Slik arrangerer du barne- og ungdomsturneringer

Å arrangere på hjemmebane er gøy! Med god planlegging kan dette være klubbens morsomste dugnadsinnsats, og en kjempefin måte å få både medlemmer og foresatte til å bli en del av klubben på. Dessuten tjener man penger på å arrangere, både i form av arrangørhonorar og kiosksalg.

På denne siden finner dere en forenklet huskeliste for arrangør etterfulgt av en grundigere oversikt over gjøremål i forbindelse med en turnering. Det ligger også en link til huskeliste i Excel som dere kan bruke for utfylling med egen info. Informasjonen er felles for de tre formatene mini, teen og ungdomsturneringer – tilpasninger til hver klasse er kommentert der dette er aktuelt.

Merk at for alle arrangement er det viktig å opprette tidlig kontakt med NVBF ved avdeling Arrangement og konkurranse ([email protected]) for avklaring av ansvarsfordeling.

Mini

Å delta på volleyballturnering er en stor opplevelse for utøverne, og minivolleyballturnering er sannsynligvis spillernes aller første møte med volleyballturnering. Arrangør og lagledere har et stort ansvar for at spillerne skal få en god opplevelse gjennom hele turneringen.

Det kåres ingen vinnere i miniturneringer, og resultatene skal ikke registreres. Alle deltakere får premie etterpå.

Det er erfaring og nivå som er avgjørende for hvilken konkurranseklasse barna skal spille i, ikke alder. Det er ikke kjønnsdelte klasser, men det kan være mulig å tilrettelegge for det der det er formålstjenlig.

Formålet med minivolleyball er å skape mye aktivitet og at spillerne skal få mye balltouch, unngå derfor innbyttere.

Arrangør bør ha god kunnskap om konseptet minivolleyball. Det finner du info om her:

Teen

Teenvolley-turneringer er åpne for spillere fra ungdomsskolealder og eldre (13-19 år). Det spilles på tremannslag på mindre bane, gjerne over longnett. Lagene melder seg på etter nivå, slik at man får spille mot lag på eget nivå. Turneringene består av puljekamper og sluttspillkamper.

Arrangør og lagledere har et stort ansvar for at spillerne skal få en god opplevelse gjennom hele turneringen.

Det blir kåret vinnere i teenvolley-turneringer, og vinnerne får en premie.

Arrangør bør ha kunnskap om konseptet teenvolley. Det finner du info om her:

US

Ungdomsserien (US) spilles som enkelt-turneringer i hver region. Det spilles ordinær volleyball med 6 spillere på banen samtidig.

Antall turneringer som arrangeres i løpet av en sesong i hver klasse varierer noe fra region til region. Det er delt inn i U15-, U17- og U19-klasse (ikke alle regioner har egen U19-klasse). Lagene får rankingpoeng ut fra plassering i hver av turneringene de deltar på. Etter sesongens siste turnering vil de tre beste lagene i hver klasse sammenlagt få premie. To spillere som er et år for gamle kan spille på laget i en US-runde.

Huskeliste for arrangør

FØR TURNERING

 • Opprette tidlig dialog med NVBF minst 3 uker før turnering
 • Sjekke at hallbooking er ok minst 3 uker før turnering
 • Bestille premier når påmeldingsfristen er ute – 10 dager før turnering (ansvar må avklares med NVBF)
 • Lage kampoppsett (ansvar må avklares med NVBF)
 • Sende ut kampoppsett og praktisk informasjon til deltakende lag minimum 2 dager før turnering (ansvar må avklares med NVBF)
 • Sørge for å ha klart nødvendig utstyr
 • Rigge opp baner og hall

 

UNDER TURNERING

 • Sørge for en god gjennomføring
 • Registrere resultater i Profixio (Teen og US)
 • Dele ut premier til alle deltagere (mini) / 1. plass (teen og siste US-runde)

 

ETTER TURNERING

Frivillige og arbeidsoppgaver

Antall personer – en grov oversikt

Det er viktig at det er noen med ansvar til stede under hele turneringen.

Turneringsleder skal ha overordnet oversikt og ansvar, og har ansvar for at oppgaver i forkant av turneringen blir gjennomført.

Det trengs i tillegg frivillige til følgende arbeidsoppgaver under turneringen:

Opprigg/nedrigg og klargjøring av hall – minimum 2 personer

 • Banene bør stå klare 60 minutter før første kampstart.
 • Det er lurt å nummerere banene.
 • Husk å sjekke at garderober/toalett er i orden og at det er toalettpapir og håndsåpe tilgjengelig.

Sekretariat – 1 -2 personer

 • Personene i sekretariatet har ansvar for at kampoppsettet blir fulgt og at kampene starter på rett tid.
 • Det skal alltid være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i sekretariatet.
 • Det anbefaler at sekretariatet også fungerer som speakerservice.

