direkte på SportsAdmin i henhold til veiledningen på forbundets nettside www.volleyball.no.

2.3.3    Informasjon om lisenssatsene vil bli lagt ut på www.volleyball.no.

2.3.4    Kvitteringene fra banken eller utskrift fra SportsAdmin av lagets lisensspillere og trenere med gyldig lisens, skal medbringes og leveres teknisk arrangør for kontroll før første kamp.

Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31.august det året sesongen avsluttes.

2.4 Spilleberettigelse – klubb

2.4.1    En spiller er bare berettiget til å spille for én klubb i NVBFs offisielle mesterskap i volleyball.

2.4.2    I NM kan spilleren kun representere moderklubben.

2.4.3    Når en spiller ønsker å endre berettigelse fra å spille for en klubb til å spille for en annen klubb, må spilleren foreta en spillerovergang.

2.4.4    Spillere ved ToppVolley Norge (TVN)

Spillere fra TVN må være medlem av en moderklubb tilsluttet NVBF og har visse særretter og er underlagt spesielle regler. Moderklubben (heretter omtalt som klubb) er den klubben eleven er medlem av når vedkommende er elev ved TVN.

3.0 Regionsmesterskap

3.0 Regionsmesterskap

3.1 Regioner/Konkurransesoner

3.1.1  NVBF er inndelt i 7 regioner med 8 konkurransesoner for aldersbestemte klasser.

3.2 Organisering av regionsmesterskap

3.2.1    Regionsmesterskapet skal arrangeres som en turnering med åpen påmelding for alle lag i regionen.

3.3 Kampoppsett

3.3.1    De påmeldte lagene seedes i forhold til ranking i regionalt seriespill samme sesong.

3.3.2    Lagene plasseres i puljer etter serpentinersystemet.

3.3.3    Antall puljer i puljespillet er avhengig av antall påmeldte lag.

3.3.4 Turneringene gjennomføres slik at en får en fullstendig resultatliste så langt som mulig.

3.3.5 Kampoppsett skal ivareta kravet om antall kamper som hvert lag har krav på (se punkt 3.4).

3.4 Antall kamper

3.4.1    I regionsmesterskap over en dag skal lag spille minst tre kamper av formatet best av tre sett.

3.4.2    Ved turneringer over to dager skal lagene ha minst fire kamper av formatet best av tre sett.

3.4.3    Se administrativ regulering for avvik.

3.5 Spilledrakter

3.5.1    I puljespillet i regionsmesterskapet skal lagene spille med nummererte overdeler av samme farge.

3.5.2    I de avsluttende kampene av regionsmesterskapet skal lagene spille i ensartede drakter, med unntak av libero, med nummer foran og bak.

3.6 Premiering

3.6.1    Regionen bestemmer hvordan det skal premieres i regionsmesterskapet.

3.7 Stevnejury

3.7.1    Det oppnevnes en stevnejury bestående av:

  • Dommeransvarlig som oppnevnes av regions adm. myndighet, leder av juryen.
  • Stevneleder, arrangørklubbens ansvarlige.
  • Ett medlem og et varamedlem fra lagene (fra hver sin klasse).

3.7.2    Juryen avgjør alle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene, lagenes oppførsel og ev. andre forhold som ikke dekkes av reglementet eller spillereglene.

3.7.3    Avgjørelser i stevnejuryen er endelige og kan ikke ankes.

3.8 Regionsmesterskap som kvalifisering til landsfinale

3.8.1    Se administrativ regulering for kriterier for kvalifisering av lag til landsfinalen.

3.9 Lag i landsfinalen

3.9.1    Bonusplassene tildeles i henhold til administrativ regulering.

3.9.2    Den/de region(ene) med flest deltakende klubber i regionsmesterskapet samme sesong tildeles en ekstraplass – hver klasse for seg.

3.9.3    Arrangøren som har rett på deltagelse med et lag i landsfinalen, kan delta i regionsmesterskapet dersom det er ønskelig.

3.10 Tidsfrister for bekreftelse av lag til landsfinale

3.10.1  Kvalifiserte lag må bekrefte sin deltagelse i landsfinalen senest tre – 3 – dager etter at de er kvalifisert. Dette gjøres til det aktuelle regionmesterskapets administrasjonsmyndighet.

3.10.2  Innen fem – 5 – dager etter kvalifiseringen (NM U15, U17 og U19) må NVBF/Region bekrefte lagenes deltagelse, lagene må melde seg på via gjeldende kampadministrerings-verktøy innen samme frist.

3.11 Erstatte lag

3.11.1  NVBF/Region har ansvar for å erstatte lag som ikke ønsker/har muligheten til deltagelse.

3.11.2  Suppleringen gjøres ut fra en totalvurdering.

3.12 Lag som trekker seg

3.12.1  Lag som trekker seg etter å ha bekreftet deltakelse i landsfinale, melder dette til NVBF v/forbundskontoret – post@volleyball.no – med kopi til arrangøren av landsfinalen.

