Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

«Start to talk» er en film NIF har laget der temaet er seksuell trakassering og NVBF oppfordrer alle til å se denne.

Norges idrettsforbund har laget en samleside om informasjon om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Nettsiden inneholder blant annet retningslinjer og hva idrettslag skal gjøre dersom man ønsker å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep.

Sett temaet på agendaen når medlemmene møtes.

Eksempler på møteplasser kan være:

– Klubbkvelder
– Spillemøter
– Sportslige forum
– Foreldremøter
– Styremøter

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i norsk volleyball, og er i direkte strid med våre idretters verdigrunnlag og visjon. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Varslingsrutinene gjelder for ansatte i NVBF, innleide medarbeidere eller personer som utfører arbeid for NVBF, tillitsvalgte, medlemmer, og for eksterne varslere. Forhold ved andre organisasjonsledd (idrettslag), skal primært varsle direkte til det organisasjonsleddet det gjelder. Her er det også adgang til å kontakte NIF sentralt eller lokalt (Idrettskrets).

NVBFs rutiner og håndtering av et varsel:

 • Forbundsstyret godkjente NVBFs rutiner for varsling om seksuell trakassering 13. januar 2021
 • Alle varsler vil bli tatt alvorlig av NVBF.
 • Varsling i slike saker skal skje via NVBFs varslingskanal.
 • NVBF skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken.
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandlingen av saken.
 • Varsler vil motta svar om at varselet er mottatt/registrert.
 • Vi vil ivareta den personen/de personene som det varsles om (såkalt omvarslet). Personer som anklages for kritikkverdige forhold har, rett til å få innsyn i påstandene mot seg og andre personopplysninger som er samlet og rett til å få uttale seg (kontradiksjon). De har som hovedregel ikke rett til å få vite identiteten til den som har varslet.
 • Den som har varslet og den det er varslet om skal få beskjed når saken er avsluttet.
 • De som har behandlet en varslingssak for NVBF, skal utarbeide en logg hvor det fremgår hvordan den ble behandlet, hvem som deltok i behandlingen, og resultatet av varslingsundersøkelsen. Logg og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres som fortrolig på betryggende måte. Varslinger som kommer inn i NIFs elektroniske varslingskanal mittvarsel.no blir arkivert og lagret i denne kanalen.
 • NVBF forholder seg til de gjeldende retningslinjer NIF har utarbeidet, og dette innholdet er også overførbart til NVBF og vi ber om at man leser spesifikt det som står om seksuell trakassering eller overgrep, se derfor NIFs veileder og informasjonsmateriell her:
  Seksuell trakassering og overgrep (idrettsforbundet.no)
  Rettleiar (idrettsforbundet.no)

Forebyggende arbeid i klubb – arbeidsverktøy for klubben
I fellesskap er vi alle ansvarlige for å arbeide for at seksuell trakassering ikke finner sted. Det skal være et bevisst fokus i enhver klubb. Styret skal aktivt arbeide med holdningsskapende tiltak blant sine medlemmer og bevisstgjøre trenere, ledere, spillere, dommere og andre ressurspersoner i og rundt klubben.

NVBF har utarbeidet en brosjyre med informasjon og spørsmål som klubben kan bruke i sitt arbeid for å forebygge mot slike hendelser. Se brosjyren her

NIF har også flere videoer som kan benyttes for å bevisstgjøre, skape dialog og diskusjon.

Trenerens ansvar (1 av 5)

Trenerens ansvar (2 av 5)

Trenerens ansvar (3 av 5)

Trenerens ansvar (4 av 5)

Trenerens ansvar (5 av 5)

Har du opplevd seksuell trakassering/overgrep eller har du mistanke om at noen blir det?

Seksuell trakassering og/eller overgrep skal IKKE finne sted! Snakk med noen du stoler på og fortell om hva som har skjedd. Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier i fra slik at denne personen ikke får mulighet til å gjøre det samme med andre. Du er ikke ansvarlig og bærer heller ikke skyld for at andre foretar overgrep eller trakasserer.