Baneledere – 1 per spilleflate (US)

Kiosk – 1-2 personer

 • Det er flere måter å organisere en kiosk på, se eget punkt for kiosk.

Type arbeidsoppgaver

Det trengs stort sett frivillige til de samme type arbeidsoppgavene til alle de tre type turneringene. Under følger en oversikt over type arbeidsoppgaver. De samme personene kan gjennomføre flere av oppgavene – antall personer som trengs vil avhenge av størrelse på arrangementet og erfaring med tidligere arrangement.

I skjemaet for utfylling – arrangørklubb (blå knapp over) finner dere anbefalt tidshorisont på de ulike oppgavene og mulighet for å fylle inn ansvarsfordeling.

FØR TURNERINGEN

 • Sjekke hallbooking
 • Opprette kontakt med NVBF (Turneringsleder)
 • Lære resultatregistrering i Profixio/TX Online av NVBF (gjelder Teen og US) dersom aktuelt
 • Bestille premier – avtal i god tid i forkant av turneringen med NVBF hvem som har ansvar for dette
 • Kontrollere utstyr (nett, stolper, antenner, poengtavler, baller)
  • Sjekke /skaffe høyttaleranlegg – det anbefales å ha speaker på alle turneringer
  • Sjekke teknisk utstyr i hallen (PC / wifi / prosjektor)
 • Fordele oppgaver til klubbens medlemmer (se arkfane 2 i eget skjema)
 • Sende ut kampoppsett og praktisk info til deltakende lag – klarer ansvar med NVBF
 • Lage registreringssystem for eventuelle publikummere
 • Lage / skrive ut kampskjema (gjelder Teen og US)

 

UNDER TURNERINGEN

 • Sette opp nett
 • Merke banene med nummer
 • Sette opp sekretariatsbord med poengtavler og penn (US)
 • Sette fram lagsbenker / stoler (US)
 • Merke garderober / toaletter
 • Åpne hallen for gjestende lag
 • Kioskansvar (spesifiserte oppgaver i skjema)
 • Sekretariatsansvar (spesifiserte oppgaver i skjema)

 

ETTER TURNERINGEN

 • Sende inn resultater til NVBF (Teen og US)
 • Sende inn rapportskjema
 • Sende faktura til NVBF for arrangørhonorar
Påmelding og deltagelse

Turneringene opprettes av NVBF i Profixio ved sesongstart så fort arrangører er på plass.

Invitasjon til turneringen sendes ut av NVBF i god tid før påmeldingsfristen.

 

Påmeldingsfrist

For å skape forutsigbarhet og likhet for alle, er det vedtatt at påmelding stenger mandager kl. 23.59 snaue to uker før arrangementet. Denne fristen vil bli overholdt.

NVBF vil oversende påmeldinger og kontaktinfo til påmeldte lag når påmeldingsfristen er ute.

 

Pris og fakturering

Det finner du under praktisk informasjon – avgifter,gebyr, satser


NVBF fakturerer klubbene for deltagelse i etterkant av turneringen.

Kampoppsett

Kampoppsett US
Dette blir satt opp av NVBF i Profixio.

Kampoppsett Teen
Ansvar avklares med NVBF.

Kampoppsett Mini
Ansvar avklares med NVBF.

Arrangør kan være ansvarlig for å lage kampoppsett under mini-turneringer, og sende dette ut til deltagende lag minimum 2 dager før turnering. Arrangør har da dialog med deltagende lag i forkant av turneringen. Se mal for velkomstmail under «nyttige linker og maler».

Oppsettet kan lages i ferdige Excel-maler.

Minivolleyball-turneringer varer i 2-3 timer. Lagene spiller normalt 4 kamper hver. Det kan gjøres lokale tilpasninger med tanke på turneringslengde, antall kamper og om kampene spilles på tid eller poeng.

Ved få lag på ett nivå, kan nivået slås sammen med ett nivå opp eller ned.

Her finnes mal på 3 ulike formater:

Varighet på kamper

Kampene spilles normalt på tid. (ca. 15-25 minutter per kamp).

Et fint utgangspunkt kan være:

Nivå 1 (2): 2×8 minutter. Sett av 20 minutter per kamp, så er det 4 minutter mellom hver kamp.

Nivå (2)3-4: 2×10 minutter. Sett av 30 minutter per kamp, så er det 5 minutter mellom hver kamp.

Kampene kan også spilles på antall poeng, for eksempel til 10-15-20 eller 25. Noen pleier å starte kampen med 10/5 poeng til hvert lag, også spiller de til for eksempel 2 sett til 25 poeng.

Pause

Det kan være lurt å legge inn en felles pause i kampoppsettet, for å sikre at alle får en pause mellom kampene, og får tid til å spise lunsj. Pausen kan gjerne være på forskjellig tidspunkt for de ulike nivåene.