3.12.2  En klubb som trekker seg fra regionsmesterskap, etter først å ha bekreftet deltagelse, skal idømmes en bot på kr 1500-.

3.12.3  En klubb som trekker seg fra landsfinalen, etter å ha bekreftet deltagelse, skal idømmes en bot på kr 5.000,- av NVBF og kan utestenges fra deltagelse i neste års landsfinale i samme klasse.

3.12.4  Dersom en klubb trekker seg uten å melde fra til arrangøren og NVBF senest 4 uker før landsfinalearrangementet idømmes de en bot på minimum kr 15.000,- og kan utestenges fra deltakelse i neste års landsfinale i samme klasse.

3.13 Dømming/dommere

3.13.1  Regionmesterskapets administrasjonsmyndighet er ansvarlig for å foreta dommer-/funksjonæroppsett i regionsmesterskapet.

3.14 Opptreden

3.14.1  Fra ankomst til mesterskapets/turneringens avslutning er de deltagende lag arrangørens gjester.

3.15 Sanksjoner

3.15.1  I henhold til gjeldende regelverk og reglement kan Teknisk Delegert og/eller stevnjury ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner.

3.15.2 Definisjon av sanksjoner: se administrativ regulering

3.15.3 Sanksjonens behandlingsprosess: se administrativ regulering

4.0 Landsfinale

4.0 Landsfinale

4.1 Hallkapasitet

4.1.1    Takhøyden skal være minimum 7 meter.

4.1.2    Det må være tilgang på minst 8 baner for NM U15, NM U17 og NM U19.

4.1.3    Hallen(e) må disponeres fra

U15/U17/U19
Torsdag kl. 16.00 – 22.00

Fredag kl. 08.00 – 22:00

Lørdag kl 08:00 – 19:00

Søndag kl 08:00 – 18.00

4.2 Spillebanen

4.2.1    I landsfinalene skal det spilles på baner som har minimum 2 meter frisone rundt hver bane.

4.2.2    Finalene skal spilles på hallens hovedbane, eller på en bane med minimum 3 meter frisone rundt.

4.2.3    Utenfor frisone, skal det være plass for benker til innbyttespillere ved siden av banen, på samme side som 2. dommer.

4.3 Kampsekretariat

4.3.1    Hver bane skal ha et kampsekretariat der det må være bord og stol for sekretærene.

4.3.2    Det skal benyttes godt synlige poengtavler på alle baner.

4.3.3    NVBFs forenklet internasjonalt konkurransekampskjema benyttes i alle kamper.

4.3.4    Oppstillingsslipper benyttes i alle kamper.

4.3.4    I finalen benyttes 3-ballsystem med minimum 4 balltrillere.

4.3.5    Det skal benyttes godkjent dommerstol i finalen.

4.4 Spillesystem

Se administrativ regulering.

4.5 Seeding av lagene

Se administrative regulering.

4.6 Puljeoppsett

4.6.1    Se administrativ regulering for 24 lag

4.6.2    Se administrativ regulering for puljesammensetning og videre spill

4.7 Kampoppsett

4.7.1 Se administrativ regulering

4.7.2 Kampene settes opp med 75 minutter mellom hver kamp.

4.7.3 Lagene har krav på minimum 10 minutters oppvarming på banen.

4.8 Oppdatering av kampprogram/resultatservice i hallen

4.8.1    Arrangøren plikter å ha – til enhver tid – informasjon om kampresultater, oppdaterte puljetabeller og lagenes videre kampprogram tilgjengelig for lagene og publikum.

4.8.2    Resultatservice skal være godt synlig i og/eller rett utenfor spillelokalet.

4.9 Spilledrakter

4.9.1    I landsfinalen skal alle lag stille med reglementerte spilledrakter.

4.10 Stevnejury

4.10.1  Det opprettes en stevnejury bestående av

  • Teknisk Delegert (oppnevnt av NVBF), leder stevnejuryen
  • representant for arrangøren (stevneleder)
  • Dommer Delegert (oppnevnt av NVBF/Dommer- og regelkomité).

4.10.2  Juryen avgjør alle protester angående turneringstekniske spørsmål, spillereglene, lagenes oppførsel og ev. andre forhold som ikke dekkes av reglementet eller spillereglene.

4.11 Dømming

4.11.1  NVBF, sammen med Dommer og Regelkomité (DRK), oppnevner en dommeransvarlig (DD) som har ansvar for å sette opp dommere til alle kamper.

Assisterende dommerdelegert (ADD) kan oppnevnes når mesterskapet spilles i flere haller. ADD oppnevnes av DRK sammen med DD.

4.11.2  Dommeroppsettet gjøres ut fra listen med innmeldte dommere.

4.11.3  Alle deltakende klubber må stille med en dommer.

4.11.4  Krav til dommerkompetanse fastsettes av NVBFs Dommer- og Regelkomité.

4.12 Funksjonærer

4.12.1  Arrangøren skal utarbeide et funksjonæroppsett som skal distribueres til de deltagende lagene sammen med kampoppsettet.

