Sanksjonsreglementet NVBF

Om Sanksjonsreglementet NVBF

Her finner du Sanksjonsreglementet i NVBF vedtatt av NVBF 28.09.2015.

Innholdsfortegnelse:

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
§ 1-1  Virkeområde
§ 1-2 Ansvarssubjekter

Kapittel 2 – Vilkår for at sanksjoner kan ilegges
§ 2-1  Objektive vilkår
§ 2-2 Forsøk. Medvirkning
§ 2-3 Skyldkrav. Villfarelse
§ 2-4  Beviskrav

Kapittel 3 – Sanksjoner som kan ilegges
§ 3-1 Sanksjoner som kan ilegges
§ 3-2 Valget av sanksjon

Kapittel 4 – Personelle bestemmelser
§ 4-1  Avgjørelsesmyndighet
§ 4-2 Innberetning. Frist
§ 4-3 Behandling av innberettet saker
§ 4-4 Rett til påtale

Kapittel 5 – Saksbehandling
§ 5-1 Utrednings- og informasjonsplikt
§ 5-2 Bevisførsel og bevisdømmelse
§ 5-3 Bevismessig grunnlag for avgjørelsen
§ 5-4 Melding om avgjørelsen
§ 5-5 Ikrafttreden
§ 5-6 Suspensjon

Kapittel 6 – Anke
§ 6-1 Gjenstand for anke
§ 6-2 Ankeinstans
§ 6-3 Ankeberettiget
§ 6-4 Ankefrister m.v.
§ 6-5 Formkrav. Gebyr
§ 6-6 Feilvedanken
§ 6-7 Behandlingavanken
§ 6-8 Begrunnelse
§ 6-9 Tilbakebetalingavgebyr

Kapittel 8 – Endringer

Kapittel 9 – Gyldighet

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser
§ 1-1 Virkeområde
(1) Dette reglementet gjelder sanksjoner ved saker som ikke er omtalt i spillereglene, seriereglementet eller brudd på barneidrettsbestemmelsene.

(2) Reglementet gjelder ikke ved behandling av protester i anledning avvikling av kamper, jfr. Seriereglementet

(3) Reglementet er gitt i medhold av NIFs lov § 11-2.

(4) Alle straffesaker behandles av NIFs domsutvalg og appellutvalg, ref. NIFs lov

§ 1-2 Ansvarssubjekter
(1) Sanksjonsreglement gjelder for følgende;
a. Ethvert klubbmedlem og klubb tilknyttet NVBF
b. Enhver utøver som deltar på lag som representerer NVBF (representasjonslag). Som vilkår for deltagelse på representasjonslag skal utøver undertegne avtale som overholdes av sanksjonsbestemmelsene.
c. Ethvert medlem som oppholder seg og trener/konkurrerer i utlandet.
d. Enhver som deltar på aktiviteter eller arrangementer som arrangeres av et organisasjonsledd i NVBF. Dette gjelder uavhengig av om arrangementet har karakter av trening eller konkurranse.
e. Regionene i NVBF

(2) Dersom deltager i støtteapparat (trener, lagleder, medisinsk personell) ikke er medlem av idrettslag tilknyttet NVBF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale med slike personer som sikrer at vedkommende vil akseptere bestemmelsene i dette reglement som gjeldende for seg.

(3) En klubb kan ilegges sanksjoner for overtredelser begått av publikum i tilknytning til kamp klubben deltar i.

Kapittel 2 - Vilkår for at sanksjoner kan ilegges

Kapittel 2 – Vilkår for at sanksjoner kan ilegges
§ 2-1 Objektive vilkår
(1) NVBF kan tildele dem som omfattes av § 1-2 alminnelige sanksjoner for brudd på NVBFs regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel.

(2) NVBFs medlemsklubber og deres medlemmer plikter å rette seg etter de lover, reglementer og bestemmelser som gjelder for forbundet, samt vedtak som er fattet med hjemmel i disse. Overtredelser av reglementer, bestemmelser og barneidrettsbestemmelsene, eller vedtak fattet med hjemmel i disse, kan medføre sanksjoner etter dette reglement.

