korona
Siste oppdatering

Om resten av volleyballsesongen:
11. mars : NVBF besluttet 11. å avlyse all nasjonal og regional konkurranseaktivitet ut mars måned.
16. mars : Volleyballsesongen er avsluttet og all kampaktivitet opphører.
26. mars: Basert på myndighetens beslutning 24. mars om å videreføre alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april, må NVBF naturlig nok avvente våraktivitetens planer. I praksis vil det si at all aktivitet frem til 18. mai utgår, og ny vurdering gjøres etter påska.

På bakgrunn av denne beslutningen jobber NVBF med å vurdere og avklare konsekvensene av at all resterende kampaktiviteten på regionalt og nasjonalt nivå er avlyst. I dette arbeidet inngår bl.a hvordan lagene rangeres, spesielt med tanke på opprykk, nedrykk, kvalifisering, resultatliste (vinnere) etc.

Vi vil komme tilbake med informasjon rundt dette arbeidet så snart saken er behandlet av NVBF. NVBFs arrangement og konkurranseavdeling er godt i gang med å gjøre disse vurderingene, og Forbundsstyret vil behandle saken.

NVBFs kontor vil fortsatt være betjent, og vi vil utføre oppgavene ved bruk av mest mulig hjemmekontor, for å unngå bruk av offentlig fremkomstmiddel.

Vi ber klubbene og medlemmene primært benytte følgende e-poster: [email protected]  [email protected] og [email protected]  
Enkelte dager vil vi kunne ha en lengre responstid, på grunn av prioriteringer og håndteringen av koronasituasjonen. 

Vi har laget en FAQ(ofte stilte spørsmål), som vi ber klubber og enkeltpersoner se på for å kunne få svar på flere av de spørsmålene som naturlig nok fremkommer i den situasjonen vi er i. De ofte stilte spørsmålene ser du nedenfor og du kan filtrere på ulike kategorier:

Generell info og forhåndsregler
Ofte stilte spørsmål
Hva blir resultat av sesongen når vi ikke har spilt ferdig alle kampene/turneringene?

Forbundsstyret skal behandle saken i løpet av uke 12. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er gjort.

Hvordan vil avlysningen påvirke opprykk/nedrykk/kvalifisering for sesongen 2020-2021?

Forbundsstyret skal behandle saken i løpet av uke 12. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er gjort.

Hvem avgjør endelig resultatene fra sesongen?

Forbundsstyret skal behandle saken i løpet av uke 12. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er gjort.

Vil man spille ferdig sesongen senere?

Forbundsstyret har 16. Mars besluttet at volleyballsesongen er avsluttet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil avlyste mesterskap utsettes til senere på året eller er det endelig avlyst?

NVBF har behov for å bruke mere tid på å vurdere og beslutte disse forholdene, og vi vil komme tilbake med informasjon på forbundets nettside. Der dette ikke er dekket i dagens reglement vil Forbundsstyret behandle saken.. 

Skal kvalifisering utsettes? Hvis ikke, hvordan avgjøres resultatene?
Som arrangørklubb, får man arrangement på nytt nå som arrangementer er avlyst?

NVBF har behov for å bruke mere tid på å vurdere og beslutte disse forholdene, og vi vil komme tilbake med informasjon på forbundets nettside. Der dette ikke er dekket i dagens reglement vil Forbundsstyret behandle saken.. 

Skal våre lag fortsette med treningene?

Nei. Det er besluttet av myndighetene å stenge all organisert idrett, både konkurranser og treninger, med virkning fra 12. Mars 2020  

Hvor lenge varer forbudet mot å organisere treninger?

Forbudet varer frem til 26. Mars 2020. Norske myndigheter vil i dagene frem mot den 26. Mars vurdere om forbudet skal opphøre eller forlenges.  

Jeg har betalt for en flyreise. Hvem skal dekke kostnadene hvis jeg ikke får det refundert av flyselskapet?

Først og fremst skal man diskutere forholdene med flyselskapet.  

Jeg har betalt påmeldingsavgift til en aktivitet som har blitt avlyst grunnet koronavirus. Får jeg refundert denne utgiften?

NVBF refunderer betalinger gjort i iSonen i forbindelse med Påskeleir. Det samme gjelder kurs som ikke blir gjennomført grunnet koronavirus. 

Hvem skal dekke halleie ifm. en avlysning?

Normale prosedyrer som har vært praktisert gjennom sesongen gjelder.  

Hvem dekker kostnadene til overnatting og/eller catering/leverandør når aktiviteten er avlyst?

Først og fremst skal man diskutere forholdene med hotell/cateringselskap/leverandør. Ansvaret ligger hos arrangør og klubbene som har bestilt.  

