Reglement NM Sandvolleyball for Junior

Om reglement NM Sandvolleyball for junior

Her finner du reglementet for NM Sandvolleyball for junior versjon 01.05.2019.

Innholdsfortegnelse:

1.     Alminnelige bestemmelser
1.1.   Generelt
1.2   Opptreden
1.3   Representasjon

2.    NM deltakelse
2.1   Alder
2.2   Startberettigelse
2.3   Påmelding
2.4   Wild Card

3.    Kampavvikling i NM
3.1    Spillebanene
3.2   Baller
3.3    Spilledrakter
3.4    Størrelse på – og organisering av klasser
3.5    Seeding og puljeoppsett
3.6    Prinsipper for kampoppsett
3.7    Tidsplan
3.8   Protester/stevnejury
3.9    Sanksjoner
3.10  Dommer- og sekretæroppgaver
3.11  Premiering
3.12  Resultatserivice/oppdaterte kampprogram
3.13  Spilleregler
3.13  Retningslinjer for coaching

4.    Informasjon
4.1   Generelt
4.2   Rapportering

5.    Gyldighet

1. Alminnelige bestemmelser

1 Alminnelige bestemmelser
1.1. Generelt
For å bedre sandvolleyballtilbudet til ungdom oppfordres NVBFs medlemsklubber til å arrangere turneringer for ungdom. Aldersklassene følger NVBFs aldersbestemmelser, og det kan avholdes turneringer med klasser for kvinner og menn i den enkelte aldersklasse.
Norgesmesterskapet (NM) i sandvolleyball for ungdom i flere aldersklasser arrangeres hvert år for både jenter og gutter etter NVBFs bestemmelser.
For mesterskapet gjelder NVBFs lover, bestemmelser og reglement, med de unntak som er nevnt i dette reglement.
NVBF har det overordnede arrangementsansvaret, og er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres i tråd med gjeldende reglement.
Det seirende lag i hver klasse får tittelen “Norgesmester i sandvolleyball for ungdom”.

Mål med arrangementet:
• NM i sandvolleyball for ungdom skal bidra til økt deltagelse i turneringer spesielt og til økt interesse og oppmerksomhet for sandvolleyball generelt.
• Å gjennomføre NM som et arrangement der utøvere, trenere, foreldre, publikum, samarbeidspartnere og media sitter igjen med et inntrykk av kvalitet og profesjonalitet og ikke minst et ønske om økt engasjement i sandvolleyball.
• NM skal ha fyldig mediedekning lokalt.

1.2. Opptreden
Fra ankomst til mesterskapets/turneringens avslutning er de deltagende lag arrangørens gjester.
Det serveres ikke alkohol ved Norges Volleyballforbunds arrangementer. Dersom en spiller eller leder viser seg beruset, blir laget til vedkommende utvist fra resten av turneringen. Se pkt 3.10.
Lagleder har plikt til å informere spillerne om turneringens reglement. Alle spillere skal kjenne reglementet og overholde dette. Alle deltagere plikter også å kjenne idrettsanleggets og evt. overnattingsstedets reglement og overholde disse.

1.3. Representasjon
NVBF oppnevner Teknisk Delegert (TD). NVBF, sammen med, v/Dommer- og regelkomiteen oppnevner Dommerdelegert (DD). TD og DD kan være samme person.
NVBF oppnevner forbundets offisielle representant.

2. NM deltakelse

2. NM deltakelse
2.1. Alder
NVBFs offisielle aldersklasser for sandvolleyball er som følger for 2019:
• U15: født 01.01.05 eller senere. Minstealderen: f. i 2006.
Følgende årskull kan delta: 05, 06
• U17: født 01.01.03 eller senere. Minstealder: f. i 2006.
Følgende årskull kan delta: 03, 04, 05, 06
• U19: født 01.01.01 eller senere. Minstealder: f. i 2006.
Følgende årskull kan delta: 01, 02, 03, 04, 05, 06
• U21: født 01.01.99 eller senere. Minstealder: f. i 2006.
Følgende årskull kan delta: 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06

Minstealder for å kunne bli tatt ut til internasjonal aktivitet og representere Norge følger NIFs barneidrettsbestemmelser.
Det gis ingen generell dispensasjon fra alderskravene (gjelder både nasjonal og internasjonal aktivitet).

