Under Forbundstinget 8.-9. juni 2024 skal det vedtas en ny langtidsplan for norsk volleyball for perioden 2024-2028. Vi har valgt å kalle planen for «Volleyballen vil!». Dette som et symbol på at planen gjelder for hele volleyball-Norge, selv om den setter retning og prioritet for forbundets arbeid. Sammen skal vi som organisasjon jobbe med å utvikle volleyballen videre!

Skal vi lykkes med dette så trenger vi en plan som treffer på behovene og ønskene medlemsmassen i norsk volleyball har. Vi har derfor lagt opp til en bred involvering underveis i utarbeidelse av ny plan, kombinert med kunnskapsinnhenting. Vi har tidligere hatt evaluering av eksisterende plan, og nå ønsker vi tilbakemelding på fremlagte utkast til ny langtidsplan.

 

Om høringsutkastet
Vedlagt høringsutkast inneholder to deler:
1. Volleyballen er
2. Volleyballen vil

«Volleyballen er» gir en beskrivelse av NVBF og norsk volleyball. Den viser til vår visjon, vår virksomhetsidé og vårt verdigrunnlag. Videre sier denne delen noe om ekstern forankring og om samspillet i organisasjonen.

«Volleyballen vil» inneholder tre strategiområder med tilhørende hovedmål som skal være prioritert i perioden 2024-2028. Under hvert hovedmål skal det utarbeides målbare indikatorer (KPIer) som sier noe om hva som skal prioriteres av arbeid og hvordan måle fremgang innenfor de ulike målene.

Det er viktig å ha med seg at ny langtidsplan skal holdes på et overordnet nivå og inneholde noen utvalgte områder vi ønsker å prioritere de neste fire årene. Ordinære driftsoppgaver og lovpålagte oppgaver vil derfor ikke komme frem i langtidsplanen da dette er noe vi uansett skal og må arbeide med. Dette gjelder eksempelvis generelle driftsoppgaver som økonomistyring og forvaltning, ren idrett og lovpålagte oppgaver som å fremme nasjonal og internasjonal aktivitet.

 

Utkastets innhold og forslag til prioriteringer bygger i hovedsak på:
– Trender i tilbakemeldingene og innspillene gitt i evalueringene gjennomført av klubber, regionale styrer og forbundsstyret
– Forbundets utvikling de siste årene i konkurranseaktivitet og medlemstall
– Samfunnstrender og forventninger til oss som særforbund i norsk idrett som vi må forholde oss til i tida fremover

 

Tidslinje frem mot Volleyballtinget 2024

Høringsfrist 17. april 2024
• Skriftlig høring i organisasjonen, med samarbeidspartnere og relevante, eksterne aktører

10. april 2024
• Digitalt innspillsmøte på Teams kl.20:00-21:00

21. mai 2024
• Vedtak av endelig forslag til ny langtidsplan i forbundsstyremøte

24. mai 2024
• Publisering av sakspapirene til Forbundstinget 2024

8.-9. juni 2024
• Endelig langtidsplan 2024-2028 vedtas

 

Innspill og kommentarer til ny langtidsplan
Vi ønsker både konkrete innspill til de foreslåtte strategiområdene og hovedmålene, og mer generelle betraktninger til vedlagte høringsutkast. Vi ønsker også innspill til målbare indikatorer for hvert hovedmål. Forklaring og eksemplifisering av hva en målbar indikator kan være ligger som vedlegg til høringsdokumentet.

Vi ber om at innspillene sendes inn på vegne av klubben/organisasjonsleddet, og at det styrebehandles. Dere bestemmer selv hvordan dere ønsker å strukturere opp og sende inn deres skriftlige innspill, og det vil også være mulig å gi innspill muntlig i det digitale innspillsmøtet 10. april.

Alle innspill til ny strategiplan sendes på e-post til [email protected]

 

Høringsutkastet finnes her: Høringsutkast 

Frist for innspill er 17. april.

 

Påmelding digitalt innspillsmøte onsdag 10. april kl. 20:00-21:00
For å sikre et godt digitalt møte onsdag 10. april er det ønskelig dere melder dere på i forkant, med siste frist tirsdag 9. april.

Påmelding til innspillsmøte gjøres her: https://www.formpl.us/form/6605690930331648

Link til møtet sendes ut til alle påmeldte deltakere ila onsdagen.

 

Spørsmål til ny langtidsplan kan rettes til generalsekretær Guro Røen [email protected]

 

På forhånd takk for at dere setter av tid til dette og på den måten bidrar til å utvikle norsk volleyball!

Start typing and press Enter to search