Alle/øvrige spørsmål knyttet til økonomiske kompensasjoner/tap
Er påskesamlingene for landslagene jr/ungdom og kvalifiseringen til EM avlyst?

Påskesamlingene i April er avlyst. Betalt påmelding gjennom iSonen refunderes.

Ungdom og junior landslagsaktivitet i April/Mai er avlyst/utsatt. Du kan lese mer om det her: https://www.cev.eu/News.aspx?NewsID=30543

NVBF vil holde utøvere informert om/evt når EM-kvalifiseringene blir avholdt.

 

Hva gjør volleyballforbundet for å bekjempe Korona-viruset?

NVBF besluttet den 11. Mars å avlyse alle planlagte turneringer, konkurranser, kurs og klubbesøk ut mars måned med umiddelbar virkning for å bidra til å begrense reisevirksomhet og kontakt mellom våre spillere, dommere, trenere og andre ressurspersoner.   

Skal jeg/vi melde fra om noen i vår klubb har fått påvist smitte?

Ja! 

Om personen kun har deltatt på trening i egen klubb, er det klubben/klubbens leder som skal varsles.  

Om personen har deltatt i kamp mot et annet lag, er det både egen klubb, motstanderklubb og NVBF som skal varles.  

Om personen har deltatt i eks NM U 19, skal NVBF og arrangørklubb varsles.  

Må vi avholde årsmøte for klubben inne 31. Mars?

Svar: Nei NIF har besluttet å utvide fristen for gjennomføring av årsmøtet til den 15. Juni. Se mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/ 

Hva er Force Majeure?

Med «force majeure» menes ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter utenfor partenes kontroll, som partene ikke kan avverge, og som partene heller ikke kunne forutsatt på avtaletidspunktet. Eksempler på dette er krig, naturkatastrofer, opprør og liknende.

Etter norsk rett kan force majeure frita en part fra å oppfylle kontraktsforpliktelsen og erstatningsansvar så lenge situasjonen vedvarer.

Om viruset er en force majeure-situasjon som kan påberopes, og i så fall fra hvilket tidspunkt, er det ikke mulig å gi et generelt svar på. Som nevnt må dette alltid vurderes konkret.

Et nasjonalt vedtak som forbyr all organisert idrettslig aktivitet som følge av en pandemi, vil i utgangspunktet utgjøre en force majeure-situasjon for avtaler som ble inngått før vedtaket ble fattet og som forutsetter gjennomføring av idrettsaktivitet.

Der det et inngått avtaler som forutsetter gjennomføring av idrettsaktivitet i perioden der det foreligger et nasjonalt forbud mot dette, vil organisasjonsledd kunne vise til force majeure som grunnlag for å kunne utsette levering, og/eller unntas for erstatningsansvar.

Hva gjør idrettslaget dersom det får krav om tilbakebetaling av medlemskontingenter/treningsavgifter el.?

Selv om medlemmer krever tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, og mener at idrettslaget er juridisk forpliktet til dette, innebærer ikke det at styret av den grunn har adgang til å tilbakebetale. Dersom idrettslaget er i en situasjon der det ikke har midler til å betale regninger og andre forpliktelser, vil verken styret eller årsmøtet kunne beslutte å prioritere tilbakebetaling til medlemmer på bekostning av andre kreditorer.

Styret er dessuten ansvarlig for en forsvarlig drift av idrettslaget, også fremover. Styret må derfor vurdere hvilke konsekvenser myndighetenes forbud har for virksomheten, og hvordan en tilbakebetaling vil kunne slå ut for idrettslagets økonomi og de forpliktelser som påhviler idrettslaget, f.eks. eventuelle ansatte. Dersom kontingenter/avgifter ennå ikke er utfakturert, bør styret vurdere om dette skal utsettes til den idrettslige aktiviteten er i gang igjen.

Dersom styret ser at driftsstansen samlet sett vil gi en besparelse for idrettslaget, vil det være opp til et årsmøte å vurdere hvordan et overskudd i idrettslaget skal disponeres. Det kan være at medlemmene ikke ønsker at overskudd skal benyttes til tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, men at de for eksempel skal benyttes til å redusere fremtidige kontingenter/avgifter eller til nedbetaling av lån.

Styret må sørge for å holde medlemmene informert om de vurderinger som gjøres og de tiltak som iverksettes. Dersom enkeltmedlemmer likevel krever tilbakebetaling, må disse fremme dette for årsmøtet.

Er landslagssamling og EM-kvalifisering senior avlyst?

Nei, dette er fortsatt planlagt gjennomført i månedsskifte august/september. NVBF holder utøvere informert.

Relatert informasjon fra NVBF

Samarbeidspartnere

Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Calanus Oil Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search