Trener 3

Kategori:

Trener 3 fokuserer på utvikling og prestasjon. Gjennom kurset skal treneren gjøres i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere. Deltakerne på Trener 3 kursene er som regel trenere som jobber med utøvere som ønsker å nå et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Læringsmål

Gjennom deltagelse på Trener 3 – kurset skal deltageren tilegne seg følgende kompetansemål:

Idrettsfaglige kompetansemål:
• Vite hvilke arbeidskrav som gjelder for egen idrett.
• Planlegge, periodisere og vurdere trening for utøverne.
• Være i stand til å gjennomføre relevante analyser, vurderinger, tester, og lage kapasitetsprofiler for utøverne.
• Kunne reflektere og velge hensiktsmessige taktiske og tekniske handlinger/bevegelsesløsninger for lagspillutøvere.
• Kjenne egen idretts utviklingstrapp og beste praksis.
• Ha en helhetlig forståelse for funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk.
• Ha forståelse for viktige hensyn i forhold til kjønnsperspektiv innen toppidrett og utviklet holdninger knyttet til dette.
• Ha en helhetlig forståelse for ernæring i forbindelse med prestasjon og restitusjon.
• Vite hvor utøverne kan få relevant hjelp til behandling.
• Være i stand til å anvende relevante mentale treningsteknikker.
• Til enhver tid å holde seg oppdatert på områder som er viktig for prestasjonsutvikling i egen idrett (etterutdanning).

Pedagogiske kompetansemål:
• Utvikle 24-timersutøveren med balanse mellom trening/konkurranser og andre arenaer.
• Evne til å skape selvstendige utøvere.
• Videreutvikle kommunikasjonsferdigheter.
• Ha kjennskap til og kunne anvende idrettscoaching for å gjennomføre systematiske utøversamtaler individuelt og med lag.
• Være i stand til å praktisere situasjonstilpasset ledelse.
• Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

Organisatoriske kompetansemål:
• Være i stand til å lede gode strategi- og målprosesser og kunne forstå og benytte aktuelle verktøy for dette.
• Utvikle et støtteapparat rundt utøverne og definere ansvarsfordeling.
• Kunne organisere en treningsgruppe sett opp imot utøverens målsetting.
• Samarbeide med andre trenere, ressurspersoner og regionale kompetansesentre.
• Kjenne til regler og rutiner for deltakelse internasjonalt.
• Kjenne til internasjonale klassifiseringsregler innen idrett for funksjonshemmede.
• Kjenne til idrettens sportslige struktur.
• Legge til rette for og avstemme elitesatsingen i egen klubb.
• Ha kjennskap til trenerens og utøvernes rettigheter og plikter.

Målgruppe

Målgruppe:
Målgruppen er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Krav til opptak:
Kursdeltageren må ha fylt 18 år det kurset starter, og Norges Volleyballforbunds Trener 2-utdanning skal være gjennomført og bestått. Deltageren må i tillegg fungere som aktiv trener i volleyball og/eller sandvolleyball.

Varighet

Kurset består av 90 timer undervisning i form av samlinger og 90 timer praksis med eget lag. I tillegg skal deltageren gjennomføre et eget arbeid/prosjekt som skal leveres og godkjennes for å få bestått kursgjennomføring.

Kurset arrangeres i form av samlinger, studietur, eget arbeid og praksis. Samlingene gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Tema på de ulike samlingene er:

Samling 1
– Leksjon 1: Introduksjon
– Leksjon 2: Treningsplanlegging og prestasjonsutvikling
– Leksjon 3: Prestasjonsutvikling og organisering
– Leksjon 4: Plan for eget prosjekt

Samling 2
– Leksjon 1: Idrettscoaching
– Leksjon 2: Idrettspsykologi
– Leksjon 3: Prestasjonsernæring
– Leksjon 4: Strategi- og målprosesser

Samlingen arrangeres av Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen og er felles for Trener 3 kandidater fra alle idrettene tilhørende Norges Idrettsforbund.

Samling 3 (Studietur)
Samling 3 gjennomføres som en studietur til ett eller flere gode utviklingsmiljø relatert til volleyball og/eller sandvolleyball. Flere av kompetansemålene idrettsfaglig, pedagogisk og organisatorisk vil naturligvis bli berørt på denne studieturen. Deltagerne vil få mulighet til å observere treninger, kampforberedelser og kamper på internasjonalt nivå.

Temaer i samlingen: Tilpasset i henhold til plan for eget prosjekt.
• Lage plan for hvordan innhente ønsket informasjon /erfaring i forbindelse med studieturen.
• Refleksjon rundt informasjon /erfaring i forbindelse med studieturen og relevant litteratur.

Samling 4
– Leksjon 1: Presentasjon av individuelle prosjekter
– Leksjon 2: Veien videre i eget prosjekt
– Leksjon 3: Individuell gjennomgang og vurdering

Trenerpraksis
Deltager gjennomfører praksis på 90 timer med eget lag der utviklings- og/eller prestasjonsfokus står sentralt i gruppa.

Gjennomføring

Trener 3 arrangeres hvert andre år.

Neste kurs gjennomføres sesongen 2021/2022-sesongen.

Kursavgift

Kursavgiften er 7.000,-, samt reise, opphold og inngang i forbindelse med studietur. Ca. 50% av kursavgiften viderebetaler NVBF til NIF for kurssamling 2.

Kursavgiften dekker 90 timer undervisning og elektronisk kursmateriell.

Autorisasjon

Det stilles krav til at deltageren har gjennomført følgende for å få bestått Trener 3:

– Oppnådd definerte kompetansemål
– Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Undervisningen er på til sammen 90 timer.
– Gjennomført praksis av 90 timer.
– Få godkjent eget arbeid (refleksjonsnotat og presentasjon)

Praksis skal gjennomføres inntil seks måneder etter at kurset er gjennomført. Trenerpraksisen gjøres med eget lag i etterkant av samlingene. Når praksis er gjennomført sendes bekreftelsesskjema for gjennomført praksis til NVBF på kompetanse@volleyball.no. Skjemaet fylles ut av kandidaten og signeres av klubbleder. Bekreftelsesskjemaet finnes her: bekreftelse på gjennomført praksis

Kursdeltagelse og trenergrad registreres på den enkeltes deltagers idretts-cv som finnes på minidrett.no. Her finner man også kompetansebevis for graden som er oppnådd etter at kurset er fullført.

Det stilles krav om at trenere med autorisasjon innen tre år etter autorisasjonsdatoen må ha gjennomført etterutdanningstiltak eller ha fungert som volleyball-/sandvolleyballtrener med varighet i minimum ett år. Eksempler på etterutdanning kan være kurs og moduler som NVBF tilbyr som en del av Trenerløypa eller deltagelse på tiltak, som godkjennes som etterutdanning, i regi av NVBF.