(3) Sanksjoner etter disse bestemmelsene kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:
a. Upassende opptreden mot spillere, dommere, funksjonærer eller publikum, samt annen opptreden i anledning kamp eller trening som klart er egnet til å skade volleyballens anseelse.
b. Rettsstridig vold utøvet i tilknytning til kamp.
c. Usanne eller villedende forklaringer eller opplysninger.
d. Bruk av dopingmidler, bruk av alkohol eller andre rusmidler på bane/anlegg eller i garderobe for lag eller dommere i tilknytning til  kamp, samt servering av alkohol på arrangement der person under 18 år deltar.
e. Arrangement av eller deltakelse i kamp mot eller organisert trening med diskvalifisert eller ekskludert klubb eller klubbmedlem.
f. Rasistiske ytringer av ethvert slag i tilknytning til kamp, og unnlatelser av umiddelbart å vise bort fra arrangement person(er)som bærer klesplagg eller viser flagg, banner eller annet med tekst eller symbol som uttrykker vanære overfor persons eller en gruppe personers hudfarge, nasjonalitet, etniske bakgrunn, seksuelle legning eller religion.
g. Brudd på bestemmelser om barneidrett

(4) Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelser om barneidrett skal saken anmeldes NIFs domsutvalg.

§ 2-2 Forsøk. Medvirkning.
(1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere.
(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.

§ 2-3 Skyldkrav. Villfarelse.
(1) For at sanksjoner skal kunne ilegges, må det foreligge forsett eller uaktsomhet.

(2) For at sanksjoner skal kunne ilegges en klubb eller region, må en som har handlet på vegne av klubben eller regionen ha utvist slik skyld som nevnt i punkt 1 ovenfor. Det stilles likevel ingen krav til skyld hos klubb der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum.

(3) Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, fritar ikke for sanksjon.

§ 2-4 Beviskrav
Enhver rimelig tvil skal komme den personen, den klubben eller den regionen det er tale om å ilegge sanksjoner, til gode.

Kapittel 3 - Sanksjoner som kan ilegges

Kapittel 3 – Sanksjoner som kan ilegges
§ 3-1 Sanksjoner som kan anvendes er:
a) Irettesetting.
b) Bøter med inntil kr. 25 000,- for klubb og inntil kr. 5 000,- for enkeltpersoner.
c) Karantene for spiller fra en eller flere nærmere bestemte kamper, dog maksimum i tre måneder.
d) Frata utøvere retten til å delta i konkurranser.
e) Utelukkelse av lag for inntil 3 måneder.
f) Tap av inntil fire poeng.
g) Nedflytting av lag til lavere divisjon kommende sesong.
h) Tap av kamp.

§ 3-2 Valget av sanksjon
(1) Sanksjonsutvalget eller den angjeldende region skal fastsette en sanksjon den finner rimelig sett hen bl.a. til forholdets alvor og graden av skyld.
(2) Flere sanksjoner kan anvendes samtidig.
(3) I tilfeller av gjentakelse bør sanksjonen skjerpes, eller anmeldes til NIFs domsutvalg vedrørende brudd på bestemmelser om barneidrett.
(4) Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, tilsier ikke at sanksjoner lempes.

Kapittel 4 - Personelle bestemmelser

Kapittel 4 – Personelle bestemmelser
§ 4-1 Avgjørelsesmyndighet
(1) Saker etter dette reglement avgjøres enten av Regionstyret eller Sanksjonsutvalget.
a. Saken avgjøres av Sanksjonsutvalget der denne gjelder: Eliteserien og 1 divisjon
b. Alle NM kamper (inkludert aldersbestemte) med unntak av innledenderunder.

(2) I andre tilfeller enn dem nevnt i punkt 1 ovenfor treffes avgjørelse av region.

