Reglement for NVBFs seniorserier

- Om reglement for NVBFs seniorserier

Her finner du reglementet for NVBFs seniorserier versjon 21.08.2019. Endringen skyldes en presisering i forhold til overgangsreglementet i henhold til det nye systemet.

Oransje skrift viser hva som er nytt i gjeldende versjon. 

1.0 Seriesystemet
1.1 Innledende bestemmelser og klasser
1.2. Seriestruktur, antall avdelinger og lag
1.3. Startberettigelse for lag
1.4. Opprykk
1.5 Nedrykk
1.6 Klubber med flere lag i seriesystemet
1.7 Komplettering av 1. divisjon

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere
2.1 Aldersgrense
2.2 Lisens
2.3 Play Clean
2.4 Å spille en kamp
2.5 Å spille for en klubb
2.6 Overbygningsklubber
2.7 Spillere fra ToppVolley Norge
2.8 Utenlandske statsborgere
2.9 Spilleroverganger
2.10 Overganger mellom/til utenlandske lag
2.11 Spillerkontrakt
2.12 Overgang mellom lag i samme klubb

3.0 Seriespillet
3.1 Arrangørens oppgaver
3.2 Poenggivning
3.3 Varighet
3.4 Flytting av kamp og søknad om omberamming
3.5 Force Majeure
3.6 Skader og ikke-epidemisk sykdom

4.0 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp
4.1 Frammøtetid
4.2 Antall spillere
4.3 Lisenslister
4.4 Draktsett

5.0 Dommere
5.1 Dommerlisens
5.2 Frammøtetid
5.3 Manglende dommer
5.4 Antrekk
5.5 Honorar
5.6 Reise- og kostutgifter
5.7 Aldersbegrensning
5.8 Gjentatte uteblivelser
5.9 Dommere i seriespillet
5.10 Dommere i turneringsspillet

6.0 Trenere
6.1 Trenerlisens

7.0 Økonomi
7.1 NVBFs sentrale reisekasse forbundsseriene
7.2 Dommerutgifter forbundsseriene

8.0 Overtredelser
8.1 Generelt
8.2 Mindre forseelser
8.3 Forseelser
8.4 Grove forseelser
8.5 Straffepunkter
8.6 Andre overtredelser
8.7 Bøtenes størrelse
8.8 Purregebyr

9.0 Sanksjoner

10.0 Markedsrettigheter

11.0 Resultater og Premiering
11.1 Tabell og rekkefølge
11.2 Tittel
11.3 Premiering
11.4 Representasjon i Europacupene
11.5 Deltagelse i NEVZA Club Championship

12.0 Antidpoing
12.1 Informasjon
12.2 Brudd på antidopingbestemmelsene

1.0 Seriesystemet

1.0 Seriesystemet
1.1 Innledende bestemmelser og klasser

1.1.1     Det avvikles volleyball serier for kvinner og for menn. Seriene avvikles hvert år og er underlagt NIFs lov, NVBFs lov og NVBFs reglement og administrativ regulering.

1.2 Seriestruktur, antall avdelinger og lag

1.2.1     Eliteserien: en (1) avdeling i hver klasse og hver klasse består av inntil åtte (8) lag.
ToppVolley Norge plasseres i eliteserien som lag nr. 9.

1.divisjon: en (1) avdelinger i hver klasse og hver klasse består av inntil ti (10) lag.

            ToppVolley Norge plasseres i 1.divisjon som lag nr. 11.

Lavere divisjoner: én (1) avdeling i hver klasse og hver klasse består av inntil åtte (8) lag.

Se Administrativ regulering for lavere divisjoner for mulige variasjoner av dette punktet.

1.2.2    Eliteserien spiller dobbel serie i grunnserien.

1.divisjon spiller dobbel serie.

Lavere divisjoner spiller serie- og/eller turneringsspill.

1.2.3    Eliteserien: Etter grunnserien spilles et sluttspill for alle lag bortsett fra lag på siste og nest siste plass. Laget som vinner sluttspillet kåres til seriemester.

  ToppVolley Norge deltar ikke i sluttspill.

1.divisjon og lavere divisjoner: laget med flest poeng etter endt sesong vinner serien og er seriemester.

  Ved poenglikhet se punkt 11.1.2.

1.2.4    NVBF ved Avdeling Arrangement og konkurranse er ansvarlig for oppsett og avvikling av eliteserien og 1.divisjon.

Ansvarlig myndighet er ansvarlig for oppsett og avvikling av lavere divisjoner.

1.2.6    NVBF v/Dommer- og Regelkomiteen (DRK) er ansvarlig for uttak av dommere til      Eliteserien og 1.divisjon.

Ansvarlig myndighet/ den regionale dommerkomitéen er ansvarlig for uttak av dommere til lavere divisjoner.

