ORGANISASJON

ORGANISASJON

Organisasjon

NVBF ledes og forpliktes av styret som er NVBFs høyeste myndighet mellom forbundstingene. Styret skal iverksette NVBFs og NIFs vedtak og bestemmelser.

Det regionale styret skal koordinere og medvirke til at regionens Utvikling og Kompetanse og Arrangements og Konkurranseutvalg kan nå definerte mål. Disse utvalgene jobber etter en egen instruks og med overordnet mandat gitt av Forbundsstyret (FS).

Klubbene arbeider hver eneste dag for at medlemmene skal ha et godt treningstilbud og få muligheten for delta i konkurranser. NVBF har ca. 350 klubber lokalisert rundt om i hele landet. Noen klubber har mange medlemmer med både aktive barne-, junior- og seniorlag, mens andre består av ett eller to lag som trener en gang i uken. I oversikten under kan du finne NVBFs klubber fordelt etter hvilken region de tilhører. Ønsker du å bli medlem tar du direkte kontakt med klubben. Klubben vil hjelpe deg slik at ditt medlemskap blir registrert.

Strategiplan

EPD er en 10-årig strategiplan for 2016-2026 med fokus på en helhetlig- og langsiktig utvikling, både av landslag og klubbmiljøer. Planen bygger på strukturen i IPD (NIF og Idrettstinget 2015) og VPD (NVBF Forbundstinget 2016) om felles planverk. Forbundstinget 2016 gav Forbundsstyret mandat til å ferdigstille Elitepolitiske Dokument (EPD), og at elitesatsingen i norsk volleyball skal drives i henhold til EPD. EPD skal sette felles mål og retning for elitesatsingen. Skape resultater på grunn av, og ikke på tross av.

EPD volleyball var ute på to høringer i løpet av 2016 og ble vedtatt av Forbundsstyret i januar 2017. EPD sandvolleyball var ute på høring i desember 2016 og endelig vedtatt av Forbundsstyret i januar 2017.EPD-ene beskriver et ambisiøst prestasjonsløft i norsk elitevolleyball. NVBF, klubbene og enkeltutøvere må ta ansvar for sin del av jobben, slik at vi sammen kan skape  felles mål, retning og varig løft for elitesatsingen i norsk volleyball.

Visjon og verdi

Norges Volleyballforbunds visjon er:

«LIVSLANG IDRETTSGLEDE»

Det er viktig for NVBF å legge til rette for at våre medlemmer kan være en del av organisasjonen livet ut og også jobbe mer visjonært mot nettopp det å beholde personer så lenge som mulig i vår organisasjon. Vi skal skape engasjement og glede i alle ledd i organisasjonen; for utøvere, trenere, frivillige, styremedlemmer og mer – uavhengig av hvor gammel man er.

Norges Volleyballforbunds verdier er:

RESPEKT, STOLTHET, ENGASJEMENT OG MANGFOLD

 

Respekt
Vi skal respektere våre medspillere, motspillere, kollegaer, dommere og regelverk i alt vi foretar oss.

Stolthet
Vi skal være stolte av hverandre, idretten vår og det vi skaper sammen.

Engasjement
Vi er engasjert i alt vi gjør, både i medgang og motgang. Engasjement skaper utvikling og fremgang.

Mangfold
Vi skal være et speilbilde av samfunnet – alle skal finne sin plass hos oss.

 

Volleyballforbundets virksomhet skal preges av våre verdier. Verdiene skal prege vår adferd, kommunikasjon og vår gjensidige respekt for de forskjellige roller vi har i organisasjonen. Vi har alle et ansvar for at norsk volleyball omtales på en mest mulig positiv måte slik at visammen skaper et godt felleskap og god tilhørighet.

