Årsmøte er idrettslaget/klubbens høyeste myndighet og definerer rammene for organisasjonens virksomhet. I henhold til liv for idrettslag skal årsmøtet gjennomføres senest den 31. mars hvert år. I 2020 ble denne fristen utvidet på grunn av Koronapandemien. Per nå har NVBF ikke mottatt beskjed om at en lignende forlengelse vil bli innført for 2021. Vi oppfordrer derfor våre klubber til å starte planleggingen av årsmøtet 2021.

 

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøte. Uavhengig om årsmøtet gjennomføres fysisk eller digitalt er årsmøtets oppgaver det samme. Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) Styre med leder, nestleder, [antall, (minst ett)] styremedlem(mer) og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
 16. b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
 17. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 18. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 19. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

[15.      Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

 

Noen idrettslag med under 100 medlemmer er med i prøveordningen for forenklet lovnorm. Årsmøtet til disse idrettslagene følger oppgavene beskrevet i forenklet lovnorm. Forenklet lovnorm finnes her:  Lovnorm

 

Årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel. Alle klubber tilhørende NVBF må dermed innkalle sine medlemmer senest i løpet av februar.

Samtidig gjøres det oppmerksom på at grupper tilhørende fleridrettslag gjennomfører årlig møte i gruppene før hovedidrettslaget holder årsmøtet. Fristen for gjennomføring innen utgangen av mars gjelder for hovedidrettslaget.

 

NVBF inviterer til webinar om årsmøte, forberedelser, gjennomføring og etterarbeid den 13. januar klokken 20.00 til 21.00. Dette er en enkel og effektiv måte å få oversikt over hvilke oppgaver som må løses. Invitasjon til webinaret finnes her: Webinar

NVBF og Norges Idrettsforbund har utarbeidet nettsider der man kan finne mer informasjon om gjennomføringen av årsmøte. I tillegg finnes eksempler på maler som man kan benytte bla til innkalling, protokoll osv. NIFs nettside finnes her Årsmøte, mens NVBFs er her: Årsmøte.

 

NVBF ønsker alle idrettslag og klubber lykke til med årsmøtet 2021!

 

Start typing and press Enter to search

19-generellt-nyhetsbilde-bvb-fivb