1.3 Startberettigelse for lag

1.3.1    Lagene er automatisk kvalifisert for spill i seriene ut fra foregående sesongs plassering.

1.3.2    Klubber er kvalifisert til seriene:

            Eliteserien gjennom resultater fra grunnserien. Se punkt 1.4.1. i Administrativ regulering for eliteserien og  1.divisjon.

            1.divisjon gjennom resultatene fra grunnserien, nedrykk fra eliteserien og opprykk fra 2.divisjon.

            Lavere divisjon må gi skriftlig tilbakemelding til konkurranse@volleyball.no innen 1.mai om laget ikke vil beholde plassen i den divisjonen de er kvalifisert til.

1.3.3    Deltagelsen i seriene innvilges av ansvarlig myndighet.

            Eliteserien gjennom tildelt Elitelisens.

            1.divisjon gjennom tildelt lisens basert på resultatene fra grunnserien, nedrykk fra eliteserien og opprykk fra 2.divisjon.

            Lavere divisjoner gjennom bekreftelse fra ansvarlig myndighet.

1.3.4    Alle lag skal betale fastsatt startavgift.

1.3.5    En klubb må ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor NVBF, region og annen klubb for at lag fra klubben skal kunne delta i serien.

1.3.6    Om en klubb trekker et lag fra deltakelse i serien blir klubben sanksjonert i henhold til administrativ regulering for gjeldende serie.

1.4 Opprykk

1.4.1     Vinneren av 1.divisjon rykker opp til eliteserien påfølgende sesong.

            Vinneren av kvalifisering til eliteserien beholder plassen i/rykker opp til eliteserien påfølgende sesong. Se punkt 1.4.1 i Administrativ regulering for eliteserien og 1.divisjon.

            De to (2) beste lagene fra kvalifisering til 1.divisjon rykker opp til 1.divisjon.

            De to (2) beste lag i lavere divisjoner rykker opp til divisjonen over.

1.5 Nedrykk

1.5.1    Eliteserien: laget som ender på siste plassen etter endt grunnserie rykker ned fra eliteserien.
Dette gjelder ikke ToppVolley Norge.
Taperne av kvalifisering til eliteserien rykker ned til 1.divisjon.

1.divisjon: de to (2) dårligste plasserte lagene etter endt serie rykker ned til 2.divisjon.
Dette gjelder ikke ToppVolley Norge.

I lavere divisjoner: de to (2) dårligste plasserte lag på total rankingen rykker ned til divisjonen under.

1.6 Klubber med flere lag i seriesystemet
1.6.1    En klubb kan kun ha ett lag i samme klasse i eliteserien og 1.divisjon.

En klubb kan ha flere lag i samme klasse i lavere divisjoner.

1.6.2    Rykker et lag fra eliteserien eller 1.divisjon ned etter avsluttet sesong, kan ikke et annet av klubbens lag rykke opp eller delta i kvalifisering til 1.divisjon påfølgende sesong.

1.6.3    Rykker et lag fra eliteserien ned til 1.divisjon, blir klubbens lag i 1.divisjon forskjøvet ned til 2.divisjon.

1.7 Komplettering av 1. divisjon

1.7.1    Når det forsvinner flere lag fra 1. divisjon enn det som kommer til, benyttes følgende prioritering ved oppfylling av lag:

  1. laget som ble nummer 3 i kvalifiseringen
  2. laget som endte som nr. 9 i 1. divisjon
  3. laget som endte som nr. 10 i 1. divisjon
  4. laget som endte som nr. 4 i kvalifiseringen
  5. laget som endte som nr. 5 i kvalifiseringen
  6. laget som endte som nr. 6 i kvalifiseringen

1.7.2    Ved komplettering må alle involverte lag gi beskjed til NVBF innen regulert frist om de ønsker å akseptere plassen i 1. divisjon.

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere

2.0 Spilleberettigelse for enkeltspillere
2.1 Aldersgrense

2.1.1    En spiller må fylle 13 år senest 31. desember det året gjeldende sesong starter for å være spilleberettiget.

2.2 Lisens

2.2.1         Alle spillere skal ha løst lisens. Lisensen er gyldig når betalingen er mottatt.

2.2.2    Lag skal etterstrebe å ha minimum 12 spillere i sin spillerstall. Lagene kan supplere spillerstallen gjennom hele sesongen ved å løse nye spillerlisenser.

2.2.3    En lisens er personlig, og kan ikke overføres til en annen spiller. Lisensen er gyldig fra betalingstidspunktet og gjelder til og med 31.august det året sesongen avsluttes.

2.2.4     I lisensen inngår NVBFs refusjonsordning for dekking av behandlingsutgifter ved skader.

2.3 Play Clean

2.3.1    Alle spillere og trenere i eliteserien og 1.divisjon skal ha gjennomført den til enhver tid gjeldende versjon av FIVBs Play Clean, http://playclean.fivb.com/.