Når det gjelder nasjonal aktivitet kan dispensasjon gis til spillere som går på skolen i et klassetrinn yngre enn fødselsåret tilsier, selv om klubben har tilbud i riktig aldersklasse. Dersom dispensasjonen gis vil spilleren da ha «permanent» status/dispensasjon i klassen under.

2.2. Startberettigelse
Mesterskapet er åpent for alle norske statsborgere.
Utenlandske statsborgere kan delta i NM dersom de oppfyller følgende kriterier:
(1) Vedkommende må ha medlemskap i en norsk klubb.
(2) Vedkommende må være boende i Norge og ha bodd i Norge minimum 1 år. Vedkommende skal selv sende inn bekreftelse på opphold til NVBF
(konkurranse@volleyball.no).
(3) Det forutsettes for deltagelse i NM i sandvolleyball at vedkommende ikke deltar i noe annet lands nasjonale mesterskap i sandvolleyball samme år. Vedkommende må sende inn en bekreftelse til NVBF om ingen deltagelse i et annet lands nasjonale mesterskap.
(4) Partneren må være norsk statsborger.

NM avvikles med lag bestående av to individuelle utøvere. At klassen er for individuelle utøvere betyr at et lag kan være sammensatt av spillere fra forskjellige klubber.
Begge spillerne må fylle alderskravene.

Det spilles i klasser etter alder (iht. punkt 2.1. Alder) med en klasse for jenter og en klasse for gutter i hver aldersklasse.
I klassen U15 gutter kan man delta med lag bestående av en jente og en gutt.
En spiller kan kun delta i èn aldersklasser per NM helg forutsatt at vedkommende oppfyller aldersbestemmelsene.

Det forutsetter minimum 6 lag i hver klasse for at klassen skal ha NM-status. Med færre deltakende lag kåres det ikke noen Norgesmester i klassen.

Kriterier for deltakelse i NM:
• vedkommende spiller må være medlem av en klubb tilsluttet NVBF
• vedkommende spiller må ha betalt lisensen før konkurransen starter
• vedkommende spiller må ha betalt påmeldingsavgift før konkurransen starter
• en spiller kan delta i NM dersom NVBFs krav til alder iht. pkt. 2.1. i reglementet oppfylles

Spillere/lag kan nektes (videre) deltakelse i NM dersom
• en spiller unnlater å betale NVBFs lisens
• ikke har betalt påmeldingsavgiften
• har utestående forpliktelser til NVBF
For informasjon om lisens se www.volleyball.no/lisens/.

2.3. Påmelding
Invitasjon bekjentgjøres via arrangørens hjemmeside og på www.volleyball.no. (kommer snart)
Alle lag skal melde seg på i henhold til informasjon gitt av NVBF på arrangementes hjemmeside. (kommer snart)

Spillere uten gyldig lisens for sandvolleyballsesongen 2019 vil få anmerkning ved navnet sitt ved påmelding. Dersom ikke lisens blir betalt og dokumentasjon framlagt før turneringen, vil laget bli nektet start.

For hvert påmeldt lag betales en påmeldingsavgift som fastsettes av arrangør i samråd med NVBF. Påmeldingen kan ikke godkjennes før påmeldingsavgiften er mottatt. Påmeldingsavgiften betales ikke tilbake dersom laget trekker seg etter at påmeldingsfristen er utløpt.
Påmeldingsavgiften for NM i sandvolleyball for ungdom 2019 er kr. 700,- pr lag. Påmeldingsfrist er 19. juli 2019 kl. 23:59 for NM U15, U17, U19 og U21.

Etter at påmeldingsfristen er utløpt, utarbeider NM-arrangør (NMA), i samarbeid med Norges Volleyballforbund, en startliste sammen med en ev. liste over lag som skal spille kvalifisering (se pkt. 3.4).
Dersom det er ledige plasser i en/noen klasse(r), kan NMA ta imot etteranmeldte lag. NMA følger bestemmelsene i dette reglements punkt 3.4. om en klasses størrelse og for øvrig i samråd med NVBF foretar supplering av en klasse. Etteranmeldte lag må betale et ekstragebyr på kr. 200,- pr lag i tillegg til påmeldingsavgiften.

