Norges Idrettsforbund ved Idrettsstyret har vedtatt nye retningslinjer for hva som er tillatt og ikke tillatt av filming/streaming fra ungdoms- og breddeidrettsarrangementer. Norges Volleyballforbund har, på bakgrunn av disse retningslinjene, bestemt at det inntil videre, lov med filming og/eller streaming fra enkelte aldersbestemte arrangement.
Turnering-/kamparrangør forplikter seg til å følge streamingreglene og sørge for at tiltakene blir implementert.

Definisjoner:
Strømming/streaming: Video som overføres direkte fra arrangement til seere i sanntid, for eksempel gjennom sosiale medier, strømmeplattformer eller via medieaktører.
Filming: Filmopptak som gjøres lokalt og som ikke deles. Kan benyttes for senere visning.

 

Aldersbestemte arrangementer som åpnes for strømming:

· Kvartfinaler, semifinaler og finaler NM VB U17 og NM VB U19

· Semifinaler og finaler NM Regionlag VB U16 og SVB U17

· Semifinaler og finaler NM SVB U17, U18, U19 og U21

· Semifinaler og finaler NM Regionlag SVB U17

Andre arrangementer som åpnes for strømming:

· Kamper på bredde seniornivå

Følgende forutsetninger skal innfris for at strømming kan skje:

1. Kampene skal strømmes via en løsning med krav til pålogging av brukere.

2. Det skal etableres et sekretariat for arrangementet med tydelig instruks/opplæring om den aktuelle strømmingen, og muligheter for å stanse strømmingen ved hendelser, herunder ulykker eller andre særlige forhold.

3. Kamera(er) som benyttes skal vise hele banen og det skal aldri eksponeres mindre enn to personer samtidig i bildet.

4. Reservasjonsløsningene i MinIdrett skal informeres om til alle deltakere. Arrangør skal forespørre NVBF før arrangementet om eventuelle reservasjoner, og får tilbake en liste over kamper som ikke skal strømmes.

5. Det skal være tydelig informasjon til berørte i forkant av arrangementet og på selve arrangementet om at det eventuelt strømmes og hvor og hva som strømmes, og informasjon om mulighet til å håndtere rettigheter, herunder reservasjonsadgang. Informasjonen må gis på relevante språk der dette er nødvendig for å sikre at alle er godt informert.

6. Det skal være tydelig markering av når kameraer filmer og hvilke områder som omfattes av filmingen gjerne gjennom lyssignaler, informasjon fra speaker m.v., og klar markering av når det ikke filmes gjennom fysisk dekking av utstyr.

7. Det skal være mulig å slette opptakene som blir gjort.

Filming av kamper.

I alle klasser over 15 år åpnes det for at kamper kan filmes til trenings- og utviklingsformål. Følgende forutsetninger skal innfris for at slik filming kan skje:

1. Det er kun oppført trener på et lag som kan filme/sette opp et kamera.
2. Der man ønsker å filme også eventuelle motstandere skal disse konsulteres i forkant og filmopptaket gjøres kjent for dem.
3. Beslutningen om filming til treningsformål skal tas i samråd med de aktuelle utøverne på eget lag
4. Filmopptaket skal ikke distribueres eller vises for andre enn de berørte utøverne/trenerne og kun benyttes i utviklingsøyemed.
5. Filmopptaket skal slettes hvis det kommer forespørsel om det fra noen involverte parter.

Nedenfor gjengir vi noen av NIFs retningslinjer knyttet til filming/streaming av breddeidrettsarrangementer.

  1. Det skal ikke streames fra barne- og ungdomsidrett i klassen U15 eller lavere.
  2. For klassene U17 og U19 er det nødvendig at man gir utøvere og /eller foresatte/verger informasjon om eventuell streaming, samtidig som de har mulighet til å reservere seg mot dette. Dette må skje senest to uker før arrangementet.
  3. Det er ikke tillatt å filme eller streame dersom utøvere under 13 år deltar.
  4. For å forsvarlig kunne ivareta kravene til informasjon, muligheten for reservasjon og tilstrekkelig beskyttelse av de som har behov for det, krever streaming av breddeidrettsarrangementer innen lagidrett integrasjon mot idrettens systemer og bruk av MinIdrett. (Siden NVBF benytter seg av Profixio som verktøy under turneringer for barn og ungdom, og våre arrangementer i aldersbestemte aktiviteter ikke er integrert i TA/MinIdrett, kan man ikke følge opp kravet fra NIF før en avklaring av dette punktet er gjennomført. Da kan vi ikke tillate filming/streaming inntil videre.)

NVBF er klar over at mange ønsker mulighet til å følge arrangementene enten hjemmefra eller fra andre steder enn i hallen. Det er også forståelse for at filming/streaming av arrangementene er med på å øke interessen for vår idrett. Men i dette tilfellet, og inntil videre, vil NVBF følge NIF sine retningslinjer og gi begrenset adgang til filming eller streaming av våre idrettsarrangementer.

Vår viktigste oppgave er å ta vare på idrettsungdommen.

Spørsmål om bestemmelsen eller retningslinjene kan rettes til [email protected].

Start typing and press Enter to search