§ 4-2 Innberetning. Frist.
(1) Enhver som berøres i ikke ubetydelig grad, kan berette inn forholdet.

(2) Innberetningen må inngis innen tre dager etter at den berørte ble eller burde ha blitt kjent med forholdet. Innberetningen sendes med e-post eller telefaks, samt per post, til Norges Volleyballforbund ved administrasjonen i saker etter § 4-1(1) og til region i saker etter § 4-1(2).

§ 4-3 Behandling av innberettet saker
(1) Administrasjonen eller regionen kan henlegge en innmeldt sak i følgende tilfeller:
a. der det er åpenbart at det ikke foreligger noe sanksjonerbart forhold,
b. der det påståtte sanksjonerbare forhold er av helt uvesentlig karakter,
og/eller,
c. når det er åpenbart at fristen for innberetning er overskredet.

(2) Dersom innberetningen ikke henlegges skal
a. Administrasjonen, i saker som nevnt i § 4-1(1), forberede saken og fremme den for Sanksjonsutvalget til behandling
b. Region, i saker som nevnt i § 4-1(2), ta saken til behandling.

§ 4-4 Rett til påtale
(1) Når administrasjonen eller regionen finner grunn til det, kan det selv ta en sak opp til behandling. Administrasjonen kan pålegge region å ta opp en sak.

(2) Mener administrasjonen eller regionen at det bør anvendes reaksjoner som overskrider maksimumsbestemmelsene i § 3-1, skal saken i stedet anmeldes som straffesak.

(3) Mener administrasjonen eller regionen at saken gjelder brudd på bestemmelser om barneidrett skal saken i stedet anmeldes til NIFs domsutvalg.

Kapittel 5 - Saksbehandling

Kapittel 5 – Saksbehandling
§ 5-1 Utrednings- og informasjonsplikt.
(1) Sanksjonsutvalget eller den angjeldende region skal påse at saken er forsvarlig opplyst før avgjørelse i saken tas.

(2) I saker som starter med innberetning, skal innberetningen sendes snarest til den som er innberettet med en rimelig frist for svar. I saker som starter på initiativ fra region eller administrasjonen, sendes snarest varsel til den saken gjelder om at sak er tatt til behandling med en svarfrist på 3 dager. Gjelder saken klubbmedlem under 18 år, skal innberetningen eller varsel som nevnt i annen setning også sendes til vedkommendes verge.

(3) Når forklaringen er mottatt eller fristen er utløpt i saker som starter med innberetning, gir Sanksjonsutvalget eller den angjeldende region – om den finner det nødvendig – den som innberettet saken anledning til å komme med supplerende bemerkninger.

§ 5-2 Bevisførsel og bevisbedømmelse
(1) Sanksjonsutvalget og den det er tale om å ilegge sanksjoner, har rett til å føre de bevis som de mener er egnet til å belyse saken. Sanksjonsutvalget eller den angjeldende region kan innhente uttalelser eller andre bevis der det finner det nødvendig.

(2) Sanksjonsutvalget eller den angjeldende region fastsetter ved en fri bevisvurdering det saksforhold avgjørelsen skal bygges på.

§ 5-3 Bevismessig grunnlag for avgjørelsen
Sanksjonsutvalget eller den angjeldende region kan bare bygge sin avgjørelse på de bevis som foreligger i saken.

§ 5-4 Melding om avgjørelsen
Melding om avgjørelse med begrunnelse skal gis den som er ilagt sanksjoner eller som det var spørsmål om å ilegge sanksjoner, samt den som innmeldte saken i
rekommandert brev innen 5 dager etter mottatt sak. Det skal samtidig opplyses om ankeinstans og tidsfrist for anke.
Unntak: Ved omfangsrike/kompliserte saker kan behandlende myndighet bruke lengre tid enn en uke før avgjørelsen foreligger.

