Danne en klubb/gruppe

Om du har lyst til å starte en ny volleyballklubb eller en volleyballgruppe i et idrettslag kan vi bidra med informasjon og veiledning slik at du og dine venner kan starte opp raskest mulig. Vi har laget en kort oversikt over hva som må gjøres og hvilke spørsmål dere må drøfte når det skal opprettes en klubb eller gruppe.

Opprette en volleyballgruppe i et eksisterende idrettslag

Hvis man ønsker å opprette et en volleyball/sandvolleyballgruppe i et eksisterende idrettslag bør man kontakte aktuelt idrettslag og be om et møte. Under møtet bør man diskutere mulighetene for opprettelse av en gruppe; hvilke planer volleyballgruppa har og hvilke forpliktelser og muligheter man har gjennom å bli en del av idrettslaget.

Hvis det er enighet om å opprette en volleyballgruppe anbefales det å kontakte idrettskretsen slik at man får veiledning i videre søknadsprosess.

Idrettskretsen vil veilede  forhold til opptak, noe som inkluderer blant annet følgende gjøremål:

  • Hovedidrettslagets organisasjonsplan må behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
  • Det må utnevnes et gruppestyre, med minimum tre personer, som skal lede volleyballgruppa. NB! Husk at begge kjønn skal være representert i
    gruppa.
  • Søknad om opptak, samt protokoll fra årsmøtet/ekstraordinært årsmøte i hovedidrettslaget, må sendes til idrettskretsen klubben tilhører.

Stifte en volleyballklubb

Idrettskretsene er de som formelt håndterer opptak av nye klubber og grupper. Du anbefales dermed å kontakte tilhørende idrettskrets for veiledning og oppstart av prosess. Kontaktinformasjon til idrettskretsene finnes via deres nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Idrettskretsen skal behandle og godkjenne søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og Norges Volleyballforbund.

Det må avholdes et stiftelsesmøte for å kunne opprette en klubb eller gruppe. Følgende punkter er anbefalt at gjennomføres.

A) Initiativtakerne innkaller til stiftelsesmøte

B) Utarbeide saksliste for stiftelsesmøte. Idrettskretsene har forslag til mal for stiftelsesmøtet. Disse finnes på den enkelte krets nettside, samt ved å kontakte kretsen direkte.

C) På stiftelsesmøtet bør en drøfte om en ønsker å stifte et egen selvstendig volleyballklubb eller om man heller skal heller søke å opprette en volleyballgruppe i et allerede eksisterende idrettslag.

D) Under stiftelsesmøtet må man også bli enig om klubbens navn. Navnet må være i henhold til Forskrift om navn på idrettslag. Idrettskretsen er behjelpelig ift å bekrefte/avkreftet om navnet faller inn under forskriften, ikke allerede er i bruk ol.

E) Stifterne må velge:
1. Styre
2. Valgkomite
3. 2 (to) revisor
Til sammen må klubben bestå av minimum 10 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte tillitsverv.

F) Stiftelsesmøtet må vedta de vedtekter/lover som fremgår av lovnormen for idrettslag.

G) De vedtak som blir fattet føres deretter inn i en protokoll som skal undertegnes av de tilstedeværende. Mal for protokoll finnes på den enkelte idrettskrets nettside eller ved å kontakte kretsen direkte.

Søknad om opptak sendes til idrettskretsen. Idrettskretsene har ulike ordninger for opptak. Kontakt derfor tilhørende krets for mer informasjon.

Idrettskretsen bruker vanligvis mellom fire til seks uker på å behandle søknaden. En grunn til dette er at søknaden blir sendt på høring til idrettsrådet og særidrettsforbundet.

Anbefalte innlegg

Start typing and press Enter to search