Hederstegn

Æresmedlemskap er Norges Volleyballforbund høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap tildeles kun tillitsvalgte som har gjort en særskilt fortjenestefull innsats for norsk volleyball.

a) Med særskilt fortjenestefull menes et utmerket og betydningsfullt arbeid som tillitsvalgt på høyeste nivå i NVBF nasjonalt og/eller internasjonalt. Innsatsen bør ha foregått over et tidsrom på minst 20 år. Utnevnelse til æresmedlem bør primært gjøres i forlengelse av avsluttet tjeneste for idretten. Kandidater som fortsatt er i virke, kan likevel også vurderes som kandidat til denne utmerkelsen. Forbundsstyret kan i særskilte tilfeller vurdere hvorvidt en ansatt oppfyller kriteriene for æresmedlemskap.

b) Kandidater til æresmedlemskap må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i samsvar med NVBFs verdier; samspill for alle, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

c) Æresmedlemmet tildeles gullnål med krans og diplom, samt adgangskort til alle kamper i regi av NVBF. Beslutning om tildeling gjøres av NVBFs forbundsstyre og protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Overrekkelse av æresmedlemskap skjer normalt på NVBFs forbundsting.

Hedersmerke i gull (uten krans) tildeles tillitsvalgte og enkeltpersoner på forbundsplan som har representert norsk volleyball med heder.

a) Hedersmerke i gull kan tildeles enkeltpersoner på forbundsplan, herunder også tillitsvalgte, ansatte, OL-utøvere, landslagstrenere, forbundsdommere som har dømt mer enn 200 kamper, samt personer som har nedlagt en særlig betydningsfull og uegennyttig innsats for norsk volleyball over en periode på mer enn 10 år.

b) Kandidater til hedersmerket i gull må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i samsvar med NVBFs verdier; samspill for alle, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. For å komme i betraktning må vedkommende ha nedlagt en utmerket og betydningsfull innsats som har satt spor etter seg nasjonalt.

c) Personen som får hedersmerke i gull får gullmerke og diplom. Beslutning om tildeling gjøres av NVBFs forbundsstyre og protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig. Generalsekretær beslutter sted og anledning for overrekkelse.

Hedersmerke i sølv

Hedersmerke i sølv er regionens høyeste utmerkelse og kan tildeles tillitsvalgte og enkeltpersoner på klubb- og regionsplan som har representert norsk volleyball med heder:

a) Hedersmerke i sølv tildeles personer som har gjort en utmerket og betydningsfull innsats for norsk volleyball på regionalt og lokalt nivå på ett eller flere felt over en periode på minimum 10 år.

b)Kandidater til hedersmerke i sølv må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i samsvar med NVBFs verdier; samspill for alle, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. For å komme i betraktning må vedkommende ved utmerket innsats har gjort seg fortjent til en særlig påskjønnelse fra NVBF.

c) Personen som tildeles hedersmerke i sølv mottar sølvmerke og diplom. Beslutning om tildeling gjøres av NVBFs generalsekretær, som også  beslutter sted og anledning for overrekkelse.

Frist for nominasjon til hedersmerke er 1. desember 2024. 

Klubber og medlemmer av NVBF kan nominere sin kandidat for Fair Play-prisen. Det kan være både enkeltperson, lag eller klubb som nomineres. Noe har kanskje tatt et ekstra ansvar under koronapandemien og vi har hatt en god del aktivitet, både trening og konkurranse. FAIR PLAY prisen ble for første gang utdelt i 2020.

Gode verdier oppstår ikke av seg selv og fair play er én av tre organisasjonsverdier i NVBF. Verdiene våre skal prege vår adferd, kommunikasjon og vår gjensidige respekt for de forskjellige roller vi har i organisasjonen. Vi ønsker at Volleyballforbundets virksomhet skal preges av våre verdier, respekt, stolthet og mangfold. Fair play handler om respekt, holdninger og adferd innenfor flere områder, og prisen skal gis til en eller flere som formidler positive verdier og holdninger og utøver fair play og enkelt sagt hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Det kan være respekt på og utenfor banen, i garderoben, overfor kampfunksjonærer, arrangørstab, foreldre, spillere, konkurrenter, publikum, media, at man som person, lag eller klubb viser lojalitet til sporten vår, til regelverket, til dommeren, og kort sagt hvordan vi oppfatter og behandler andre som en del av norsk volleyball.