Med ny versjon skal spillere og trenere gjennomføre Play Clean på ny.

Alle klubber i eliteserien og 1.divisjon skal ha gjennomført til enhver tid gjeldende versjon av Rent Idrettslag.

2.4 Å spille en kamp

2.4.1    Om en spiller er påført kampskjemaet, regnes det som at spilleren har spilt kampen.

2.5 Å spille for en klubb

2.5.1     En person er bare berettiget til å spille for en klubb i NVBFs serier og mesterskap i den klassen han/hun tilhører; dvs. herre – eller dameserier.

2.5.2    En spiller kan kun spille for ett (1) lag på samme nivå/i samme divisjon i samme serierunde, serieturnering eller rankingturnering. Dette gjelder også under sluttspills- og kvalifiseringsturneringer.

2.5.3     Om en spiller ønsker å endre berettigelse fra å spille for én klubb til å spille for en annen klubb, må det foretas en spillerovergang. Det er enhver klubb sitt ansvar å kontrollere at en ny spiller har gyldig overgang før han/hun får spille for den nye klubben.

2.5.4     Dersom en person ikke har spilt for noen norsk klubb de siste 12 månedene, kan vedkommende melde overgang til valgfri klubb. I dette tilfellet skal overgangsskjemaet likevel sendes med underskrift fra begge klubbene for å sikre at alle forhold er oppgjort.

Dette gjelder kun inntil 3 sesonger etter at man har sist spilt for klubben.

2.5.5     Dersom en klubb blir nedlagt, kan spillerne fra den nedlagte klubben spille for en valgfri klubb uten overgang.

2.6 Overbygningsklubber

2.6.1     En klubb med et lag i senior seriene kan, dersom vilkårene angitt i 2.6.2-2.6.11 er oppfylt, fungere som overbygningsklubb for spillere fra klubber i lavere divisjoner.

2.6.2     En spiller som skal representere overbygningsklubb og moderklubb må fylle 13 år senest 31. desember det året sesongen starter og ikke være fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter.

2.6.3     En spiller som skal spille både for moderlaget og overbygningsklubben løser lisens for spill i serien til overbygningsklubben.

2.6.4     En overbygningsklubb kan totalt benytte inntil to (2) spillere fra moderklubben(e) i hver kamp. I eliteserien og 1.divisjon skal spiller(e) navngis av hensyn til DataVolley Media og e-scoresheet.

2.6.5     En spiller kan kun representere moderklubben i NM.

2.6.6     En spiller kan kun forholde seg til én (1) moderklubb og én (1) overbygningsklubb, og kan dermed maksimalt spille for to (2) klubber/lag.

2.6.7     Det er tillatt å benytte spillere fra overbygningsavtaler i NEVZA Club Championship da dette ikke er et internasjonalt arrangement. Det er ikke tillatt å benytte spillere fra overbygningsavtalene i Europacupkamper.

2.6.8     En spiller som har lov til å representere to forskjellige klubber, kan spille for begge klubbene på samme dag.

2.6.9    I alle sammenhenger i reglementet for overbygningsklubb betyr det å representere at vedkommende har vært oppført på kampskjemaet til laget under den aktuelle kampen.

2.6.10   Det skal ikke gis økonomisk kompensasjon for bruk av spillere i overbygningsklubber.

2.6.11   Når to klubber inngår en avtale om overbygningssamarbeid skal administrerende myndighet motta en søknad innen fristen angitt i administrativ regulering.

2.6.12   Innvilget overbygningsavtale gjelder for én sesong av gangen og opphører automatisk 15. mai

2.7 Spillere fra ToppVolley Norge

2.7.1    Spillere fra ToppVolley Norges deltakelse i serien er regulert i administrativ regulering.

2.8 Utenlandske statsborgere

2.8.1    Alle utenlandske spillere som skal spille i eliteserien og 1.divisjon må ha godkjent internasjonal overgang i henhold til retningslinjene fra FIVB og CEV.

2.8.2    Deltar laget i internasjonale turneringer må utenlandske spillere ha overgang med International Rights.

Deltar laget ikke i internasjonale turneringer skal utenlandske spillere ha overgang med No International Rights.

2.8.3     Internasjonale overganger gjelder frem til 15. mai da FIVBs overgangstid for utenlandske spillere går ut.

Ved endt overgang går spilleren tilbake til klubben i Norge han/hun tok overgangen fra.

Internasjonale overganger til norske lag med No International Rights medfører et administrativt gebyr på kr. 1.000,- til NVBF.

2.8.4     Et lag i eliteserien og 1.divisjon må ha minimum tre (3) norske spillere på banen til enhver tid. Dette gjelder også deltagelse i NM for senior.

