Trener 3

Kategori:

Trener 3 fokuserer på utvikling og prestasjon. Gjennom kurset skal treneren gjøres i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Deltakerne på Trener 3 kursene er som regel trenere som jobber med utøvere som ønsker å nå et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Læringsmål

Gjennom deltagelse på Trener 3 – kurset skal deltageren tilegne seg følgende kompetansemål:

Idrettsfaglige kompetansemål:
• Vite hvilke arbeidskrav som gjelder for egen idrett.
• Planlegge, periodisere og vurdere trening for utøverne.
• Være i stand til å gjennomføre relevante analyser, vurderinger, tester, og lage kapasitetsprofiler for utøverne.
• Kunne reflektere og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger/bevegelsesløsninger for lagspillutøvere.
• Kjenne egen idretts utviklingstrapp og beste praksis.
• Ha en helhetlig forståelse for funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk.
• Ha forståelse for viktige hensyn i forhold til kjønnsperspektiv innen toppidrett og utviklet holdninger knyttet til dette.
• Ha en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon.
• Vite hvor utøverne kan få relevant hjelp til behandling.
• Være i stand til å anvende relevante mentale treningsteknikker.
• Til enhver tid å holde seg oppdatert på områder som er viktig for prestasjonsutvikling i egen idrett (etterutdanning).

Pedagogiske kompetansemål:
• Utvikle 24-timersutøveren med balanse mellom trening/konkurranser og andre arenaer.
• Evne til å skape selvstendige utøvere.
• Videreutvikle kommunikasjonsferdigheter.
• Ha kjennskap til og kunne anvende idrettscoaching for å gjennomføre systematiske utøversamtaler individuelt og med lag.
• Være i stand til å praktisere situasjonstilpasset ledelse.
• Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

Organisatoriske kompetansemål:
• Være i stand til å lede gode strategi- og målprosesser og kunne forstå og benytte aktuelle verktøy for dette.
• Utvikle et støtteapparat rundt utøverne og definere ansvarsfordeling.
• Kunne organisere en treningsgruppe sett opp imot utøverens målsetting.
• Samarbeide med andre trenere, ressurspersoner og regionale kompetansesentre.
• Kjenne til regler og rutiner for deltakelse internasjonalt.
• Kjenne til internasjonale klassifiseringsregler innen idrett for funksjonshemmede.
• Kjenne til idrettens sportslige struktur.
• Legge til rette for og avstemme elitesatsingen i egen klubb.
• Ha kjennskap til trenerens og utøvernes rettigheter og plikter.

Målgruppe

Målgruppe:
Målgruppen er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Krav til opptak:
Kursdeltageren må ha fylt 18 år det kurset starter, og Norges Volleyballforbunds Trener 2-utdanning skal være gjennomført og bestått. Deltageren må i tillegg fungere som aktiv trener i volleyball og/eller sandvolleyball.

Varighet

Kurset består av 90 timer undervisning og 90 timer praksis med eget lag. Undervisningen gjennomføres i form av digitale samlinger, fysiske samlinger, samt eget arbeid og praksis. I 2023/2024 gjennomføres kurset slik:

  • Samlinger i regi av NVBF: 4 digitale samlinger + 3-4 fysiske samlinger.
  • Samlinger i regi av Olympiatoppen: 3 digitale samlinger + 1 fysisk samling.
  • Hjemmeoppgaver og egen praksis

Deltager gjennomfører praksis på 90 timer med eget lag der utviklings- og/eller prestasjonsfokus står sentralt i gruppa.

Gjennomføring

Trener 3 arrangeres hvert andre år.

Kurset som gjennomføres i sesongen 2023/2024 har oppstart i juni 2023.

Neste kurs gjennomføres i 2025/2026-sesongen.

Kursavgift

Kursavgiften er 5000,-, samt reise, opphold og inngang i forbindelse med studietur.

Kursavgiften dekker 90 timer undervisning og elektronisk kursmateriell, samt deltakelse på OLT sine samlinger.

Autorisasjon

Det stilles krav til at deltageren har gjennomført følgende for å få bestått Trener 3:

– Oppnådd definerte kompetansemål
– Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Undervisningen er på til sammen 90 timer.
– Gjennomført praksis av 90 timer.
– Få godkjent eget arbeid (refleksjonsnotat og presentasjon)

Trenerpraksis
Praksis skal gjennomføres inntil seks måneder etter at kurset er gjennomført. Trenerpraksisen gjøres med eget lag i etterkant av samlingene. Når praksis er gjennomført sendes bekreftelsesskjema for gjennomført praksis til NVBF.

Skjema for bekreftelse av fullført praksis finnes her: https://www.formpl.us/form/2098616056

Kompetanse
Kursdeltagelse og trenergrad registreres på den enkeltes deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd etter at kurset er fullført.

Varighet
Det stilles krav om at trenere med autorisasjon innen tre år etter autorisasjonsdatoen må ha gjennomført etterutdanningstiltak eller ha fungert som volleyball-/sandvolleyballtrener med varighet i minimum ett år. Eksempler på etterutdanning kan være kurs og moduler som NVBF tilbyr som en del av Trenerløypa eller deltagelse på tiltak, som godkjennes som etterutdanning, i regi av NVBF.