2.4. Wild Card
NVBF kan tildele inntil fire Wild Card i hver klasse. Lag som ønsker Wild Card må sende skriftlig begrunnet søknad til konkurranse@volleyball.no innen 15. juli 2019 for samtlige klasser.
Lag som søker Wild Card må også melde seg på til NM gjennom påmeldingslink på vanlig måte.

3. Kampavvikling i NM

3. Kampavvikling i NM
3.1. Spillebanene
Banen er 8 x 16 meter, med minst 1,5 meter frisone rundt hver bane og 3 meter frisone fra baklinjene. Banens ytterlinjer markeres med et bånd på bakken av en farge som tydelig skiller seg fra sanden.

For klassen U15 er banen 6 X 12 meter, med minst 1,5 meter frisone rundt hver bane og 1,5 meter frisone fra baklinjene.
Det skal benyttes godt synlige poengtavler på alle baner.

Det benyttes kampskjema for sandvolleyball. Hver bane skal ha skrivunderlag, penn, fløyte og matchball. Dersom mulig skal det benyttes nummermarkør for server.
Nettet bør være 8,5 m, helst med horisontale bånd både øverst og nederst. Antenner benyttes i alle kamper.
Netthøyden er
• U15: 224 cm for gutter og 212 cm for jenter
• U17: 235 cm for menn og 218 cm for kvinner
• U19 og U21: 243 cm for menn og 224 cm for kvinner.
Stolpene som nettet er festet til skal være avrundet og glatte. Konstruksjoner som kan innebære fare eller hindring skal ikke nyttes.

3.2. Baller

NVBF bestemmer hvilken balltype som skal benyttes, og i 2019 brukes Mikasa VLS 300.
Arrangør stiller med matchballer. Spillerne/lagene er ansvarlig for å ha med seg egne oppvarmingsballer.

3.3. Spilledrakter
Arrangør sørger for spilletrøyer til lag fra og med semifinalene. Det er kun NVBF og arrangør som har rettighet til reklame på spilletrøyene.
I NM frem til semifinalen stiller lagene med egne overdeler, som må være like og nummerert med ”1” og ”2”. Et lag må ha like shorts/tights. Dersom dette ikke blir fulgt idømmes laget en bot på kr. 200,-.

Det er spillerne som har rettighet til reklame på spillebuksene. Reklamefeltet skal være iht. FIVBs regler på dette punkt. For ytterligere informasjon, se ”FIVBs Handbook 2019” (annex 1 – side 210) på www.fivb.org

Lagene skal ha på seg spilletrøye under oppvarming og når de spiller kamper (det tillates ikke å spille med bar overkropp).

3.4. Størrelse på – og organisering av klasser
I NM i sandvolleyball for ungdom konkurreres det i alt i fire klasser. Hovedregelen er at hver klasse er åpen for 32 lag.
Dersom forholdene er til stede kan arrangør avtale med NVBF om følgende antall lag:
• U15 og U17: inntil 64 lag pr. klasse i hovedrunden.
• U19 og U21: inntil 48 lag pr. klasse i hovedrunden.
Ved høyere påmelding enn det som er minstekravet i hovedrunden, plikter arrangør å tilrettelegge for kvalifisering.

Plassering av lag i hovedrunde gjøres ut fra følgende kriterier:
• De 28 høyeste rankede og påmeldte lagene i hver klasse 11 dager før starten av mesterskapet, er direkte kvalifisert til NM. Dersom det ikke tildeles Wild Card, fylles klassen ut fra videre ranking.
• Lag 1-8 seedes. Seed 1, 2, 5 og 6 plasseres inn fra nasjonal ranking og seed 3, 4, 7 og 8 kan plasseres av NVBF
• Lag 9-utover plasseres inn fra nasjonal ranking
• 4 Wild Card lag; 2 fra NVBF og 2 fra arrangør (se pkt. 2.4 for søknadsfrist)

Etter at plassering av de påmeldte lagene til alle klasser er foretatt, og det fortsatt er ledige plasser kan arrangør, i samråd med NVBF, åpne for etteranmelding i de aktuelle klasser.

