Når presidenten skrev at han personlig hadde sørget for å endre et Tingvedtak fordi han mente det var «uinteressant», rant begeret over.

Det er viktig at saken blir belyst fra flere sider og det er ryddig av Norges volleyballforbund at også vi får komme til orde gjennom deres kanaler. Jeg vil starte med å berømme og takke dem for det.

Jeg vil her utdype og svare på en del av de påstandene som har kommet de siste dagene. Jeg vil også offentliggjøre selve varselet og e-postkorrespondanse for å synliggjøre mest mulig av bakgrunnen for at vi valgte å gå så drastisk til verks som vi har gjort. En del dokumentasjon som har blitt etterlyst er også lagt med. Jeg vil samtidig bruke anledningen til å understreke at den aller viktigste dokumentasjonen som foreligger for å ta stilling til om forbundet drives til det beste for våre medlemmer, er kontrollkomiteen og revisors beretning som ligger lett offentlig tilgjengelig.

Da tingpapirene ble offentliggjort og presidenten eksplisitt sa at han selv valgte å se bort fra tidligere tingvedtak, rant begeret over etter det vi har oppfatta som flere år med kamp. Vi valgte da å varsle NIF om revisor og kontrollkomiteens rapport og ba dem vurdere hvorvidt NVBF burde underlegges deres administrasjon.

Lovutvalg og kontrollkomiteen var orientert om dette underveis. Det er viktig for oss å få frem at kontrollkomiteen støttet vårt forslag om å utsette tinget, og at de også støttet forespørselen vår til NIF om å vurdere hvorvidt de burde gå inn i driften av NVBF. Dette var med andre ord ikke et marginalt opprør fra noen få, slik enkelte har fremstilt det. Det var forankret i NVBF sitt viktigste kontrollorgan. Dette burde være mer enn nok dokumentasjon og bekreftelse i seg selv på at det er noe alvorlig galt, og at dette synet støttes av flere.

Presidenten i Norges volleyballforbund har lagt ut en hel serie personlige innlegg på forbundets nettsider. Her settes det fram så mange påstander og uriktigheter at jeg ønsker å komme med følgende oppklaringer.
1) Ekstraordinært ting på Teams i fellesferien trengs ikke for å søke momskompensasjon. Momskompensasjon kan særforbund også søke om i år uten Ting. Det kreves da kun revisor og styrets godkjennelse. Dette er bekreftet av NIFs økonomiavdeling 25.06. Mail legges ved her (Avsender har samtykket til offentliggjøring).
2) Det trengs ikke forslag om at styret skal møtet kontrollkomiteen en gang i året. Kontrollkomiteens innsynsrett er nedfelt i lovverket, og kan ikke overprøves av forbundsstyret (se §2-12 i NIFs lov). At presidenten først foreslår dette nå etter at kontrollkomiteen har vært tydelig i flere år på at de har vanskelige arbeidsforhold, er talende.
3) Varselet ble ikke avvist av NIF før tinget. NIFs tilsvar til varslerne inneholdt en oppfordring om å bruke den demokratiske retten på eget Forbundsting. Svaret fremgår i varselmailen vedlagt under. Med andre ord ble ikke tinget «kuppet» på formaliteter.
4) At idrettspresident Berit Kjøll først ble informert etter Tinget stemmer ikke. Hun ble informert av oss (varslerne) 11/6. Se vedlegg.
5) Låneavtalen med Region Øst var med i varslingsbrevet som et eksempel på hva Kontrollutvalget ikke fikk innsyn i. Det var med andre ord ikke et grunnlag for varselet i seg selv. Det var bare et av mange eksempler.
6) Kritikk av landslagssatsingen var ikke en del av varslingen, og ikke det kritikken handler om. Å vise til landslagets suksess er med andre ord ikke å svare på de spørsmålene som har blitt stilt.
7) Oppfordringen om å spørre om man lurer på noe og ikke løpe til NIF/media har vi fulgt i flere år, men få henvendelser er besvart. Det er nettopp noe av det varselet handler om.

Som dere kan se av vedleggene handlet varselet om:
a) at Forbundsstyret ikke følger opp Tingvedtak, og at presidenten bevisst har tatt dette valget (se spesielt e-post sendt fra presidenten, der han sier eksplisitt at han har bedt om at vedtaket skal strykes)
b) mangel på svar på kritiske spørsmål over år
c) et regnskap som ikke føres etter de prinsipper organisasjonen ble lovet
d) at revisor har påpekt to år på rad at ledelsen «ikke har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger».

Dokumentene til årets Ting kom ut svært sent, og regnskapet er ikke slik organisasjonen ble lovet. Kontrollutvalgets beretning(er) er svært bekymringsfulle, og ved å bruke den formelle retten til å stoppe det ordinære Tinget ønsket vi å få bedre tid fram mot et forhåpentligvis fysisk Ting til høsten. Ved avstemming ble det flertall for ordinært Ting til høsten, men siden Forbundsstyret heller valgte å tvinge gjennom et ekstraordinært Ting i fellesferien fikk vi ikke den tiden Tingdelegatene ønsket.