Om prisen:

FAIR PLAY PRISEN skal gis til en person, lag eller klubb som er medlem av NVBF.

FAIR PLAY PRISEN skal synliggjøre fair play gjennom å løfte frem gode eksempler på fair play og utøvelse av NVBFs verdier.

FAIR PLAY PRISEN gis primært på grunnlag av personen, lagets eller klubbens innsats i inneværende år.

Nominasjonsfristen er 1. desember 2024.

Det skal gis en begrunnelse for nominasjonen.

Frivilligheten er bærebjelken i klubbens virksomhet og den frivillige innsatsen som mange volleyballentusister gjør er av avgjørende betydning for at klubben skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til sine medlemmer. En annen viktig faktor erfaringsmessig er at det å ha mange nok personer som tar del i klubbens mange oppgaver og ansvar bidrar til best mulig aktivitet og et godt klubbmiljø. Vi vet at robuste klubber ikke kommer av seg selv og det er imponerende når ildsjeler bidrar år etter år og gjøre en frivillig jobb i klubbens regi.

ILDSJELPRISEN går til en person som over et betydelig antall år:
– bidrar på en svært positiv måte til å skape aktivitet, lage gode arrangementer og er til stede for klubbens ulike gjøremål, det være seg som leder eller i en annen rolle i klubben, slik som håndtere sekretariatet, speakerfunksjon, stå i kafeen, skaffe sponsorer og nødvendig utstyr, medlems rapportering, logistikk og organisering av reiser for å nevne noe
– skaper idrettsglede rundt seg på klubbnivå, tilrettelegger for
godt klubbmiljø, har respekt for alle, viser åpenhet, engasjement og klarer å engasjere mange slik at flere i klubben forsetter sitt engasjement for sporten (volleyball, sandvolleyball, sittevolleyball)

Nominasjonsfristen er 1. desember 2024.

Om NVBFs hederstegn

a) Alle klubber som er medlem av NVBF har anledning til å komme med begrunnede forslag til kandidater til hedersutmerkelser. Forslaget skal signeres av klubbens leder. Forslag til kandidater for hedersmerke i gull sendes inn av klubbens leder til NVBF på eget digitalt skjema under egen fane.

b) Forslag til kandidat til hedersmerke i sølv sendes inn til NVBF på eget digitalt skjema under egen fane. Beslutning om tildeling gjøres av NVBFs generalsekretær, som også beslutter sted og anledning for overrekkelsen.

c) Alle forslag til kandidater skal inneholde personens navn, fødselsdato, klubb(er), region og meritter. Det skal legges ved beskrivelse av arbeidet og innsatsen som vedkommende har nedlagt.

d) Administrasjonen i NVBF innstiller til forbundsstyret forslagene på kandidater til æresmedlem og hedersmerke i gull.

e) Forbundsstyret beslutter tildelingen av Fair Play prisen, samt bestemmer tid og sted for utdelingen. Innsending på foreslått kandidat gjøres av klubbens leder og gjøres på eget digitalt skjema under egen fane.

f) NVBF er ansvarlig for å bestille alle diplomer og merker.

Hvem har mottatt hedersmerker?

Her finner du en oversikt over hvem som har mottatt hedersmerket i sølv og hvem som er æresmedlemmer (Gammel ordning frem til høst 2015).
NB! Vi gjør oppmerksom på at listen over dem som har mottatt hedersmerket i sølv kan være mangelfull, og vi ber om hjelp fra alle leserne til å få rettet det opp. Navn blir oppført på listen når forbundet har fått innmeldt at overrekkelsen er foretatt. Vennligst ta kontakt med forbundet om dere oppdager navn som mangler.