3.5. Seeding og puljeoppsett

Etter at påmeldingsfristen har utløpt utarbeides seeding av lagene. Denne seedingen er basert på punktet ovenfor.

Den nasjonale rankingen baseres på alle poeng lag/spiller har oppnådd i klassene de er spilleberettiget for ved utgått påmeldingsfrist.
Lagene plasseres i puljene som følger serpentinersystemet.
NMA i samarbeid med NVBF foretar seeding.

3.6 Prinsipper for kampoppsett
Seeding og puljeoppsett gjennomføres i henhold til pkt. 3.5. Malen for kampoppsettet offentliggjøres på www.volleyball.no senest 14 dager før mesterskapet begynner.
Best av 3-sett benyttes i alle kamper.

Lokal arrangør setter opp kampene, publiserer kampoppsett og er ansvarlig for at spillerne får informasjon om kampoppsettet, herunder også dommeroppgaver og tidsplan for gjennomføring av turneringen. Dersom det er nødvendig spilles kampene kontinuerlig, dvs. at neste kamp settes i gang 10 minutter etter endt kamp. Offisiell oppvarming er 5 min. dersom det ikke finnes oppvarmingsbane og 3 min. dersom det finnes oppvarmingsbane.

Kampoppsettet skal sikre at hvert lag spiller minimum 6 kamper og at det spilles både øvre og nedre sluttspill med plasseringskamper.

3.7. Tidsplan
NM i sandvolleyball for ungdom 2019 arrangeres innenfor følgende foreløpige tidsramme:
NM U15 og U19: 30.juli – 1.august
NM U17 og U21: 2 – 4.august

Endelig tidsplan offentliggjøres på www.volleyball.no og arrangørens hjemmeside.
Lokal arrangør kan i samråd med NVBF foreta nødvendig endringer av prinsippene for kampoppsettet.

3.8. Protester/stevnejury
NVBF er ansvarlig for oppnevning av stevnejuryen, som skal bestå av én representant fra arrangør, TD/Dommerdelegert og NVBFs representant.
Den oppnevnte juryen skal:
• behandle protester angående turneringstekniske spørsmål og spillereglene.
• ilegge sanksjoner ihht sanksjonsskala i pkt. 3.9.
• fastsette evt. endringer i kampoppsettet.

Protester og behandling av protester vil følge de retningslinjene som er satt opp av FIVBs ”Protest Protocol”. Dette finnes på side 31-35 i FIVBs Refereeing Guidelines and Instructions.

Der det står i dokumentet ”Referee Delegate” er dette dommerdelegert og der det står ”Technical Delegate” er dette teknisk delegert.

I forhold til nivå 2 protester understrekes det at kun skriftlige protester kan behandles, og den må, for å være gyldig, leveres sekretariatet omgående og senest innen 15 minutter etter kampslutt, samt ledsaget av protestgebyr kr. 200,-.
Juryens avgjørelse skal tas på stedet, umiddelbart etter at saken er fremmet.
Avgjørelser i stevnejuryen er endelige og kan ikke ankes.
Dersom en nivå 2 protest tas til følge, tilbakebetales protestgebyret.

Et lag som ikke møter opp til kamp blir ved første gangs forseelse idømt tap av kamp med 0-2 (0-21,0-21), ved andregangs forseelse blir laget diskvalifisert. Det gjelder såfremt laget ikke blir forhindret fra å stille til kamp pga. forhold de selv ikke er herre over, såkalt “force majeure”.

Dersom et lag i løpet av kampen blir forhindret å spille videre pga. skade, beholder laget sine poeng, mens motstanderlaget blir tilført de nødvendige poengene for å vinne kampen.
Stevnejuryen har fullmakt til å vurdere endring av kampoppsett dersom det av værmessige forhold er umulig å gjennomføre kampene ut i fra opprinnelig oppsett.