Vedtatt på Forbundstinget 30.11.20

Barn er det kjæreste foreldre har, og alle foreldre ønsker det beste for sine barn. Idretten og den frivilligheten som preger idretten er en av samfunnets aller mest positive sider, og medfører svært ofte livslange vennskap og i noen tilfeller livslange kjærlighetsforhold. Det aller, aller meste som utføres av arbeid i landets idrettslag er udelt positivt for utøver, for lokalmiljøet og for folkehelsen. Mange foreldre er flinke til å følge opp sine barn og ungdommer når de deltar i idrettsaktivitet, men det ligger i sakens natur at alle foreldre ikke kan følge opp alle sportslige aktiviteter til enhver tid. Derfor sendes barn og ungdommer på trening til det lokale idrettslaget, og sammen med vannflaska og treningstøyet sender foreldrene en stor tillitserklæring til idrettslaget der man forventer at utøveren blir møtt med respekt, verdighet og gode holdninger.

Slik er det dessverre ikke alltid.

Mange særforbund har det siste 10-året opplevd rystende saker knyttet til trenere, dommere og ledere – personer som i utgangspunktet skal medvirke til trygge og gode rammer for unge idrettsutøvere. Dessverre er det mange tilfeller årlig, og ett tilfelle er ett for mye. Og det er ikke noen stor forskjell på bygd og by. Litt avhengig av alvorlighetsgraden i overgrepene er det mange overgripere som bedriver sin skitne virksomhet i årevis på grunn av manglende systemer for oppfølging i idrettslagene, manglende etterforskning, påtale og rettslig forfølging fra påtalemakten og rettsapparatet. Slik kan vi ikke ha det, slik vil vi ikke ha det.

Og det er også en åpenbar unnfallenhet fra ledelsen i mange idrettslag. Uromeldinger ignoreres, varslinger bagatelliseres, og ofte er det mangelen på frivillige som gjør at idrettslagets ledelse ser en annen vei. Og kommer det en trener fra et annet land så forklares hendelser gjerne med at vedkommende kommer fra en annen kultur.

Norges Volleyballforbund anmoder Norges Idrettsforbund (NIF) om at det foretas et taktomslag i arbeidet med å redusere overgrep mot barn og ungdom. NVBF foreslår eksempelvis følgende tiltak:

 1. alle trenere/dommere/ledere skal årlig fremlegge vandelsattest
 2. idrettslagene skal årlig rapportere vandelsattestene til sine respektive særforbund
 3. trenere/dommere/ledere som kommer fra andre land og engasjerer seg i norske idrettslag skal fremlegge internasjonal vandelsattest
 4. overgripere som ender med domsfellelse utestenges på livstid fra trener/dommer/lederoppgaver i norsk idrett
 5. unnfallenhet fra idrettslagenes side medfører i ytterste konsekvens suspensjon fra sine respektive særforbund
 6. særforbund som ikke følger opp ovenfor NIF mister 50% av grunnfinansieringen fra NIF
 7. idrettens domsutvalg utarbeider en «reaksjonstrapp» som vedtas av NIF og er obligatorisk for idrettslagene

Norges Volleyballforbunds visjon er «LIVSLANG IDRETTSGLEDE». Vår ambisjon er å legge til rette for at våre medlemmer kan være en del av organisasjonen livet ut. Vi skal skape engasjement og glede for våre utøvere og for oss betyr dette at volleyball/ sandvolleyballmiljøet skal være et trygt og givende sted å være, der fellesskapet mellom enkeltmedlemmene og de ulike organisasjonsleddene skal stå i fokus og vise vei. Respekt, stolthet, engasjement og mangfold skal prege våre aktiviteter. Vi skal også alltid opptre etter idrettens prinsipper og retningslinjer, og utøve fair play både på og utenfor banen. Det er viktig at trenere og ledere kjenner til Idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Disse retningslinjene er et verktøy for at alle skal vite hva som ikke er greit og hva det kan varsles om. Retningslinjene gjør det også lettere i si ifra for de som har opplevd negative hendelser.

Kontakt i idrettsorganisasjonen

Saker knyttet til seksuell trakassering håndteres i utgangspunktet i klubben. Det kan søkes informasjon og råd fra NVBF, idrettskrets og NIF ved behov.

Kontaktinformasjon er som følger:

NVBF: [email protected]

Idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

NIF: Ansvarlig rådgiver Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, [email protected]

design-uten-navn-9
design-uten-navn-6
design-uten-navn-7
design-uten-navn-8
Anbefalte innlegg

Start typing and press Enter to search