Årsmøte er idrettslaget/klubbens høyeste myndighet og definerer rammene for organisasjonens virksomhet. I henhold til NIFs lov for idrettslag skal årsmøtet gjennomføres senest den 31. mars hvert år, og dermed er det rett og slett på tide å starte planleggingen.

For å få gjennomført et lovlig årsmøte, kan det være lurt å delta på et webinar nå i januar. Vi tilbyr 1 time webinar for valgkomiteens arbeid 5. januar (https://volleyball.no/kurskalender/valgkomiteens-ansvar-og-oppgaver-3/) og 9. januar (https://volleyball.no/kurskalender/valgkomiteens-ansvar-og-oppgaver-4/) samt 1 times webinar om gjennomføring av årsmøte 4. januar  (https://volleyball.no/kurskalender/forberedelse-og-gjennomforing-av-arsmote/) og 10. januar (https://volleyball.no/kurskalender/forberedelse-og-gjennomforing-av-arsmote-2/).

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøte, men for å kunne stemme eller stille til valg må medlemmet være 15 år eller eldre (kan fylle 15 i løpet av kalenderåret 2023), ha vært medlem i 1 måned eller mer og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser (betalt medlemskontingent, f.eks.). Foreldre kan IKKE stille på vegne av egne barn, foreldre må selv være et betalende medlem for å få stemmerett.

Den faste agendaen for årsmøte er slik:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette
  a. medlemskontingent på minst kr 50
  b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
  a. Styre med leder, nestleder, [antall, minst ett] styremedlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer] b. Kontrollutvalg med leder, [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] varamedlem[mer]] c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  d. Valgkomité med leder, og [antall, minst ett] medlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer] e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv

15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Noen idrettslag med under 100 medlemmer er med i prøveordningen for forenklet lovnorm. Årsmøtet til disse idrettslagene følger oppgavene beskrevet i forenklet lovnorm. Forenklet lovnorm finnes her: Lovnorm

Årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel. Alle klubber tilhørende NVBF må dermed innkalle sine medlemmer senest i løpet av februar.

Samtidig gjøres det oppmerksom på at grupper tilhørende fleridrettslag gjennomfører årlig møte i gruppene før hovedidrettslaget holder årsmøtet. Fristen for gjennomføring innen utgangen av mars gjelder for hovedidrettslaget.

NVBF og Norges Idrettsforbund har utarbeidet nettsider der man kan finne mer informasjon om gjennomføringen av årsmøte. I tillegg finnes eksempler på maler som man kan benytte bla til innkalling, protokoll osv. NIFs nettside finnes her Årsmøte, mens NVBFs er her: Årsmøte.

NVBF ønsker alle idrettslag og klubber lykke til med årsmøtet 2023!

Start typing and press Enter to search