2.8.5     Utenlandske spillere må til enhver tid forholde seg til de regler UDI har for opphold og arbeid i Norge.

2.8.6     Mellom 16. desember og 15. mai gis det ikke ny spilletillatelse for utenlandske statsborgere i eliteserien og 1.divisjon.

2.9 Spilleroverganger

2.9.1     Når en spiller har representert en norsk klubb er han/hun berettiget til å spille for en annen klubb etter at

(1) vedkommende har meldt overgang, (2) overgangsgebyr er betalt (senior seriene).

2.9.2    Overgangssøknad sendes gjennom Min Idrett (unntak: spillere ved TVN, og overganger etter 15. desember).

Før overgangen er godkjent, må

  1. ny klubb godkjenne overgangen
  2. tidligere klubb bekrefte at spilleren har gjort opp sine forpliktelser (skjer automatisk dersom klubb ikke bekrefter i løpet av 3 dager)
  3. overgangsgebyr betales

2.9.3     Når spilleren har gjort opp sine forpliktelser, kan en klubb ikke unnlate å godkjenne overgangen. 

2.9.4     Fra 16. desember er overgangsvinduet stengt til samtlige serier i NVBF er avsluttet.

2.9.5     Etter at serien har begynt, kan en spiller kun foreta én overgang.

2.9.6     Økonomisk kompensasjon kan ikke benyttes ved overgang fra en klubb til en annen.

2.9.7     Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal prosedyre fastsatt i administrativ regulering følges.

2.9.8     Dersom en spiller ønsker å prøvespille for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb.

2.10 Overganger mellom/til utenlandske lag

2.10.1   Bestemmelsene er underlagt FIVBs internasjonale overgangsbestemmelser.

2.10.2   NVBF forestår forhandlinger med utenlandsk klubb dersom spilleren er landslagskandidat eller landslagsspiller.

NVBF bidrar med alle overganger gjennom administrativt arbeid.

2.10.3   Avtalen mellom utenlandsk klubb og NVBF skal:

  1. frigjøre spilleren til landslagsaktivitet
  2. avklare årlig økonomisk vederlag
  3. angi krav om fri til landslagsaktivitet innen den internasjonale perioden for landslagsaktivitet med muligheter for forhandlinger til fri til landslagssamlinger utover dette
  4. sikre spiller fri overgang til norsk moderklubb

2.10.4   Overgangsgebyret er fastsatt av FIVB/CEV.

2.10.5   Overgang for utenlandsk spiller til norsk klubb er omtalt i punkt 2.8.

2.10.6   Det er egen regulering for spillere som spiller i USA eller Canada på high school eller college lag.

2.11 Spillerkontrakt

2.11.1   Det kan inngås spillerkontrakt mellom spillere som har fylt 18 år og klubb. For spillere under 18 år kreves foresattes godkjenning. Spillere under 16 år kan ikke inngå kontrakt.

2.11.2   Kontrakten mellom klubb og spiller må opprettes skriftlig og undertegnes av begge parter.

2.11.3   Spilleren må ha gjort opp alle forpliktelser med tidligere klubb før kontrakt med ny klubb kan inngås.

2.11.4  Spillerkontrakten skal være i overensstemmelse med NIF og NVBFs lover, reglement og bestemmelser, og/eller vedtak fattet av disse organer.

2.11.5   Kontrakten skal:

  1. angi oppsigelsestiden for begge parter
  2. angi kontraktstiden varighet
  3. angi begge parters rettigheter og plikter
  4. angi bestemmelser ved kontraktbrudd og tvister

2.11.6   En klubb kan ikke kreve økonomisk kompensasjon for overganger nasjonalt.

2.11.7   Sykdom eller skade skal ikke regnes som kontraktsbrudd, og skal dokumenteres av lege.

2.12 Overgang mellom lag i samme klubb

2.12.1   En spiller kan uten restriksjoner gå fra et lag i en lavere divisjon til et lag i en høyere divisjon innen samme klubb.

2.12.2   Ønsker en spiller å spille for ett av klubbens lag i en lavere divisjon, skal spilleren ha karantene. For hvert nivå i seriesammenheng nedover spilleren rykker, skal spilleren stå over til sammen to (2) serie- og/eller NM-kamper for det lag spilleren sist spilte på. I tillegg må vedkommende stå over 14 dager siden sist spilte serie- eller NM-kamp.

2.12.3   I lavere divisjoner (under 1.divisjon) kan en spiller ikke spille for flere av klubbens lag i samme divisjon.

2.12.4   I eliteserien og 1.divisjon kan en klubb benytte maksimum 2 spillere som ikke har fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter, på det nærmest rangerte laget under, uten at disse må i karantene.

I lavere divisjoner kan en klubb søke administrativ myndighet om dispensasjon for inntil fem (5) spillere i hver klasse under 20 år som fritt kan gå mellom to (2) av klubbens lag i lavere divisjoner uten karantene.