Æresmedlemmer i Norges Volleyballforbund
Ambjørg Bråthen (Struksnæs), Oslo, 12.11.1950, Oslo VBK
Carl Olsen, Oslo, 25.11.56, Handel og Kontor
Rolf Eker, Oslo, 25.11.56, AIL Varg
Kristian Bløtekjær, Aust-Agder, 25.11.56, Dristug
Synnøve Pedersen, Oslo, 24.11.57, AIL Varg
Dagny Larsen, Telemark, 25.11.58, Porsgrunn VBK
Randi Elvesæther, Telemark ,30.11.58, Rjukan
Anna Øverland, Telemark, 29.11.59, Rjukan
Arvid Stoltenberg, Telemark, 1959-61, Porsgrunn VBK
Åge Larsen, Telemark, 1959-61, Porsgrunn VBK
Karl Slinning, Sunnmøre, 18.1.70, Ålesund Gymnas
Hans Eidskar, Aust-Agder, 18.1.70, Sandhaug
Gustav Aadnesen, Rogaland, 18.1.70, Frisinn
Bjørn Heiberg, Oslo, 29.8.71, IF”W”
Ommund Kløvfjell, Aust-Agder, 19.4.75, Dristug
Even Ellingsen, Rogaland, 21.5.77, Sandnes VBK
Einar Karlsen, Oslo, 21.5.77, IF”W”
Rolf Eggen, Østfold, 22.5.82, Kolberg VBK
Egil Holter, Sør-Trøndelag, 22.5.82, NTHI
Victor Johannessen, Oslo, 22.5.82 ,IL Varg
Rune Nylander, Finland, 22.5.82, SLL
John Framnes, Oslo 24.5.86, IF”W”
Inge Andersen, Sogn og Fjordane, 26.5.90, Førde VBK
Kjell Vigestad, Oslo, 26.5.90, KFUM Oslo
Ivar Bakken, Hordaland, 1.6.96, Nyborg VBK
Halldis Hansen, Oslo, 1.6.96, IL Varg
Gunnar Syrrist, Oslo, 1.6.96, VBK Aktiv
Raymond Wardenær, Oslo, 1.6.96, NVBF (VBK Aktiv)
Harald Bjørgen, Rogaland, 5.6.04, Haugesund VBK
Jim Nerdal, Nordland, 5.6.04, Mosjøen VBK
Ivar Hellesnes, Sør-Trøndelag, 5.6.10, Åsheim VBK
Roar Sundbø, Telemark, 24.5.14, Porsgrunn VBK
Vigdis Rake Helgesen, 28.5.16, NVBF
Harald M. Karlsen, 11.06.22, NVBF
Olle Karlsson, 11.06.22, NVBF
Tore Aleksandersen, 01.12.23, NVBF

 