Vi har aldri hatt noe ønske om å underkjenne det økonomiske resultatet for organisasjonen, bare sørge for at delegatene har mulighet til å delta i en reell diskusjon og sikre en ordentlig demokratisk prosess. Å få det til å fremstå som vi kuppet et Ting på tynt grunnlag er for øvrig å undervurdere de delegatene som stemte for en utsettelse. Deres stemmer signaliserer tydelig at flertallet i volleyball-Norge ønsker en tydelig og godt forberedt diskusjon, og at forholdene ikke lå til rette for det.

Vi har stor forståelse for at mange ikke er enige i fremgangsmåten og mener vi skader mer enn vi gagner. Til dere vil jeg si at vi ikke har sett noen annen utvei. Hvordan skal man varsle via tjenestevei i egen organisasjon når håndtering av kritikk og spørsmål i egen organisasjon er noe av det man varsler om? Når kontrollkomiteen og revisor påpeker så alvorlige forhold som det er gjort her, er NIF det neste leddet i tjenesteveien.

Vi så heller ingen annen utvei enn å foreslå utsettelse av tinget. Det ville ikke vært forsvarlig å ta denne diskusjonen på et ting der delegatene ikke hadde mulighet til å forberede seg godt fordi man ikke klarte å gå ut med papirene i tide. For at diskusjonen skal forankres blant våre medlemmer landet over, må tingdelegatene ha mulighet til å diskutere sakspapirer og forhøre seg om hva andre mener. Det var altså flertallet enig i. Og det er også derfor det ikke er nok å publisere mangelfulle sakspapirer eller papirer som avdekker alvorlige forhold, og deretter vise til at det vil svares på fra talerstolen.

Dette bringer oss inn på et annet viktig poeng: Ledelse og god styring krever åpenhet, evne til å svare på kritikk og konstruktiv dialog. Tinget annet hvert år er ikke hovedarenaen for dette. Dette skjer gjennom alle de små og store møtene, samtalene og e-postutvekslingene alle andre dager i året. Det er her tillit bygges. Det er i disse møtene klubbene, regionale ledd og medlemmene våre trenger å føle seg sett og hørt i det daglige. Og det er altså her vi mener det svikter fra øverste hold, i tillegg til de forholdene kontrollkomite og revisor påpeker.

Bare for å ha sagt det: Vi tror ikke løsningen på de utfordringene vi peker på er at hele forbundsstyret går eller at man går tilbake til tidligere organisasjonsmodell. Det er mange gode tanker og positive utviklingstrekk i norsk volleyball. Det både ser og anerkjenner vi. Helt konkret tror vi at de utfordringene vi varsler om peker på et ledelsesproblem. Hvis vi skal klare en krevende omorganiseringsprosess trenger vi en leder som ser på kritikk og spørsmål som en styrke for å utvikle forbundet. Vi trenger en leder som respekterer de beslutningene som er forankret i de aller viktigste beslutningsorganene våre.

Alle som engasjerer seg i driften av Norges Volleyballforbund vil organisasjonen vel, og diskusjoner og uenigheter om veivalg er sunt. Vi håper disse diskusjonene kan dreie seg om de forholdene som har kommet frem, og ikke våre personlige hensikter som varslere. Hva konkret får vi enkeltpersoner egentlig ut av dette? Ingenting. Det har sittet langt inne og kostet mye krefter å gjøre dette. Derfor betyr det enormt mye med alle de støtteerklæringene vi har mottatt de siste ukene fra hele landet. Det gir oss håp om at det var riktig å dra disse spørsmålene frem i lyset. Gjennom diskusjon kan vi få til endring.

Vi vil også understreke at vi ser på våre engasjerte ansatte som vår fremste ressurs og at disse til enhver tid må gis best mulig arbeidsvilkår.

Jeg håper ALLE som er opptatt av volleyballens fremtid i Norge leser sakspapirene til ekstraordinært Ting godt, og at alle med representasjonsrett stiller med sine representanter. I et demokrati har vi rett til å bli hørt, men også en moralsk plikt til å delta der beslutningene tas og holde våre tillitsvalgte ansvarlig. Det er opp til oss alle å avgjøre om vi mener NVBF ledes etter de prinsippene vi som medlemmer har stemt frem.
Vi må stille spørsmål og vi må vurdere om svarene vi får er gode nok. Men vi kan ikke vurdere styringen av NVBF basert på hvilke fagre lovnader som kommer fra talerstolen annethvert år eller gjennom presidentens blogg.

Vi må vurdere om det NVBF vi møter i det daglige, alle dager i året, er det forbundet vi ønsker oss.

NB: Dette er en utvidet versjon av det innlegget jeg postet på min private Facebook-side 25.06. for å svare på en del påstander presidenten den siste uka har kommet med via forbundets kanaler.

Vedleggsliste:

Varselmail til NIF, med NIF sitt svar
E-post til forbundsstyret der varselet ble videresendt
E-post der president bekrefter å personlig ha bedt om at tingvedtak sees bort fra
E-post fra NIF som bekrefter retningslinjer for MVA-søknad
Chatlogg som viser varsling av Kjøll 11. juni

 

Start typing and press Enter to search

volleyball-eirik-srdahl