4.12.2  Lagene stiller med to (2) linjedommere og to (2) sekretærer når de skal være funksjonærer. Stevnejuryen avgjør om man skal benytte linjedommere eller ikke.

4.13 Åpning, defilering, premieutdeling

4.13.1  Landsfinalen skal ha en markert åpning og defilering.

Det er obligatorisk deltagelse i åpningsseremoni for alle lag.

4.14 Premiering

4.14.1  NVBF setter opp pokal til de tre beste lagene, og medaljer (inntil 17 pr tropp) til spillerne og lagleder på de tre beste lagene. Øvrige lag, spillere og lagledere får NVBFs diplom (inntil 17 pr tropp).

4.14.2  Arrangøren skal sette opp premier til mest verdifulle spiller og All Star team i hver klasse.

4.15 Teknisk Delegert og Dommerdelegert

4.15.1  NVBF oppnevner Teknisk Delegert (TD) for hver av landsfinalene.

NVBF, sammen med Dommer- og regelkomiteen (DRK), oppnevner dommerdelegert (DD)

4.15.2  TD er leder for stevnejuryen.

4.16 Teknisk møte og dommermøte

4.16.1  Arrangøren kan avholde Teknisk møte (TM)/lagledermøte torsdag ettermiddag fra kl.16.00.

4.16.2  TM er obligatorisk for alle deltakende lag. Hvert lag må stille med lagleder på TM. Lag som ikke møter på TM får en bot på kr. 7.500,-.

4.16.3  Teknisk møte som ledes av TD.

4.16.4  Rett etter TM skal det avholdes dommermøte (DM).

4.16.5  DM er obligatorisk for alle dommere.

4.16.6  Dommermøte ledes av DD.

5.0 Øvrige forhold ved landsfinalen

5.0 Øvrige forhold ved landsfinalen

5.1 Administrasjon

5.1.1    Se administrativ regulering.

5.2 Planlegging

5.2.1    NVBF og arrangørklubb inngår en samarbeids-/arrangørsavtale.

5.3 Førstehjelp og syketransport

5.3.1    Arrangøren skal sørge for at det er førstehjelp og syketransport med båre tilgjengelig i spillehallen.

5.4 Resultatservice

5.4.1    Arrangøren skal kontinuerlig føre oversikt over kampresultater, den aktuelle plassering i puljene og det videre kampprogram.

5.4.2    Senest en halvtime etter at siste finale er spilt skal arrangøren maile inn resultatene til NTB, e-post: sporten@ntb.no

5.5 Informasjon

5.5.1    NM-arrangøren har ansvar for å distribuere all nødvendig informasjon knyttet til NM til de deltakende lagene.

5.5.2    Det anbefales at arrangør lager et elektronisk NM-program.

5.6 Lag og spillerinformasjon

5.6.1    Laget skal sende inn informasjon om laget til arrangør innen 3 uker før landsfinalen.

5.7 Sentral representasjon

5.7.1    NVBF oppnevner en representant som skal ivareta NVBFs offisielle oppgaver under landsfinalen. NVBF oppnevner også TD som er øverste sportslige leder for arrangementet samt DD som er ansvarlig for dommeroppsett.

5.8 Lagenes oppførsel

5.8.1    Fra ankomst til mesterskapets avslutning er de deltagende lag arrangørens gjester, og det forutsettes at spillere og ledere oppfører seg deretter.

5.8.2    Alle lag må ha med seg en ansvarlig leder.

5.9 Overnatting

5.9.1    Arrangøren skal tilby lagene overnatting på hotell/pensjonat/motell.

5.10 Bespisning

5.10.1  Arrangør skal sørge for et tilbud om bespisning.

5.11 Intern transport

5.11.1  Arrangør skal sørge for tilbud om transport mellom flyplass/jernbanestasjon/bussterminal og hall/overnattingssted både ved ankomst og avreise. Kostnader til intern transport dekkes av klubben.

5.12 Deltakerkort

Se administrativ regulering.

5.13 Økonomi

Se administrativ regulering.

5.14 Lagets forpliktelser

5.14.1  Laget forplikter seg til å ha innbetalt både lisens, lagsavgift, dommeravgift og eventuelt dommergebyr og/eller andre utgifter forbundet med opphold før turneringsstart.

5.15 Rettigheter

5.15.1 NVBF sentralt har alle senderettigheter dersom det er aktuelt med fjernsyns, internett eller radiooverføringer. Det samme gjelder dersom det skal gjøres opptak for senere framvisning.

6.0 Sanksjoner

6.0 Sanksjoner

6.0.1    I henhold til gjeldende regelverk og reglement kan Norges Volleyballforbund ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner.

6.0.2    Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement. Se sanksjonsreglement på www.volleyball.no

6.0.3    Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører sanksjoner, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

Gyldighet

Dette reglementet er bekjentgjort på NVBFs nettsider og er gyldig til nye bestemmelser er vedtatt. Ev. endringer eller oppdateringer av NVBFs reglement for NM U15, U17, U19 vil bli lagt ut på www.volleyball.no

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search