Innehavere av forbundets hedersmerke i sølv (1999-2015)
Amundal, Arnfinn, Sør-Trøndelag, 1999, Melhus IL
Antonsen, Gjermund, Østfold, 2014, Kolberg VBK
Askeland Tor Inge, Agder, 2014, NVBF
Aspnes, Espen H., Sør-Trøndelag, 1999, Graakallen
Austad, Jon, Buskerud ,1999, Lier VBK
Bae, Jarle, Møre og Romsdal, 2012, KFUM Volda
Bahr, Roald, Oslo, 1999, Hellerasten VBK
Bakke, Bjørn, Hordaland, 1998, Nyborg VBK
Bech, Harald, Nordland, 2014, Sortland VBK
Bech, Tanja Jægtnes, Nordland, 2014, Sortland VBK
Bentsen, Tor Sverre, Vest-Agder, 2006, Mandal VBK
Berdal,Egil, Sør-Trøndelag, 1999, Krokstadøra IL
Bergerud, Bjørn, Oslo, 1999, IL Varg
Bergland, Ole Petter, Nordland, 1999 Sortland
Berglund, Børre, Troms, 1998, BK Tromsø
Berntsen, Gunvor, Telemark, 2012, Porsgrunn VBK
Bjerkan, Ivar Johannes, Nord-Trøndelag, 2007, Inderøy IL
Bjerke, Thorleif, Akershus, 1998, Nesodden VBK
Bjørnsund, Wenche, Nordland, 1999, Sortland
Bondevik, Svein, Vest-Agder, 2006, KFUM Kristiansand
Bratlie, Rolf. Akershus, 2012, Spirit Lørenskog
Broks, Edgar, Troms, 1998
Børgesen, Arne, Norges Idrettshøgskole, Oslo, 2003
Bull, Per, Telemark, 1998
Caspersen, Stein,Østfold, 2010, NVBF
Cox, David, Oslo, 2008, NVBF
Dahle, Geir, Hordaland, 2007, NVBF
Drecker, Peter, Troms, 1998, BK Tromsø
Dulsrud, Stein, Oppland, 2010, Skreia VBK
Dyb, Jarle, Møre og Romsdal, 2000, Skarbøvik ungd.sk.IL SUSI
Eggen, Johan, Nord-Trøndelag, 1998
Eilertsen, Hans-Kristian, Vest-Agder, 2007, Farsund VBK
Eriksen, Bjørn, Møre og Romsdal, 2000, KFUM/Ålesund
Eriksen, Vibeke Molvik, Hordaland, 2011, IL Kvernbit
Faleide, Torill Gundersen, Sogn og Fjordane, 2012, Førde VBK
Femsteinevik, Johannes, Hordaland, 1998, IL Strand-Ulv
Forbord, Jon Olav, Nord-Trøndelag, 1998
Fossen, Ivar, Oslo, 2007, Oslo Volley
Fredriksen, Rune, Nordland, 2014, Sortland VBK
Følstad, Hanne, Østfold,1999
Føyen, Amélie, Hordaland, 2010, Bryggen VBK
Gilje,Tor Ragnar, Randaberg IL, Rogaland
Glesnes, Susanne, Hordaland, 2005, NVBF
Granlund, Karin, Akershus, 1998, Holstad IL
Granlund, Oddbjørn, Akershus, 1998, Holstad
Grastveit, Jarl Sverre, Rogaland VBK, 2007, Egersund VBK
Grimseth, Arne Odd, Sogn og Fjordane, 2000, Sogn og Fjordane Volleyballkrins
Groland, Jan-Erik, Telemark, 2012, Porsgrunn VBK
Haaheim, Knut Reidar, Nordland, 2010, Øksil
Hafstad, Jan Ove, Sogn og Fjordane, 2012, Førde VBK
Hansen, Paul, Nordland, 1999, Nesna IL
Hatlebakk, Otto, Hordaland, 1998, Hordaland VBK
Heggland, Jørn Ove, Nord-Trøndelag, 1998
Heiberg, Aud, Oppland, 1999, Gjøvik VBK
Helgesen, Vigdis Rake, Bærum, 2002, NVBF
Hellesnes, Ivar, Sør-Trøndelag, 1999, Åsheim VBK
Hestad, Ragni, Hordaland, 1998, NVBF
Hornnes, Magne, Sogn og Fjordane, 1999, Førde VBK
Horrem, Iver, Møre og Romsdal, 2005
Hovland, Trond, Buskerud, 2015, NVBF
Humberset, Geir, Møre og Romsdal, 2000, KFUM/Volda
Husteli, Alfred, Møre og Romsdal, 2000, Blindheim IL
Husås, Gerd, Akershus, 1998, Nes VBK
Høidalen, Bjørn, Telemark, Skien VBK,1998,
Høidalen, Vegard, Telemark, Skien VBK 2003, NVBF
Høiklev, Inger Berit, Vest-Agder, 2006, Vigør
Håkedal, Nila, Vest-Agder, 2009
Iversen, Lillian, Vest-Agder, 2001, V-A VBkrets
Jakobsen, Svein Arild, Troms, 2014, BK Tromsø
Johansen, Ingar, Oslo, 1999, Myrer
Johansen, Ståle Emil, Sør-Trøndelag, 2012, NVBF.
Kaaber, Tim, Østfold, 2010, NVBF
Jøsendal, Frank Christian, Akershus, 2010, Asker VBK
Karlsen, Harald M., Oslo, 1999, IL Varg/OSI
Karlsen, Harald B., Telemark, 1998, Telemark Volleyballkrets
Karlsson, Oluf Magnus, Bærum, 2002, NVBF
Kastnes, Aud Moan, Nordland, 2003, Brøstadbotn IL
Kjemperud, Jørre Andrè, Buskerud, 2003, NVBF
Klungre, John Willy, Møre og Romsdal, 2007, Vanylven IL
Knudsen, Geir, Myre
