SØKNADSPORTAL EGENKAPITAL

SØKNADSPORTAL EGENKAPITAL

Nå kan klubben din søke midler til tiltak som skal stimulere til vekst, utvikling og aktivitetsskaping i regionene.

Ved overgang til konsernkontosystem ble regionenes økonomi samlet, og egenkapitalen overført til Norges Volleyballforbunds sentrale konto. På NVBF’s forbundsting november 2020 ble det vedtatt at regionenes egenkapital skal benyttes over en 4-års periode til tiltak som stimulerer til vekst, utvikling og aktivitet i klubbene. Initiativet til tiltakene kan tas av enkeltklubber, samarbeid på tvers av klubber eller av regionalt styre.

Ordningen med tiltaksmidler er søknadsbasert og interesserte klubber søker regionen innen gitt frist. Regionene ønsker at flest mulig skal få dra nytte av midlene, og ønsker å spre midler og tiltak mest mulig. Klubber kan gjerne gå sammen om samarbeidstiltak. Tildeling av midler gjøres av regionalt styre i samarbeid med NVBF’s administrasjon.

Vilkår og kriterier

Grunnlag

Egenkapital til fordeling:

1000 NOK                       Egenkapital

Øst                                  1681

Hordaland                      480

Sydvest                           328

Møre og Romsdal          514

Sogn og Fjordane          115

Trøndelag                       507

Nord                               514

Sum regioner                 4139

Kriterier

Kriterier for tilskuddsordningen er vedtatt på Forbundstinget 2020:

 • Midler benyttes av regionstyrer i samråd med administrasjonen i NVBF til regionale tiltak fram til 31.12.2024.
 • Med regionale tiltak menes utviklingsrettede aktivitetsskapende tiltak, slik som rekruttering, oppstart av paravolleyball, inkludering- og/eller lavterskeltilbud i klubb, klubb/-inspirasjons-konferanse, rekrutteringsseminar, kompetansetiltak, stimuleringstiltak for at flere klubber påtar seg arrangement i volleyball eller sandvolleyball. Midlene skal gå til tiltak i klubb, men ikke dekke lønnsmidler eller egenandeler eller investering i utstyr/anlegg.
 • En og samme klubb kan maksimalt motta støtte for inntil 3 tiltak, og administrasjonen og det regionale styret beslutter i felleskap hva maksrammen kan være pr. tiltak. Dersom støtte på over 100 000,- pr. enkelttiltak vurderes, skal FS gi sin tilslutning. Midlene utbetales etter at tiltaket er gjennomført. Dersom det blir kjent at en klubb mottar støtte uten å gjennomføre tiltakene, vil tildelt sum bli tilbakeført.
 • Det er en forutsetning at kostnader for turnerings-kampoppsett, dommeroppsett o.l., samt løpende drift av regionale styrer og utvalg ikke skal finansieres av potten.
 • Regionale styrerepresentanter kan ikke delta i behandlingen/godkjenningen av midler dersom egen klubb er søker.
 • Utbetaling skjer via innsending av rapport på godkjente tiltak, NVBF utarbeider malark for tildeling og rapport. NVBF foretar utbetalingen iht. gjeldende økonomiske rutiner (bruk av invoice og expence).
 • Ordningen skal evalueres under Tinget 2022 og siste halvår 2024
 • Regionenes EK kan også benyttes for å utløse ekstern finansiering fra eksempelvis offentlige myndigheter, legater eller stiftelser»

Rutiner for bruk av midlene

Det er to måter å få tilskudd til tiltak på:

 • Tiltak igangsatt av regionalt styre. Saken behandles på styremøte og protokollføres.
 • Tiltak som klubb søker støtte for. Søknaden behandles av regionalt styre. Tildeling eller avslag vedtas på styremøte og saken protokollføres.

Vurderinger som gjøres av regionalt styre:

 • Sjekke formelle krav til søknaden, at det er en medlemsklubb
 • Sjekke at søknaden oppfyller betingelsene (kriteriene) for å komme i betraktning
 • Vurdere habilitet
 • Vurdere formålet med søknaden og om søknaden mest sannsynlig bidrar til måloppnåelse
 • Innstiller på maksimumsrammer for tiltak. Innstillingen vedtas på et styremøte og sendes til NVBF v/GS for tilslutning.
 • Ved behov ha dialogmøte med NVBF v/GS
 • Tiltak i regi av regionalt styre må ha et budsjett, og avtaler som forplikter at tredjepart skal ha kostander dekket må være godkjent av NVBF v/GS
 • Regionalt styre sender inn oversikt over tildelte prosjekter iht. NVBFs malark

Regionalt styres ansvar:

 • Behandle søknader og gjøre vurderinger iht. listen over
 • Regionalt styres egne tiltak må være innenfor godkjent budsjett. Rent praktisk kan ikke regionalt styre forplikte NVBF økonomisk, slik at avtaler som skal inngås må sendes videre til ADM v/GS (eksempelvis foredragsholdere, hotell, hallreservasjon, reisebestilling etc.)

Klubbens ansvar:

NVBF:

 • ADM v/GS godkjenner avtaler (for prosjekter initiert av regionalt styre) som forplikter NVBF
 • Foretar utbetaling når faktura er mottatt
 • Lager en egen nettside som klubbene kan søke på (søknadene går til regionalt styre), og viser oversikt over tildelte prosjekter.

Mulige prosjekter

Det kan søkes om midler til utviklingsrettede og aktivitetsskapende tiltak innen volleyball/sandvolleyball i regionen, for eksempel rekrutteringstiltak, oppstart av paravolleyball, inkluderings- og/eller lavterskeltilbud i klubb, klubb-inspirasjonskonferanse, rekrutteringsseminar, kompetansetiltak, inspirasjonssamlinger, stimuleringstiltak for at flere klubber påtar seg arrangement i volleyball eller sandvolleyball, og tiltak som bygger samarbeid på tvers av klubbene.

Start typing and press Enter to search