3.0 Seriespillet

3.0 Seriespillet

3.1 Arrangørens oppgaver

3.1.1    Arrangør plikter å gjennomføre kamparrangementet i overensstemmelse med reglement, administrative reguleringer, spilleregler og NVBFs arrangementshåndbok.

3.1.2    Arrangøren plikter å skaffe hall til oppsatt kamptid.

3.2 Poenggivning

3.2.1    Det benyttes FIVBs poenggivning i seriekamper, hvor

  1. seier 3-0 og 3-1 gir tre (3) tabellpoeng
  2. seier 3-2 gir to (2) tabellpoeng
  3. tap 2-3 gir ett (1) tabellpoeng
  4. tap 0-3 og 1-3 gir null (0) tabellpoeng

3.3 Varighet

3.3.1    Hvert lag er ansvarlig for at det blir satt av tilstrekkelig tid til hjemmekampene. Det skal beregnes 2 1/2 time, inkludert oppvarmingstid, for kamper i eliteserien og 1.divisjon.

Det skal beregnes 2 timer, inkludert oppvarmingstid, for kamper i lavere divisjoner.

3.3.2    Det skal settes av minimum 1/2 time til oppvarming før kamp i eliteserien og 1.divisjon.

3.3.3    Dersom det skal gå to volleyballkamper etter hverandre i samme hall, må terminfestet kampstart i ikke være tidligere enn minimum 2 1/2 timer etter kampstart for den første kampen.

3.4 Flytting av kamp og søknad om omberamming

3.4.1     Alle endringer av dato og/eller klokkeslett etter at den endelige terminlisten foreligger publisert på NVBFs nettsider, regnes som omberamming av kamp. Omberamming av kampen skal godkjennes av administrerende myndighet.

Klubben sender inn Søknad om flytting sammen med kvittering for betalt flyttegebyr til NVBF eller administrerende myndighet.

3.4.2     Søknader om omberamming som kommer inn inntil syv (7) dager før oppsatt kamptidspunkt, medfører flyttegebyr etter regulert sats. Søknad om flytting av kamptidspunkt som kommer inn senere enn syv (7) dager før opprinnelig oppsatt kamptidspunkt må behandles av ansvarlig myndighet før den godkjennes.

3.4.3     Endring av hall (uten å endre dato og klokkeslett) regnes ikke som omberamming hvis avstanden mellom hallene er mindre enn 30 minutters kjøring.

3.4.4     Det er arrangørs ansvar å informere alle berørte parter ved omberamming av kamp.

3.5 Force Majeure

3.5.1     Dersom en kamp ikke kan gjennomføres på oppsatt tidspunkt på grunn av forhold som kan klassifiseres som Force Majeure, skal arrangementet likevel søkes å gjennomføres med forsinkelse så langt det er mulig.

3.5.2     NVBF/Regionen vil i etterkant av hendelsen vurdere hvorvidt situasjonen er å betrakte som Force Majeure, og vil ut fra denne vurderingen sanksjonere den/de ansvarlige.

3.5.3    Dersom en kamp ikke kan gjennomføres, og NVBF i ettertid finner at årsaken er å regne som Force Majeure, skal det spilles ny kamp.

3.5.4     Som Force Majeure regnes bl.a. (ikke-uttømmende) arbeidskonflikter som rammer kommunikasjon, brann, ras, eller andre naturkatastrofer, ruteinnstilling eller forsinkelser på offentlig kommunikasjon og bilulykker.

3.5.5     Sykdom regnes som Force Majeure kun om den er av epidemisk art og samtidig at så mange spillere er syke at laget ikke kan stille med syv (7) spillere eksklusiv libero. Dette skal dokumenteres med individuelle legeerklæringer.

3.6 Skader og ikke-epidemisk sykdom

3.6.1    Dersom et lag blir forhindret fra å stille til kamp på grunn av skader og sykdom av ikke-epidemisk art, skal det dokumenteres med legeattester. Om dokumentasjonen er i orden taper laget kampen (0-3) men blir ikke idømt bot for å ha unnlatt å møte til kamp.

4.0 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp

4.0 Lagenes forpliktelser i forbindelse med kamp

4.1 Frammøtetid

4.1.1    Begge lag skal være i spillelokalet i god tid før det oppsatte tidspunktet for kampen/arrangement.

For eliteserien og 1.divisjon skal laget møte senest 60 minutter før det oppsatte tidspunktet for kampen

4.2 Antall spillere

4.2.1    Alle lag i eliteserien og 1.divisjon skal møte til kamp med minimum syv (7) spillere eksklusiv libero(er).

For lavere divisjoner se administrativ regulering.

4.2.2    Et lag kan maksimalt bestå av 14 spillere inklusiv libero(er) til en kamp. Med 13 eller 14 spillere skal to (2) av disse være liberoer.