Knudsen, Jørgen, Nordland, 2014, Sortland VBK
Knudsen, Kjell Halvar, Nordland, 2014, Sortland VBK (Post Mortem)
Knutsen, Sverre, Nordland, 2014, Sortland VBK
Kongsro, Roald, Troms, 1998, Harstad VBK
Kristiansen, Elisabeth, Østfold, 2014, NVBF
Kristiansen, Stig, 2012, Lande VBK/Sarpsborg VBK
Kubon, Curt, Hordaland, 2007, BSI
Kvalheim, Jan, Telemark, Skien VBK, 1998, NVBF
Kvalø, Stein, Hordaland, 1998, BSI
Langhelle, Odd, Rogaland, 2004, Austrått IL
Larsen, Kjetil, Nordland, 2014, Sortland VBK
Leander, Morten, Buskerud, 1999
Liland, Bernt A., Vest-Agder, 2006, Hånes VBK
Lindal, Martin, Buskerud, 1999
Lio, Eva, Bærum, 2002, NVBF
Loftheim, Arne, Sogn og Fjordane, 2003, Svelgen VBK
Lohaugen, Merete, Vest-Agder, 2006, Mandal VBK
Malmin, Sigbjørn, Hordaland, 1998
Melbø, Svein-Kåre, 2010, NVBF
Melkeraaen, Karl Magnus, Nordland, 1999, Øksil
Michelsen, Geir Åge, Østfold, 2012, Holstad IL
Midtbø, Frank, Sogn og Fjordane, 2003, Svelgen VBK
Mjelde, Marit, 2015, Nyborg VBK
Mol, Kåre, Hordaland,1998
Mol, Merita Berntsen, Hordaland, 1998, NVBF
Morken, Tore, 2013, Nyborg VBK
Myhr, Svein, Nord-Trøndelag, 1998
Myklebust, Ivar, Sør-Trøndelag, 1999, Blussuvoll VBK
Myklebust, Rune, Møre og Romsdal, 2000, KFUM/Ålesund
Myredal, Andreas, Hordaland, 2007, NVBF
Maaseide, Bjørn, Rogaland, 1998, NVBF
Maaseide, Kathrine, Rogaland, 2005, NVBF
Nerdal, Jim, Nordland, 1999, Mosjøen VBK
Nordby, Dag Inge, Oslo, 2007, Oslo Volley
Nilsen, Ann Kristin, Sør-Trøndelag, 1999, KFUM Trondheim
Nyhammer, Gunnar, Hordaland, 2010, Hordaland Volleyballkrets
Nyland, Eilev, Hordaland, 2012, Rossvoll VBK
Olsen, Scott, Hordaland, 2007, Nyborg VBK
Olsen, Vanja Haugland, 2015, Halden VBK
Paulsen, Birger, Buskerud, 1999, Flesberg
Pettersen Eivind, Hordaland, 2007, Nyborg VBK
Rambek, Håkon, Østfold, 2012, Askim VBK
Ree, Ola, Oppland, 1999, Gjøvik
Rydland, Lars, Hordaland, 2010, NVBF
Sandholm, Geir, Nord-Trøndelag, 1998
Siljander, Bente, Hordaland, 2010, Nyborg VBK
Siljander, Frode 2011, Nyborg VBK
Siljander, Cato, Hordaland, 2012, Nyborg VBK
Skarbøvik, Rune, Oppland, 1999
Skarlund, Tarjei, Rogaland, Randaberg IL, 2014, NVBF
Solhjell, Kaare, Sogn og Fjordane, 1999, Tambarskjelvar
Spakmo, Eldar, Telemark, 1998
Spilmann, Robert, Akershus, 2012, Spirit Lørenskog
Standal, Sturle, Sogn og Fjordane, 1999, Tambarskjelvar
Steen, Hanne, Nordland, 1999, Øksil
Strandos, Hans Rune, Sogn og Fjordane, 2003, Svelgen
Strøm, Jan Helge, Buskerud, 1999, Bergkameratene
Strømsheim, Helge, Møre og Romsdal, 2000, NVBF
Sundbø, Roar, Telemark, 1998, Porsgrunn VBK
Sundfjord, Kjell, Hordaland, 1998, IL Strand-Ulv
Svendsen, Arild, Oslo, 1999, Hellerasten VBK
Svendsen, Guri Myrvold, Oslo, 1999, Hellerasten
Sødal, Beate, Oslo, 2014, NVBF
Sætre, Tommy, Møre og Romsdal, 2012, Fræna VBK
Sønstebø, Kate, Hedmark, 2012, Kongsvinger VBK
Sørensen, Hans, Østfold, 1999, Haugåsen VBK
Tenden, Nina, Hordaland, 1998
Thomassen, Kjetil, Hordaland, 2007, Nyborg VBK
Thorvik, Dag, Akershus, 1998, Nes VBK
Torsvik, Børre, Møre og Romsdal, 2000, NVBF
Tveito, Ole Jon, Telemark, 2012, Rjukan VBK
Tvinde, Jan Egil, Sogn og Fjordane, 2012, Førde VBK
Tørlen, Ingrid, Møre og Romsdal, 2009, NVBF
Unaas, Erik, Østfold, 1999, Askim VBK
Uteng, Bjørnar, Troms, 1998
Valen, Henny, Telemark, 2012, Porsgrunn VBK
Vestbø, Geir, Rogaland, 2013, NVBF
Vestå, Svein Robert, Nordland, 2014, Sortland VBK
Vigmostad, Henry, Vest-Agder, 2007, Farsund VBK
Voktor, Berit, Nordland, 2014, Sortland VBK
Wallstad, Håvard Hamansen, 2014, Sortland VBK
Walstad, John, Oslo 2012, Oslo Volley
Wigestrand, Arvid, Rogaland, 2014, NVBF
Wisløff, Ragnar, Akershus, 2010, Kolbotn IL
Øen, Per, Sogn og Fjordane, 1999, Hornindal IL
Ølnes, Jon, Oslo, 1999, OSI

