Årsmøte er idrettslaget/klubbens høyeste myndighet og definerer rammene for organisasjonens virksomhet. Norges Volleyballforbund vil med dette minne alle idrettslag og klubber om at årsmøte skal gjennomføres innen 31. mars 2020.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøte. Årsmøte skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
  b) Kontrollutvalg med [antall, (minst to)] medlemmer og [antall, (minst ett)] varamedlem(mer).
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
  Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.
[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

 

Årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel. Alle klubber tilhørende NVBF må dermed innkalle sine medlemmer senest i løpet av februar.

Samtidig gjøres det oppmerksom på at grupper tilhørende fleridrettslag gjennomfører årsmøter i gruppene før hovedidrettslaget. Fristen for gjennomføring innen utgangen av mars gjelder for hovedidrettslaget.

NVBF og Norges Idrettsforbund har utarbeidet nettsider der man kan finne mer informasjon om gjennomføringen av årsmøte. I tillegg finnes eksempler på maler som man kan benytte bla til innkalling, protokoll osv. NIFs nettside finnes her Årsmøte, mens NVBFs er her: Årsmøte.

NVBF ønsker alle idrettslag og klubber lykke til med årsmøtet 2020!

Start typing and press Enter to search