4.3 Lisenslister

4.3.1    Lisensliste skal leveres sekretariatet før kampstart.

4.4 Draktsett

4.4.1    Alle lag skal ha godkjent draktsett ihht spilleregler. Brudd på dette sanksjoneres ihht administrativ regulering.

For lavere divisjoner se administrativ regulering.

4.4.2    I eliteserien skal alle lag ha to (2) draktsett i ulike farger.

Bortelaget skal ha med seg begge draktsett til kamp, da hjemmelaget har førstevalg av farge. Lagene får ikke spille i lik draktfarge.

5.0 Dommere

5.0 Dommere

5.1 Dommerlisens

5.1.1    Alle dommerne skal ha løst dommerlisens innen 1.september for gjeldende sesong. Dommerne som ikke har løst dommerlisens oppnevnes ikke til oppgaver inntil lisensen er betalt.

5.2 Frammøtetid

5.2.1    Førstedommer og andredommer skal være ankommet hallen 60 minutter før oppsatt kampstart.

For lavere divisjoner se administrativ regulering.

5.3 Manglende dommer

5.3.1     Dersom førstedommer uteblir, overtar oppsatt andredommer førstedommers oppgaver og en forsøker å finne ny andredommer. Den nye andredommeren kan ha lavere grad enn det som normalt kreves på dette nivået.

5.4 Antrekk

5.4.1     Første- og andredommer skal være iført korrekt dommerantrekk, slik det er fastsatt av DRK.

5.5 Honorar

5.5.1     Det arrangerende laget utbetaler honorar for første- og andredommer etter regulerte satser innen regulert frist.

Dommerhonoraret indeksreguleres annet hvert år.

5.6 Reise- og kostutgifter

5.6.1     Det arrangerende laget utbetaler reise- og kostutgifter etter billigste reisemåte for første- og andredommer.

5.7 Aldersbegrensning

5.7.1    Dommere i Eliteserien har mulighet til å dømme ut det kalenderåret de fyller 55 år.

DRK åpner opp for vurdering av dispensasjonssøknader.

5.8 Gjentatte uteblivelser

5.8.1    Ved gjentatte uteblivelser fra oppsatte kamper strykes dommeren fra de resterende kamper og gis en lavere dommergrad.

5.9 Dommere i seriespillet

Se Administrativ regulering for lavere divisjoner.

5.10 Dommere i turneringsspillet

Se Administrativ regulering for lavere divisjoner.

6.0 Trenere

6.0 Trenere
6.1 Trenerlisens

6.1.1     Alle trenere/lagledere skal ha gyldig trenerlisens og godkjent trenerkompetanse.

6.1.2    Krav til trenerkompetanse er:

  • Eliteserien: Trener 3
  • 1. divisjon: Trener 2
  • 2. divisjon: Trener 1
  • 3. divisjon og lavere: Ungdomstrener

6.1.3    For eliteserien og 1.divisjon: Trenere legges inn i DataVolley. Dersom et lag ikke har trener i DataVolley, så må en person eventuelt fremvise trenerlisens til dommerne før kampstart.

For lavere divisjoner skal trenerlisens fremvises til dommere/sekretariatet før kamp/turneringsstart.

6.1.4    En trener/lagleder må være medlem av klubb som tilhører NVBF, eller ha en kontraktsfestet avtale tilsvarende et medlemskap.

6.1.5    Å bruke en trener som ikke har gyldig trenerlisens medfører bot.

7.0 Økonomi

7.0 Økonomi

7.1 NVBFs sentrale reisekasse forbundsseriene

7.1.1     Merutgifter til ny kamp i forbundsseriene som skyldes Force Majeure dekkes av den sentrale kassen for uforutsette utgifter.

7.1.2     NVBFs sentrale reisekasse finansieres gjennom at alle lagene i forbundsseriene innbetaler en regulert sum sammen med startavgiften.

7.1.3     Søknad om dekking av merutgifter i forbindelse med ny kamp skal være NVBF i hende innen to uker etter at kampen er – eller skulle vært – spilt.

7.1.4     Dersom utgiftene blir større enn den totale kassen, avgjør NVBF hvordan overstigende utgifter skal fordeles. Tilsvarende bestemmer NVBF bruken av overflødige midler dersom utgiftene blir mindre enn den totale kassen.

7.2 Dommerutgifter forbundsseriene

7.2.1     Alle lag betaler inn en sum forskuddsvis for å utjevne lagenes dommerutgifter (se administrativ regulering punkt 1.3.4).

7.2.2     Klubbene utbetaler dommerutgiftene direkte til dommerne (se punkt 5.4).

7.2.3     Dommernes reise- og diettutgifter fordeles etter endt sesong likt på lagene i hver klasse. Fristen for innsending av regnskapet, med oversikt over dommernes reise- og diettutgifter, er angitt i administrativ regulering.