Hedersmerke i gull (2016-)
Edgar Broks, Tromsø, 2018
Geir Dahle, Bergen, 2018
Jon Grydeland, Oslo, 2018
Mette Kristin Alstad Østvik, Tromsø, 2018
Hanne Steen, Myhre, 2018
Jan Ove Hafstad, Førde, 2018
Irene Sand, Steinkjer, 2019
Kåre Mol, Strandvik, 2019
Tor Inge Askeland, Kristiansand, 2019
Lars Rydland, Haugesund, 2019
Anders B. Mol, 2021, Strandvik
Christian Sandlie Sørum, 2021, Strandvik
Jetmund Berntsen, 2021, Strandvik
Øyvind Marvik, 2021, TVN
Eva Øfstaas, 2021, Norges Volleyballforbund
Robert Spilmann, 2021, Norges Volleyballforbund
Unni Eidså, 2022, Koll IL / Norges Volleyballforbund
Ole Lundeby, 2023, Oslo Volley / NVBF
Sverre Johannessen, 2023
Tor Ragnar Gilje, 2023, Randaberg IL
David Cox, 2023, NVBF
Dagfinn E. Helland, 2023, IL Sand / NVBF
Roger Østvik, 2023, BK Tromsø / NVBF
Kjetil Larsen, 2023, Sortland VBK / NVBF
Dag Morten Skartlien, 2023, Blindheim IL / NVBF
Bjørn Sletvold, 2024, Koll IL/NVBFBeate Sødal, 2024, NVBFBente Siljander, 2024, Tif Viking/NVBF
Geir Knudsen, 2024, Øksil/Region Nord