3.9. Sanksjoner
Sanksjonene (som alle er å regne som bøter) ilegges av stevnejuryen som ledes av TD. Denne avgjørelsen er endelig og kan ikke overprøves/appelleres. Sanksjonen ilegges laget og gjelder som sådan for begge spillere.

Dersom ikke de enkelte sanksjoner gjøres opp (betales til NVBF pr bank eller vipps) i forbindelse med turneringen eller innen 5 virkedager etter endt turnering, vil følgende sanksjoner gjelde:

Dersom spillere (laget) ilegges mer enn kr 300,- i sanksjoner i forbindelse med NM skjer følgende:
• laget taper 30 % av totale rankingpoeng pr turneringsslutt.
• spillerne utestenges fra rankingturneringer i regi av NVBF og andre turneringer som arrangeres av NVBF i inntil 12 måneder, eller inntil sanksjonen er gjort opp.

Mindre sanksjoner (totalt kr 300,- eller mindre)
• laget taper 15 % av total rankingpoeng pr turneringsslutt.

Stevnejuryen under ledelse av TD gir en innstilling til NVBF’s administrasjon som tar den endelige avgjørelsen. Dette gjøres i et separat møte etter siste kamp er spilt. I denne innstillingen skal stevnejuryen gi forslag om antall turneringer som de gjeldende spillere skal utestenges fra.

Stevnejuryen skal også kommentere om det anbefales utestengelse fra internasjonal representasjon.

Sanksjonsskala:
Spillere som ikke stiller i like shorts: kr. 200,-
Protester som ikke initieres: kr.  500,-

Andre sanksjoner:
Det er en forutsetning at dommerne i det følgende er sitt ansvar bevisst og reagerer på riktig måte, ved rødt kort eller at det noteres på kampskjema dersom dette skjer etter kampslutt. Når det gjelder verbale angrep skal dette straffes med rødt kort eller utvisning og ikke-verbal med rødt kort, utvisning eller diskvalifikasjon (noteres på kampskjema dersom det skjer etter kampslutt).

Dersom TD eller DD observerer situasjoner som ikke blir fulgt opp i henhold til regler og reglement av dommerne, kan TD ilegge sanksjoner.

1. Brudd på alkoholforbudet
a. Diskvalifikasjon og bot på kr 500,-

2. Sparke/slå ballen med overlegg ut av arenaen, misbruke eller ødelegge utstyr rundt spillerbenken (stoler, parasoller, kasting av flasker), eller rive i stykker spillertrøyen.
a. 1. gang kr. 100,-
b. 2. gang kr. 300,-
c. 3. gang kr. 500,-

3. Slå i dommerstolen eller med overlegg; rive opp linjer med anker.
a. 1. gang kr. 100,-
b. 2. gang kr. 300,-
c. 3. gang kr. 500,-

4. Verbale angrep (høylytte mishagsytringer) mot noen av funksjonærene (dommere, linjedommere, sekretær), TD eller andre representanter fra NVBF.
a. 1. gang kr. 100,-
b. 2. gang kr. 300,-
c. 3. gang kr. 500,-

5. Non verbale angrep på banen så som å kaste gjenstander (vannflasker og lignende) på dommerstolen, med overlegg sparke sand på funksjonærer eller fornærmende tegn.
a. 1. gang kr. 100,-
b. 2. gang kr. 300,-
c. 3. gang kr. 500,-

6. Ikke delta på den offisielle premieutdelingen:
a. kr. 200,-

3.10. Dommer- og sekretærfunksjon
NVBF v/DRK er ansvarlig for dommeroppnevningen. Arrangør i samarbeid med dommerdelegert er ansvarlig for dommeroppsettet, og at dette gjøres kjent for deltakende lag.

Alle kampene i NM gjennomføres med 1. dommer og 2. dommer, samt sekretær. Deltagende lag dømmer hverandre frem til semifinalen i hovedrunden.
Minimum semifinaler, bronsefinaler og finaler i hovedrunden gjennomføres med linjedommere. Arrangør er ansvarlig for å skaffe sekretær og linjedommere.
NVBF v/DRK oppnevner dommere fra og med semifinale i hovedrunden.