Kampoppsett 3/4 kamper

Malene for kampoppsett med 3 og 4 kamper, er tilpasset alle mulige kombinasjoner med antall lag og baner. Her er det bare å fylle inn deltakende lag, og et kampoppsett er klart. Det kan allikevel være lurt å tilpasse det litt, for eksempel for å unngå at man kun møter lag fra samme klubb, eller for å unngå at noen lag spiller 4 kamper uten pause.

Strikkturnering

Strikkturnering er en enkel og fin måte å arrangere turnering på. Her settes kun første kamp opp på forhånd. Deretter rullerer halvparten av lagene en bane til siden. Etter hver kamp, får kaptein på vinnerlaget en strikk til å ha rundt armen. Er det uavgjort når det har gått 20 minutter, spilles en siste ballveksling. Dersom lagene har vunnet hvert sitt sett, så får begge kapteiner en strikk for seier.

I siste kampen, kjøres det en «finalerunde», der lagene med likt antall strikker møtes.

En voksen person i hallen har strikkansvar. Kaptein på vinnerlagene henter strikk hos denne personen når kampen er slutt.

Strikkturnering fungerer bra når det er nok baner tilgjengelig til at alle lagene kan spille samtidig. Det kan allikevel gjøres tilpasninger dersom dette ikke går opp, for eksempel at lagene som rullerer har pause etter å ha spilt på en spesifikk bane, eller at man samler sammen et ekstra lag (søsken, foreldre etc.) dersom det er oddetall lag og man har nok baner.

En typisk turneringsdag med strikkturnering kan se slik ut:
Turneringsdagsstart kl. 11.00
1. Lagledermøte – alle lag mottar ett strikk hver som kapteinen skal ha på hånden.
2. Kamp 1 kl.11:20-11:40
3. Kamp 2 kl.11:45-12:05
4. Pause m. mat
5. Kamp 3 kl.12:30-12:50
6. Finalekamper (kamp 4) kl. 13:00-13:20 for alle lag – lag med likt antall strikk spiller mot hverandre
7. Premiering kl. 13.20-13.30

Bane og utstyr

Arrangør er ansvarlig for å ha tilgang til nødvendig utstyr. Baner og hall skal gjøres klare av arrangørklubb før turneringsstart.

Sekretariat

I sekretariatet bør man ha

 • Print av kampoppsett
 • Oversikt over deltagende lag og lagledere
 • Førstehjelpsutstyr
 • Penn og papir
 • PC for resultatregistrering (Teen og US)
 • Fløyter (Teen og US)
 • Strikker ved strikkturnering (Mini)

Organisering av banene – Mini (teen)

Ved å sette opp longnet på tvers av en volleyballflate, får man utnyttet plassen godt. Banene kan markeres ved bruk av tape. NB! Pass på å bruke en tape som enkelt lar seg fjerne igjen.

Størrelse på bane og netthøyde – mini (veiledende)

Nivå 1: 4,5 x 4,5 m – 6 x 6 m. Netthøyde 2 meter.
Nivå 2: 4,5 x 4,5 m – 6 x 6 m. Netthøyde 2 meter.
Nivå 3: 6 x 6 m. Netthøyde 2,10 meter.
Nivå 4 (5): 6 x 6 m. Netthøyde 2,10 meter.

Nett

«Longnet» er perfekt å bruke som nettoppsett for å få utnyttet plassen maksimalt. Les mer om longnet og bestill her: http://longnet.no/

Baller

Ballene som benyttes til barn og nybegynnere i volleyball bør være mykere og lettere enn vanlige volleyballer. Disse ballene anbefales: https://www.mikasport.no/produktkategori/volleyball/baller/barnungdom/

Lagledermøte

Det skal avholdes et lagledermøte før turneringstart. Arrangør er ansvarlig for å sette av tid til lagledermøte, og informere lagledere eller NVBF om tid og sted via epost. På lagledermøte skal det informeres om

  • Kampoppsett
  • Varighet på kamper, baneinndeling o.l.
  • Lagledere som kampveiledere (mini)
  • Fair Play
  • Førstehjelpsutstyr
  • Annen relevant info
Dømming - US

Under US-turneringer skal ungdomsdommere som har utdanning og stiller i dommeruniform ha utbetalt dommerhonorar. Klubb utbetaler honorar ved hjelp av ung-dommerskjema. Klubb fakturerer deretter NVBF for utlegg.

Trener/lagleder som kampveileder - Mini

Lagledere fungerer som kampveileder under miniturneringer.
Infoen under må informeres om til lagledere under lagmøte før turneringen. 

Lagledere og foreldre skal være gode forbilder for utøverne. Under kampene er det ikke dommere til stede, det er trener/lagleder som fungerer som kampveiledere/dommere.