7.3 Utgiftsfordeling ved kvalifiseringsturnering til 1. divisjon

7.3.1    Det gjennomføres utgiftsfordeling for hver klasse i kvalifiseringsturneringen til 1. divisjon, hvor:

  1. arrangør forskutterer halleie og dommerutgifter, men dette inngår i fordelingen
  2. bortelagenes reiseutgifter inngår i fordelingen med inntil fjorten (14) spillere og trener iht. godkjent reisemåte bil, tog, fly, båt, buss.
  3. reiser et lag med bil, kan det føres opp utgifter for fire (4) biler i fordelingen.
  4. når det er nødvendig med overnatting er disse utgiftene med i fordelingen innenfor regulert makspris på kr. 400,- pr. døgn pr. person.
  5. utgifter til jurymedlem er med i fordelingen

7.3.2     Arrangør og tilreisende lag må dokumentere sine utgifter overfor NVBF/ansvarlig myndighet innen 14 dager etter kvalifiseringsturneringen.

7.3.3     Ansvarlig myndighet foretar fordelingen i samråd med NVBF.

7.3.4     Klubbene kan komme med skriftlig merknad til fordelingen innen 14 dager etter at fordelingen er utsendt.

7.4 Økonomi i den enkelte rankingturnering

7.4.1    Den enkelte rankingturnering er en selvstendig økonomisk enhet som administreres av det enkelte ansvarlig myndighet.

7.4.2    Ansvarlig myndighet tar inn en regulert turneringsavgift samt et beløp til dekning av dommerutgifter per lag per rankingturnering.

7.4.3    Turneringsavgiftene dekker utgifter til:

  1. halleie
  2. dommere
  3. oppnevnt(e) representant(er) til stevnejury
  4. godtgjørelse til teknisk arrangør

7.4.4    Arrangør betaler ut godtgjørelse til oppnevnte representanter til stevnejury i henhold til regulerte satser og mottar selv godtgjørelse i henhold til regulerte satser.

7.5 Europacup

7.5.1     Klubber som skal delta i Europacupen må innbetale et forskudd (depositum), fastsatt av NVBF, som sikkerhet for betalinger som CEV fakturerer NVBF for. Forskuddet betales sammen med registreringsdokumentene som skal til CEV ved påmelding.

7.5.2     NVBF betaler tilbake forskuddet såfremt den angjeldende klubben ikke har utestående betalinger som er ilagt av CEV i tilknytning til denne aktiviteten.

8.0 Overtredelser

8.0 Overtredelser
8.1 Generelt

8.1.1    Forseelser mot reglementet, administrativ reguleringene og spillereglene deles inn i tre kategorier; mindre forseelser, forseelser og grove forseelser.

8.1.2    Reglene for overtredelser og sanksjoner er også gjeldende for dommere.

8.2 Mindre forseelser

8.2.1     Som en mindre forseelse regnes brudd på enkelte deler av en regel/bestemmelse.

8.2.2     Som en mindre forseelse mot spillereglene regnes for eksempel å stille med drakter i ulike farger (unntatt Libero) eller med nummer i ulik farge, numre som ikke er av rett størrelse eller at numre mangler foran eller bak på drakten.

8.2.3     Ved en mindre forseelse mot reglementet eller spillereglene ilegges laget en bot i henhold til administrativ regulering.

8.2.4     Man bøtelegges kun for én mindre forseelse per kamp.

8.2.5     Dersom det samme laget begår en mindre forseelse i en senere kamp, dobles boten.

8.3 Forseelser

8.3.1    Som en forseelse regnes brudd på en hel regel/bestemmelse.

8.3.2    Som en forseelse mot reglementet regnes for eksempel å benytte en spiller som ikke er spilleberettiget.

8.3.3    Ved en forseelse mot reglementet eller spillereglene ilegges laget en bot i henhold til administrativ regulering.

8.3.4    Dersom forseelsen klart påvirker de spillemessige forhold, idømmes laget tap av kampen.

8.3.5    Dersom det samme laget begår en forseelse i en senere kamp, dobles boten.

8.4 Grove forseelser

8.4.1     Som en grov forseelse regnes brudd på en hel regel/bestemmelse som virker ødeleggende på NVBFs aktivitet og/eller anseelse.

8.4.2     Som en grov forseelse mot reglementet regnes for eksempel å ikke stille lag til kamp.

8.4.3     Som en grov forseelse mot spillereglene regnes for eksempel å benytte en hall som ikke tilfredsstiller NVBFs krav.

8.4.4     Ved en grov forseelse mot reglementet eller spillereglene ilegges en bot i henhold til administrativ regulering og idømmes tap av kampen.