3.11. Premiering
Norgesmestrene mottar hver sin pokal. Spillerne på de tre beste lagene mottar medaljer.
De tre beste lagene i hver klasse skal delta på den offisielle premieutdelingen. NVBF kan bøtelegge spillere/lag som ikke stiller opp til den offisielle premieutdelingen.

3.12. Resultatservice/oppdaterte kampprogram
Arrangøren skal kontinuerlig føre oversikt over kampresultater og oppdatere kampoppsettet. Denne resultatservice skal være godt synlig på sentrale plasser på arrangementsstedet. Resultater føres i gjeldende kampadministrerings-program og publiseres fortløpende til web.

Etter at dagens kamper er ferdigspilte, utarbeides en bulletin med resultatoversikt som kopieres opp og gjøres tilgjengelig for lagene og media/pressen/lokalradio/NTB. Alle resultater samt resultatliste skal overføres til web – via kampadministrerings-program fortløpende.
Neste dags kampoppsett skal være tilgjengelig for lagene kvelden før.

3.13. Spilleregler
FIVBs internasjonale spilleregler, Guidelines and Protocol benyttes i NM i sandvolleyball for ungdom. Disse er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.fivb.org

3.14. Retningslinjer for coaching
Treneren skal være tilstede før kampstart og registreres ved sekretariatet. Det er ikke tillatt at treneren ankommer kampen etter kampstart og fungerer som trener under kampen.

Treneren skal være tilstede under hele kampen. Dersom treneren forlater kampen kan vedkommende ikke komme tilbake og gjenoppta funksjonen. Det er heller ikke lov med en erstatter som kan komme til banen og overta rollen som trener.

Plassering:
Trener skal sitte på en stol ved spillerbenken.
Trener kan kun kommunisere med spillerne under time-out og mellom ballvekslingene.
Trener bytter side sammen med laget.
Trener kan varme opp med laget på banen inntil 2 minutter før kampstart.

Kommunikasjon:
Trener skal korrigere egne spillere dersom de opptrer ureglementert ift dommeren.
Treneren skal ikke kommunisere med dommeren under kampen.
Trener kan kommunisere med egne spillere mellom ballvekslingene. Dette skal ikke forsinke spillet eller forstyrre motstanderlaget. Trener kan ikke benytte mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmidler under kampen. Hun/han kan heller ikke kommunisere på andre måter med utenforstående personer (publikum, foreldre, andre trenere, etc.)

Sanksjoner:
Dersom treneren opptrer ureglementert, sanksjoneres laget etter samme retningslinjer som ved forseelser begått av spillerne.

Ved grove overtredelser utvises treneren og spillerne må fortsette uten trener.

4. Informasjon

4. Informasjon
4.1. Generelt
NM-arrangøren har ansvar for:
• å distribuere all nødvendig informasjon knyttet til NM til de deltakende lagene innen 6 uker før mesterskapet. Dette skal skje via arrangørens hjemmesider.
• å holde orden på gyldige påmeldinger. Alle påmeldte lag publiseres via påmeldingssiden i TA innen 10 dager før mesterskapet.
• å formidle forhåndsinformasjon om foreløpig kampprogram og seeding som publiseres på arrangørens hjemmesider innen 10 dager før mesterskapet.
• at hjemmesidene er oppdatert over påmeldte lag og gjeldende kampprogram.

Deltakende lag har ansvar for:
• å holde seg orientert om at deres påmelding er registrert via TA samt at de befinner seg på deltakerlista.
• å gjøre seg kjent med siste utgave av kampprogrammet og øvrig informasjon gitt av arrangør.

4.2. Rapportering
Arrangøren plikter å publisere resultater til web fortløpende via TA gjennom hele turneringen. Resultatliste blir generert automatisk og legges ut samtidig med resultatene.

Arrangør skal så snart som mulig etter turneringsslutt sende e-post til NTB (sporten@ntb.no) og ANB (sporten@anb.no) med link til den siden hvor alle resultater samt resultatliste er lagt ut.

5. Gyldighet

5.0 Gyldighet
Dette reglementet er revidert og bekjentgjort på NVBFs nettsider og er gyldig til nye bestemmelser er vedtatt.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search