Det skal til enhver tid tilstrebes Fair-play.

Det er svært viktig at trenere/kampveiledere snakker med hverandre før kamp for å avklare eventuelle tilpasninger, og at alle spillerne er informert om eventuelle tilpasninger, for eksempel om lagene spiller kampen i ulike nivåer.

Sørg for at det blir best mulig flyt i spillet. Kampveileder skal hjelpe barna med flyt i spillet og tilstrebe fair play. Det skal brukes minimum to berøringer før ballen spilles over nettet.

Før hver kamp, blir de to kamplederne enige om hvem som er kampledere/poengtellere.

Økonomi

Arrangørhonorar

Informasjon om honorar finner en på volleyball.no – avgifter, gebyr og satser

Halleie

NVBF dekker halleie. Faktura for halleie sendes til NVBF fra klubb eller halleier.

Premier (mini og teen)

Det må tidlig avklares med NVBF hvem som har ansvar for å bestille premier.

Les mer under eget punkt for premiering.

Premiering

Premiering (mini og teen)

Det må avklares med Avdeling arrangement og konkurranse hvem som har ansvar for bestilling av premier til hver enkelt turnering.

Under miniturneringer kåres det ingen vinnere, og resultatene skal ikke registreres. Alle deltakere får premie etterpå.

Under teen-turneringer premieres 1.-3.plass i hver klasse.

 

Når arrangørklubb har ansvar for bestilling av premier

Premier bestilles av arrangørklubb når påmeldingsfristen har gått ut og antall deltagende lag er klart.

Arrangør velger selv hvilke premier som gis ut (etter avtale med NVBF). Husk å bestille nok premier. Det må beregnes minst 3 premier per lag, men det er lurt å bestille noe i overkant av dette da noen stiller med 4 personer på laget.

Forslag til premier:

 • Medaljer med bånd i arrangørens klubbfarge
 • Ulike effekter, gjerne med klubblogo (caps, drikkeflaske, dommerfløyte, tøynett, t-skjorte osv.)
 • Minipokaler
 • Andre forslag?

Medaljer og pokaler kan bl.a. bestilles her:
www.trofe.no
www.direktepremier.no

Kiosk

Det anbefales å ha kiosk på alle turneringer, da dette kan være en viktig inntektskilde, i tillegg til at det bør være tilgang til mat og drikke for spillerne. Det er lurt å ha kiosken klar når lagene kommer til hallen.

Kiosken kan organiseres på ulike måter

 • Tradisjonell kiosk med kort/vipps betaling og frivillige som står i kiosken
 • Et bord med varer og vipps-plakat – husk da å orientere om organisering av dette på lagledermøte

Tips om varer i kiosken

Det finnes mange enkle og billige måter å tilby god og næringsrik mat på. Her er noen eksempler.

 • Del opp frukt og legg i porsjonsbegere – Visste du at BAMA gir alle idrettslag 60 % rabatt på frukt, grønt, Bendit-produkter og juice? https://www.bama.no/om-bama/sponsing/idrettsfrukt/
 • Toast – ferdig smurt som kunde kan toaste selv
 • Havregrøt
 • Yoghurt med müsli
 • Smoothie
 • Vafler (gjerne grove)

Her gjelder det bare å være kreativ!

Lisens

Mini og Teen

Laglisens kan benyttes i minivolleyball og i Teenvolley. Det kan løses laglisens hvis det finnes spillere på laget som ikke har annen lisens. Laglisens løses av klubb.

Laglisens Mini gjelder for opptil 8 lag.

Laglisens Teen gjelder for opptil 8 spillere.


US

Spillere i US-turneringer skal løse junior-lisens.

 

Se her for mer info om lisens og forsikring: https://volleyball.no/lisens-og-forsikring/

Nyttige linker og maler

Nyttige linker

Mini og Teen

Hva er minivolleyball: https://volleyball.no/hva-er-minivolleyball/

Hva er teenvolleyball: https://volleyball.no/hva-er-teenvolley/

Lisens og forsikring

https://volleyball.no/lisens-og-forsikring/

Bestemmelser om barneidrett

https://volleyball.no/bestemmelser-om-barneidrett/

Retningslinjer ungdomsidrett

https://volleyball.no/retningslinjer_ungdomsidrett/

Skjema for utbetaling av dommerhonorar

Ung-dommerskjema

 

Maler

Mal kampoppsett mini – 4 kamper per lag

Mal kampoppsett mini – 3 kamper per lag

Mal kampoppsett mini – strikkturnering

Mal velkomstbrev til deltakende lag – miniturnering

Andre tips
 • Ha nok søppelkasser
 • Ha egne poser for brusflasker
 • Husk nok dopapir
 • Ta gjerne bilder, men husk GDPR

Start typing and press Enter to search