8.4.5     Ved gjentatte grove forseelser nektes laget å spille flere kamper i serien. Påfølgende sesong må lag som er blitt nektet å spille flere kamper samme sesong, spille to divisjoner lavere i seriesystemet.

8.5 Straffepunkter 

8.5.1     Følgende reaksjoner under kamp gir straffepunkter;

  1. advarsel (rødt kort) – 1 straffepunkt
  2. utvisning (rødt og gult kort sammen) – 2 straffepunkter
  3. diskvalifikasjon (rødt og gult kort, ett i hver hånd) – 3 straffepunkter
  4. dersom det er tildelt rødt, og etterpå rødt og gult kort – 3 straffepunkter

8.5.2     Når en spiller/trener har akkumulert totalt tre (3) straffepunkter i serien og NM skal vedkommende stå over den påfølgende kampen i serien eller i NM.

8.5.3     Dersom en forseelse er begått etter kampslutt, vil straffepunktene dobles.

8.5.4     Dersom det ikke kan påvises hvilken spiller eller trener som har brutt regelverket, kan laget ilegges en bot.

8.5.5     Det er klubbens ansvar å holde orden på antall straffepunkter for sine spillere og trenere, og sørge for at spilleren/treneren står over umiddelbart etter at tre (3) straffepunkter er akkumulert.

8.6 Andre overtredelser

8.6.1     Om en spiller eller et lag bringer volleyballsporten i vanry, kan det reises sak for Sanksjonsutvalget.

8.7 Bøtenes størrelse

8.7.1    Bøtenes størrelse er angitt i administrativ regulering.

8.8 Purregebyr

8.8.1    Dersom en klubb unnlater å betale kontingent, bot/bøter og/eller andre pålagte avgifter innen gitte frister, skal det ilegges et purregebyr etter regulert sats.

9.0 Sanksjoner

9.0 Sanksjoner

9.1.1     I henhold til gjeldende reglement kan NVBF ilegge spillere, lag, lagledere, trenere, ledere og klubber en eller flere sanksjoner. Dette gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene eller seriereglement.

9.1.2     Brudd på barneidrettsbestemmelsene medfører sanksjoner, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.

 

10.0 Markedsrettigheter

10.0 Markedsrettigheter

Markedsrettigheter og frigivelse av krav om NVBFs sine rettigheter er regulert i den administrative reguleringen.

 

11.0 Resultater og Premiering

11.0 Resultater og premiering
11.1 Tabell og rekkefølge

11.1.1   Tabellen skal for hvert lag inneholde: antall spilte kamper, antall vunne kamper, antall tapte kamper, antall vunne sett, antall tapte sett, antall vunne spillepoeng, antall tapte spillepoeng og tabellpoeng.

11.1.2   Rekkefølgen i tabellen bestemmes ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. antall tabellpoeng
  2. antall vunne kamper
  3. differansen mellom vunne og tapte sett
  4. differansen mellom vunne og tapte spillepoeng
  5. antall vunne sett
  6. antall vunne spillepoeng

11.2 Tittel

11.2.1   Vinneren av sluttspillet i Eliteserien blir seriemester.

            Vinneren av 1.divisjon blir seriemester.

11.3 Premiering

11.3.1   De tre beste lagene etter endt serie mottar pokal. Spillerne og trener/lagleder på de tre beste lagene mottar medaljer.

11.3.2   Se administrativ regulering for kriterier for å få medalje.

11.4 Representasjon i Europacupene

11.4.1   Deltagelse i Europacupene avgjøres av CEV sitt regelverk.

11.5 Deltagelse i NEVZA Club Championship

11.5.1   Det kan delta fire (4) norske lag i hver klasse i NEVZA Club Championship

11.5.2   Deltagelse i NEVZA Club Championship skjer etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. norsk seriemester i eliteserien
  2. Norgesmester
  3. plassering i eliteserien
12.0 Antidoping

12.0 Antidpoing
12.1 Informasjon

12.1.1  Alle klubber og spillere forplikter å sette seg inn i og overholde NIF og Antidoping Norges reglement.

12.1.2  Alle spillere, trenere og klubber i eliteserien og 1.divisjon plikter å gjennomføre FIVBs «Play Clean», http://playclean.fivb.com/

12.1.3  Alle klubber i lavere divisjoner oppfordres til å gjennomføre FIVBs «Play Clean», http://playclean.fivb.com/

12.2 Brudd på antidopingbestemmelsene

12.2.1  NVBF følger FIVBs regelverk vedrørende brudd på antidopingbestemmelser.

12.3 Sanksjoner

12.3.1   NVBF kan behandle sanksjoner mot klubb som følge av at den i samme kamp har benyttet to eller flere spillere som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov.

12.3.2   Dopingsaker mot enkeltpersoner behandles etter NIFs lov kapittel 12.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge

Start typing and press Enter to search