§ 5-5 Ikrafttreden
Om sanksjonen ikke ankes, trer sanksjonen i kraft ved ankefristens utløp. Om sanksjonen ankes, trer sanksjonen i kraft når ankeutvalget har avgjort saken og avgjørelsen er meddelt vedkommende.

§ 5-6 Suspensjon
Finner Sanksjonsutvalget eller den angjeldende region det påkrevd, kan den straks etter at innberetningen er mottatt eller sak er reist etter, suspendere den det er tale om å ilegge sanksjoner. Suspensjon skal meddeles den innberetningen gjelder snarest.

Kapittel 6 - Anke

Kapittel 6 – Anke
§ 6-1 Gjenstand for anke
Avgjørelser fattet av Sanksjonsutvalget eller den angjeldende region kan ankes.

§ 6-2 Ankeinstans
Anker behandles av Forbundsstyret. Forbundsstyret kan sende saken videre til NIFs domsutvalg og appellutvalg for uttale. Forbundsstyrets avgjørelser er endelige.

§ 6-3 Ankeberettiget
Avgjørelsen kan ankes av den som er ilagt sanksjon og av administrasjonen i tilfeller der sanksjon enten ikke er ilagt eller ilagt sanksjon er mildere enn den som ble
foreslått av Sanksjonsutvalget.

§ 6-4 Ankefrister m.v.
(1) Ankefristen er tre dager fra mottakelsen av avgjørelsen.
(2) Anken sendes til Forbundsstyret både med e-post og post.

§ 6-5 Formkrav. Gebyr.
(1) Anke fra region skal underskrives av regionens leder eller annen med særskilt fullmakt fra regionens styre.
(2) Anke fra klubb skal underskrives av klubbens leder eller annen med særskilt fullmakt fra klubbens styre.
(3) Anke fra enkeltpersoner må være egenhendig undertegnet.
(4) Anker sendes Norges Volleyballforbund ved administrasjonen i rekommandert brev, eller innleveres mot datert kvittering.
(5) Kvittering for innbetalt gebyr på kr. 1.400,- fastsatt av Forbundsstyret april 2014, sendes innen ankefristens utløp. Saken kan ikke tas til behandling før gebyret er betalt.

§ 6-6 Feil ved anken
(1) Anken skal avvises i følgende tilfeller:
i. der den er fremsatt av andre enn dem nevnt i § 6-3,
ii. der fristen i § 6-4 ikke er overholdt, og
iii. der gebyr ikke er betalt innen ankefristens utløp, jfr. § 6-5(4).

(2). I tilfeller der bestemmelsene i § 6-5(1) -(3) ikke er overholdt, kan Forbundsstyret likevel realitetsbehandle anken der det finner at feilen er av uvesentlig betydning

§ 6-7 Behandling av anken
(1) Forbundsstyret kan innhente uttalelser fra vitner, den som er ilagt sanksjoner eller fra Sanksjonsutvalget. Disse plikter å avgi uttalelse innen tre dager med mindre Forbundsstyret setter en annen frist. Endringer i faktum inntrådt etter avgjørelsen i forrige instans skal ikke tas i betraktning.

(2) Ved behandling av anke gjelder saksbehandlingsreglene i kapittel 5 så langt de passer.

§ 6-8 Begrunnelse
Avgjørelsen av en anke skal begrunnes og meddeles partene.

§ 6-9 Tilbakebetaling av gebyr
Blir en anke tatt til følge, betales gebyret tilbake. Forbundsstyret kan beslutte at gebyret tilbakebetales også i andre tilfeller dersom særlige grunner tilsier dette.

Kapittel 8 - Endringer

Kapittel 8 – Endringer
Endringer i dette reglement kan bare foretas av Forbundsstyret med simpelt flertall.

Kapittel 9 - Gyldighet

Kapittel 9 – Gyldighet
Dette reglementet er revidert i tråd med NIFs lov (www.lovdata.no) og vedtatt av NVBF 28.09.15 og trer i kraft umiddelbart og er gjeldende frem til nytt reglement
vedtas.

Nyeste innlegg

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search