Hedersmerke i sølv – Regionens høyeste utmerkelse (2016-)
Eirik Sørdahl, Region Nord, 2016, Øksil
Tor Husø, 2016, Ålesund VK
Elin Molvik, 2016, Hordvik IL
Mikael Tangen, 2017, Sotra VBK
Nils Ivar Brennhaug, 2017, Sotra VBK
Per-Ole Ingebrigtsen, 2017, Sotra VBK
Geir Lepsøe, 2017, Søre Neset Volleyball
Sylvi Hellesvik, 2017, Øksil
Jarle Endresplass, 2017, Molde VBK
Jan-Vidar Andersen, 2017, Skjeberg VBK
Odd Øvstebø 2017, Sand IL
Per-Einar Johannessen 2018, Nyborg IL
Jan Stein Larsen, 2018, Lyderhorn Volleyballklubb
Toralv Thorkildsen, 2019, Region Sydvest/NVBF
Marko Milosevic, 2019, Region Øst
Vidoslav Rakanovic, 2019,Vestre Akers skiklubb volleyball
Mikkel Steen Birkedam, 2019, Bislett Volley
Tomm Hansen, 2019, Kolbotn IL
Ørjan Kvalvik, 2019, Spirit Lørenskog
Ole-Johan Langhelle, 2020, Haugesund Volleyball KFUK-KFUM
Oddbjørn Kvammen, 2021, Region Sydvest/NVBF
Ellen Mari Burheim, 2021, Region Trøndelag/NVBF
Sverre Johannessen, 2021, Region Hordaland/NVBF
Jon Rønningen, 2021, Randaberg IL volleyball/Region Sydvest
Bjørn Sunde, 2021, Austrått IL volleyball/Region Sydvest
Kjell Gunnar Aarrestad, 2021, Sandnes VBK/Region Sydvest
Odin Engamo, 2021, Sortland VBK
Arve Abrahamsen, 2022, KFUM Stavanger
Svein Ove Utvik, 2022, Torvastad IL volleyball
Dag Helge Roalkvam, 2022, Farsund og Lista IL/NVBF Region Sydvest
Siv Janne Aarrestad, 2022, Region Sydvest
Heidi Larsen, 2022, Region Sydvest
Astrid Sletten, 2022, Region Sydvest
Ole Johan Sveen, 2023, Sveio IL
Tomasz Cudny, 2023, Austrått IL / Region Sydvest
Jens Olav Rydningen, 2023, Froland IL / Region Sydvest
Espen Sørbø, 2024, Randaberg IL
Nina Berg, 2024, KSK
Knut Olav Hettervik, 2024, Region Sydvest/Hinna IL

Fair Play prisen
2019: Anne Karin Ravndal, Randaberg IL volleyball
2022: Anders Berntsen Mol
2023: Frode Tvinde, Skarphedin IL

Ildsjelprisen
2021: John Walstad, Stovner Sportsklubb og Kristin Indresøvde, KFUM Volda
2022: Inge Birkeland, TIF Viking og Odin Engamo, Sortland VBK
2022: Giske IL volleyball v/ Ann-Helen Tryggestad Arthur og Michael Arthur
2023: Turid Solum Gjertsås, Lierne IL

Kongens fortjenestemedalje 
Raymond Wardenær, Oslo, NVBF, ble i 2006 tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats i norsk volleyball.
Ivar Johan Bakken, Bergen, ble 14.01.2023 tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats som volleyballtrener.

Medaljen for lang og tro tjeneste, Det Kongelige Selskap for Norges Vel 
Oluf Magnus Karlsson, 2018, NVBF
Eva Lio, 2018, NVBF

Motta Nyhetsbrev

Kontakt Oss

Kjøp lisens

arrangement

Arrangement og konkurranse

drift

Administrasjon og sport

verdi

Utvikling og kompetanse

Start typing and press Enter to search